Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.39.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 9 GRUDNIA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- 258/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym nr 3203 (Nad-Odrą 203) w rejonie ulicy Nad Stołczynką, składającej się w ewidencji gruntów i budynków z działek nr 14/13 i nr 3/4,
- 259/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym nr 3048 (Nad-Odrą 48) w rejonie ulicy Ornej oznaczonej numerem działki 38/3,
- 260/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym nr 4048 (Dąbie 48) w rejonie ulicy Gryfińskiej, oznaczonej numerem działki 49.
4. Rozpatrzenie wykazów nieruchomości: 27/2020; 40/2020; 41/2020; 42/2020 – WZiON.
5. Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały dot. przyjęcia pakietu programów mieszkaniowych Gminy Miasto Szczecin w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej c.d.
6. Zapoznanie się z korespondencją.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia w dniu 18 listopada 2020 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-11; przeciw-0; wstrzym.-0.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:


- 258/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym nr 3203 (Nad-Odrą 203) w rejonie ulicy Nad Stołczynką, składającej się w ewidencji gruntów i budynków z działek nr 14/13 i nr 3/4

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Witold Dąbrowski zapytał dlaczego w projekcie uchwały nie jest zaznaczone, że będzie to sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym.

 

Maria Latkowska odpowiedziała, że formę przetargu ustala organ wykonawczy, czyli Prezydent. Dodała, że zgodnie z opiniami radców prawnych, opartych o orzecznictwo w ten sposób powinien być formułowany sposób zbycia. Powiedziała również, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów jaki to ma być przetarg decyduje Prezydent, a Rada Miasta decyduje czy sprzedać.

Władysław Dzikowski Przewodniczący Komisji stwierdził, że w tytule projektu mógłby być o formie przetargu. Dodał, że ułatwiłoby to pracę radnym.

Maria Latkowska odpowiedziała, że przedstawi sprawę radcom prawnym, że Radni życzą sobie , aby tytuł był bardziej doprecyzowany.

Radny Jan Posłuszny stwierdził, że dyrektor Latkowska wspomniała, że zainteresowane gruntem są spółki Skarbu Państwa.

Maria Latkowska zaprzeczyła temu stwierdzeniu. Dodała, że przedstawiła informację, iż w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości, które posiadają urządzenia elektro-energetyczne. Są to dwie spółki: ENEA oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dodała, iż ma wiedzę, że są trzy podmioty zainteresowane, aby na tym terenie powstały farmy fotowoltaiczne.

Jan Posłuszny czuje niepokój w związku z takimi zapisami. Wolałby, aby zapis doprecyzowany był w projekcie uchwały do przetargu nieograniczonego. Aby mogły w nim wziąć udział też inne firmy, nie tylko energetyczne. Wie, że wszyscy mogą przystąpić do przetargu, jednak jego zdaniem Miasto powinno patrzeć perspektywicznie i takich terenów się nie pozbywać. Uważa, że w przyszłości Miasto przy pomocy spółek miejskich powinno budować takie instalacje.

Maria Latkowska powiedziała, że jeśli będzie taka potrzeba dla Miasta to miejsce zostanie wskazane. Dodała, że przetarg zostanie podany do publicznej wiadomości, o jego formie decyduje Prezydent. Wówczas wyraźnie jest napisane, iż jest on ustny nieograniczony. Stwierdziła też, że tego typu firmy interesują się tym terenem, co nie znaczy, że nie wygra przetargu inny inwestor.

Radny Mariusz Bagiński stwierdził, że sąsiedztwo firm energetycznych jest pozytywne dla stworzenia farmy fotowoltaicznej. Dodał, że przetarg wygra ta firma, która zaoferuje najwyższą kwotę.

Maria Latkowska dodała, że w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje produkcję, magazyny, składy. Nie ma handlu i usług. Precyzyjnie sformułowane są zapisy przeznaczenia terenu.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-2; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 258/20.

- 259/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym nr 3048 (Nad-Odrą 48) w rejonie ulicy Ornej oznaczonej numerem działki 38/3,

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-2; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 259/20.

- 260/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym nr 4048 (Dąbie 48) w rejonie ulicy Gryfińskiej, oznaczonej numerem działki 49.

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 260/20.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie wykazów nieruchomości: 27/2020; 40/2020; 41/2020; 42/2020 – WZiON.


Wykaz nieruchomości: 27/2020 (znak: WZiON-I.6841.18.2019.RS, UNP: 50949/WZiON/-XIV/19)- (zał. 3). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Radna Jolanta Balicka poprosiła o szczegółowe przeanalizowanie dwóch wariantów. Uważa, że optymalnym wariantem sprzedaży jest sprzedaż mniejszego obszaru. Niepokoi się i pyta dlaczego wyremontowany teren przez Gminę Miasto Szczecin za ok. 800 tys. zł ma zostać przekazany Spółdzielni Pod Dachem. Dodała, że czynnie uczestniczyła w pozyskiwaniu środków na renowację terenu przy zbiegu ulic Niemierzyńskiej i Krasińskiego. Starania prowadzono prze 3 lata. ZBiLK wykonał inwestycję: teren rekreacyjny, miejsca postojowe oraz budowa schodów. Będzie głosowała przeciw wariantowi II, a za wariantem I.

Maria Latkowska wyjaśniła, że w obu wariantach ominięty został zagospodarowany teren. Powiedziała, że gdy pierwszy raz wykaz został omawiany na posiedzeniu Komisji, wówczas była negatywna opinia Rady Osiedla. RO myślała wówczas, że teren wyremontowany Miasto chce zbyć. Wydzielone zostaną te części działek, które mogą być sprzedane, omijając teren zagospodarowany na rekreacje o miejsca parkingowe. Rada Osiedla po ponownej analizie wniosku udzieliła pozytywnej opinii, widząc, że teren rekreacyjny został pominięty.

Mariusz Bagiński sprostował informację nt. samowoli budowlanej obiektu. Powiedział, że Spółdzielnia nie wnosiła o legalizację samowoli budowlanej, budowa została przeprowadzona na podstawie pozwolenia na budowę, a później otrzymała pozwolenie na użytkowanie budynku. Uważa, że był bałagan w dokumentach.

Władysław Dzikowski Przewodniczący Komisji stwierdził, że zmienia to postać rzeczy. Jeżeli nie było wystąpienia ze strony inwestora o legalizację samowoli budowlanej tzn., że był to błąd po stronie urzędniczej. Wydano pozwolenie z naruszeniem prawa.

Witold Dąbrowski zapytał o trzeci wariant, gdyż zostaje część zielonego terenu. Zapytał dlaczego teren dla Spółdzielni nie jest wydzielany aż do ulicy, również z działką 14/19. Zauważył, że Spółdzielnia może zagospodarować teren w całości.

Maria Latkowska odpowiedziała, że jest to rezerwa pod drogę.

Jolanta Balicka zapytała czy Spółdzielnia Pod Dachem wycofała swój pierwszy wniosek, w którym wnosiła o dwa tereny.

Maria Latkowska odpowiedziała, że nie pamięta takiego wniosku. Dodała, że przeprowadzono wnikliwą weryfikację wniosku. Powiedziała, że w tym wniosku był teren elementarny z przekroczeniem granic i zasadnym było pochylenie się nad tego typu wnioskiem. Dodała, że każdy inny pozostaje bez rozpatrzenia, jest negatywny.

Władysław Dzikowski Przewodniczący Komisji podsumował informacje. Powiedział, że do rozstrzygnięcia pozostają kwestie: czy w ogóle zbywamy, jeżeli sprzedajemy to w którym wariancie. Zaproponował, aby najpierw w głosowaniu rozstrzygnąć, który wariant zostanie wzięty pod uwagę. Poprosił, aby członkowie Komisji oddali głos raz przy wybranym wariancie. Przypomniał, że wariant I jest o mniejszej powierzchni, a wariant II o większej powierzchni. Po wyborze wariantu zostanie wydana opinia Komisji w kwestii zbycia.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wariant I wykazu nr 27/2020. Wynik głosowania Komisji: za-8, przeciw-1, wstrzym.-3.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wariant II wykazu nr 27/2020. Wynik głosowania Komisji: za-8, przeciw-1, wstrzym.-3.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wykaz 27/2020.

Komisja w wyniku głosowania: za-8, przeciw-1, wstrzym.-3; pozytywnie zaopiniowała wykaz nieruchomości 27/2020 w wariancie II.

Wykaz nieruchomości: 40/2020 (znak: WZiON-I.6840.277.2016.ASz, UNP: 69181/WZiON/-XIII/16) - (zał. 4). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-8, przeciw-0, wstrzym.-4; pozytywnie zaopiniowała wykaz nieruchomości 40/2020.

Wykaz nieruchomości: 41/2020 (znak: WZiON-I.6840.127.2020.RS, UNP: 42842/WZiON/-XIV/20) - (zał. 5). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Witold Dąbrowski zapytał od kiedy działka nr 17 i 10 jest własnością spółki.

Maria Latkowska odpowiedziała, że nie wie. Dodała, że zgodnie z procedurą ta informacja jest zbędna. Przekaże ją w późniejszym terminie.

Witold Dąbrowski zapytał czy to nie pomyłka w wartości szacunkowej nieruchomości.

Maria Latkowska odpowiedziała, że jest to orientacyjny koszt. Ostatecznie o wysokości zdecyduje biegły. Dodała, że aktualnie sytuacja jest dynamiczna, bo działki miejskie dobrze się sprzedają. Powiedziała, że przy poszerzeniach biegły będzie liczył wartość m2 oraz fakt na ile wartość nieruchomości zyskuje w związku z dołączeniem. Wydział Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami posługuje się katalogiem, w którym są uśrednione ceny. Powtórzyła, że ostatecznie o wysokości wartości decyduje biegły.

Władysław Dzikowski Przewodniczący Komisji poprosił dyrektor Latkowską o przygotowanie prelekcji o szacowaniu nieruchomości, w tym zapraszając uprawnionego biegłego tej dziedziny.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-7, przeciw-1, wstrzym.-2; pozytywnie zaopiniowała wykaz nieruchomości 41/2020.

Wykaz nieruchomości: 42/2020 (znak: WZiON-I.6840.128.2020.RS, UNP: 42863/WZiON/-XIV/20) - (zał. 6). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-7, przeciw-1, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała wykaz nieruchomości 42/2020.


Ad. pkt. 5.
Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały dot. przyjęcia pakietu programów mieszkaniowych Gminy Miasto Szczecin w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej c.d.


Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski powiedział, że na dzisiejszym posiedzeniu zostanie przedstawiona prezentacja. Dodał, że wnioski do przedstawionych założeń do projektu uchwały prosi kierować do Biura Rady Miasta. Stwierdził, że omawiany dokument będzie w momencie przedłożenia projektu uchwały.

Małgorzata Waszak Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości dokonała wprowadzenia. Powiedziała, że chce zaprezentować programy mieszkaniowe w połączeniu z informacją nt. realizacji wynajmu lokali mieszkalnych i wyników naboru realizowane przez Gminę Miasto Szczecin. Dodała, że od stycznia br. obowiązuje uchwała RM o wynajmowaniu lokali i pomieszczeń wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, zgodnie z którą Gmina każdego roku przeznacza lokale na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wpierania rodziny i pieczy zastępczej. Poprosiła Dyrektor Rogulską o przedstawienie wyników naborów. Stwierdziła, żeby był to trudny czas ze względu na pandemię i konieczność nauczenia się pracy w nowych warunkach.

Sylwia Rogulska Zastępca Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych podsumowała realizację uchwały o zasadach wynajmowania lokali. Powiedziała, że w wyniku zmiany uchwały wprowadzono nowe możliwości dla mieszkańców: zmieniono zasady remontu, wprowadzono lokale gotowe do zasiedlenia, zmieniono zasady punktacji dla każdego z tych kryteriów. Stwierdziła, że pandemia mocno pokrzyżowała im plany, w kwestii wywieszania lokali. Nie byli w stanie wywieszać tyle, ile by chcieli, ale też z tego, że interesanci mieli olbrzymi problem z dostarczaniem dokumentów w tym zaświadczeń z urzędu skarbowego czy zaświadczeń o dochodach. Nie w każdym miesiącu były publikowane oferty. Ogółem do końca listopada br. opublikowano 228 lokali do remontów. Dodatkowo od listopada publikowane są zdjęcia. Do tej pory tego nie było, gdyż istniała możliwość oglądania mieszkań. Aktualnie wiele zainteresowanych osób boi się, jednak chcą obejrzeć lokal. Wobec czego udostępniamy zdjęcia każdego lokalu. Z tych 228 lokali zawarto ok. 50 umów o przeprowadzenie prac remontowych. Powiedziała, że jest zainteresowanie tą formą wynajmu, jednak liczą się koszty remontu oraz standard proponowanego lokalu. Dodała, że nowych lokali wywieszono 29. Są to lokale, dla których należy wpłacić kaucję. Wynajęto 27 lokali. Dodatkowo przeprowadzano nabory na ofertę non stop, czyli lokale tbsowskie o czynszu 3% - komunalnym oraz 4% o czynszu tbsowskim. Dodatkowo zasiedlono Osiedle Wrzosowe Wzgórze, gdzie w ofercie było 25 lokali na 127 wniosków. Na tym osiedlu wszystkie lokale są o czynszu komunalnym. Powiedziała też, że nabór na lokale socjalne prowadzony był na przełomie stycznia i lutego. Złożono 624 wnioski. Część z nich nie miała pełnej wymaganej dokumentacji, jednak są już po procedurze odwołań, wywieszono ostateczną listę najemców i rozpoczynają przedstawianie propozycje lokalizacyjne.

Małgorzata Waszak omówiła założenia do projektu uchwały zgodnie z materiałem przedstawionym w załączniku nr 7.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski podziękował, za przedstawienie założeń. Przypomniał, że pytania i uwagi będą wnoszone na kolejnym posiedzeniu Komisji.


Ad. pkt. 6.
Zapoznanie się z korespondencją.


Komisja zapoznała się z korespondencją w następujących sprawach:

  • Zał.8 pismem mieszkańców w sprawie wykupu działki. Witold Dąbrowski poprosił, aby zająć się tematem na kolejnym posiedzeniu komisji. Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski poinformował, że uzyskał informacje z WZiON w tej sprawie, które zostaną przedstawione na kolejnym posiedzeniu Komisji.
  • Zał.9 prośbą o interwencję w sprawie remontu drogi przy ul. Wapiennej – przyjęła do wiadomości.
  • Zał.10 pismem w sprawie zamiany mieszkania – przyjęła do wiadomości.


Ad. pkt. 7.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/12/02, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2021/01/21 10:34:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2021/01/21 10:34:42 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/12/09 11:50:10 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/12/07 13:30:01 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/12/07 13:09:53 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/12/02 12:54:49 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/12/02 12:54:12 nowa pozycja