Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.69.2023
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 17 STYCZNIA 2023 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- nr 20/23 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Plantowej 1 w Szczecinie (Optimmum Sp. z o.o.),
- nr 21/23 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Plantowej 1 w Szczecinie (Proent Sp. z o.o.),
- nr 22/23 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Plantowej 1 w Szczecinie (Wintoro Sp. z o.o.),
- nr 3/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji miasta Szczecin.
4. Ustalenie trybu pracy najbliższego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.


Ww. punkt porządku obrad przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:
- nr 20/23 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Plantowej 1 w Szczecinie (Optimmum Sp. z o.o.),
- nr 21/23 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Plantowej 1 w Szczecinie (Proent Sp. z o.o.),
- nr 22/23 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Plantowej 1 w Szczecinie (Wintoro Sp. z o.o.),
- nr 3/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji miasta Szczecin.


R. Miszczuk – Dyrektor Biura Rady Miasta – omówił projekty uchwał Nr 20/23 – 22/23, zgodnie z uzasadnieniami.

J. Balicka – poprosiła o uzasadnienie proponowanej lokalizacji.

M. Głowienka – przedstawiciel Wnioskodawcy – powiedział, że hotel jest zabytkowy, a Ministerstwo Finansów najwyżej punktuje takie lokalizacje. Jego firma chce wynająć cały hotel i wykonać remont budynku. To jedyna lokalizacja, o jaką się ubiegają.

P. Bartnik – przypomniał dyskusję z sesji Rady Miasta, na której podnoszono argument o małej ilości miejsc parkingowych przy hotelu.

M. Głowienka – wyjaśnił, że obiekt ma własny parking, a działalność kasyna rozłożona jest równomiernie w czasie. Z jego usług nie korzystają wielkie tłumy. Istniejący parking powinien wystarczyć.

J. Balicka – przypomniała, że zarówno hotel jak i cały Park Żeromskiego wpisane są do rejestru zabytków. Zapytała, czy nie kłóci się to z zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w części dot. działalności hotelowej i gastronomicznej)?

M. Głowienka – zapewnił, że docelowo zostanie utrzymana działalność hotelowa i restauracyjna. „My chcemy jedynie pomóc w utrzymaniu hotelu  należytym stanie. Chcemy zadbać o ten budynek”. Nikt na pewno nie zamknie hotelu ani restauracji.

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący P. Bartnik poddał pod głosowanie omówione projekty uchwał.

Projekt uchwały Nr 20/23 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Plantowej 1 w Szczecinie (Optimmum Sp. z o.o.) zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 4 – za, 2 – przeciw, 2 – wstrzym.

Projekt uchwały Nr 21/23 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Plantowej 1 w Szczecinie (Proent Sp. z o.o.) zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 3 – za, 2 – przeciw, 3 – wstrzym.

 
Projekt uchwały Nr 22/23 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Plantowej 1 w Szczecinie (Wintoro Sp. z o.o.) zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 3 – za, 2 – przeciw, 3 – wstrzym.

Następnie D. Wacinkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta – omówił projekt uchwały Nr 3/23. Powiedział, że jest on kontynuacją uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Jest dokumentem technicznym i uruchamia rozbudowany proces, na końcu którego powstanie uchwała rewitalizacyjna. Przy ścisłym trzymaniu się harmonogramu nastąpi to wiosną 2024 roku.

R. Stankiewicz – po raz kolejny zgłosił pomysł rewitalizacji jedynie elewacji frontowych budynków stojących w centrum miasta. Zdaniem radnego w wielu przypadkach wspólnot mieszkaniowych nie stać na taki wydatek, a wykonanie tych remontów sprawi, że kamienice odzyskają swój blask i staną się elementem przyciągającym turystów.

D. Wacinkiewicz – wyraził słowa uznania dla tych mieszkańców, którzy sięgają po środki z Funduszu Pożyczkowego i remontują swoje kamienice. Zapewnił, że Miasto będzie się starało integrować jak najwięcej działań w ramach procesu rewitalizacji. Podkreślił, że najważniejszym jest tu jednak nacisk społeczny. Potrzebujmy Gminnego Programu Rewitalizacji po to, by właściwie diagnozować problemy, punkty wymagające najpilniejszych interwencji i rewitalizacji.

E. Łongiewska – Wijas – zwróciła uwagę na zapisy uzasadnienia mówiące o utworzeniu Komitetu Rewitalizacji. Przypomniała, że ustawa dopuszcza tworzenie takich komitetów dla podobszarów rewitalizacji. Zapytała, czy planowane jest zwiększenie liczby komitetów tak,  by były one jak najbliżej mieszkańców i specjalizowały się w problematyce danego obszaru?

D. Wacinkiewicz – powiedział, że będą się starali równo rozłożyć akcenty ekonomiczne i społeczne. Jednak na pierwszym miejscu powinien być zawsze człowiek. Propozycja utworzenia komitetów regionalnych nie była dotąd rozważana, ale z pewnością warto się nad nią pochylić. W marcu przedstawi Radzie kolejną uchwałę, proponując odpowiednie rozwiązania.

R. Lewandowski – powiedział, że analiza jaką robiono przed podjęciem uchwały o obszarach objętych rewitalizacją, była zbyt ogólna. Opinia społeczna, oczywiście, powinna być brana pod uwagę. Radny jednak oczekuje od urzędników skazania kierunku, wizji rozwoju miasta.

D. Wacinkiewicz – wyjaśnił, że dotychczas wykonano pierwszy krok. Drugi zostanie wykonany przy opracowywaniu szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji. Zgodził się, że pojedyncze działania nie odniosą skutku. Konieczne jest powiązanie programu z innymi dokumentami strategicznymi miasta. Elementem tego dokumentu będzie też przedstawienie wizji tego, do czego zmierzamy, co zamierzamy osiągnąć. Będzie to też weryfikowane w procedurze ewaluacji.

Następnie Przewodniczący P. Bartnik poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 3/23.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Ustalenie trybu pracy najbliższego posiedzenia Komisji.


Radni postanowili,  że następne posiedzenie Komisji odbędzie się w formule zdalnej.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


J. Balicka – poprosiła, by jedno z najbliższych posiedzeń Komisji poświęcić kwestii punktów sprzedaży napojów alkoholowych w mieście. Do radnej zgłaszają się mieszkańcy prosząc o interwencję oraz o przyjrzenie się procedurze wyrażania zgody na taką sprzedaż.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2023/01/12, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2023/05/17 11:19:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2023/05/17 11:19:06 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2023/01/16 10:22:48 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2023/01/12 11:01:47 nowa pozycja