Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.3.2018
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 11 GRUDNIA 2018 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.
3. Omówienie projektu budżetu Miasta na rok 2019 - sfery:
• Edukacja i nauka
• Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
• Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
• Zarządzanie strukturami samorządowymi
• Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 28.11.18 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 07.12.18 przyjęto w głosowaniu: 7 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzym.


Ad. pkt. 3.
Omówienie projektu budżetu Miasta na rok 2019 - sfery:
• Edukacja i nauka
• Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
• Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
• Zarządzanie strukturami samorządowymi
• Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście


S. Lipiński – Skarbnik Miasta – przedstawił założenia do projektu budżetu Miasta na rok 2019.

Edukacja i nauka

A. Baran – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty – omówiła dochody i wydatki bieżące w sferze „Edukacja i nauka”.

P. Bartnik - zapytał o stosunek subwencji do realnych wydatków na edukację.

A. Baran – poinformowała, ze struktura dotacji w tej chwili to 70/30.

Ł. Kadłubowski – zapytał o wzrost cen energii elektrycznej.

A. Baran – powiedziała, że nie mają tego policzonego. W budżecie Miasta jest rezerwa na ten cel i wydział będzie się zwracać do Skarbnika Miasta o jej uruchomienie.

P. Bartnik – przypomniał o odebranych dodatkach za wychowawstwo. Powiedział, że w połowie Polski tego nie zrobiono. Uznał, że źle się stało i trzeba do tego tematu wrócić.

M. Dąbrowska – Mastalerz – Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich – omówiła zadania WIM na 2019 rok.

J. Stala, A. Hofman - Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych – omówili zadania BIiRO na 2019 rok.

M. Biskupski – zapytał o SP-73 na ul. Rydla i kolejny etap budowy boiska dla tej szkoły.

A. Hofman – poinformowała, że nie ma tego zadania w budżecie na przyszły rok.

P. Bartnik – przypomniał, że w mieście jest tylko jedno boisko tartanowe: na ul. Litewskiej. Taka inwestycja na Prawobrzeżu spowoduje, że zainteresowani sportem nie musieliby przejeżdżać przez całe miasto.

L. Kadłubowski – kwotę 600 tys. zł na dwa „Gryfusie” uznał za optymistyczny. Jego zdaniem istnieje ryzyko niezrealizowania tego zadania. Zapytał też o zakupy pieców konwekcyjnych: czy w tegorocznym budżecie będą kontynuowane? Poprosił również o informację nt. planowanych nowych żłobków.

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – ad. żłobki: poinformował, że przed nami jest przystąpienie do prac projektowych. Potwierdził, że „Gryfusie” faktycznie podrożały, dwa ostatnie wybudowano za ok. 1 mln zł.

A. Baran – ad. piece konwekcyjne powiedziała, że potrzeby są zawsze większe jak możliwości budżetu. W 2018 roku wykonano to zadanie na 2,5 mln zł. „Ile możemy tyle dajemy”.

J. Balicka – zapytała o bursę w LO Nr 2.

J. Stala – poinformował, że wykonano już remont wewnątrz budynku. Biuro przygotowuje się do remontu elewacji i wymiany stolarki okiennej. Zadanie planowane jest na 2 lata.

P. Bartnik – przypomniał o LO Nr 9, które jest nadal szkołą bez boiska. Zapytał, kiedy będzie tam boisko? Powiedział, że jest to szkoła w centrum miasta, w której kształci się elita Szczecina.

M. Przepiera – zgodził się z argumentami radnego bartnika. Powiedział, że Miasto zmierzy się z tym zadaniem prawdopodobnie w 2020 roku.

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

M. Dąbrowski – Miejski Konserwator Zabytków – omówił wydatki majątkowe Biura MKZ.

P. Bartnik – ad. konserwacja obiektów zabytkowych zapytał o przyczyny różnicy pomiędzy wykonaniem 2018 roku a planem na 2019 (w kwocie 1 mln zł).

M. Dąbrowski – zapewnił, że nie ma żadnego drastycznego obniżenia przyszłorocznego budżetu. Zadeklarował, że wyjaśni to w najbliższym czasie.

K. Kacprzyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Finansami Miasta – poinformowała, że w 2018 roku przeznaczyliśmy więcej dotacji, jak było zaplanowane.

M. Przepiera – przypomniał, że zwiększone środki w 2018 r. przeznaczono na remont budynku Straży Pożarnej na ul. Grodzkiej.

A.Stankiewicz –Dyrektor Wydziału Kultury –omówiła budżet bieżący i majątkowy zaplanowany na 2019 rok.

M. Biskupski – zapytał o bibliotekę na Os. Majowym.

A. Stankiewicz – powiedziała, że jest podpisana umowa, projektowanie trwa. Pierwsze płatności będą w 2019 roku (700 tys. zł).

P. Bartnik – zapytał o DK „Słowianin”.

A. Stankiewicz – poinformowała, że do 15 grudnia ZBiLK będzie miał dokumentację projektową i kosztorys. Po tym terminie odpowiednie środki zostaną wprowadzone do budżetu.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o inwestycję prowadzącą do zmniejszenia zużycia poboru energii elektrycznej w Filharmonii. O jakie dokładnie zmniejszenie chodzi?

A. Stankiewicz – poinformowała, że projekt wykonywał WIM w porozumieniu z Filharmonią. Zobowiązała się przekazać dane w późniejszym terminie.

E. Łongiewska – Wijas – przypomniała, że wyrównanie płac pracowników samorządowych i samorządowych instytucji kultury był tematem ostatniej debaty sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Tymczasem w projekcie budżetu nie ma na to środków, nie ma też środków na podnoszenie kwalifikacji w instytucji kultury. Skoro na koniec roku pozostają niewykorzystane środki na dokształcanie w budżecie edukacji, należy przenieść je do budżetu kultury i przeznaczyć na ten cel.

P. Bartnik – powiedział, że niestety są to środki znaczone. Nie można ich w ten sposób przenieść, ustawowo są zagwarantowane w budżecie oświaty.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, czy są w budżecie środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników kultury?

A. Stankiewicz – poinformowała, że jest to przedmiotem odrębnej dyskusji między Miastem a Związkami Zawodowymi. Wydział Kultury nie jest dysponentem tych środków. Po podjęciu ostatecznej decyzji odpowiednie kwoty znajdą się w dotacji podmiotowej.

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

B. Bugajska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych – omówiła planowany budżet WSS.

P. Bartnik – zapytał, ile płacimy księdzu Dymerowi za usługę?

B. Bugajska – poinformowała, że w DPS jest 80 miejsc. Koszt każdego z nich to ok. 3 500 zł/miesiąc. Podobnie, jak w placówkach publicznych tam również obowiązuje zasada współpłacenia przez pensjonariusza oraz najbliższą rodzinę. Konkretne kwoty p. dyrektor przekaże w terminie późniejszym.

E. Łongiewska – Wijas – przypomniała, że w przyjętym „Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi” znalazły się zadania w obszarze pomocy społecznej i zdrowia. Nie pojawił się tam żaden punkt dot. przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Radna postuluje, by takie zadanie wprowadzić do programu na 2019 rok.  

B. Bugajska –wyjaśniła, że teraz zmian nie można wprowadzić. Niezależnie od tego dokumentu, te zadania realizuje MOPR w ramach interwencji kryzysowej. Pomoc dla ofiar przemocy jest zabezpieczona. Odpowiadając na pytania dot. żłobków powiedziała, że problem jest niezwykle złożony. Zespół Żłobków Miejskich intensywnie pozyskuje wszystkie możliwe środki zewnętrzne. Mamy żłobek na „Wrzosowych Wzgórzach”, realizowany przez STBS.  W tym roku składamy wniosek o 5 mln zł na remont istniejących żłobków, co będzie skutkowało zwiększeniem liczby miejsc. Zwiększyliśmy też środki na Bon Opiekuńczy, licząc na reakcję rynku. Aktywnie szukamy terenów na kolejne lokalizacje.

Zarządzanie strukturami samorządowymi

E. Słodkowska – Dyrektor Biura Obsługi Urzędu – omówiła budżet BOU zaplanowany na rok 2019.

P. Bartnik – przypomniał o projekcie modernizacji sali sesyjnej i tamtej części budynku Urzędu.

E. Słodkowska – powiedziała, że należy do tego wrócić. Jest gotowy projekt, trzeba tylko wprowadzić zadanie do budżetu. Biuro jest do tego przygotowane technicznie i organizacyjnie. Zadanie jest zaplanowane na 2 lata. Gotowy jest również projekt modernizacji aktualnej sali sesyjnej na cele Urzędu Stanu Cywilnego.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście

W. Daniłkiewicz – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – omówił budżet Wydziału zaplanowany na rok 2019.

Pytań nie zgłoszono.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2018/12/07, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/01/10 13:12:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/01/10 13:12:07 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2018/12/07 14:52:21 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2018/12/07 14:44:03 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2018/12/07 14:32:10 nowa pozycja