Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.10.34.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Kadłubowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 16 maja br.
3. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w zakresie odpowiedzi na składane pisma i reklamacje.
4. Rozpatrzenie skargi na działanie Prezydenta Miasta w zakresie stosowania praktyk cenzorskich w postaci świadomego blokowania możliwości wyszukiwania informacji ze stron internetowych należących do urzędu miasta m.in. z plików pdf.
5. Rozpatrzenie skargi na nienależyte wykonywanie swoich obowiązków przez Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie w zakresie udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej – BIP.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia 16 maja br.


Protokół został przyjęty w wyniku głosowania /4-za/ jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w zakresie odpowiedzi na składane pisma i reklamacje.


P. T. Sroka (Dyrektor ZBiLK) – skarga dot. zawyżonego zdaniem strony skarżącej rozliczenia zużycia wody ciepłej i zimnej. W dniach 31.03.2022 r. i 06.04.2022 r. drogą elektroniczną Skarżąca złożyła do Działu Techniczno-Eksploatacyjnego ZBiLK prośby o sprawdzenie stanu technicznego urządzenia pomiarowego tj. ciepłomierza.  Dwukrotnie wysłaliśmy techników do przedmiotowego lokalu mieszkania, którzy stwierdzili, że plomby liczników nie zostały naruszone. Na podstawie oględzin stwierdzono brak ingerencji mechanicznych w ciepłomierz, plomba nie została naruszona. W związku z trwającym sezonem grzewczym oraz brakiem możliwości demontażu ciepłomierza, na tym zakończono oględziny.  Po otrzymaniu rozliczenia centralnego ogrzewania za 2021 r. w dniu 31.03.2022 r. Skarżąca skontaktowała się telefonicznie z pracownikiem Działu Czynsze Media ZBiLK. W trakcie rozmowy telefonicznej poproszona o odczyt wskazań ciepłomierza na dzień kontaktu telefonicznego potwierdziła, że odczyty wskazane przez ciepłomierz wskazują prawidłowe wzrosty. W dniu 13.04.2022 r. do Działu Czynsze Media ZBiLK została przekazana wiadomość elektroniczna, skierowana do Działu Techniczno-Eksploatacyjnego ZBiLK przez najemcę lokalu komunalnego, w której wskazuje na zawyżony odczyt ciepłomierza indywidualnego  zamontowanego w szachcie na klatce schodowej.  Skarżąca poinformowała, że dotychczas napisała dwie wiadomości elektroniczne do Działu Techniczno-Eksploatacyjnego ZBiLK w dniach: 31.03.2022 r. oraz 06.04.2022 r. Ze względu na treść wiadomość została uznana jako reklamacja rozliczenia centralnego ogrzewania za 2021 r. W dniu 19.04.2022 r. do Działu Czynsze Media ZBiLK wpłynęła pisemna reklamacja rozliczenia centralnego ogrzewania za 2021 r., przesłana listem poleconym. Dział Czynsze Media ZBiLK wystąpił według właściwości do Działu Techniczno-Eksploatacyjnego ZBiLK o sprawdzenie instalacji centralnego ogrzewania oraz urządzenia pomiarowego wskazującego pobór ciepła dla lokalu komunalnego przy ul. Retry. Do Skarżącej w dniu 02.05.2022 r. zostało wysłane listem poleconym pismo informujące, że zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające w sprawie reklamacji oraz 04.05.2022 r, oraz została wysłana wiadomość elektroniczna informująca, że reklamacja została przekazana do Działu Techniczno-Eksploatacyjnego ZBiLK i sprawa jest w trakcie wyjaśniania. W dniu 19.05.2022 r. pracownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego ZBiLK w trakcie rozmowy telefonicznej zaproponował termin wizji lokalnej w lokalu na dzień 20.05.2022 r. Skarżąca poinformowała, że przebywa poza lokalem i jej nieobecność będzie trwała 6 miesięcy, ale lokal może zostać udostępniony przez jej matkę. Pomimo umówionego terminu wizji lokalnej w dniu 23.05.2022 r. w lokalu nikogo nie zastano. Reasumując wykazane pomiary z ciepłomierza są adekwatne do realnego zużycia wody, a na wszystkie pisma Skarżącej zostały udzielone odpowiedzi. Parę dni temu Skarżąca zwróciła się z zapytaniem, czy możliwe jest zakłócanie pomiaru radiowego. Skarżąca jest poinformowana, że reklamacja jest w toku rozpatrywania. 

Radny M. Żylik – czy dużo jest takich reklamacji ?

P. T. Sroka – tego typu reklamacje są zazwyczaj tam, gdzie jesteśmy w 100% właścicielem. Przyznał, że niektórzy zarządcy nie wywiązują się z terminowych rozpatrywania reklamacji.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - Komisja nie jest kompetentna w zakresie rozpatrywania samych reklamacji.  Postępowanie wyjaśniające będzie przeprowadzone jedynie w zakresie, czy ZBILK podjął wystarczające działania. Z przedstawionych wyjaśnień przez Dyrektora ZBiLK wynika, że  potwierdzeniem załatwienia pism i reklamacji Skarżącej było podjęcie przez ZBiLK szybkich działań zmierzających do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Reasumując, w  kwestii podejmowanych działań przez ZBiLK skarga jest bezzasadna. Zgłosił wniosek o uznanie skargi za bezzasadną.

Komisja w wyniku głosowania / 3-za, 1 –wstrz. / przyjęła ww. wniosek, uznając skargę za bezzasadną.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie skargi na działanie Prezydenta Miasta w zakresie stosowania praktyk cenzorskich w postaci świadomego blokowania możliwości wyszukiwania informacji ze stron internetowych należących do urzędu miasta m.in. z plików pdf.


Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - poinformował, że Skarżący przesłał w dniu 12.06.br wiadomość email, iż  na podstawie 105. § 2 kpa cofa swoją skargę i wnosi o umorzenie postępowania skargowego. Jednocześnie zwrócił się do organu wykonawczego tj. Prezydenta Miasta ze stosownym  wnioskiem w przedmiotowej sprawie.

P. J. Martyniuk-Placha (Radca prawny BRM) – z jednej strony Skarżący podtrzymał wszystkie zastrzeżenia, a z drugiej wskazał o umorzenie skargi. Na gruncie Kpa nie ma umorzenia postępowania. Proponuje, przekazać wniosek Skarżącego do Prezydenta Miasta celem realizacji. Sama skarga nie powinna być dalej procedowana z uwagi na jej wycofanie przez Skarżącego.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski  -  poddał  pod głosowanie stanowisko o wycofaniu skargi na podstawie oświadczenia wnioskodawcy oraz o przekazaniu wniosku z dnia 12.06.br  do Prezydenta Miasta, jako organu wykonawczego celem realizacji. stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Komisja w wyniku głosowania /4-za/ pozytywnie jednogłośnie przyjęła ww. stanowisko.


Ad. pkt. 5.
Rozpatrzenie skargi na nienależyte wykonywanie swoich obowiązków przez Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie w zakresie udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej – BIP.


P. J. Olczak (Dyrektor IV LO) – wyjaśnił, że niezwłocznie po otrzymaniu wniosku Skarżącego bezzwłocznie udostępnił wszystkie informacje o jakie prosił Skarżący, co zostało potwierdzone przez samego Skarżącego w korespondencji od niego.  Każde następne uwagi zostaną uwzględnione przy budowaniu nowej strony internetowej. Z uwagi na naukę zdalną podjął decyzję o pozostawieniu dotychczasowej strony internetowej szkoły, ponieważ nie chciał wprowadzać zamieszania w trakcie trwającego roku szkolnego. Zmiana strony internetowej szkoły w trakcie roku szkolnego wprowadziłaby chaos wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy pracowali na już dobrze znanych witrynach internetowych szkoły. Ze względów Skrzynka podawcza była na głównej stronie szkoły, a BIP jest uruchomiony i  dostępny jako link ze strony szkoły. W pierwszym tygodniu wakacji strona będzie zmieniona, zupełnie nowa. Wszystkie żądane informacje dla skarżącego zostały wysłane już na drugi dzień. Przyznał, że dużo wiadomości skrzynka emaliowa kwalifikuje z automatu do spamu.


Radny M. Żylik – wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują rodziców, gdzie znajdują się wszystkie informacje na stronie internetowej szkoły.

Radny D. Matecki – pytanie, czy mamy naprawdę do czynienia z rodzicem, czy z organizacjami, które masowo zajmują się takimi skargami. Pomimo zaproszenia, na posiedzeniu nie ma samego skarżącego, więc skarga nie jest zasadna.


Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski  – poddał pod głosowanie skargę.

Komisja w wyniku głosowania / 4-przeciw/ jednogłośnie uznała przedmiotową skargę za bezzasadną.

 


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Ewa Peryt
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Kadłubowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/06/01, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2022/08/22 14:40:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2022/08/22 14:40:52 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/08/17 15:18:24 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/06/02 10:32:32 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/06/02 09:17:17 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/06/02 08:30:48 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/06/01 15:17:52 nowa pozycja