Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.10.34.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Kadłubowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 16 maja br.
3. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w zakresie odpowiedzi na składane pisma i reklamacje.
4. Rozpatrzenie skargi na działanie Prezydenta Miasta w zakresie stosowania praktyk cenzorskich w postaci świadomego blokowania możliwości wyszukiwania informacji ze stron internetowych należących do urzędu miasta m.in. z plików pdf.
5. Rozpatrzenie skargi na nienależyte wykonywanie swoich obowiązków przez Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie w zakresie udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej – BIP.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia 16 maja br.


Protokół został przyjęty w wyniku głosowania /4-za/ jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w zakresie odpowiedzi na składane pisma i reklamacje.


P. T. Sroka (Dyrektor ZBiLK) – skarga dot. zawyżonego zdaniem strony skarżącej rozliczenia zużycia wody ciepłej i zimnej. W dniach 31.03.2022 r. i 06.04.2022 r. drogą elektroniczną Skarżąca złożyła do Działu Techniczno-Eksploatacyjnego ZBiLK prośby o sprawdzenie stanu technicznego urządzenia pomiarowego tj. ciepłomierza.  Dwukrotnie wysłaliśmy techników do przedmiotowego lokalu mieszkania, którzy stwierdzili, że plomby liczników nie zostały naruszone. Na podstawie oględzin stwierdzono brak ingerencji mechanicznych w ciepłomierz, plomba nie została naruszona. W związku z trwającym sezonem grzewczym oraz brakiem możliwości demontażu ciepłomierza, na tym zakończono oględziny.  Po otrzymaniu rozliczenia centralnego ogrzewania za 2021 r. w dniu 31.03.2022 r. Skarżąca skontaktowała się telefonicznie z pracownikiem Działu Czynsze Media ZBiLK. W trakcie rozmowy telefonicznej poproszona o odczyt wskazań ciepłomierza na dzień kontaktu telefonicznego potwierdziła, że odczyty wskazane przez ciepłomierz wskazują prawidłowe wzrosty. W dniu 13.04.2022 r. do Działu Czynsze Media ZBiLK została przekazana wiadomość elektroniczna, skierowana do Działu Techniczno-Eksploatacyjnego ZBiLK przez najemcę lokalu komunalnego, w której wskazuje na zawyżony odczyt ciepłomierza indywidualnego  zamontowanego w szachcie na klatce schodowej.  Skarżąca poinformowała, że dotychczas napisała dwie wiadomości elektroniczne do Działu Techniczno-Eksploatacyjnego ZBiLK w dniach: 31.03.2022 r. oraz 06.04.2022 r. Ze względu na treść wiadomość została uznana jako reklamacja rozliczenia centralnego ogrzewania za 2021 r. W dniu 19.04.2022 r. do Działu Czynsze Media ZBiLK wpłynęła pisemna reklamacja rozliczenia centralnego ogrzewania za 2021 r., przesłana listem poleconym. Dział Czynsze Media ZBiLK wystąpił według właściwości do Działu Techniczno-Eksploatacyjnego ZBiLK o sprawdzenie instalacji centralnego ogrzewania oraz urządzenia pomiarowego wskazującego pobór ciepła dla lokalu komunalnego przy ul. Retry. Do Skarżącej w dniu 02.05.2022 r. zostało wysłane listem poleconym pismo informujące, że zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające w sprawie reklamacji oraz 04.05.2022 r, oraz została wysłana wiadomość elektroniczna informująca, że reklamacja została przekazana do Działu Techniczno-Eksploatacyjnego ZBiLK i sprawa jest w trakcie wyjaśniania. W dniu 19.05.2022 r. pracownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego ZBiLK w trakcie rozmowy telefonicznej zaproponował termin wizji lokalnej w lokalu na dzień 20.05.2022 r. Skarżąca poinformowała, że przebywa poza lokalem i jej nieobecność będzie trwała 6 miesięcy, ale lokal może zostać udostępniony przez jej matkę. Pomimo umówionego terminu wizji lokalnej w dniu 23.05.2022 r. w lokalu nikogo nie zastano. Reasumując wykazane pomiary z ciepłomierza są adekwatne do realnego zużycia wody, a na wszystkie pisma Skarżącej zostały udzielone odpowiedzi. Parę dni temu Skarżąca zwróciła się z zapytaniem, czy możliwe jest zakłócanie pomiaru radiowego. Skarżąca jest poinformowana, że reklamacja jest w toku rozpatrywania. 

Radny M. Żylik – czy dużo jest takich reklamacji ?

P. T. Sroka – tego typu reklamacje są zazwyczaj tam, gdzie jesteśmy w 100% właścicielem. Przyznał, że niektórzy zarządcy nie wywiązują się z terminowych rozpatrywania reklamacji.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - Komisja nie jest kompetentna w zakresie rozpatrywania samych reklamacji.  Postępowanie wyjaśniające będzie przeprowadzone jedynie w zakresie, czy ZBILK podjął wystarczające działania. Z przedstawionych wyjaśnień przez Dyrektora ZBiLK wynika, że  potwierdzeniem załatwienia pism i reklamacji Skarżącej było podjęcie przez ZBiLK szybkich działań zmierzających do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Reasumując, w  kwestii podejmowanych działań przez ZBiLK skarga jest bezzasadna. Zgłosił wniosek o uznanie skargi za bezzasadną.

Komisja w wyniku głosowania / 3-za, 1 –wstrz. / przyjęła ww. wniosek, uznając skargę za bezzasadną.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie skargi na działanie Prezydenta Miasta w zakresie stosowania praktyk cenzorskich w postaci świadomego blokowania możliwości wyszukiwania informacji ze stron internetowych należących do urzędu miasta m.in. z plików pdf.


Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - poinformował, że Skarżący przesłał w dniu 12.06.br wiadomość email, iż  na podstawie 105. § 2 kpa cofa swoją skargę i wnosi o umorzenie postępowania skargowego. Jednocześnie zwrócił się do organu wykonawczego tj. Prezydenta Miasta ze stosownym  wnioskiem w przedmiotowej sprawie.

P. J. Martyniuk-Placha (Radca prawny BRM) – z jednej strony Skarżący podtrzymał wszystkie zastrzeżenia, a z drugiej wskazał o umorzenie skargi. Na gruncie Kpa nie ma umorzenia postępowania. Proponuje, przekazać wniosek Skarżącego do Prezydenta Miasta celem realizacji. Sama skarga nie powinna być dalej procedowana z uwagi na jej wycofanie przez Skarżącego.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski  -  poddał  pod głosowanie stanowisko o wycofaniu skargi na podstawie oświadczenia wnioskodawcy oraz o przekazaniu wniosku z dnia 12.06.br  do Prezydenta Miasta, jako organu wykonawczego celem realizacji. stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Komisja w wyniku głosowania /4-za/ pozytywnie jednogłośnie przyjęła ww. stanowisko.


Ad. pkt. 5.
Rozpatrzenie skargi na nienależyte wykonywanie swoich obowiązków przez Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie w zakresie udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej – BIP.


P. J. Olczak (Dyrektor IV LO) – wyjaśnił, że niezwłocznie po otrzymaniu wniosku Skarżącego bezzwłocznie udostępnił wszystkie informacje o jakie prosił Skarżący, co zostało potwierdzone przez samego Skarżącego w korespondencji od niego.  Każde następne uwagi zostaną uwzględnione przy budowaniu nowej strony internetowej. Z uwagi na naukę zdalną podjął decyzję o pozostawieniu dotychczasowej strony internetowej szkoły, ponieważ nie chciał wprowadzać zamieszania w trakcie trwającego roku szkolnego. Zmiana strony internetowej szkoły w trakcie roku szkolnego wprowadziłaby chaos wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy pracowali na już dobrze znanych witrynach internetowych szkoły. Ze względów Skrzynka podawcza była na głównej stronie szkoły, a BIP jest uruchomiony i  dostępny jako link ze strony szkoły. W pierwszym tygodniu wakacji strona będzie zmieniona, zupełnie nowa. Wszystkie żądane informacje dla skarżącego zostały wysłane już na drugi dzień. Przyznał, że dużo wiadomości skrzynka emaliowa kwalifikuje z automatu do spamu.


Radny M. Żylik – wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują rodziców, gdzie znajdują się wszystkie informacje na stronie internetowej szkoły.

Radny D. Matecki – pytanie, czy mamy naprawdę do czynienia z rodzicem, czy z organizacjami, które masowo zajmują się takimi skargami. Pomimo zaproszenia, na posiedzeniu nie ma samego skarżącego, więc skarga nie jest zasadna.


Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski  – poddał pod głosowanie skargę.

Komisja w wyniku głosowania / 4-przeciw/ jednogłośnie uznała przedmiotową skargę za bezzasadną.

 


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Ewa Peryt
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Kadłubowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/06/01, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2022/08/22 14:40:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2022/08/22 14:40:52 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/08/17 15:18:24 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/06/02 10:32:32 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/06/02 09:17:17 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/06/02 08:30:48 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/06/01 15:17:52 nowa pozycja