Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.52.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 5 MAJA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zielone wiaty - pilotaż firmy Ströer (9- 9.15)
4. Park Żeromskiego - koncepcja zagospodarowania. (9.15-10.00)

5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecina - omówienie zgłoszonych uwag.(10.00-11.00)
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania :za - 8 (jednogłośnie) przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu  24 marca br.


Ad. pkt. 3.
Zielone wiaty - pilotaż firmy Ströer (9- 9.15)


A. Zarzeczny firma Ströer- są operatorem rynku reklamy zewnętrznej w Polsce, współpracują z wieloma samorządami w kraju, proponują tzw. ”zielone wiaty”. Program zakłada  budowę specjalnej eko-wiaty (lub przebudowę już istniejących wiat przystankowych), gdzie na wzmocnionej konstrukcji dachu na specjalnie przygotowanym podłożu mogą zasadzić rośliny, naturalnie występujące na terenach skalistych i piaszczystych. Obecnie realizują we współpracy z miastem Gdańsk pilotażową eko-wiatę. Mogą  przygotować również  projekt ( test)  prezentacji dwóch wiat dla naszego miasta. W dalszej części zaprezentował radnym audiowizualizację projektu wiat omawiając szczegóły - pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji  J. Balicka – prosi o przedstawienie modelu finansowania projektu.

A. Zarzeczny –  pokryją koszty  budowy i przebudowy istniejących wiat  wraz z  instalacją oraz eksploatacją.  W zamian oczekują możliwości wykorzystania przestrzeni reklamowej przez okres minimum  4 lat. Koszt nowej wiaty to ok. 50 tys. zł.

Przewodnicząca Komisji  J. Balicka  - zwróciła uwagę, iż w budżecie obywatelskim na 2021 rok  wygrał projekt (300 tys. zł. brutto)  "Budowa  czterech eko-wiat na terenie m. Szczecina"

A.    Szotkowska  Zastępca Prezydenta m. Szczecina - w ZDiTM jest realizowany projekt  z budżetu obywatelskiego; jako  start mogą nawiązać współpracę w sprawie eko-wiaty.

Radny Ł. Kadłubowski- mamy zwycięski projekt w ramach budżetu obywatelskiego tj. realizacja wiat zielonych, cieszy się z pilotażu jaki zaproponowała firma na dzisiejszym posiedzeniu. Na jakim etapie jest wykonanie   zadania z budżetu obywatelskiego,  bowiem musi to być skorelowane z propozycją firmy Ströer.

R. Strzałkowski ZDiTM-  była propozycja,  aby projekt wiat zielonych był wykonany  przez studentów ZUT-u. Odbyło się spotkanie przy udziale ZUK, ZDiTM, BAM.  W budżecie  mamy zapewnione  300 tysięcy na to zadanie, jest umówione kolejne spotkanie z przedstawicielami ZUT, którzy mają być zaangażowani w ten projekt.

Radny P. Słowik- uzupełnił wypowiedź przedmówcy; w ramach projektu SBO miała być również  zaangażowana  Akademia Sztuki oraz ZUT – list intencyjny został podpisany. Projekt zaprezentowany dziś   nie wiąże się z tym z SBO. Zapytał jakie zagrożenia może stwarzać bluszcz, który obrośnie przystanki? Jakie problemy w utrzymaniu? Prosi o kilka słów o korzyściach. Zgadza się, z wypowiedzią przedmówców,  oferta jest również korzystna dla firmy Ströer.  Jaka jest opłata dla miasta z tytułu korzystania z wiat przystankowych na terenie miasta.  

R. Strzałowski ZDiTM-  AMS ma 200 wiat na terenie miasta,  płaci ponad 27 tysięcy plus utrzymuje wiaty w należytym stanie technicznych. Clean Channel  ma  40 wiat a  koszty  dla miasto  to 4.200 tysiące złotych. Za zajęcie pasa ruchu drogowego nie zna kwot.

A. Zarzeczny-  kwestia projektu dla Szczecina i współpracy z Akademią Sztuk -  chętne się włącza do współpracy. Zaznaczył, że miasto Szczecin jest jednym z najważniejszych partnerów, nie tylko z korzyścią dla ich klientów,  ale również mieszkańców Szczecina ( np. umieszczanie  informacji o życiu kulturalnym m. Szczecina). Ich zdaniem, przez okres 4 lat nie będzie to zadanie rentowne. W kwestii bluszczu – wiata przystankowa ma pełnić funkcję pomocną dla pasażerów, przeszklenie umożliwia obserwowanie toru, musi być przejrzysta, nie można szyby najazdowej zasłaniać, jak wyczyścić bluszcz.

Radna Dominika– Jackowski – jest to nasza wspólna przestrzeń publiczna i jako radni musimy mieć wpływ na jej zagospodarowanie, mamy katalog mebli publicznych a co dzień powstają śmietniki i inne obiekty małej architektury. Dajmy ZUT i Akademii Sztuki czas na zaprojektowanie  tejże wiaty i stosujmy tą samą wiatę na terenie miasta. Na zachodzie  Europy popularne stały się ogrody deszczowe. Wiata przystankowa jest sposobem na odbetonowanie miasta i ta zielona ściana u nas może się znaleźć. Nie zgadza się  z tezą,  iż  tylna ściana  musi być transparentna. Na prezentacji  widzimy wiatę, gdzie 50 % tylnej ściany jest zajęta na reklamy. Wiata ma służyć mieszkańcom. Jaki wpływ na firmę Ströer ma miasto?  Wiata winna być funkcjonalna, przestrzeń winna być dla mieszkańca. Ludzie chcą usiąść na ławce. Jakie wpływ radni mają na projekt? Czy możemy składać wnioski, poprawki. Czy będziemy kontrolować projekt wiat zielonych?

M. Safader- Domańska Ogrodnik Miejski- warto rozmawiać. Pytania zostaną przekazane studentom projektującym wiatę. Musimy wykonać projekt kosztów utrzymania zieleni wiat. Pytanie o wpływ radnych na projekt wiat zielonych pozostawia otwarte.

Radna J. Balicka – uważam, że wpływ radnych na projekt z SBO przekracza nasze kompetencje gdyż: pomysłodawca (mieszkaniec) przedstawił wniosek do SBO, który wygrał większością głosów. Na ostatniej sesji przyjęliśmy także budżet dla wszystkich wygranych projektów. Będzie projekt zielonych wiat. Nasza rola powinna kończyć się w tym momencie.

R. Strzałowski – w przyszłym tygodniu będzie spotkanie na którym mają uszczegóławiać projekt.

Radny R. Lewandowski- sam projekt „zielona wiata” bardzo mu się podoba. Zapytał o  koszty utrzymania czy są oszacowane? Kiedy wygaśnie umowa? Zgadza się, iż wiaty muszą być ujednolicone, trzeba zastanowić się nad roślinnością, bluszcz potrafi się rozrosnąć.

A. Zarzeczny- bieżący koszt utrzymania wiat – 300 złotych opłata stała miesięcznie, zielona wiata wymaga nawożenia, interwencji w okresie zimowym. Elementy będą oszacowane po zrealizowaniu projektu i rocznym użytkowaniu.

R. Strzałkowski –  umowa z firmami reklamowymi jest ryczałtowa pod kątem utrzymania -  70 tysięcy miesięcznie w kontekście całego miasta  plus 130- 150  tysięcy na wymianę zdewastowanych szyb.

Radny M. Biskupski- był  planowany przetarg na zakup wiat przystankowych na jakim jest etapie?

R. Strzałkowski  - w budżecie jest kwota  100 tysięcy złotych na ten cel, będzie zapytanie ofertowe.


Ad. pkt. 4.
Park Żeromskiego - koncepcja zagospodarowania. (9.15-10.00)


P. Adamczyk Dyrektor WGK-  dokonał prezentacji audiowizulanej,  podziękował Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków za współpracę (prezentacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Radny P. Słowik- mamy zabytkowy park i plastikowe toalety, od wielu lat zabiega, aby wybudować tam odpowiednie toalety do okalającego otoczenia. Kwestia pozostałej infrastruktury: wybieg dla psów, odbudowa fontanny, co w kwestii dalszej rozbudowy alejek?

P. Adamczyk- naszym zadaniem na tym etapie jest przede wszystkim remont alejek, największa część jest przed nami. Gospodarzem terenu jest ZUK, pytanie o infrastrukturę jest pytaniem o przeznaczenie tej przestrzeni.

M. Przepiera Zastępca Prezydenta- okolica parku jest wyjątkowa, Wały Chrobrego – teren niewątpliwe reprezentacyjny na starym cmentarzu. To wszystko są aspekty, które należy wziąć pod uwagę. Gdybyśmy chcieli zaplanować modernizacje całości parku to mówilibyśmy o kwotach „dwucyfrowych”  są to bardzo drogie koszty; zaczęliśmy od alejek. Fontanna jako element małej architektury to „wisienka na torcie”, element historyczny – inwestycja milionowa, musimy podjąć decyzje wspólnie.

M. Adamkiewicz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – do UW wpłynął projekt analizy historycznej alejek; aby odpowiedzieć jakie obiekty współczesne mogą być na terenie parku, potrzebna jest  całościowa analiza historyczna i inwentaryzacja  zieleni - na co czeka Konserwator Zabytków. Park jest byłym cmentarzem, przy całościowym projekcie należy to wziąć pod uwagę łącznie z Domkiem Grabarza. Wojewódzki Konserwator zabytków oczekuje projektu całościowego zagospodarowania parku. Konserwator Wojewódzki nie wyklucza lokalizacji możliwości tych obiektów, nie powinny być lokalizowane w miejscach sprzecznych z pierwotnym przeznaczeniem np. nie na cmentarzu wybieg dla psów. Dlatego jest potrzeba inwentaryzacji historycznej zieleni, są parki na których wprowadzamy nowoczesne elementy np. place zabaw. 

M. Safader- Domańska Ogrodnik Miejski – powstanie alejek jest szkieletem na którym  będziemy dalej rewitalizować park. Niezbędna jest analiza/inwentaryzacja dendrologiczna; należy podejść do tematu kompleksowo. Należy opracować program pielęgnacji drzewostanu, tam jest tak wiele cennego drzewostanu, jako  nieliczni mamy tam bogactwo runa leśnego.  Nie zmożemy dalej prowadzić akcyjnych działań parku;  w projekcie SBO mamy  nowoczesne lampy i hamaki – należy uspójnić temat. Sposób prowadzenia rewitalizacji przez WGK jest prawidłowym działaniem, nie możemy wyrażać zgody na małe elementy bez spojrzenia całościowego.

Radny Ł. Kadłubowski- w trakcie dyskusji pojawia się brak jednego podmiotu,  który  zebrałby wszystkie pomysły i koncepcje, opracował  je  i wdrażał.  Brak spójności, oczekuje dezyderatu wskazującego    kompleksowego podejścia do rewitalizacji parku Żeromskiego. Być może należy powołać zespół,  który opracuje  program całościowej rewitalizacji wraz z kosztorysowaniem zadań.

Radna J. Balicka – właśnie Pan P. Adamczyk Dyrektor WGK przedstawił nam koncepcję zagospodarowania Parku Żeromskiego, dzisiaj spotkaliśmy się w tym celu.

Radna D. Jackowski- lokalizacja obiektów toalet i innych obiektów małej gastronomii winna być w korelacji z planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z obowiązującym planem, nie możemy tam  stawiać żadnych obiektów. Należy podjąć rozmowę z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków nt. możliwości postawienia toalety. Zwróciła uwagę na niszczenie ścieżek, które  rozjeżdżane są  przez firmę TOMAS,  która odpowiada za zieleń w  parku  Kasprowicza; łąka kwietnia Derdowskiego mamy ciąg reklam, każdego tygodnia wjeżdża  również na łąkę samochód  i dokonuje wymiany reklamy niszcząc teren.

M. Przepiera- od roku 2018 nie ma działania punktowego; działanie WGK jest holistyczne; wydział podniósł kwestię alejek, bo to jest najczęściej użytkowane. Inwentaryzacja zieleni w aspekcie historycznego przebiegu alejek jest wykonana. Plan zagospodarowania pozwala na pewne działania, obecnie  nie  ma żadnych zadań punktowych.  

Na tym zakończono dyskusję, Przewodnicząca Komisji J. Balicka podziękowała zebranym za przygotowanie materiału i udziału w komisji.


 


Ad. pkt. 5.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecina - omówienie zgłoszonych uwag.(10.00-11.00)


Przewodnicząca Komisji  –  przypomniała zebranym, iż Przewodniczący Komisji  Budżetu i Finansów zobligował merytoryczne komisje do przesłania w terminie do 16 maja br.  Swoich  uwag do studium zagospodarowania przestrzennego m.Szczecinna.

Radni w trakcie dyskusji ustalili, iż przedłożą swoje uwagi na maila  w tym temacie , w terminie do dnia 14 maja br. (komplet dokumentow załacznik nr 5 ).

 


 


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie  zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/04/27, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2021/05/19 13:45:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2021/05/19 13:45:36 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/05/06 13:52:01 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/04/28 09:21:01 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/04/27 09:15:33 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/04/27 09:14:01 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/04/27 09:13:45 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/04/27 09:12:29 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/04/27 09:11:12 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/04/27 09:08:15 nowa pozycja