Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.7.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 4 MARCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 11:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Witold Dąbrowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - informacja służb miejskich.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.


Komisja w wyniku głosowania :

za- 5 (jednogłośnie) przyjęła protokół z dnia 18 lutego 2019 r.


Ad. pkt. 3.
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - informacja służb miejskich.


Wprowadzenia do tematu dokonał P. Makuch Komendant Miejski Policji (prezentacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).W swej prezentacji wskazał na miejsca  niebezpieczne dla występowania zdarzeń drogowych:

1. Basen Górniczy (kierunek do ul. Eskadrowej) – ul. Gdańska, główną przyczyną występujących w tym rejonie zdarzeń drogowych jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.  W miejscu tym wskazywano na konieczność ustawienia fotoradaru.

2. ul. Szosa Stargardzka – ul. prof. Tomasza Żuka - główna przyczyna występujących zdarzeń – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Skrzyżowanie to leży na drodze krajowej nr 10.  W miejscu tym wskazywano na konieczność ustawienia fotoradaru. Należy także rozważyć wprowadzenie na przedmiotowym skrzyżowaniu sygnalizacji świetlnej lub przebudowy skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo.

3. ul. Szczanieckiej – ul. E. Plater – ul. Gontyny-  główna przyczyna występujących zdarzeń – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. W miejscu tym wskazywano na konieczność ustawienia fotoradaru. Należy także rozważyć możliwość zmiany programu sygnalizacji świetlnej, poprzez wprowadzenie sygnalizacji kierunkowej na lewoskrętach, w tym przywrócenie relacji skrętu w lewo z ul. Gontyny w ul. E. Plater z jednoczesną budowa dodatkowego pasa ruchu dla tej relacji (wprowadzenie tej relacji pozwoli na zmniejszenie lub wyeliminowanie relacji skrętu w lewo z ul. Matejki w ul. Ks. Salomei (pojazdy oczekujące na zjazd ze skrzyżowania blokują przejazd w kierunku ul. Sczanieckiej)

4. pl. Rodła – al. Wyzwolenia – ul. Piłsudskiego -główna przyczyna występujących zdarzeń – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. W rejonie tym prowadzone są także działania profilaktyczne skierowane do    pieszych uczestników ruchu.

5. rondo Ułanów Podolskich- w okresie 3 lat na Rondzie Ułanów Podolskich doszło do 12 zdarzeń z udziałem     pieszych.

6. plac Kościuszki  główna przyczyna występujących zdarzeń – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Na przedmiotowym skrzyżowaniu prowadzony jest nadzór nad ruchem pieszym        oraz          kołowym, zarówno przez patrole zmotoryzowane, jak i piesze.

Miejsca niebezpieczne według odczucia społecznego (zgłoszenia)

  • ul. Reduty Ordona – ul. Łukasińskiego - w latach 2016 – 2018 odnotowano 24 zdarzenie w wyniku nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu. Skrzyżowanie to jest objęte doraźnym nadzorem w ramach pełnienia służby. Złożono wniosek  z propozycjami zmiany organizacji ruchu          w celu poprawy wzajemnej widoczności na skrzyżowaniu oraz lepszego postrzegania istniejących znaków drogowych. 
  • ul. Bohaterów Warszawy – ul. Ściegiennego
  • ul. Goleniowska –ul. Portowa
  • ul. Łubinowa – ul. Gombrowicza  - skierowano wniosek do ZDiTM-u o wprowadzenie doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. Łubinowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Andrzejewskiego do skrzyżowania z ul. Przelotową.
  • ul. Powstańców Wielkopolskich – ul. Orawska
  • ul. Wilcza – ul. Jarogniewa
  • ul. Tczewska – ul. Irydowa
  • Plac Grunwaldzki i skrzyżowaniu p. Zwycięstwa – ul. Potulicka

Następnie głos zabrała M. Charęza Kierownik WGKiOŚ- który przedstawił prezentacje planów miasta odnośnie poprawy bezpieczeństwa na drogach  – załącznik nr 4 do protokołu.

W dalszej części porządku obrad prezentację przedstawił K. Mechliński  Zastępca  Komendanta SM – załącznik nr 5 do protokołu.

W trakcie dyskusji radni zgłaszali następujące zapytania i wnioski:

Radny J. Posłuszny  - prosi o zwrócenie uwagi na skrzyżowanie Thuguta/Aresowa/ Królewskiego; nowym zjawiskiem powodującym niebezpieczeństwo na drogach są piesi rozmawiający przez komórki (pochylona głowa).

R. Tumielewicz Dyrektor ZDiTM- wkilkunastu miejscach w Szczecinie, w których najczęściej dochodziło do kolizji z tramwajami, pojawią się nowe znaki ostrzegawcze (A-21 „Tramwaj” w pomarańczowej obwódce fluorescencyjnej), piktogramy na jezdni oraz żółte tabliczki ze strzałką skierowaną w lewo. Problem „komórkowców „ jest im znany w rejonie Galaxy  zastosowano nowe rozwiązania na przejściu dla pieszych, zamontowano  LED-y w chodniku, testowo ma poprawić bezpieczeństwo.

P. Makuch Komendant Miejski Policji- zwróci uwagę na skrzyżowanie Thuguta /Aresowa / Królewskiego.

Radny W.Dzikowski- zauważa znaczną poprawę bezpieczeństwa na terenie m. Szczecina; nadal wnosi o rozwiązanie poprawy bezpieczeństwa rejon Basenu Górniczego droga na Gdańsk ( zaprezentował zdjęcia ) być może doświetlenie, pylonu drogowego.

R. Tumielewicz Dyrektor ZDiTM– znany jest im ten problem, zastanawiali się nad możliwością przebudowy/ korekty tego fragmentu jezdni w momencie wymiany nawierzchni. Obecnie rozważali też zastosowanie barier dźwiękoszczelnych na środkowym pasie rozdzielających drogę, ale w momencie wypadku odbicie się od barierki może spowodować znaczne uszkodzenie pojazdu.

Radna S. Biernat- najważniejsza jest edukacja, podoba jej się pomysł rozkolportowania  przez Miasto odblasków. Popiera tzw. „kocie oczka” być może należy zwiększyć ich montaż. Zgłosiła następuje problemy: poprawa bezpieczeństwa skrzyżowanie w Dąbiu  E. Gierczak / E. Krzywoń, odmalowanie  ronda w Dąbiu (brak widoczności); Łubinowa / Gombrowicza – poprawa bezpieczeństwa.

M. Charęza Kierownik WGKiOŚ- modernizacja skrzyżowania  Łubinowa/ Gombrowicza było w budżecie w roku 2018 niestety spadło to zadanie.

 R. Tumielewicz Dyrektor ZDiTM – w sprawie ronda w Dąbiu poinformował, iż zostanie odmalowane.

Radna M.Myśliwiec- poruszyła problem ul. Arkońskiej w rejonie szpitala , jest ta  przystanek komunikacji miejskiej, mieszkańcy wychodząc z tramwaju nie cofają się do przejścia tylko przebiegają w niedozwolonym miejscu, wracający z poradni również biegną w stronę przystanku przekraczając jezdnie w niedozwolonym miejscu.

M. Charęza- problem był już przedmiotem wniosków RO i analizy. Ustawienie słupków lub donic na chodniku spowoduje, iż piesi będą przebiegać przez ulice bezpośrednio na skrzyżowanie co stanowi jeszcze większe niebezpieczeństwo.

Przewodniczący Komisji- poruszył problem zgłaszany przez radnych poprzedniej kadencji ul. Santocka/Derdowskiego- miało być ograniczenie prędkości do 50 km/h? co z realizacją wniosku o ustawienie tzw. naświetlaczy na przejściach dla pieszych na terenie m.Szczecina zadanie miało być wykonane w roku 2017 ( wniosek z 2016 KBPiS), w roku 2018 były środki na to zadanie i nadal jest niezrealizowane ? W roku ubiegłym ilość blokad zakładanych przez SM była nieznacząca, jak w tym roku? Zapytał przedstawicieli policji czy nie zasadne jest nakładanie większych sankcji dla osób przekraczających w znaczny sposób prędkość?   

R. Tumielewicz Dyrektor ZDiTM- na ul.26 Kwietnia doszło do wypadków niemniej jednak z winy pieszych, jest nowa sygnalizacja. Nie jest zwolennikiem ograniczania prędkości, tam gdzie jest dobra przepustowość. Temat był szeroko konsultowany rozważano oznakowanie progowe, jednak tam są autobusy komunikacji miejskiej i takie rozwiązanie nie wchodzi w grę. W sprawie doświetlaczy wyjaśnił, iż zadanie w roku 2018 było na etapie analizy WGKiOS/ZDiTM wytypowano 30 miejsc każde zostało sprawdzone (wizja lokalna nocą), doświetlacze wymagają projektów elektrycznych są w fazie uzgadniania z energetyką. Sprawdzi problem i poinformuje komisje.

 K. Mechliński  Zastępca SM – obecnie zostały zwiększone działania w zakresie wyeliminowania nieprawidłowo parkujących blokad, dziennie jest ich 55.

P. Makuch Komendant Miejski Policji-  obecne działania w momencie przekroczenia prędkości polegają na zatrzymaniu prawa jazdy. Nie stosują już pouczeń.

Radny W. Dąbrowski- prosi przedstawicieli ZDiTM o dokonanie analizy ograniczenia prędkości na ul.26-Kwietnia.

Radny J.Posłuszny- poruszył problem wyeliminowania TIR-ów z maista.

R. Tumielewicz- miasto posiada 5 wag selekcyjnych, jedynym operatorem który może nałożyć kare jest Inspekcja Transportu Drogowego. Jednym z najbliższych rozwiązań jest wybudowanie zachodniej obwodnicy obejścia.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.Komisja w odpwoiedzi na pismo w sprawie nadania nazwy ku czci Prezydenta Miasta Gdańska Pawłą Adamowicza poinformowała wnioskodawcę, iz Rada Miasta dnia 26 lutego br. podjęła uchwałę w sprawie jw. - pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu (BRM -294)
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Witold Dąbrowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/02/20, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/03/19 09:09:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/03/19 09:09:03 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/02/22 13:42:50 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/02/20 13:52:59 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/02/20 13:51:20 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/02/20 13:24:30 nowa pozycja