Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.7.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 4 MARCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 11:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Witold Dąbrowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - informacja służb miejskich.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.


Komisja w wyniku głosowania :

za- 5 (jednogłośnie) przyjęła protokół z dnia 18 lutego 2019 r.


Ad. pkt. 3.
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - informacja służb miejskich.


Wprowadzenia do tematu dokonał P. Makuch Komendant Miejski Policji (prezentacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).W swej prezentacji wskazał na miejsca  niebezpieczne dla występowania zdarzeń drogowych:

1. Basen Górniczy (kierunek do ul. Eskadrowej) – ul. Gdańska, główną przyczyną występujących w tym rejonie zdarzeń drogowych jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.  W miejscu tym wskazywano na konieczność ustawienia fotoradaru.

2. ul. Szosa Stargardzka – ul. prof. Tomasza Żuka - główna przyczyna występujących zdarzeń – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Skrzyżowanie to leży na drodze krajowej nr 10.  W miejscu tym wskazywano na konieczność ustawienia fotoradaru. Należy także rozważyć wprowadzenie na przedmiotowym skrzyżowaniu sygnalizacji świetlnej lub przebudowy skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo.

3. ul. Szczanieckiej – ul. E. Plater – ul. Gontyny-  główna przyczyna występujących zdarzeń – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. W miejscu tym wskazywano na konieczność ustawienia fotoradaru. Należy także rozważyć możliwość zmiany programu sygnalizacji świetlnej, poprzez wprowadzenie sygnalizacji kierunkowej na lewoskrętach, w tym przywrócenie relacji skrętu w lewo z ul. Gontyny w ul. E. Plater z jednoczesną budowa dodatkowego pasa ruchu dla tej relacji (wprowadzenie tej relacji pozwoli na zmniejszenie lub wyeliminowanie relacji skrętu w lewo z ul. Matejki w ul. Ks. Salomei (pojazdy oczekujące na zjazd ze skrzyżowania blokują przejazd w kierunku ul. Sczanieckiej)

4. pl. Rodła – al. Wyzwolenia – ul. Piłsudskiego -główna przyczyna występujących zdarzeń – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. W rejonie tym prowadzone są także działania profilaktyczne skierowane do    pieszych uczestników ruchu.

5. rondo Ułanów Podolskich- w okresie 3 lat na Rondzie Ułanów Podolskich doszło do 12 zdarzeń z udziałem     pieszych.

6. plac Kościuszki  główna przyczyna występujących zdarzeń – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Na przedmiotowym skrzyżowaniu prowadzony jest nadzór nad ruchem pieszym        oraz          kołowym, zarówno przez patrole zmotoryzowane, jak i piesze.

Miejsca niebezpieczne według odczucia społecznego (zgłoszenia)

  • ul. Reduty Ordona – ul. Łukasińskiego - w latach 2016 – 2018 odnotowano 24 zdarzenie w wyniku nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu. Skrzyżowanie to jest objęte doraźnym nadzorem w ramach pełnienia służby. Złożono wniosek  z propozycjami zmiany organizacji ruchu          w celu poprawy wzajemnej widoczności na skrzyżowaniu oraz lepszego postrzegania istniejących znaków drogowych. 
  • ul. Bohaterów Warszawy – ul. Ściegiennego
  • ul. Goleniowska –ul. Portowa
  • ul. Łubinowa – ul. Gombrowicza  - skierowano wniosek do ZDiTM-u o wprowadzenie doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. Łubinowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Andrzejewskiego do skrzyżowania z ul. Przelotową.
  • ul. Powstańców Wielkopolskich – ul. Orawska
  • ul. Wilcza – ul. Jarogniewa
  • ul. Tczewska – ul. Irydowa
  • Plac Grunwaldzki i skrzyżowaniu p. Zwycięstwa – ul. Potulicka

Następnie głos zabrała M. Charęza Kierownik WGKiOŚ- który przedstawił prezentacje planów miasta odnośnie poprawy bezpieczeństwa na drogach  – załącznik nr 4 do protokołu.

W dalszej części porządku obrad prezentację przedstawił K. Mechliński  Zastępca  Komendanta SM – załącznik nr 5 do protokołu.

W trakcie dyskusji radni zgłaszali następujące zapytania i wnioski:

Radny J. Posłuszny  - prosi o zwrócenie uwagi na skrzyżowanie Thuguta/Aresowa/ Królewskiego; nowym zjawiskiem powodującym niebezpieczeństwo na drogach są piesi rozmawiający przez komórki (pochylona głowa).

R. Tumielewicz Dyrektor ZDiTM- wkilkunastu miejscach w Szczecinie, w których najczęściej dochodziło do kolizji z tramwajami, pojawią się nowe znaki ostrzegawcze (A-21 „Tramwaj” w pomarańczowej obwódce fluorescencyjnej), piktogramy na jezdni oraz żółte tabliczki ze strzałką skierowaną w lewo. Problem „komórkowców „ jest im znany w rejonie Galaxy  zastosowano nowe rozwiązania na przejściu dla pieszych, zamontowano  LED-y w chodniku, testowo ma poprawić bezpieczeństwo.

P. Makuch Komendant Miejski Policji- zwróci uwagę na skrzyżowanie Thuguta /Aresowa / Królewskiego.

Radny W.Dzikowski- zauważa znaczną poprawę bezpieczeństwa na terenie m. Szczecina; nadal wnosi o rozwiązanie poprawy bezpieczeństwa rejon Basenu Górniczego droga na Gdańsk ( zaprezentował zdjęcia ) być może doświetlenie, pylonu drogowego.

R. Tumielewicz Dyrektor ZDiTM– znany jest im ten problem, zastanawiali się nad możliwością przebudowy/ korekty tego fragmentu jezdni w momencie wymiany nawierzchni. Obecnie rozważali też zastosowanie barier dźwiękoszczelnych na środkowym pasie rozdzielających drogę, ale w momencie wypadku odbicie się od barierki może spowodować znaczne uszkodzenie pojazdu.

Radna S. Biernat- najważniejsza jest edukacja, podoba jej się pomysł rozkolportowania  przez Miasto odblasków. Popiera tzw. „kocie oczka” być może należy zwiększyć ich montaż. Zgłosiła następuje problemy: poprawa bezpieczeństwa skrzyżowanie w Dąbiu  E. Gierczak / E. Krzywoń, odmalowanie  ronda w Dąbiu (brak widoczności); Łubinowa / Gombrowicza – poprawa bezpieczeństwa.

M. Charęza Kierownik WGKiOŚ- modernizacja skrzyżowania  Łubinowa/ Gombrowicza było w budżecie w roku 2018 niestety spadło to zadanie.

 R. Tumielewicz Dyrektor ZDiTM – w sprawie ronda w Dąbiu poinformował, iż zostanie odmalowane.

Radna M.Myśliwiec- poruszyła problem ul. Arkońskiej w rejonie szpitala , jest ta  przystanek komunikacji miejskiej, mieszkańcy wychodząc z tramwaju nie cofają się do przejścia tylko przebiegają w niedozwolonym miejscu, wracający z poradni również biegną w stronę przystanku przekraczając jezdnie w niedozwolonym miejscu.

M. Charęza- problem był już przedmiotem wniosków RO i analizy. Ustawienie słupków lub donic na chodniku spowoduje, iż piesi będą przebiegać przez ulice bezpośrednio na skrzyżowanie co stanowi jeszcze większe niebezpieczeństwo.

Przewodniczący Komisji- poruszył problem zgłaszany przez radnych poprzedniej kadencji ul. Santocka/Derdowskiego- miało być ograniczenie prędkości do 50 km/h? co z realizacją wniosku o ustawienie tzw. naświetlaczy na przejściach dla pieszych na terenie m.Szczecina zadanie miało być wykonane w roku 2017 ( wniosek z 2016 KBPiS), w roku 2018 były środki na to zadanie i nadal jest niezrealizowane ? W roku ubiegłym ilość blokad zakładanych przez SM była nieznacząca, jak w tym roku? Zapytał przedstawicieli policji czy nie zasadne jest nakładanie większych sankcji dla osób przekraczających w znaczny sposób prędkość?   

R. Tumielewicz Dyrektor ZDiTM- na ul.26 Kwietnia doszło do wypadków niemniej jednak z winy pieszych, jest nowa sygnalizacja. Nie jest zwolennikiem ograniczania prędkości, tam gdzie jest dobra przepustowość. Temat był szeroko konsultowany rozważano oznakowanie progowe, jednak tam są autobusy komunikacji miejskiej i takie rozwiązanie nie wchodzi w grę. W sprawie doświetlaczy wyjaśnił, iż zadanie w roku 2018 było na etapie analizy WGKiOS/ZDiTM wytypowano 30 miejsc każde zostało sprawdzone (wizja lokalna nocą), doświetlacze wymagają projektów elektrycznych są w fazie uzgadniania z energetyką. Sprawdzi problem i poinformuje komisje.

 K. Mechliński  Zastępca SM – obecnie zostały zwiększone działania w zakresie wyeliminowania nieprawidłowo parkujących blokad, dziennie jest ich 55.

P. Makuch Komendant Miejski Policji-  obecne działania w momencie przekroczenia prędkości polegają na zatrzymaniu prawa jazdy. Nie stosują już pouczeń.

Radny W. Dąbrowski- prosi przedstawicieli ZDiTM o dokonanie analizy ograniczenia prędkości na ul.26-Kwietnia.

Radny J.Posłuszny- poruszył problem wyeliminowania TIR-ów z maista.

R. Tumielewicz- miasto posiada 5 wag selekcyjnych, jedynym operatorem który może nałożyć kare jest Inspekcja Transportu Drogowego. Jednym z najbliższych rozwiązań jest wybudowanie zachodniej obwodnicy obejścia.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.Komisja w odpwoiedzi na pismo w sprawie nadania nazwy ku czci Prezydenta Miasta Gdańska Pawłą Adamowicza poinformowała wnioskodawcę, iz Rada Miasta dnia 26 lutego br. podjęła uchwałę w sprawie jw. - pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu (BRM -294)
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Witold Dąbrowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/02/20, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/03/19 09:09:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/03/19 09:09:03 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/02/22 13:42:50 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/02/20 13:52:59 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/02/20 13:51:20 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/02/20 13:24:30 nowa pozycja