Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.9.5.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI REWIZYJNEJ
Z DNIA 27 SIERPNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Leszek Duklanowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Ocena wykonania budżetu miasta i inwestycji miejskich za okres I półrocza 2019.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania "za - 5" przyjęła jednomyślnie protokół z dn. 16 lipca 2019 r.


Ad. pkt. 3.
Ocena wykonania budżetu miasta i inwestycji miejskich za okres I półrocza 2019.


Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta Iwona Bobrek – przedstawiła sprawozdanie budżetu miasta za I półrocze 2019 r. (będzie ono dostępne dla Radnych w piątek 30.08.2019). Wynika z niego m.in., że:

 • za pierwsze 6 miesięcy dochody są wyższe niż wydatki (nadwyżka budżetowa). Po 7 miesiącach nadal jest nadwyżka (wynika z tego, że dużo inwestycji jest zrealizowanych, ale jeszcze nie zostały rozliczone; poza tym kredyt planowany na połowę września nie został jeszcze zaciągnięty),
 • dochody bieżące za 6 miesięcy – 53%,
 • udziały w PIT i CIT – 48% (zgodnie z planem),
 • realizacja planu do tej pory - 55% (w zeszłym roku to było 53%),
 • subwencje zgodnie z planem,
 • dotacje zgodnie z planem – 54%,
 • dochody podatkowe – 53% zaplanowanych,
 • wpływy z innych opłat i usług – 50%,
 • dochody z majątku gminy – 57% (związane z pierwszym rokiem zmiany ustawowego wieczystego użytkowania prawa własności),
 • pozostałe dochody – 42%,
 • wydatki bieżące – 1,4 mld – ok. 48% planu,
 • największe wydatki – edukacja (34% ogólnej struktury budżetu),
 • subwencje za I półrocze – ok. 19 mln,
 • sfera komunalna (transportu i utrzymanie miasta) – 46% planu,
 • pomoc społeczna – 51%,
 • wydatki majątkowe – 22% planu (dobry wynik w stosunku do poprzednich lat),
 • kredyt – 54 mln (z poprzedniej umowy),
 • kredyty ogółem – 1 mld 225 mln zł na koniec czerwca,
 • wydatki na edukację i gospodarkę odpadami będą prawdopodobnie rosły.

Skarbnik Miasta Stanisław Lipiński – dokonał podsumowania realizacji planów budżetowych w I półroczu 2019 r., z którego wynika, że we wszystkich obszarach realizacja przebiega bardzo dobrze. Wydatki inwestycyjne i bieżące także realizowane są zgodnie z planem. Wskazał na zagrożenia, jakie mogą się pojawić w II półroczu:

 • wydatki oświatowe – będzie trzeba doliczyć ok. 27 mln zł (subwencja oświatowa planowana na ok. 8 mln, ale to informacje prasowe),
 • skutki decyzji rządu obniżającej stawki podatku PIT (szacowany ubytek dochodów z tego tytułu – 15 mln zł).

Podsumowując przedstawione wyliczenia stwierdził, że więcej wydamy na oświatę a mniej zyskamy z podatków. Taka sytuacja niesie ze sobą wyzwanie, jakim jest  rewizja planów na następne lata (konieczność szukania nowych źródeł finansowania, np. ze sprzedaży majątku).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Duklanowski – zaznaczył, że należy także szukać pozytywów: faktem jest, że opodatkowanie pensji jest mniejsze, ale pensje rosną, więc wpływy do budżetu są większe. Zapytał o to, na jakim poziomie były inwestycje w 2018 r.?

Skarbnik Miasta Stanisław Lipiński – odpowiedział, że w 2018 r. inwestycje były na podobnym poziomie. W odniesieniu do wypowiedzi Przewodniczącego zaznaczył, że problemem jest to, że przyjęte założenia się zmieniają (jeśli z jakiegoś powodu dochody rosną, to w planach jest już to ujęte).

Radny Mirosław Żylik – zgodził się z wypowiedzią Skarbnika mówiąc, że jeśli pieniądze się pojawiają to są już zagospodarowane. Zaznaczył także, że jeśli rząd podejmuje decyzję o podwyżkach dla nauczycieli to powinien też podnieść kwotę subwencji.

Radny Maciej Ussarz – zapytał na jakim poziomie procentowym kształtują się poszczególne piony: infrastruktura drogowa, gospodarka komunalna, transport?

Dyrektor WZFM Iwona Bobrek – przedstawiła wydatki majątkowe (procent wykonania planu): transport – 16% (385 mln), edukacja – 33% (165 mln), gospodarka komunalna – 15% (111 mln), kultura fizyczna – 9%, gospodarka mieszkaniowa – 43%.

Radny Maciej Ussarz – powiedział, że dostrzega tendencję, że najgorzej wykonywane są: transport i gospodarka komunalna  – prawdopodobnie tendencja ta nie ulegnie zmianie.

Wydział Inwestycji Miejskich – Małgorzata Dąbrowska-Mastalerz, Katarzyna Tutko, Małgorzata Twardowska – omówiły inwestycje w zakresie inwestycji kubaturowych (m.in. Hala Basenowa ul. Jodłowa; Sala Gimnastyczna ul. Racibora). Inwestycje wiązane z transportem i komunikacją idą zgodnie z planem.

Radny Maciej Ussarz –  zapytał o to, w jakiej kolejności będą realizowane prace na ul. Bytomskiej?

Przedstawicielka WIM  – odpowiedziała, że nie jest w stanie odpowiadać za wykonawcę; przeszła do omawiania kolejnych inwestycji.

Przewodniczący KRLeszek Duklanowski – zwrócił uwagę na to, że można lepiej planować inwestycje, aby były mniej uciążliwe dla mieszkańców (podał przykład okolic Arkonki).

Przedstawicielka WIM   –  odpowiedziała, że nie wszystko da się przewidzieć; przywołała ekspertyzy mówiące, że wiadukt powinien wytrzymać, ale w czasie prac okazało się, że zbrojenie jest w złym stanie; przeszła do kontynuowania omawiania kolejnych inwestycji.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego – Sebastian Fritsch – powiedział, że inwestycje realizowane przez ZDiTM nie są inwestycjami wieloletnimi (większość z nich realizowane jest w jednym roku). Ostatnio zmieniono jednak trochę metodę – staramy się realizować prace w danej lokalizacji kompleksowo (np. drogi i kanalizacja). Powiedział, że jest otwarty na pytania dotyczące inwestycji, jednak inwestycji jest ponad 200. Dwie inwestycje trzeba przełożyć – np. przebudowa pl. Zwycięstwa (trzeba wymienić jeden z pasów) – przeniesienie prac z jesieni tego roku na wakacje przyszłego roku, żeby nie uprzykrzać życia mieszkańcom.

Radny Maciej Ussarz –  zapytał jak  wygląda inwestycja w Podjuchach (węzeł Morwowa) i czy planowane jest wyłączenie jakiegoś pasa?

ZDiTM – Sebastian Fritsch – planowane jest zamknięcie ul. Krygiera.

Radny Maciej Ussarz –  zadał pytanie dotyczące inwestycji tramwajowej na Mierzyn.

ZDiTM – Sebastian Fritsch – odpowiedział, że za tę inwestycję odpowiedzialne są Tramwaje Szczecińskie.

Przewodniczący KR Leszek Duklanowski – zadał pytanie o torowisko na ul. Santockiej.

ZDiTM – Sebastian Fritsch – odpowiedział, że na tej ulicy zostaje jedno torowisko, drugie jest zlikwidowane.

Radny Maciej Ussarz –  zadał pytanie dotyczące ul. Jodłowej.

ZDiTM – Sebastian Fritsch – inwestycja jest realizowana wspólnie z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji; inwestycja obejmuje prace kanalizacyjne i drogowe; prace rozpoczną się w tym roku, jednak finansowanie przejdzie na przyszły rok.

Wydział Gospodarki Komunalnej – Aleksandra Ciszewska – przedstawiła istotne dla miasta inwestycje (np. tor rowerowy; park Żeromskiego – alejki).

Przewodniczący KR Leszek Duklanowski – zwrócił uwagę na sprawę „Domku Grabarza”. Zapytał, jakie pełni on obecnie funkcje?

Zakład Usług Komunalnych – Jakub Kujath – odpowiedział, że budynek pełni okresowo funkcje kulturalne.

Radny Mirosław Żylik – zauważył, że Komisja ds. Kultury powinna się tym zająć, ponieważ powinna tam być instytucja kultury.

Przewodniczący KR Leszek Duklanowski – zapytał kiedy będzie oddany Ekoport przy ul. Taczaka?

WGK –  Aleksandra Ciszewska – odpowiedziała, że w tym roku nie ma opóźnień co do tej inwestycji; przeszła do omawiania kolejnych inwestycji.

ZUK – Jakub Kujath – omówił najważniejsze inwestycje i przedstawił zaawansowanie prac.

Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych – Jarosław Stala – dokonał omówienia inwestycji (33,3% wykonanych inwestycji);  podstawowe zadanie na ten rok – budowa 4 nowych przedszkoli (są już użytkowane).

Radny Mirosław Żylik – zapytał, jaki jest harmonogram termomodernizacji?

BIiRO – Jarosław Stala – odpowiedział, że wytypowanych  jest 10-11 obiektów. Trwają konsultacje z Wydziałem Oświaty dotyczące kolejności prac.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Komisja Rewizyjna  zapoznała się z opinią prawną w sprawie pism dotyczących unieważnienia uchwał  Zarządu Rady Osiedla Pomorzany, które stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Komisja uznała za wiążącą wyżej wymienioną opinię.

W odniesieniu do pisma nr 98648 z dnia 24.04.2019 r., dotyczącego konkursu ofert BDO/WEA/2019/062, po zapoznaniu się ze sprawą i po zaciągnięciu opinii prawnej, Komisja Rewizyjna zajmuje stanowisko, że jeśli skarżący chce skorzystać z dotacji na organizację imprezy na innym osiedlu, to powinien wykorzystać możliwości wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ponieważ tak samo jak inne organizacje ma on prawo uczestniczyć w konkursie ofert. Komisja Rewizyjna przyznaje jednak, że tytuł konkursu mógł sugerować ukierunkowanie go na jedną Radę Osiedla. Wątpliwość Komisji Rewizyjnej wzbudziła także kwota dotacji. Na przyszłość Komisja Rewizyjna rekomenduje uważniejsze nadawanie konkursom tytułów oraz większą transparentność przy przyznawaniu dotacji. /załącznik nr 4 do protokołu
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Leszek Duklanowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/08/19, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2020/06/15 15:52:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2020/06/15 15:52:03 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/08/30 11:31:57 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/08/27 13:51:57 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/08/19 14:14:45 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/08/19 14:12:34 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/08/19 12:56:06 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/08/19 08:11:51 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/08/19 08:08:14 nowa pozycja