Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.12.38.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY I PROMOCJI
Z DNIA 25 KWIETNIA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 14:00
Zakończenie posiedzenia - 16:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Przemysław Słowik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dn. 21.03.2022 r.
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- 72/22 - wyrażenia zgody na wzniesienie zespołu pomników upamiętniających ofiary reżimu totalitarnego oraz uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę, na skwerze przy Areszcie Śledczym w Szczecinie,
- 81/22 - przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- 82/22 - przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 83/22 - przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej Nr 113 przy ul. Łokietka 6 front w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- 84/22 - przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 85/22 - przyznania Akademii Sztuki w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 86/22 - przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Św. Wojciecha 1 front w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 97/22 - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Wspinaczkowa).
4. Kwestia powołania Zespołu ds. wznoszenia pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich.
5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok samorządowych instytucji kultury.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


P. Słowik – zaproponował, by w pierwszej kolejności omówić temat powołania Zespołu ds. wznoszenia pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dn. 21.03.2022 r.


Ww. punkt porządku obrad przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji


Ad. pkt. 3.
Kwestia powołania Zespołu ds. wznoszenia pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich.


M. Szpener – Przewodnicząca Zespołu ds. wznoszenia pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich – przedstawiła informacje na temat Zespołu. Powołanie Komisji uznała za bardzo dobry pomysł. Podkreśliła, że największym zagrożeniem dla wyników jego pracy jest ogromna ilość wniosków, jakie wpłynęły do miasta. Odpowiadając na pytania radnych powiedziała, że są projekty, które wpłynęły zbyt późno, by opinia Zespołu wpłynęła na ich realizację. Niezależnie od tego problemem jest brak dyskusji o wartości artystycznej danego akcentu rzeźbiarskiego. Poziom estetyczny wpływających wniosków bywa dyskusyjny. Praca nad nimi będzie bardzo trudna. Podkreśliła, że Zespół jest organem wyłącznie opiniodawczym.


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- 72/22 - wyrażenia zgody na wzniesienie zespołu pomników upamiętniających ofiary reżimu totalitarnego oraz uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę, na skwerze przy Areszcie Śledczym w Szczecinie,
- 81/22 - przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- 82/22 - przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 83/22 - przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej Nr 113 przy ul. Łokietka 6 front w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- 84/22 - przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 85/22 - przyznania Akademii Sztuki w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 86/22 - przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Św. Wojciecha 1 front w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 97/22 - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Wspinaczkowa).


Projekt uchwały Nr 72/22 w spr. wyrażenia zgody na wzniesienie zespołu pomników upamiętniających ofiary reżimu totalitarnego oraz uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę, na skwerze przy Areszcie Śledczym w Szczecinie

J. Leszczyńska – Dyrektor Wydziału Kultury - omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

M. Błaszczyk – Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – przedstawiła historię projektu w Budżecie Obywatelskim. Poinformowała, że jego karta jest zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miasta.

W głosowaniu: za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 1, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekty uchwał o numerach:

81/22 w spr. przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków

82/22 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa  w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

83/22 w spr. przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej Nr 113 przy ul. Łokietka 6 front w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,

84/22 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

85/22 w spr. przyznania Akademii Sztuki w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

86/22 w spr. przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Św. Wojciecha 1 front  w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

M. Dębowski – Miejski Konserwator Zabytków – omówił ww. projekty uchwał, zgodnie z uzasadnieniami.

Wobec braku pytań ze strony radnych, Przewodniczący P. Słowik poddał pod głosowanie projekty o numerach: 81/22 – 86/22.

Projekt uchwały Nr 81/22 zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Projekt uchwały Nr 82/22 zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 11, przeciw – 1, wstrzym. – 0.

Projekt uchwały Nr 83/22 zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Projekt uchwały Nr 84/22 zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 11, przeciw – 1, wstrzym. 0 .

Projekt uchwały Nr 85/22 zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Projekt uchwały Nr 86/22 zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Następnie przystąpiono do opiniowania projektów uchwał o numerach:

97/22 w spr. nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wspinaczkowa),

98/22w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w mieście Szczecinie (plac Dawida Altera Kurzmanna)

B. Baran – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności – omówił projekty uchwał, zgodnie z uzasadnieniami.

Projekt uchwały Nr 97/22 – zaopiniowano pozytywnie, w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Projekt uchwały Nr 98/22 – zaopiniowano pozytywnie, w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 5.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok samorządowych instytucji kultury.


J. Leszczyńska - Dyrektor Wydziału Kultury - omówiła "Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok samorządowych instytucji kultury.

Pytań nie zgłoszono.


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Przemysław Słowik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/04/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2022/10/18 11:01:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2022/10/18 11:01:50 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/04/21 12:30:08 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/04/13 12:07:39 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/04/13 11:55:42 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/04/13 11:45:05 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/04/13 11:30:39 nowa pozycja