Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.12.12.2020
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
KOMISJI DS. KULTURY I PROMOCJI
Z DNIA 20 LIPCA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 14:00
Zakończenie posiedzenia - 16:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Przemysław Słowik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja na temat postępu działań związanych z planowanym utworzeniem nowej instytucji kultury "Willa Lentza".
4. Opiniowanie projektów uchwał:
- 146/20 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie: „Willa Lentza”,
- 147/20 w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie: „Willa Lentza”.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Protokół nr 0012.12.11.2020 z dn. 13.06.2020 r.

Za – 9 (jednogłośnie)


Ad. pkt. 3.
Informacja na temat postępu działań związanych z planowanym utworzeniem nowej instytucji kultury "Willa Lentza".


Michał Dębowski – Miejski Konserwator Zabytków – przedstawił historię Willi Lentza zlokalizowanej przy al. Wojska Polskiego. Została wzniesiona w latach 1888-1889 według projektu Maxa Drechslera dla Augusta Lentza - Dyrektora Szczecińskiej Fabryki Wyrobów Szamotowych. W latach trzydziestych XX w. właścicielem Willi stało się Miasto Szczecin. W czasie II wojny światowej Willa wykorzystywana była przez NSDAP. Po wojnie Willę zajmowały wojska radzieckie. W latach 1947–49 znajdowała się tu delegatura administratury apostolskiej Kościoła katolickiego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. W latach 1950–2008 Willa należała do Pałacu Młodzieży. Po jego wyprowadzce przez pewien czas działała w niej instytucja „Szczecin 2016”, po jej likwidacji budynek wrócił w październiku 2011 roku do zasobów Miasta.

Marta Kazimierczak-Gieda – przedstawicielka wykonawcy – omówiła przeprowadzony remont i zakres prac konserwatorskich. Dużym wyzwaniem było dostosowanie obiektu do wymagań przeciwpożarowych oraz wkomponowanie nowoczesnych elementów (np. głośniki) w strukturę wnętrza. Konieczne było także pokrycie wszystkich drewnianych elementów preparatami ognioodpornymi.

Jadwiga Kimber – Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury – podsumowała działania podjęte w celu powołania nowej instytucji kultury. W styczniu br. powołana została Rada Programowa Willa Lentza, która zajmowała się pracą koncepcyjną. Omówiła propozycję statutu. Podstawowym celem działania Willi Lentza miałoby być prowadzenie działalności kulturalnej, a także podejmowanie działań służących promocji dziedzictwa kulturowego Szczecina. Sformułowanie celu instytucji w ten ogólny sposób nie będzie przesadnie ograniczało jej swobody działania.

Stanisław Ruksza – Przewodniczący Rady Programowej Willa Lentza – powiedział, że Rada Programowa powstała, w celu wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego kształtu instytucji. Członkowie Rady działają czynnie w różnych dziedzinach kultury, jednak udało im się wypracować wspólną wizję oraz rekomendacje dla Prezydenta oraz Rady Miasta. Rekomendacje:

- powołanie do działania nowej instytucji kultury pod nazwą „Willa Lentza”,

- zachowanie aktywnego charakteru Rady Programowej (przy pozostawieniu autonomii Dyrektorowi, Rada Programowa miałaby przekazać Dyrektorowi wizję nowej instytucji kultury oraz czuwać nad realizacją wypracowanego programu),

- przeprowadzenie otwartego konkursu na Dyrektora instytucji oraz udział przedstawicieli Rady Programowej w pracach komisji konkursowej (członkowie Rady Programowej mieliby stanowić 50% składu komisji).

Przedstawił wizje działalności Willi Lentza. Miałaby to być interdyscyplinarna instytucja kultury, która będzie jednocześnie reprezentacyjnym miejscem dla Szczecina i władz Miasta. Rada wskazała także na potrzebę budowania partnerstwa oraz prowadzenia dialogu międzynarodowego. Planowanie działalności będzie musiało wziąć pod uwagę ograniczenia, ponieważ są to małe pomieszczenia. Jednym z pomysłów jest stworzenia kina, które prezentowałoby klasyczny repertuar. W Willi przygotowane są dwie przestrzenie wystawowe. Przestrzeń na poziomie +2 mogłaby być przeznaczona dla wystaw sztuki współczesnej, natomiast przestrzeń na poziomie -1 mogłaby zostać zajęta przez stałą wystawę na temat historii Willi Lentza.

Michał Dębowski – Miejski Konserwator Zabytków – powiedział, że wizja zakłada sięgnięcie do korzeni i historii Willi Lentza, która może dużo powiedzieć o historii samego Szczecina.

Stanisław Ruksza – Przewodniczący Rady Programowej Willa Lentza – zauważył, że do Willi Lentza przynależy także okazały ogród, który także mógłby być miejscem organizacji wydarzeń. Zaproponował umiejscowienie w ogrodzie szklanego pawilonu jako dodatkowej przestrzeni półotwartej.

Radna Edyta Łongiewska-Wijas – zapytała, czy według wizji Rady Programowej Willę Lentza można porównać do Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie?

Stanisław Ruksza – Przewodniczący Rady Programowej Willa Lentza – odpowiedział, że jest to trafne porównanie. Dodał, że Willa Lentza miałaby być miejscem skoncentrowanym na kulturze wysokiej, które będzie unikało komercji.

Radna Edyta Łongiewska-Wijas – wyraziła swoje zadowolenie z powodu wyłaniania się kształtu instytucji, która może kształtować kulturę i czerpać intelektualnie z kulturotwórczych dokonań Szczecina. Powiedziała, że całkowicie zgadza się z wnioskami Rady Programowej, jednak wyraziła swoją obawę dotyczącą realizacji jej wizji. Zaproponowała Radnym Komisji głosowanie nad wnioskiem formalnym, aby Dyrektor Willi został wybrany w drodze konkursu. Odnosząc się do statutu powiedziała, że jej zdaniem brakuje w nim sprecyzowania misji instytucji.

Radna Jolanta Balicka – powiedziała, że głosowanie takiego stanowiska jest obecnie niezasadne, ponieważ na razie nie mamy nawet powołanej instytucji. Wyraziła wiarę w to, że Prezydent byłby w stanie dokonać właściwego wyboru, który być może przyniósłby nawet lepsze skutki, niż konkurs.

Przewodniczący Przemysław Słowik - podsumował głosy  Radnych. Zgodził się z tym, że na ten moment nie ma potrzeby podejmowania takiego stanowiska.

Radna Edyta Łongiewska-Wijas – zapytała, czy Dyrektor zostanie wybrany w drodze konkursu?

Jadwiga Kimber – Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury – odpowiedziała, że na razie jeszcze nie wiadomo.

Radna Edyta Łongiewska-Wijas – zwróciła uwagę na błąd w § 9 ust. 3 załącznika do projektu uchwały nr 147/20, polegający na użyciu liczby mnogiej zamiast liczby pojedynczej („dodatkowych” zamiast „dodatkowej”).

Jadwiga Kimber – Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury – powiedziała, że zapis ten zostanie poprawiony.


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie projektów uchwał:
- 146/20 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie: „Willa Lentza”,
- 147/20 w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie: „Willa Lentza”.


Głosowanie nad projektem uchwały nr 146/20 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie: „Willa Lentza”

Za – 9 (jednogłośnie)

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie

 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 147/20 w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie: „Willa Lentza”

Za – 9 (jednogłośnie)

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Przemysław Słowik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/07/14, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2020/12/16 12:14:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2020/12/16 12:14:35 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/07/27 11:30:49 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/07/14 16:11:38 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/07/14 15:45:27 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/07/14 15:21:05 nowa pozycja