Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.25.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 11 GRUDNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- 400/19 - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Stawnej 12,
- 412/19 - zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
- 397/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Sadlińskie Łęgi” w Szczecinie
- 398/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo – osiedle” w Szczecinie
- 399/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo – Rafy Koralowej” w Szczecinie.
4. Rozpatrzenie wykazów nieruchomości: 52/2019; 55/2019; 56/2019; 57/2019; 58/2019; 59/2019; 60/2019; 61/2019; 63/2019 - WZiON.
5. Rozpatrzenie wykazów lokali użytkowych: 10/2019; 14/2019; 15/2019 - WMiRSPN.
6. Rozpatrzenie wykazu nr 8/2019/ZBiLK - ZBiLK.
7. Zaopiniowanie wniosków w sprawie wynajęcia lokali mieszkalnych dla pracowników Akademii Sztuki w Szczecinie - ZBiLK.
8. Zapoznanie się z korespondencją.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Radny Marcin Biskupski w związku z obecnością mieszkańców osiedla Nad Rudzianką, zaproponował, aby wniosek mieszkańców w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Nad Rudzianką pierwotnie zaproponowany jako pkt 8.12 został rozpatrzony jako osobny punkt porządku obrad.

Ww. wniosek został przyjęty w wyniku głosowania: za-11; przeciw-0; wstrzym.-0.

Radny Przemysław Słowik zaproponował, aby ten punkt jako 3 punkt porządku obrad.

Ww. wniosek został przyjęty w wyniku głosowania: za-11; przeciw-0; wstrzym.-0.

Władysław Dzikowski Przewodniczący Komisji zaproponował, aby poszerzyć porządek obrad o rozpatrzenie wniosku w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego dla Komendanta Miejskiego Policji w punkcie 8.

Ww. wniosek został przyjęty w wyniku głosowania: za-13; przeciw-0; wstrzym.-0.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia w dniu 27 listopada 2019 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-12; przeciw-0; wstrzym.-0.


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie wniosku mieszkańców o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Nad Rudzianką.


Marcin Biskupski poprosił przewodniczącego komisji, aby udzielił głosu wnioskodawcom. Pismo mieszkańców stanowi zał. 3.

Damian Czarkowski przedstawiciel mieszkańców osiedla Nad Rudzianką powiedział, że ludzie wolą, by zamiast kościoła w tym miejscu powstała infrastruktura sportowo-rekreacyjna. Dodał, że zbierano podpisy pod wnioskiem w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z funkcji sakralnej na funkcję sport i turystyka. Nadmienił, że mieszkańcy nie będą się upierać co do tej funkcji. Stwierdził, że na osiedlu brakuje wielu różnych rzeczy. Podkreślił, że mieszkańcy osiedla nadal zbierają podpisy za tym, by nie przekazywać działki na cele religijne. Stwierdził, że mieszkańcy osiedla nad rudzianką wiedzą, że w okolicznych parafiach zbierane są podpisy za budową kościoła. Budzi to nasz sprzeciw, bo to są podpisy wiernych spoza naszego osiedla. My podeszliśmy do sprawy bardzo metodycznie, chodzimy od drzwi do drzwi i zbieramy podpisy Nad Rudzianką. Planujemy też sąsiedzkie referendum, na którym na kartach do głosowania znajdą się dwie opcje: budowa kościoła i inna funkcja. Zobaczymy, jak zagłosują w nim mieszkańcy.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski zaproponował, że rozsądnym będzie skierowanie sprawy do rozstrzygnięcia przez całą radę. Zaproponował przyjęcie wniosku o przygotowanie projektu uchwały na sesję w styczniu 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Nad Rudzianką (uchwała nr XLII/1051/09 z dnia 14.12.2009 r.), dla terenu elementarnego D.B.3024.UK.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-1, wstrzym.-0; przyjęła ww. wniosek.


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie projektów uchwał.


 

- 400/19 - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Stawnej 12

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Dominika Jackowski Wiceprzewodnicząca Komisji zapytała jaka jest szerokość działki.

Maria Latkowska nie potrafiła odpowiedzieć. Dodała, że opinia Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej określała jakie są możliwości zagospodarowania działki.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-2, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 400/19.

- 412/19 - zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-13, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 412/19.

- 397/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Sadlińskie Łęgi” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Katarzyna Walczak Starszy Projektant Zespołu Urbanistycznego Prawobrzeże w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. Dodała, że wnioski zostały uwzględnione, że na obszarze planu dominuje funkcja ochronna związana z terenem objętym Naturą 2000.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-0, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 397/19.

- 398/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo – osiedle” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Ilona Łabno Kierownik Zespołu Urbanistycznego Północ w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-1, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 398/19.

- 399/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo – Rafy Koralowej” w Szczecinie.

Wprowadzenia dokonała Ilona Łabno. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. Przedstawiła prezentację, która stanowi zał. nr 4 do protokołu. Wykaz uwag zgłoszonych do planu stanowi zał. 5 do protokołu.

Radny Łukasz Kadłubowski nie widzi zasadności rozszerzenia zakresu usług terenu przy ul. Rafy Koralowej. Uważa, że w całości powinno się zakazać usług hotelowych czy pensjonatów.

Radny Jan Posłuszny stwierdził, że został osiągnięty kompromis co do tego planu między mieszkańcami a urzędem. Jako radni niczego nie narzucaliśmy. Chciałby, aby zawsze była taka procedura współpracy.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 399/19.


Ad. pkt. 5.
Rozpatrzenie wykazów nieruchomości: 52/2019; 55/2019; 56/2019; 57/2019; 58/2019; 59/2019; 60/2019; 61/2019; 63/2019 - WZiON.


Wykaz nieruchomości: 52/2019 (WZiON-I.6840.171.2019.IŁ, UNP: 50337/WZiON/-XIV/19) - (zał. 6). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem. Powiedziała, że uzupełniono dokumenty, o które wnosiła Komisja.

Radny Witold Dąbrowski złożył wniosek o negatywne zaopiniowanie tego wykazu. Uważa, że Miasto podejmuje niewłaściwąkolejność procedowania. Sądzi, że istnieje kolizja między nadaniem nazwy działkia wykazem w sprawie sprzedaży działki.

Anna Szotkowska Zastępca Prezydenta Miasta powiedziała, że najpierw musi być droga urządzona i wówczas występujesię o zmianę w ewidencji gruntów.

Dominika Jackowski zapytała co ze służebnością dla wodociągów.

Maria Latkowska odpowiedziała, że sieć przeznaczona jest do likwidacji.

Dominika Jackowski zapytała gdzie sieć zostanie przełożona. Stwierdziła, że takim postępowaniem Miasto robi sobie koszty.

Radna Grażyna Zielińska zapytała po co się upieramy żeby to sprzedać. Jakie są wpływy z tytułu sprzedaży do budżetu Miasta.

Maria Latkowska odpowiedziała, że wpływy to 230 zł/m2.

Anna Szotkowska dodała, że ta działka jest Miastu niepotrzebna, dlatego wnosi się o jej sprzedaż.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-0, przeciw-9, wstrzym.-2; negatywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 55/2019 (WZiON-I.6840.121.2019.AC, UNP: 32512/WZiON/-XIV/18) - (zał. 7). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 56/2019 (WZiON-I.6841.16.2019.RS, UNP: 49438/WZiON/-XIV/19) - (zał. 8). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 57/2019 (WZiON-I.6840.147.2019.MFL, UNP: 33630/WZiON/-XIII/19) - (zał. 9). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 58/2019 (WZiON-I.6840.148.2019.IŁ, UNP: 39705/WZiON/-XIV/19) - (zał. 10). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 59/2019 (WZiON-I.6841.13.2019.RS, UNP: 39967/WZiON/-XIV/19) - (zał. 11). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 60/2019 (WZiON-I.6840.206.2019.IŁ, UNP: 59699/WZiON/-XIV/19) - (zał. 12). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 61/2019 (WZiON-I.6840.116.2018.DA, UNP: 29327/WZiON/-XIII/19) - (zał. 13). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Władysław Dzikowski zauważył, że Rada Osiedla Krzekowo Bezrzecze wydała negatywną opinię w celu zbycia tej działki.

Anna Szotkowska powiedziała, że na terenie funkcjonowania Rady Osiedla jest bardzo mało terenów miejskich, aby można było utworzyć tereny zielone. Dodała, że w ostatnim czasie powstał w obrębie osiedla piękny Plac Misia Wojtka, który cieszy się wielką popularnością mieszkańców.

Maria Latkowska dodał, że łącznie te działki to 1632 m2, znajdujące się wśród zabudowy jednorodzinnej. Trudno zgodzić się ze stanowiskiem rady, żeby wśród domków jednorodzinnych zbudować plac rekreacyjny dla mieszkańców lub zabezpieczyć teren pod funkcje oświatowe.

Dominika Jackowski stwierdziła, że 1600 m2 to bardzo mało, aby zbudować przedszkole. Jeżeli mpzp nie dopuszcza funkcji oświatowej to go o tę funkcję nie poszerzymy. Dodała, że może być to również uciążliwość dla okolicznych domów.

Radna Edyta Łongiewska – Wijas dodała, że jest to idealne miejsce, wpisujące się w ideę „domów sąsiedzkich”. Prosiła, aby zastanowić się nad przeznaczeniem tych działek na taki cel.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-4, przeciw-2, wstrzym.-6; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 63/2019 (WZiON-I.6840.78.2019.MFL, UNP: 26753/WZiON/-XIII/19) - (zał. 14). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-9, przeciw-0, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 64/2019 (WZiON-I.6840.170.2019.RS, UNP: 48805/WZiON/-XIV/19) - (zał. 15). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem. Dodała, że wnioskodawcaplanujezagospodarowaćprzedmiotowądziałkęgruntuzielenią urządzoną. Zgodnie z ostateczną decyzją podziałowądziałkanr 34/6 została wydzielona zprzeznaczeniem na dołączenie dosąsiedniejnieruchomościpołożonejprzyul.Michałowskiegol A.Przybliżonawartośćprawawłasności1m2 wynosi350-400zł.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-6, przeciw-0, wstrzym.-5; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.


Ad. pkt. 6.
Rozpatrzenie wykazów lokali użytkowych: 10/2019; 14/2019; 15/2019 - WMiRSPN.


Wykaz lokali użytkowych: 10/2019(znak:WMiRSPN-IV.7125.203.2019.IC) – (zał.16). Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz lokali użytkowych.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz lokali użytkowych: 14/2019(znak:WMiRSPN-IV.7125.250.2019.IC) – (zał.17). Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz lokali użytkowych.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz lokali użytkowych: 15/2019(znak:WMiRSPN-IV.7125.124.2019.IC) – (zał.18). Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz lokali użytkowych.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.


Ad. pkt. 7.
Rozpatrzenie wykazu nr 8/2019/ZBiLK - ZBiLK.


Wprowadzenia dokonał Jarosław Woźniak Kierownik Działu Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych zgodnie ze złożonym wykazem 8/2019/ZBiLK - ZBiLK.DDG.4142.1165.2019.TŚ (zał. 19).

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-9, przeciw-0, wstrzym.-1, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.


Ad. pkt. 8.
Zaopiniowanie wniosków w sprawie wynajęcia lokali mieszkalnych dla pracowników Akademii Sztuki w Szczecinie oraz dla Komendanta Miejskiego Policji - ZBiLK.


Wniosek w sprawie wynajęcia lokali mieszkalnych dla pracowników Akademii Sztuki w Szczecinie (znak: ZBiLK.DGLM.5601.3,4.2019.HS) – zał. 20. Wprowadzenia dokonała Sylwia Rogulska Zastępca Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Grażyna Zielińska złożyła wniosek formalny, aby do czasu wejścia w życie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin nie rozpatrywać tych wniosków.

Ww. wniosek w wyniku głosowania: za-4; przeciw-2; wstrzym.-5 został przyjęty przez Komisję.

Radna Jolanta Balicka zwróciła uwagę, że w przypadku wniosków z poprzedniej kadencji dot. przyznawania mieszkań dla pracowników Akademii Sztuki, Komisja Budownictwa prosiła rektora uczelni o opinię o swoich pracownikach. Zapytała również czy ZBiLK weryfikuje dochody na podstawie PIT.

Sylwia Rogulska odpowiedziała, że wnioski składane są wraz z oświadczeniem wnioskodawcy o zarobkach. Dodała, że ZBiLK nie ma obowiązku weryfikacji oświadczenia z PITem i tego nie robi.

Witold Dąbrowski kolejny raz poprosił, aby wnioski były uzasadniane przez rektora uczelni o niezbędności danego pracownika.

Edyta Łongiewska – Wijas zaapelowała do Radnych w sprawie  Uladzimira Pazniaka. Powiedziała, że jest to wielki artysta, który przyjechał do nas z Białorusi.

Anna Szotkowska dodała, że aktualne rozstrzygnięcie Komisji nie wstrzymuje i nie wyklucza, aby artyści ubiegali się o mieszkanie w innym trybie.

Wobec powyższego Komisja odstąpiła od zaopiniowania wniosków dotyczących wynajęcia lokali mieszkalnych dla pracowników Akademii Sztuki w Szczecinie do czasu wejścia w życie Uchwały Nr XII/443/19 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin.

Wniosek w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego dla Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie (znak: ZBiLK.DGLM.5601.5.2019.GO) – zał. 21. Wprowadzenia dokonała Sylwia Rogulska zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Grażyna Zielińska zapytała czy mieszkanie będzie z zasobu TBS-u z obowiązującym tam czynszem.

Sylwia Rogulska odpowiedziała, że może być to mieszkanie z zasobu komunalnego lub TBSu.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wniosek.

Komisja w wyniku głosowania: za-7, przeciw-1, wstrzym.-2, pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek.


Ad. pkt. 9.
Zapoznanie się z korespondencją.


 

Komisja zapoznała się z korespondencją w następujących sprawach:

 • zał.22 odpowiedź Skarbnika Miasta na wniosek Komisji w sprawie zestawienia tabelarycznego zadań majątkowych z wyszczególnieniem jednostek je realizujących i kwot.
 • zał.23 informacja WUiAB nt. wpływających wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wielorodzinnej z dnia 25.11.2019 r. – ul. Goleniowska; Aluminiowa/Biała; Św. Ducha/Dworcowa; Łady.
 • zał.24 informacja WUiAB nt. wpływających wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wielorodzinnej z dnia 4.11.2019 r. – ul. Leśna.
 • zał.25 pismo mieszkańca w sprawie zmiany mpzp „Krzekowo – Żyzna – Szeroka”.
 • zał.26 odpowiedź BPPM na pismo mieszkańca w sprawie zmiany mpzp „Krzekowo – Żyzna – Szeroka”.
 • zał.27 pismo w sprawie analizy możliwości sprzedaży lokalu położonego przy Al. Papieża Jana Pawła II 44/2.
 • zał.28 odpowiedź Anny Szotkowskiej Zastępcy Prezydenta Miasta na pismo w sprawie analizy możliwości sprzedaży lokalu położonego przy Al. Papieża Jana Pawła II 44/2.
 • zał.29 pismo SM „Bryza” w sprawie zapłaty za użytkowanie terenu przy ul. Turkusowej.
 • zał.30 odpowiedź Michała Przepiery Zastępcy Prezydenta Miasta na pismo SM „Bryza” w sprawie zapłaty za użytkowanie terenu przy ul. Turkusowej.
 • zał.31 pismo mieszkanki miasta w sprawie ROD „Skarbówek” – przyjęła do wiadomości.
 • zał.32 pismo mieszkanki miasta dot. ruchu samochodowego na Placu Orła Białego – przyjęła do wiadomości.


Ad. pkt. 10.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/12/04, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2020/01/22 13:22:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2020/01/22 13:22:18 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/12/11 14:39:43 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/12/04 13:42:17 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/12/04 13:33:25 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/12/04 13:04:03 nowa pozycja