Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.9.9.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI REWIZYJNEJ
Z DNIA 17 LISTOPADA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Jan Posłuszny - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Rozpatrzenie korespondencji bieżącej.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Przewodniczący Jan Posłuszny - zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad posiedzenia punktu dotyczącego przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Wniosek został przyjęty przez aklamację. Punkt został wprowadzony do porządku obrad.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Protokół nr 0012.9.8.2020 z dn. 23.09.2020 r.

Za - 6 (jednogłośnie)


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie korespondencji bieżącej.


Wniosek o uchylenie uchwały RO Arkońskie-Niemierzyn ws. odwołania z funkcji członka zarządu (stanowi załącznik do protokołu)

Aleksandra Ciszewska - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – przedstawiła wniosek, który wpłynął do Wydziału i został przekazany do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. Wnioskodawcy wskazują, że Uchwała Nr 43/20 Osiedla Arkońskie-Niemierzyn z dn. 12.10.2020 r. została podjęta z naruszeniem Statutu, ponieważ Radzie Osiedla nie został przedstawiony wniosek o odwołanie członka zarządu oraz nie zachowano statutowego terminu 14 dni pomiędzy zgłoszeniem wniosku o odwołanie członka zarządu, a głosowaniem nad uchwałą w tej sprawie. Przedstawiła opinię prawną, która wskazuje, że pierwszy z zarzutów jest nieuzasadniony, ponieważ należy uznać, że umieszczenie w porządku obrad punktu jest wystarczające aby uznać je za złożenie wniosku. Drugi z zarzutów należy jednak uznać za uzasadniony, ponieważ nie dochowano 14 dniowego terminu pomiędzy złożeniem wniosku  (5 października 2020 r.), a poddaniem go pod głosowanie (12 października 2020 r.).

Radna Maria Myśliwiec – poinformowała, że zaistniała sytuacja wyniknęła z utrudnień, z którymi spotykają się Rady Osiedli w trudnym czasie pandemii. Funkcjonowanie Rady oraz odbywanie posiedzeń jest utrudnione i z tego powodu wyniknęło niedotrzymanie terminów statutowych. Zadeklarowała, że na 7 grudnia 2020 r. zaplanowane jest posiedzenie RO, podczas którego uchwała zostanie uchylona, a na jej miejsce zostanie podjęta uchwała z zachowaniem odpowiednich terminów.

Adam Lau – Radny Osiedla Arkońskie-Niemierzyn – wyjaśnił, że w zaistniałej sytuacji nie chodzi o jakiekolwiek personalne konflikty między członkami Rady, a jedynie o kwestię przestrzegania zapisów Statutu.

Przewodniczący Jan Posłuszny – zapytał, czy w związku z deklaracją Radnej M. Myśliwiec o uchyleniu uchwały w ramach Rady Osiedla Komisja może w tym momencie zakończyć rozpatrywanie sprawy?

Joanna Martyniuk-Placha – Radczyni Prawna – poinformowała, że Komisja proceduje wniosek w oparciu o stan obecny. Należy zatem procedować sprawę nie biorąc pod uwagę deklaracji Radnej. Komisja Rewizyjna powinna wystąpić z wnioskiem do Rady Miasta o uchylenie Uchwał Nr 43/20 oraz 44/20.

Głosowanie nad skierowaniem wniosku do Rady Miasta o uchylenie Uchwał Nr 43/20 oraz 44/20 Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

Za – 3, przeciw – 0, wstrzym. – 3.

 

Uchwała Nr 36/20 RO Bukowo w sprawie wyboru sekretarza Rady Osiedla (stanowi załącznik do protokołu)

Przewodniczący Jan Posłuszny – poinformował, że Komisja wystąpiła do RO Bukowo o informację, czy wybór został dokonany w głosowaniu tajnym. W odpowiedzi jeszcze przed dzisiejszym posiedzeniem Rada Osiedla przesłała protokół Komisji Skrutacyjnej, z którego wynika, że głosowanie zostało przeprowadzone zgodnie ze Statutem. Sprawę można zatem uznać za zakończoną.

 

Pismo w sprawie działań RO Kijewo (stanowi załącznik do protokołu)

Przewodniczący Jan Posłuszny – omówił pismo z dn. 27.08.2020 r., które wpłynęło do Komisji, dotyczące potencjalnych naruszeń statutowych w funkcjonowaniu RO Kijewo. Autor wskazuje na brak Przewodniczącego RO, nieprawidłowości w przekazywaniu sprawozdań finansowych i merytorycznych, brak udostępniania dokumentów RO oraz zawieszenie dyżurów.

Aleksandra Ciszewska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – skonfrontowała postawione Radzie Osiedla zarzuty ze stanem faktycznym. Poinformowała, że zgodnie z zapisami Statutu aktualny brak Przewodniczącego nie paraliżuje pracy Rady Osiedla, ponieważ w przypadku odwołania Przewodniczącego jego obowiązki przejmuje Wiceprzewodniczący, a do czasu wyboru nowego Zarządu funkcje sprawuje dotychczasowy Zarząd. Odnosząc się do kwestii sprawozdania finansowego za 2019 r. poinformowała, że RO Kijewo zatwierdziła go stosowną uchwałą, została także zobowiązana do opublikowania stosownej uchwały i protokołu na oficjalnej stronie Rad Osiedli. Poinformowała także, że w związku z sytuacją epidemiczną w marcu br. zmianie uległy zasady funkcjonowania Rad Osiedli. Obejmują one m.in. zawieszenie dyżurów pełnionych przez Radnych oraz niezwoływanie posiedzeń, jeśli nie ma takiej konieczności.

Przewodniczący Jan Posłuszny – stwierdził, że w związku z przedstawionymi informacjami zarzuty nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości, zapowiedział skierowanie do autora stosownej odpowiedzi.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Jan Posłuszny
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/11/10, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2021/02/25 10:31:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2021/02/25 10:31:02 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/12/01 14:42:47 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/11/20 11:47:50 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/11/13 10:48:44 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/11/13 10:36:46 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/11/12 12:44:13 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/11/10 15:07:44 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/11/10 15:06:13 modyfikacja wartości
Rafał Miszczuk 2020/11/10 15:06:06 modyfikacja wartości
Rafał Miszczuk 2020/11/10 14:57:03 nowa pozycja