Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.6.16.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
Z DNIA 24 LUTEGO 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Tyszler - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenie komisji.
3. Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta dnia 25 lutego br:
-23/20 - podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 85 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka,
-24/20 - przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2020-2022”,
-25/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej "Domu Kombatanta" im. gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie,
-30/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”
4. Informacja Wydziału Oświaty nt. realizacji zapisów ustawowych w zakresie zaproszenia lekarzy dentystów z terenu miasta Szczecin do współpracy w zakresie świadczenia opieki stomatologicznej szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin:
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenie komisji.


Komisja w wyniku głosowania: za- 7 (jednogłośnie) przyjęła  protokołu z  posiedzenia komisji w dniu  27 lutego br.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta dnia 25 lutego br:
-23/20 - podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 85 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka,
-24/20 - przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2020-2022”,
-25/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej "Domu Kombatanta" im. gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie,
-30/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”


Projekt uchwały nr  23/20 w sprawie  podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 85  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka

Projekt uchwały omówiła B. Bugajska- Dyrektor WSS  kwota minimalnego wynagrodzenia dla rodziny zastępczej, określona w art.85 ust1 ustawy o wspieraniu rodziny wynosiła w dniu wejścia w życie 2000, zł brutto. Wysokość stanowiła 130% ówczesnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Radna M. Herczyńska- kwota dla opiekuna jest niewystarczająca, mamy do czynienia z opieką 24 godziny na dobę. A jak jest kilkoro dzieci –obowiązki się zwiększają.

B. Bugajska- jest to świadczenia dla osoby wykonującej „pracę” opiekuna,  nie jest to świadczenie przeznaczone  na dzieci; kwoty dofinansowania na dzieci objęte są inną dotacją.  Zapisami tego projektu chcemy im  podnieść i tak  dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka nie mniej niż 3 000,00 zł miesięcznie brutto; dla rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego nie mniej niż 3 500,00 zł miesięcznie brutto

Komisja w wyniku głosowania: za – 7 jednogłośnie  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

Projekt uchwały nr 24/20 - przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2020-2022”24

B. Bugajska– zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3- letnich gminnych programów wspierania rodziny, natomiast do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej. Dokumenty te, mimo iż odnoszą się do obszaru zagadnień ściśle ze sobą powiązanych, miały jak dotąd charakter odrębny i inną perspektywę czasową, mimo iż w znacznej części zadania realizowane w programie odnosiły się do tych samych instytucji i podmiotów.

Radna H. Herczyńska- jeśli mamy tworzyć warunki dla samotnej matki to je twórzmy, czy remontowano dom samotnej matki w Płoni?

B. Bugajska- jest to obiekt Caritasu.

Komisja w wyniku głosowania: za – 7 jednogłośnie  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

Projekt uchwały nr  25/20  zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej "Domu Kombatanta" im. gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie

Projekt uchwały omówiła B. Bugajska- zgodnie z obowiązującym prawem, zmiany dotyczą doprecyzowania dnia wejścia w życie uchwały oraz dostosowania zapisów zawartych w Statucie Domu Pomocy Społecznej„ Dom Kombatanta ” przy ul. Kruczej w Szczecinie do aktualnego zakresu zadań jednostki.

 Komisja w wyniku głosowania: za – 7 jednogłośnie  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

Projekt uchwały 30/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”

B. Bugajska- zmiana  ww. uchwały dotyczy wprowadzenia nowego brzmienia z załącznika do uchwały, umożliwiającego Dyrektorowi Szczecińskiego Centrum Świadczeń doprowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawie przyznania w 2020 roku powyższego świadczenia opiekunom osób chorych na chorobę Alzheimera.

Przewodniczący Komisji Ł. Tyszler poinformował zebranych, iż do komisji wpłynęło pismo mieszkanki miasta dot. realizacji bonu opiekuńczego ( załącznik nr 3 do protokołu –nr w rejestrze BRM 252).

B. Bugajska- zna ten wniosek niestety nie może nic zrobić w sprawie, przepisy ustawy jasno definiują katalog osób uprawnionych  wynika to z definicji „rodziny” , gdyby siostra była opiekunką, wtedy może skorzystać z bonu.

Ł. Tyszler- istnieje potrzeba skierowania pisma do ministerstwa w celu poszerzenia katalogu. Jako samorządowcy możemy wskazać nieścisłości.

Komisja w wyniku głosowania: za – 7 jednogłośnie  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały


Ad. pkt. 4.
Informacja Wydziału Oświaty nt. realizacji zapisów ustawowych w zakresie zaproszenia lekarzy dentystów z terenu miasta Szczecin do współpracy w zakresie świadczenia opieki stomatologicznej szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin:


L. Rogoś Dyrektor WOś– gmina Miasto Szczecin jako organ prowadzący w rozumieniu  ustawy „ Prawo oświatowe „   działając na podstawie art. 12 ustawy z 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami zaprosiła do współpracy  podmioty lecznicze  udzielających  świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego, finansowanych ze środków publicznych. Niestety pojawiło się zagrożenie w zapewnieniu opieki stomatologicznej. Jest niewielkie zainteresowanie od podmiotów zewnętrznych (tj. gabinetów stomatologicznych) do podpisania umów  finansowanych przez NFZ, minusem jest fakt, iż  rodzic osobiście musi uczestniczyć w procesie leczenia (w przypadku profilaktyki nie), nieodpłatnie jest zapewniony niewielki  koszyk świadczeń, niestety za dodatkowe usługi nie można dodatkowo zapłacić. Gabinety stomatologiczne muszą mieć ustalony harmonogram: kiedy realizują usługi NFZ, kiedy prywatnie i nie można mieszać pacjentów. Te problemy zablokowały realizację ustawy. Spotkali się z Dyrektorem NFZ w celu usprawnienia współpracy.  Opracowali jednolity wzór porozumienia z prawnikami  ( które musi zawrzeć organ prowadzący) – na razie zbierają akceptację: 27 podmiotów  stomatologicznych wyraziło wolę współpracy. Na tym etapie w mieście Szczecinie obowiązek podpisania  porozumienia  dot. 83 placówek oświatowych;  w 9 już jest  opieka, deklaracja była w 57 szkołach, 17 pozostało bez deklaracji. Po wysłaniu projektu porozumienia 27 gabinetom, które zadeklarowało wstępnie podpisanie, skutecznie podpisały tylko 3 gabinety  plus w trakcie podpisu 2 i jeszcze dwa nie wycofały się ( plusem jest fakt, iż gabinety podpisały obsługę w kilku placówkach). Zamierzają wystąpić do Wojewody o wsparcie działań gminy miasto Szczecin. Jako samorząd nie mamy wpływu na zapisy ustawowe .

Radny Ł. Tyszler- podziękował za obszerną informację, jest to ogromny problem dla samorządu.

Radna M. Herczyńska- znajdując rozwiązanie problemu należy znieść godziny, które narzuca fundusz, przyjmując dzieci w godzinach pracy gabinetu, NFZ powinien płacić za podstawową usługę – a różnice między gatunkiem materiału  winien pokryć rodzic. Fundujemy stres dzieciom poprzez kilkukrotne odwiedzenie gabinetu.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Radna M. Herczyńska- zwróiła się do Dyrektor WSS, na prośbę pacjentów szpitala, będących jednoczesnie podopiecznymi DPS przy ul. Kruczej. Zwrócili się do niej z prośbą podopieczni,  aby opiekunem pensjonariuszek  ( w zakresie utrzymania czystosci) były kobiety, bowiem zdarzały się przypadki pojawienia się opiekunów męższczyzn , co je krępowało zwłaszcza w wieku podeszłym.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Tyszler
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/02/14, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2020/03/13 13:21:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2020/03/13 13:21:26 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/02/25 09:52:26 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/02/14 13:40:58 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/02/14 13:25:05 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/02/14 13:16:21 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/02/14 12:58:53 nowa pozycja