Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.6.6.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
Z DNIA 18 KWIETNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 14:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Marek Kolbowicz - Wiceprzewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Wiceprzewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Zatrudnienie w Domach Pomocy Społecznej- omówienie sytuacji kadrowej i standardów w placówkach całodobowych.
4. "Opaski życia"- jako kompleksowe rozwiązanie przeznaczone dla osób, które wymagają stałej opieki, chcą poprawić jakość swojego życia i czuć się bezpiecznie.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały nr 113/19 zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały nr 117/19 zmieniająca uchwałę XXXIV/935/17 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień" w Szczecinie.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia


Komisja w wyniku głosowania przyjęła protokół z dnia 12 marca br. (za-8)


Ad. pkt. 3.
Zatrudnienie w Domach Pomocy Społecznej- omówienie sytuacji kadrowej i standardów w placówkach całodobowych.


Przewodniczący Obrad Marek Kolbowicz przywitał zaproszonych gości, przypomniał,  że tematem dzisiejszego spotkania jest omówienie sytuacji kadrowej w Domach Pomocy Społecznej w Szczecinie.

Poprosił o zabranie głosu kolejno:

Dyrektora DPS dla osób psychicznie chorych przy ul Broniewskiego w  Szczecinie Panią Agatę Rybaczuk.

Pani Dyrektor przypomniała, w chwili obecnej przebywa w Domu 68 osób, zatrudnionych jest w chwili obecnej 45 osób, do końca roku ma być 48 etatów.

Brakuje na dzień dzisiejszy 1,75 etatu. Kilka osób przebywa na długoterminowych zwolnieniach lekarskich.

Adam Ciemniak- Dyrektor DPS ul. Krucza w Szczecinie-

Zatrudnionych jest 175 osób, brakuje na dzień dzisiejszy 2 etaty. Przypomniał, że sytuacja się stabilizuje, gdy obejmował stanowisko dyrektora Domu brakowało 25 pracowników.

Pani Dyrektor  Małgorzata Jasińska- DPS ul Romera 21-29-  obecnie  ma 184 etaty, na dzień dzisiejszy brak 5,5 etatu. Sytuacja jest lepsza niż ta sprzed roku.

Dyrektor A. Ciemniak dodał, że brakuje wykwalifikowanej kadry specjalistycznej, co się niestety przekłada na jakość  tej opieki. Potrzebne  są  tu zmiany systemowe, zwłaszcza  odczuwa się braki w opiece pielęgniarskiej w Domach.

Dyr. Wydziału Spraw Społecznych p. Beata Bugajska-  odnośnie opieki długoterminowej  brak jest dobrych rozwiązań systemowych, w mieszkaniach chronionych wygląda  to dużo lepiej. Podała przykłady kontraktowania usług medycznych w DPS.

Marta Giezek  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przypomniała, że DPS to nie jest placówka medyczna, nie mogą mieć lekarzy na etacie. Lekarze zakontraktowani są  tylko na pojedyncze godziny.  Na pewno potrzebne są tu zmiany ustawowe.

Przewodniczący obrad Marek Kolbowicz zadał pytanie,  jak rozwiązać ten problem. Czy jest jakiś  pomysł?

Dyr. Bugajska stwierdziła, że  rozwiązaniem jest rozwój mieszkalnictwa chronionego. Na to trzeba stawiać.

Dyrektor  M. Giezek przypomniała, że kiedyś kierowano do Domów Pomocy Społecznej osoby starsze -  dziś są  to przede wszystkim osoby bardzo schorowane, wymagające całodobowej opieki medycznej. Stwierdziła, że jest jakieś rozwiązanie, można tworzyć ZOL przy DPSach. Ale warunek- musi być kontrakt z NFZ. A rozmowy z NFZ są bardzo trudne, totalny brak zrozumienia sytuacji ze strony Funduszu.

Radna M. Herczyńska stwierdziła, że powinno się tu spotkać razem Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Pomocy Społecznej i wspólnie ustalić dobry kompromis. Radna zapytała, ile osób czeka dziś na miejsce w Domu Pomocy?

M. Giezek odpowiedziała,    że  w DPS na Kruczej oczekuje na miejsce 100 osób, 103 czeka na miejsce w DPS na Romera. Ogółem 560 osób oczekuje na DPS poza powiatem.

Radna Stefania Biernat poinformowała, że w DPS na ul. Lubomirskiego  są wolne miejsca.

M. Giezek-MOPR- stwierdziła, że w  DPS dla psychicznie chorych na dziś brak jest   wolnych miejsc. Ale są jeszcze miejsca w DPSie dla chorych somatycznie i przewlekle i MOPR kieruje tam oczekujące  osoby. Na razie zakontraktowano z miastem 50 miejsc, ale są  jeszcze miejsca wolne.

Radny Bazyli Baran zadał pytanie dyr. Ciemniakowi (DPS Krucza) odnośnie braków kadrowych, przypomina sobie, że rok, dwa  temu była tam bardzo zła sytuacja kadrowa, co się wydarzyło, że jest taka poprawa? Pyta ile zarabia teraz pracownik socjalny.

Dyr. Bugajska- WSS- w roku 2016 nastąpiło  ujednolicenie wynagrodzeń, wszyscy teraz mają  lepszą sytuację finansową. W roku 2018 negocjowane były podwyżki dla pracowników.  Zwiększono też  dodatki nocne. Odnośnie zarobków- ok. 2900,-zł  to wynagrodzenie pracownika socjalnego. Opiekun ma najniższe wynagrodzenie tj ok. 2700 brutto.

Dyr. Bugajska dodała że jest dobra współpraca pomiędzy Wydziałem Spraw Społecznych, MOPREM i DPSami, to się też przekłada na lepszą pracę w jednostkach. Dodała, że Miasto złożyło kolejną ofertę na dwa mieszkania chronione.

Stefania  Biernat zadała pytanie, co zrobić  z tak długą  kolejką oczekujących na miejsca w DPS-ach? Sytuacja kadrowa się poprawiła, ale nadal bardzo długo oczekuje się na miejsce. Co z tymi, którzy potrzebują  opieki całodobowej?

Dyrektor Giezek  zapewniła, że takie osoby mają zapewnioną  opiekę w miejscu zamieszkania.

Radny Bazyli Baran w podsumowaniu- 260 osób czeka w Szczecinie w kolejce na miejsce w DPS. Kolejka się powiększa, miesięcznie  składa się 67 wniosków. To bardzo dużo.  Podoba mu się system mieszkań chronionych, więc może potrzeba zwiększyć  ilość  tych mieszkań?

Marta Giezek MOPR- przypomniała,  że takie mieszkania chronione muszą  spełniać pewne wymagania, np. powinno być duże, minimum 100 metrów, posiadać dwie toalety, kuchnie, salon-jadalnię oraz miejsca dla opiekunów. MOPR szuka takich mieszkań, TBS współpracuje w tym zakresie, w roku 2019   oddane zostaną  2 takie nowe mieszkania.

Radna S. Biernat zadała pytanie, czy będą otwierane mieszkania chronione na prawobrzeżu?

Radny Duklanowski poruszył sprawę tworzenia przy DPSach jednostek opiekuńczo-leczniczych ZOL, uważa, że wniosek radnej M.  Herczyńskiej jest bardzo zasadny. Odnośnie szukania pustych mieszkań na mieszkania chronione, radny posiada wiedzę, gdzie takie pustostany w Szczecinie  się znajdują. Podał adresy pustostanów, które należy sprawdzić .

Przewodniczący obrad Marek Kolbowicz podziękował Dyrektorom jednostek za informacje i dyskusję, dzisiejsza komisja miała na celu zobrazowanie  stanu faktycznego odnośnie zatrudnienia w DPS. Jest to materiał wyjściowy do dalszych dyskusji.

Podziękował wszystkim za przybycie i zamknął tę część posiedzenia.

  

 


Ad. pkt. 4.
"Opaski życia"- jako kompleksowe rozwiązanie przeznaczone dla osób, które wymagają stałej opieki, chcą poprawić jakość swojego życia i czuć się bezpiecznie.


Ten punkt porządku obrad został przeniesiony na jedną z kolejnych posiedzeń komisji.


Ad. pkt. 5.
Zaopiniowanie projektu uchwały nr 113/19 zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie.


Projekt  uchwały nr 113/19 zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie omówiła dyr.WSS Beata Bugajska.

Zmiany te są następstwem nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. środowiskowych domów samopomocy. Są to zmiany porządkowe, techniczne.

Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały, głosowała za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 113/19 - (za-8-jednogłośnie. )


Ad. pkt. 6.
Zaopiniowanie projektu uchwały nr 117/19 zmieniająca uchwałę XXXIV/935/17 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień" w Szczecinie.


Komisja  zapoznała  się z projektem  uchwały nr 117/19 zmieniającej  uchwałę XXXIV/935/17 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą  "Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień" w Szczecinie.

Projekt uchwały omówiła dyr. Wydziału Spraw Społecznych p. B. Bugajska.

Konieczna jest zmiana statutu ośrodka z uwagi na wdrożenie kolejnego etapu rozszerzenia zakresu działań SCPU, zgodnie z koncepcją stworzenia kompleksowego i skoordynowanego systemu wsparcia, profilaktyki i terapii dla osób uzależnionych oraz ich rodzin. Koncepcja zakłada  np.  przeniesienie z Urzędu Miasta zadań związanych z obsługą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak również prowadzenie spraw w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu należności  za pobyt w SCPiU.  

Po zapoznaniu się z uzasadnieniem, Komisja głosowała za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 117/19 (za-8)


Ad. pkt. 7.
Sprawy różne i wolne wnioski.


W sprawach różnych i wolnych wnioskach radna Magdalena Herczyńska ponownie poruszyła kwestię poszerzenia  pakietu pieniężnego  "Bonu  Opiekuńczy Alzheimer 75" o osoby chore na Parkinsona. Osoby te wymagają większego wsparcia niż chorzy na Alzheimera, a pozostają  bez doraźnej pomocy.

Dyr. B. Bugajska-WSS uważa, że należy przyjrzeć się tej sytuacji, "rozpoznać teren", najpierw muszą zamknąć temat Alzheimer,rozbudować system wsparcia dla tych osób i ich rodzin  i gdy wszystko pomyślnie uda się przeforsować- wówczas można się  zastanowić  nad poszerzeniem   pakietu o osoby chore na Parkinsona czy inne grupy wymagające pomocy. 

Przewodniczący obrad M. Kolbowicz również uważa, że należy rozpoznać problem i dopiero powrócić do tematu, który jest otwarty.

Przewodniczący  obrad zamyka posiedzenie Komisji Zdrowia i pomocy Społecznej. Więcej spraw i uwag nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Wiceprzewodniczący Komisji
 
Anna Myślińska
Główny Specjalista BRM
 Marek Kolbowicz
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/04/09, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2019/07/08 13:09:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2019/07/08 13:09:28 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/04/30 10:39:23 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/04/29 13:40:31 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/04/16 12:16:58 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/04/09 12:12:39 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/04/09 12:11:20 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/04/09 12:00:58 nowa pozycja