Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.50.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 19 MAJA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji w dn. 8.04.2022 r.
3. Nowy regulamin Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2024.
4. Funkcjonowanie i stan techniczny "Orlików".
5. Sponsor tytularny Stadionu Miejskiego szansą na rozwój szczecińskich klubów sportowych.
6. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza.
7. Zapoznanie z bieżącą korespondencją.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji w dn. 8.04.2022 r.


Przyjęcie protokołu nr 0012.8.49.2022 z dn. 8.04.2022 r.

Za – 8 (jednogłośnie)

Protokół został przyjęty.


Ad. pkt. 3.
Nowy regulamin Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2024.


Przewodniczący Patryk Jaskulski – przypomniał pracę nad projektem uchwały ws. wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Wyraził opinię, że był to projekt uchwały skonsultowany społecznie w sposób wzorcowy. Poinformował jednak, że Wojewoda w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził nieważność uchwały Nr XXXVIII/1038/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Poinformował także o piśmie, które wpłynęło do Komisji w tej sprawie (załącznik nr 4 do protokołu). Zapytał jakie są dalsze plany i działania dotyczące przedmiotowej uchwały?

Daniel Wacinkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta – poinformował, że dokonano analizy merytorycznej rozstrzygnięcia nadzorczego i zarzutów, które się w nim pojawiły. Regulamin zostanie zmieniony zgodnie z uwagami Wojewody. Najistotniejsza uwaga dotyczyła głosowania elektronicznego. W ślad za uwagami uznaliśmy, że zachowane zostanie głosowanie w formie elektronicznej, zorganizowane będą jednak punkty do głosowania na terenie Miasta. Uchwała zostanie przekazana na czerwcową sesję RM.

Radny Łukasz Kadłubowski – zwrócił uwagę, że prawdopodobnie zapisy udałoby się obronić w sądzie. Zmiana zapisów jest jednak drogą szybszą i nie budzącą kontrowersji.

Radny Mirosław Żylik – zapytał, czy na pewno uda się zdążyć z projektem uchwały na sesję czerwcową?

Daniel Wacinkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta – odpowiedział, że nie widzi zagrożenia dla tego terminu.

Radny Przemysław Słowik – wyraził opinię, że pozostawienie elektronicznej formy głosowania jest dobrą decyzją.

 

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zaproponował zmianę kolejności punków porządku obrad związanych z Orlikami oraz sponsorem tytularnym Stadionu Miejskiego, aby można było przejść w kolejnym puncie do omawiania kwestii sponsora tytularnego.

Propozycja została przyjęta przez aklamację.


Ad. pkt. 4.
Sponsor tytularny Stadionu Miejskiego szansą na rozwój szczecińskich klubów sportowych.


Przewodniczący Patryk Jaskulski – zwrócił uwagę, że nowe obiekty sportowe są impulsem dla młodzieży do zainteresowania się sportem. Dofinansowania dla klubów sportowych są na tym samym poziomie od kilku lat. Dodatkowym wsparciem dla klubów mogłyby być środki, które wpłynęłyby od sponsora tytularnego Stadionu Miejskiego. Zaproponował, aby środki były przeznaczone dla klubów sportowych piłki nożnej.

Radny Łukasz Kadłubowski – poinformował, że zainicjował tę kwestię już kilka miesięcy temu. Środki te mogłyby w znaczącym stopniu wesprzeć osiedlowe oraz amatorskie kluby sportowe. Zaproponował zwrócenie się do Prezydenta z dezyderatem w tej sprawie.

Jarosław Mroczek – Prezes Zarządu Pogoń Szczecin – wskazał na trudności w pozyskania sponsora tytularnego. Poinformował, że sama Pogoń ma problem z pozyskaniem sponsora na koszulki. Wyraził poparcie dla pomysłu przeznaczenia środków dla klubów sportowych, zwrócił uwagę, że najprawdopodobniej proces ten potrwa oraz nie będzie to bardzo wysoka kwota.

Radny Mirosław Żylik – zapytał o stanowisko Wydziału Sportu.

Radny Przemysław Słowik -  wyraził poparcie dla propozycji. Zwrócił uwagę, że w Szczecinie znakomita większość klubów sportowych będzie mogła zostać zaliczona do sportu amatorskiego. Właśnie ta sfera potrzebuje największego wsparcia. Zaproponował, aby kluby były wspierane nie tylko poprzez dotacje, ale także przez budowę nowych obiektów.

Radny Marek Kolbowicz – zwrócił uwagę, że inflacja oraz niestabilna sytuacja wpłynie na to, że nie uzyskamy dużych środków. Zaapelował, aby środki trafiły do Wydziału Sportu i były przydzielane transparentnie w drodze konkursów dla różnych dyscyplin.

Krzysztof Kupis – Dyrektor WS – odnosząc się do poprzednich wypowiedzi powiedział, że każda kwota, która zasili budżet Wydziału Sportu poprawi sytuację szczecińskiego sportu. Poinformował, że obecnie trwa proces wyboru firmy doradczej w procesie pozyskiwania sponsora. Przed nami jeszcze długa droga.

Jarosław Mroczek – Prezes Zarządu Pogoń Szczecin – wyraził poparcie i pokreślił, że Pogoń popiera przeznaczenie ewentualnych środków na dofinansowanie sportu amatorskiego.

Ks. Tadeusz Balicki – Prezes SL SALOS – podziękował za dostrzeżenie roli klubów niższej klasy. Kluby te potrzebują wsparcia w swojej działalności. Zwrócił uwagę na rolę infrastruktury sportowej w kształtowaniu prosportowych postaw wśród młodzieży. Poinformował o trudnej sytuacji zaplecza szatniowego na obiekcie przy ul. Tenisowej 38.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – poinformował, że Komisja wizytowała obiekt na ul. Tenisowej i zdaje sobie sprawę z potrzeby remontu szatni. Zadeklarował, że Komisja będzie monitorować sytuację i postara się wspierać to zadanie. Dokonał podsumowania dotychczasowej dyskusji. Poddał pod głosowanie skierowanie do Prezydenta dezyderatu z wnioskiem o przeznaczenie środków na rozwój sportu amatorskiego – zał. nr 5 do protokołu.

Głosowanie nad skierowaniem do Prezydenta Miasta dezyderatu ws. przeznaczenia środków pozyskanych w wyniku podpisania umowy ze sponsorem tytularnym na rozwój sportu amatorskiego

Za -  7 (jednogłośnie)


Ad. pkt. 5.
Funkcjonowanie i stan techniczny "Orlików".


Przewodniczący Patryk Jaskulski – poinformował, że do Komisji trafiło pismo ws. możliwości pozyskania dodatkowych środków w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Zapytał, czy Miasto planuje skorzystać z środków w ramach wspomnianego programu?

Grzegorz Janowski – Wydział Oświaty – poinformował, że ogólny stan techniczny Orlików można określić jako dobry, ze względu na to, że są to obiekty relatywnie nowe. Wymagają one oczywiście napraw oraz konserwacji, ponieważ są wykorzystywane zarówno przez młodzież, jak i przez społeczność lokalną.

Radny Mirosław Żylik – zapytał, czy środki na bieżącą konserwację obiektów pochodzą wyłącznie z budżetu Miasta?

Grzegorz Janowski – Wydział Oświaty – odpowiedział, że są to wyłącznie środki Miasta, nie biorą w tym udziału środki zewnętrzne.

Jarosław Stala – Dyrektor BIiRO – odnosząc się do programu zwrócił uwagę, że warunkiem udziału w programie jest dysponowanie dokumentacją. Opracowanie dokumentacji także kosztuje. Miasto ma więc wybór: czy wydać pieniądze na przygotowanie dokumentacji, która może, ale nie musi zostać wykorzystana, czy wyremontować łazienkę w placówce szkolnej. Są to trudne decyzje.  

Radny Łukasz Kadłubowski – wyraził opinię, że Miasto powinno wykorzystywać wszystkie możliwości pozyskiwania środków. Zwrócił jednak uwagę, że dodatkową trudnością są terminy programu oraz jego niska kwota. Zapytał, czy dysponujemy dokumentacją projektową w kontekście któregokolwiek obiektu?

Jarosław Stala – Dyrektor BIiRO – zwrócił uwagę, że program zakłada dofinansowanie, więc w budżecie musiałyby się znaleźć także środki na porycie pozostałych kosztów. Trudno mówić o tym, czy posiadana dokumentacja jest wystarczająca do tego programu. Na pewno nie ma żadnego obiektu, który posiadałby gotową dokumentację. Ponadto przypomniał, że w programie nie ma budowy oraz rozbudowy, a jedynie naprawa oraz wymiana.

Radny Mirosław Żylik – zwrócił uwagę, że czasami programy są tak skonstruowane, że wymagają bardzo dużego wkładu pracy i dokumentacji, a nie przynoszą żadnego efektu.

Radny Przemysław Słowik - w związku z przedstawionymi uwarunkowaniami zapytał, czy możliwe jest przygotowanie dokumentacji w ramach tego programu?

Jarosław Stala – Dyrektor BIiRO – odpowiedział, że niestety środki z programu nie są przeznaczone na dokumentację.

Aleksandra Hofman – Zastępca Dyrektora BIiRO – omówiła rodzaje zadań inwestycyjnych, które mogą być zrealizowane w ramach programu. Przywołała przykłady innych programów, z których korzysta Miasto.

Radny Łukasz Kadłubowski – odnosząc się do kryterium dochodowego zapytał, czy w opinii BIiRO Szczecin ma jakiekolwiek szanse w tym programie?

Aleksandra Hofman – Zastępca Dyrektora BIiRO – odnosząc się do doświadczeń z poprzednich lat poinformowała, że zazwyczaj pulę wyczerpują gminy o niższych wskaźnikach dochodowości.


Ad. pkt. 6.
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza.


Przewodniczący Patryk Jaskulski – przypomniał, że jest to temat, który był już omawiany na posiedzeniu Komisji. Uchwała ta systematyzuje kwestie związane z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą oraz trybem wnoszenia projektów przez Młodzieżową Radę Miasta.

Rafał Miszczuk – Dyrektor BRM – omówił projekt uchwały. Zwrócił uwagę na kwestię nr PESEL, wymaganego dla wyrażenia poparcia dla inicjatywy. Gminy przyjmują różne rozwiązania, jednak jest to jedyna możliwość sprawdzenia, czy osoby, które podpisały się pod danym projektem faktycznie są mieszkańcami miasta. Rozwiązuje to także kwestię nieczytelności podpisów (przy zastosowaniu nr PESEL będą mogły być uznawane podpisy, które mogłyby być odrzucane przez nieczytelność).

Joanna Martyniuk-Placha – Radca Prawny – poinformowała, że kwestia nr PESEL była szeroko dyskutowana i analizowana. Pod względem prawnym zasadne jest umieszczenie takiego zapisu w uchwale.

Radny Mirosław Żylik – zwrócił uwagę na to, że przy zbieraniu podpisów niektóre osoby nie chcą wpisywać swojego nr PESEL.

Wobec braku dalszych głosów Przewodniczący poddał pod głosowanie skierowanie przez Komisję projektu uchwały ws. szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw obywatelskich, wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji z wnioskiem o dołączenie projektu uchwały pod obrady RM na sesji w dn. 24.05.2022 r.

Za – 5 (jednogłośnie)


Ad. pkt. 7.
Zapoznanie z bieżącą korespondencją.


Przewodniczący Patryk Jaskulski zapoznał Komisję z bieżącą korespondencją. Radni przyjęli do wiadomości następującą korespondencję:

- pismo i raport z realizacji „Programu współpracy GMS z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r.” – załącznik nr 8 do protokołu,

- pismo ws. przystani żeglarskiej (Tama Pomorzańska 11) – załącznik nr 9 do protokołu,

- pismo RO Pomorzany ws. przystani żeglarskiej (Tama Pomorzańska 11) – załącznik nr 10 do protokołu,

- pisma ws. sytuacji kadrowej MOSRiR – załącznik nr 11 oraz 12 do protokołu,

- odpowiedzi z MOSRiR oraz merytorycznych wydziałów ws. inicjatywy utworzenia Alei Gwiazd Sportu – załącznik nr 13 oraz 14 do protokołu. Przewodniczący poinformował, że w tej sprawie zostanie także wystosowany wniosek o udostępnienie dokumentacji technicznej – załącznik nr 15 do protokołu.


Ad. pkt. 8.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/05/12, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2022/06/23 13:20:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2022/06/23 13:20:54 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/05/19 14:06:23 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/05/18 10:17:05 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/05/17 14:36:39 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/05/12 14:47:17 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/05/12 13:49:04 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/05/12 11:53:00 nowa pozycja