Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.37.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- 198/20 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Łady” w Szczecinie,
- 199/20 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Jana Chryzostoma Paska” w Szczecinie,
- 200/20 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 3” w Szczecinie,
- 202/20 - sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 25/12 z obrębu 2052 na rzecz Skarbu Państwa,
- 203/20 - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych przy ul. Stary Szlak nr 92 i ul. Stary Szlak nr 94,
- 204/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej przy ul. Pszennej 43, stanowiącej działkę nr 69 o pow. 0,0882 ha, obr. 4079,
- 205/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w granicach portu morskiego w Szczecinie w rejonie ulicy Górnośląskiej - działka nr 46/5 z obrębu ewidencyjnego 1084 Szczecin–Śródmieście.
4. Rozpatrzenie wykazów nieruchomości: 30/2020; 31/2020; 33/2020; 34/2020; 35/2020; 36/2020 – WZiON.
5. Rozpatrzenie wykazów lokali użytkowych: 20/2020; 22/2020; 23/2020 – WMiRSPN.
6. Zapoznanie się z korespondencją.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.


Protokół z posiedzenia w dniu 24 czerwca 2020 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-13; przeciw-0; wstrzym.-0.

Protokół z posiedzenia w dniu 16 września 2020 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-13; przeciw-0; wstrzym.-0.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:


- 198/20 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Łady” w Szczecinie,

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk – Dymek Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Angelika Szerniewicz – Kwas Generalny Projektant w BPPM omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Władysław Dzikowski Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie informacji na temat miejsc parkingowych.

Zofia Fiuk – Dymek odpowiedziała, że w planie jest wskaźnik od 0,5 do 1 miejsca parkingowego na mieszkanie. Ze względu położenia w strefie śródmiejskiej jest wyznaczony taki limit, aby inwestorzy nie realizowali miejsc parkingowych w nadmiarze. Wstrefie śródmiejskiej zgodnie ze Studium jest określony wskaźnik od 0,5 do 1miejsca postojowego na mieszkanie.

Radny Przemysław Słowik zapytał czy w miejscu drzew przy ul. Łady ma powstać zabudowa oraz czy jest szansa zachowania w większości istniejącej zieleni. Zapytał też o teren, który będzie przyjmowany od Skarbu Państwa.

Angelika Szerniewicz – Kwas odpowiedziała, że nie uda się tego pogodzić, ponieważ istnieje obowiązująca linia zabudowy, która odtwarza rysunek kwartału. Zabudowa musi stanąć wzdłuż ulicy Łady. Pozostaje obsadzenie wzdłuż ulicy Łady ze wskazaniem na jego uzupełnienie. Plan wprowadza możliwość zmiany przekroju tej ulicy. Dodała, że kategoria główna ze Studium, zmieni się na niższą klasę, wówczas będzie można inaczej poprowadzić przekrój, co oznacza, że nie będzie trzeba trwale trzymać tego co jest. Torowisko, które rozdziela jezdnię, będzie można inaczej kształtować i ma nadzieję, że w tym obszarze, wzdłuż Odry będzie można dokonać takich zmian.

Zofia Fiuk – Dymek uzupełniła wypowiedź. Powiedziała, że teren, na który został złożony wniosek o wydanie decyzji o warunki zabudowy to teren Skarbu Państwa, na którym wieczystym użytkownikiem jest PŻM. PŻM wystąpiło o WZ. Plan regulowałby skrawki działek wzdłuż ul. Łady, fragment skarpy, aby odtworzyć linię zabudowy tej ulicy. Gdyby realizowana była decyzja o WZ, to realizacja byłaby tylko na ich działce, natomiast realizują się na historycznej linii, na której odtwarzany jest kwartał. Miasto porządkuje również formy właścicielskie na tym obszarze.

Angelika Szerniewicz – Kwas dodała, że po uchwaleniu planu Skarb Państwa będzie musiał wystąpić o zakup tych skrawków po to, żeby sięgnąć do linii zabudowy.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-2; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 198/20.

- 199/20 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Jana Chryzostoma Paska” w Szczecinie,

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk – Dymek. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-13, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 199/20.

- 200/20 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 3” w Szczecinie,

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk – Dymek. Angelika Szerniewicz – Kwas omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 200/20.

- 202/20 - sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 25/12 z obrębu 2052 na rzecz Skarbu Państwa,

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Łukasz Kadłubowski jest zaskoczony oddaniem 1000 m2 za złotówkę. Skarb Państwa nie jest przychylny dla Miasta, jeśli chodzi o wykup terenów, które są Miastu potrzebne. Zapytał skąd taka propozycja i czy Skarb Państwa oddawał Miastu za złotówkę jakiekolwiek tereny.

Maria Latkowska odpowiedziała, że jest to od wielu lat stosowana praktyka, która też wynika z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wynika z niej to, że można sprzedawać grunt za obniżoną cenę. Pan Prezydent wahał się, ponieważ relacje wzajemnej sprzedaży nie wyglądają najlepiej. Stwierdzono natomiast, że cel jest na tyle ważny, iż Miasto musi wznieść się ponad istniejące uwarunkowania i nie może z powodu nie do końca poprawnych relacji, jeżeli chodzi o wzajemną sprzedaż, blokować inwestycji Archiwum Państwowego. Ta działka może być przydatna jedynie Archiwum.

Radny Marcin Biskupski stwierdził, że w sytuacji przekazania gruntów za przysłowiową złotówkę będzie wracał do tematu PKP. Powiedział, że na prawobrzeżu jest kilka miejsc, m.in. na ul. Przelotowej, gdzie brakuje ok. 100 m chodnika, który prowadzi do pętli Turkusowa. Jest to teren, który należy do PKP. Od lat Miasto nie może sobie poradzić z tą kwestią, PKP nie jest w stanie oddać tego fragmentu działki. Zapytał czy nie można powiązać tych dwóch kwestii. Zauważył, że tylko wtedy będzie można pozyskać brakujące fragmenty działek na wielu osiedlach, jeśli będziemy w stanie zablokować pewne decyzje.

Władysław Dzikowski Przewodniczący Komisji dodał, że takich sytuacji jest więcej, również Lasy Państwowe są jednostką, z którą ciężko jest uregulować podobne kwestie.

Maria Latkowska odniosła się do propozycji Powiedziała, że inna jest czysta relacja własnościowa między Gminą a Skarbem Państwa, gdzie na gruncie Skarbu Państwa nie ma żadnego tytułu prawnego. Co innego jest, gdy użytkownikiem wieczystym na gruncie Skarbu Państwa jest przedsiębiorstwo czy spółka. Miasto prowadziło rozmowy z PKP, w związku z budową Kolei Metropolitarnej. Te rozmowy są bardzo trudne i pomimo tego, iż jest to interes obu stron, ciężko jest dojść do porozumienia, w kwestii pozyskiwania niezbędnych działek. Ponadto nie można oczekiwać od spółki prawa handlowego, że odda Miastu grunt za złotówkę, bo spółka nie może Miastu tego dać. Inna sytuacja jest w przypadku na czystym gruncie Skarbu Państwa, gdzie ustawodawca w jasny i przejrzysty sposób zezwolił na wzajemną sprzedaż po obniżonej cenie.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-6, przeciw-3, wstrzym.-2; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 202/20.

- 203/20 - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych przy ul. Stary Szlak nr 92 i ul. Stary Szlak nr 94,

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radna Grażyna Zielińska zapytała, czy będzie można cokolwiek dobudować do istniejącej zabudowy oraz ewentualnie co będzie można dobudować i w jakim zakresie.

Maria Latkowska odpowiedziała, że w tym przypadku jest to czysto hipotetyczna sprawa. Przypomniała, że jeśli te działki mogłyby być zabudowane to one nie byłyby przedmiotem dołączenia do nieruchomości sąsiedniej. Ich wielkość i parametry powodują, że nie spełniają żadnych wymogów prawa budowlanego, co do jakiegoś samodzielnego zagospodarowania, stąd dla porządku zostały dołączone do nieruchomości przyległych. Dodała, że każdy przypadek jest inny. Na działkach w takim kształcie i usytuowaniu można wybudować taras lub schody. Plany zakładały podział działek zgodnie z linią ogrodzenia. Wcześniej nie można było zbywać działek w kształcie jak obecnie po poszerzeniu. Powstały dziwne fragmenty, które Miasto chce uporządkować.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 203/20.

- 204/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej przy ul. Pszennej 43, stanowiącej działkę nr 69 o pow. 0,0882 ha, obr. 4079,

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Witold Dąbrowski chciałby uściślić. Wg radnego w uzasadnieniu projektu uchwały jest zapis, iż w budynku znajdują się lokale wyodrębnione.

Maria Latkowska odpowiedziała, że są dwa lokale wyodrębnione, ale mieszkańcy zostali wyprowadzeni.

Witold Dąbrowski dopytał czy zostali wyprowadzeni, ze swojej własności.

Władysław Dzikowski Przewodniczący Komisji powiedział, że lokale są własnością Gminy Miasto Szczecin, a administratorem jest TBS Prawobrzeże. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyłączył budynek z eksploatacji, ze względu na zły stan techniczny. Był to dwurodzinny budynek i tak długo jak nie było nakazu na jego rozbiórkę, bądź remont był zamieszkiwany.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-9, przeciw-0, wstrzym.-3; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 204/20.

- 205/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w granicach portu morskiego w Szczecinie w rejonie ulicy Górnośląskiej - działka nr 46/5 z obrębu ewidencyjnego 1084 Szczecin–Śródmieście.

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-1, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 205/20.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie wykazów nieruchomości: 30/2020; 31/2020; 33/2020; 34/2020; 35/2020; 36/2020 – WZiON.


Wykaz nieruchomości: 30/2020 (znak: WZiON-I.6840.285.2019.RS, UNP: 87277/WZiON/-XIV/19) - (zał. 3). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Witold Dąbrowski zapytał co to znaczy, że działka nie ma dostępu do drogi publicznej. Ta działka w obrysie jest na równi z działkami sąsiednimi jak przy ul. Jemiołowej 7 i 9. Zapytał czy te adresy też nie mają dostępu do drogi publicznej.

Maria Latkowska odpowiedziała, że chodzi o miejsce, gdzie można się komunikować. Te działki mają dostęp do drogi publicznej. To jest kwestia odległości, dostępności do skrzyżowania.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 31/2020 (znak: WZiON-I.6840.25.2020.RS, UNP: 7609/WZiON/-XIV/20) - (zał. 4). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Witold Dąbrowski zapytał czy działki były zajęte bezumownie oraz dlaczego sprzedaje się fragment działki, a nie całość.

Maria Latkowska odpowiedziała, że to są całe działki. Działka 20/5 o powierzchni 20 m2 i działka 20/8 w części. Osoba, która korzysta z tej nieruchomości, wystąpiła w sposób formalny o to, aby tę nieruchomość nabyć.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 33/2020 (znak: WZiON-I.6840.112.2020.IŁ, UNP: 3155/WZiON/-XIV/20) - (zał. 5). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Władysław Dzikowski Przewodniczący Komisji zauważył, że sprzedano działki bez dostępu do drogi publicznej, a teraz sprzedaje się fragmenty na poprawę zagospodarowania. Sposób sprzedaży działek w taki sposób jest dla niego niezrozumiały. Uważa, że jest to uchybienie urzędnicze.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 34/2020 (znak: WZiON-I.6840.38.2020.IŁ, UNP: 9213/WZiON/-XIV/20) - (zał. 6). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Radny Jan Posłuszny zauważył, że działki były sprzedawane ok. 5 lat temu i tak został dokonany podział, że działki nie posiadały dostępu do drogi publicznej. Uważa, że jak sprzedawano i wydzielano te działki pod sprzedaż, wówczas należało to zrobić w całości. Wtedy byłaby inna cena sprzedaży tych działek. Nie wie z jakiego powodu zostawiono takie paski. Uważa, że należało te kwestie uregulować podczas sprzedaży.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-1 pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 35/2020 (znak: WZiON-I.6840.286.2019.RS, UNP: 87945/WZiON/-XIV/19) - (zał. 7). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 36/2020 (znak: WZiON-II.6823.168.2017.MFL, UNP: 47859/WZiON/-XIII/17).) - (zał. 8). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-9, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.


Ad. pkt. 5.
Rozpatrzenie wykazów lokali użytkowych: 20/2020; 22/2020; 23/2020 – WMiRSPN.


Wykaz lokali użytkowych: 20/2020 (znak: WMiRSPN-IV.7125.508.2020.IC) – zał.9. Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz lokali użytkowych.

Wykaz lokali użytkowych: 22/2020 (znak: WMiRSPN-IV.7125.154.2016.IC) – zał.10. Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak zgodnie ze złożonym wykazem.

Witold Dąbrowski zauważył, że z uzasadnienia wynika, iż cała nieruchomość jest gminna, a nie jedynie ten lokal z wykazu.

Małgorzata Waszak odpowiedziała, że prawa właścicielskie w budynku są następujące: w budynku znajdują się 3 lokale, 2 są mieszkalne i zostały sprzedane, 1 to lokal użytkowy będący przedmiotem opiniowania.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz lokali użytkowych.

Wykaz lokali użytkowych: 23/2020 (znak: WMiRSPN-IV.7125.489.2019.IC) – zał.11. Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz lokali użytkowych.


Ad. pkt. 6.
Zapoznanie się z korespondencją.


Komisja zapoznała się z korespondencją w następujących sprawach – przyjęła do wiadomości:

Zał.11 informacją WUiAB z dnia 24.9.2020 r. nt. wpływających wniosków zabudowy wielorodzinnej – ul. Pucka 98.

Zał.12 informacją WUiAB z dnia 24.9.2020 r. nt. wpływających wniosków zabudowy wielorodzinnej – ul. Młyńska.

Zał.13 pismem projektanta pełniącego nadzór autorski nad zadaniem: „Remont mostu nad Jeziorem Rusałka w Parku im. Jana Kasprowicza w Szczecinie”. Witold Dąbrowski zasugerował, aby poprosić wszystkie zainteresowane strony o udzielenie wyjaśnień w tej kwestii. Władysław Dzikowski Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że projektant Ryszard Jastrzębski wniósł zastrzeżenia jako pełniący nadzór autorski co do koloru pomalowanego mostku. Wraz z Radnym Mariuszem Bagińskim odbył spotkanie z projektantem. Projektant powiedział, że w projekcie zaplanowano pomalowanie mostku nad Rusałką w kolorze białym. Przyniósł zdjęcia stanu faktycznego i stanu projektowego. Stan faktyczny nieznacznie odbiega od stanu projektowego. Podniósł tę kwestię z powodów czysto formalnych i honorowych. Jego pracownicy byli autorami tego projektu, którzy zwrócili uwagę na te różnice. Zwracali uwagę do kierownika budowy i liczyli na to, że coś się w tej kwestii zmieni. Radny Mariusz Bagiński dodał, że kolor którym został pomalowany mostek został zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który ma decydujący głos w takim momencie. Sprawa jest poza jurysdykcją Komisji. Dominika Jackowski Wiceprzewodnicząca Komisji powiedziała, że w przypadku prawa autorskiego, architekt jeżeli ma nadzór autorski, to ma prawo zgodnie z ustawą o prawach autorskich, dochodzić wykonania zadania należycie. Wobec powyższego Komisja postanowiła wystąpić do Prezydenta Miasta z prośbą o udostępnienie fragmentu specyfikacji budowlanej odnoszącej się do rodzaju farby, którą Projektant wskazał do zastosowania na ,,Mostku nad Rusałką” (właściwości i parametry techniczne, w tym kolor). Komisja prosi również o przedstawienie dokumentów dotyczących farby zastosowanej przez Wykonawcę (atesty, certyfikaty, kartę katalogową, kolor). Dodatkowo prosi o przedstawienie informacji czy Wykonawca zwrócił się do Projektanta o akceptację produktu, który został zastosowany przy przebudowie. A także czy Projektant zatwierdził zmianę produktu.

Zał.14 pismo Sekretarza Miasta w sprawie wniosku RO Gumieńce dot. opinii w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Przygodnej.


Ad. pkt. 7.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/10/08, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2020/11/19 08:42:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2020/11/19 08:42:20 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/10/14 13:32:40 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/10/13 15:06:59 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/10/13 14:45:59 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/10/08 12:21:53 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/10/08 11:36:41 nowa pozycja