Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.58.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 19 KWIETNIA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dn. 15 marca 2022 r.
3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta 26.04.br w sprawach:
- nr 80/22 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin,
- nr 81/22 przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- nr 82/22 przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- nr 83/22 przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej Nr 113 przy ul. Łokietka 6 front w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- nr 84/22 przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- nr 85/22 przyznania Akademii Sztuki w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 86/22 przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Św. Wojciecha 1 front w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dn. 15 marca 2022 r.


Komisja w wyniku głosowania: za- 9 (jednogłośnie) przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu 15 marca br. bez uwag.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta 26.04.br w sprawach:
- nr 80/22 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin,
- nr 81/22 przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- nr 82/22 przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- nr 83/22 przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej Nr 113 przy ul. Łokietka 6 front w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- nr 84/22 przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- nr 85/22 przyznania Akademii Sztuki w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 86/22 przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Św. Wojciecha 1 front w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,


 

- nr 80/22 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin,

Wprowadzenia do tematu dokonała D.Wacinkiewicz – Zastępca Prezydenta m. Szczecina - dokument  zakłada kontynuację polityki przestrzennej, miasta kompaktowego o efektywnej infrastrukturze. Priorytety dla systemów infrastruktury powiązanych z dostępnością komunikacyjną, zrównoważoną mobilnością, obniżaniem transportochłonności a także kontynuację modelu funkcjonalno-przestrzennego miasta z autonomicznymi funkcjonalnie dzielnicami i osiedlami, zwiększenie dostępności transportu publicznego w obszarze zwartej zabudowy. Rozwój systemu komunikacji zbiorowej miasta w oparciu o sieć linii tramwajowych, powiązanych z SKM. Rozwój obszaru wielofunkcyjnej zabudowy śródmiejskiej, o szczególnych warunkach inwestowania, obejmującego centrum miasta, starówkę Szczecina, wyspy Grodzką, Łasztownię i Kępę Parnicką oraz obszar starego miasta Dąbie.   Zagospodarowywanie terenów w sposób uwzględniający odporność na zmiany klimatu i poprawę jakości środowiska zamieszkania. Kontynuacja ochrony i kształtowania nowych terenów zieleni w formie przestrzeni publicznych o funkcji ekosystemu, integralnej i równorzędnej części struktury funkcjonalno-przestrzennej. 

W dalszej części obrad szczegółowej prezentacji studium dokonała Zastępca Dyrektora BPPM A. Kwas- Szereniewicz

Radny Ł. Kadłubowski- niewątpliwie ten dokument jest jednym z najważniejszych w tej kadencji, zawarto w nim wiele kompromisów, cieszy go wzrost współczynnika zieleni na terenie miasta. Dokument otwiera wiele furtek dla planów szczegółowych, które będą jednostkowym rozwiązaniem dla  poszczególnych dzielnic i osiedli. Ten dokument nie zwiększa powierzchni pod zabudowę mieszkaniową, żaden teren zielony nie ucierpiał na rzecz zabudowy mieszkaniowej. Prosi o deklarację w sprawie przeznaczenia terenów po Alt-Bucholz.

Radny R. Lewandowski- cieszy go, iż w uwarunkowaniach technicznych jest zapis, iż w Szczecinie występują źródła geotermiczne, zbyt mało informacji o rozwoju komunikacji miejskiej. Zapytał o schrony - winna zostać umieszczona informacja dla mieszkańców. W jakim stopniu miasto chce wpłynąć na rozwój mieszkalnictwa? Zbyt mały wskaźnik ilości  garaży dla deweloperów.

Radny M. Żylik- podziękował za prace nad takim szczegółowym dokumentem, BBPM włożyło ogrom pracy. Czy przyjęcie studium nie rodzi obaw, że zajmiemy się w pierwszej kolejności dostosowywaniem obowiązujących planów do jego zapisów, w jakim kierunku podążą prace BPPM po uchwaleniu dokumentu?

Radny P. Jaskulski- podziękował za zaangażowanie w stworzenie tego dokumentu. Widzi "górę lodową” -  inflacja, centralizacja władzy, czy to nie są przeszkody w realizacji celów studium, potrzeba 30 mld. zł. na jego założenia. Ważnym zadaniem jest dokończenie SKM jako alternatywnego źródła komunikacji.

Radny M. Żylik- sprostował 30 lata realizacji, finasowanie 12 mld. zł.

Radny R. Stankiewicz–  lotnisko  Dąbie jest niezbędne dla rozwoju miasta, jest pozytywnie  nastawiony do studium, niepokoi go fakt stepowienia środowiska, brakuje wody, wody gruntowe wysychają. W kwestii Starego Nowego Miasta jest za całkowitym wyprowadzeniem ruchu, dobrym działaniem jest powrót do zabudowy centrum miasta. Brak mu zapisów o konserwacji Parku Żeromskiego, wykorzystania jego olbrzymiego potencjału.

 Radna E. Łongiewska –Wijas- intensywne prace  nad studium rozpoczęły się 1,5 roku temu, znajduje w przedłożonym dokumencie realizacje tych kierunków, które wybrzmiewały  podczas prac komisji. Studium obliguje miasto do podjęcia działań. Szczecin zaprezentowany jest jako miasto przyjazne, kompaktowe tzw. krótkich odległości.  Jednak wyraża żal, że nie uwzględniono uwag dot. domów sąsiedzkich (jako innowacje społeczne), które świetnie wpisują się w klimat miasta (może autopoprawka?). Odnośnie restrukturyzacji Biblioteki - czy ma utrzymać się na obecnych lokalizacjach? czy przewidujemy centralizację bibliotek, czy są planowane jakieś likwidację?  Interesująca jest koncepcja dzielnic kultury. Zbyt mało miejsca poświęcone na obronę cywilną? Podsumowując,  dokument kierunkuje miasto w stronę miasta europejskiego. 

 D. Wacinkiewicz- podziękował za pozytywne słowa pod adresem BPPM, odpowiadając na pytania wyjaśnił:

 - wzrost o 500 ha dodatkowej zieleni (lasy) jest to wyraz tendencji zapisanej w studium,

 - tereny po Alt Bucholz, powiększyli obszar ochronny, zmniejszyli zabudowę, równoległe działanie to stworzenie zespołu przyrodniczego, skierowano wniosek do WOŚ-u,

 - w dokumencie piszą szeroko o źródłach odnawialnych używając określenia OZE, chcą potanić koszt energii,

 - komunikacja to patrzenie systemowe; SKM jest warunkiem dokonywania kolejnych zmian w komunikacji z uwzględnieniem  strefy płatnego parkowania,

  - dziś poza istniejącymi schronami istnieją parkingi podziemne, które mają pełnić funkcje schronu,

  - pokrycie miasta w 60% planami zagospodarowania ( z jeziorem DĄBIE to 75% ) w kontekście uchwalenia studium  nie będzie wyzwalało potrzeby ich zmian,

 - kwestia stepowienia:  mierzą się z tym problemem, susza hydrologiczna jest problem krajowym, zatrzymywanie wód opadowych  w miejscu jest ogromnym  problem, rozpoczynają ten proces, pewne działania ( są uruchomione zapisy dot. retencji).

 -park Żeromskiego, jest rekomendowany jako  główny zasób zieleni dla starego miasta i czuwają nad procesem jego rewitalizacji,

 - dokument porządkuje politykę w wielu obszarach, koszty realizacyjne w wysokości 12 mld. są wyzwaniem

 -  podczas zgłaszania uwag pojawiły się  wnioski  wykluczające się „niepołączalne”,

 - domy sąsiedzkiego – połączyli nacisk na lokalne centra usług, pokazując, iż rozproszenie  różnych funkcji bez względu na nazwę jest możliwe z podziałem w różnych dzielnicach, osiedlach

 Komisja w wyniku głosowania: za –  8 ; przeciw-0; wstrzym.-1 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

 /pakiet uchwał nr 81-86/ Wprowadzenia do tematu dokonał M. Dębowski Konserwator Zabytków– dokonał prezentacji stanowiącej złącznik do protokołu

 - nr 81/22 przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,

 Komisja w wyniku głosowania: za –  9 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

 - nr 82/22 przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

 Komisja w wyniku głosowania: za – 8, przeciw- 1 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

 - nr 83/22 przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej Nr 113 przy ul. Łokietka 6 front w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,

 Komisja w wyniku głosowania: za – 9 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

 - nr 84/22 przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

 Komisja w wyniku głosowania: za –8 , przeciw- 1, zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

  - nr 85/22 przyznania Akademii Sztuki w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

 Komisja w wyniku głosowania: za –  9 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

 - 86/22 przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Św. Wojciecha 1 front w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

 Komisja w wyniku głosowania: za –  9 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/04/11, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2022/05/17 14:35:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2022/05/17 14:35:30 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/05/05 12:56:48 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/05/05 12:33:18 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/04/19 07:30:17 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/04/15 12:38:53 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/04/11 12:39:37 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/04/11 11:51:42 nowa pozycja