Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.9.3.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI REWIZYJNEJ
Z DNIA 5 CZERWCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Leszek Duklanowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Rozpatrzenie dokumentów wymienionych w art. 270 Ustawy o finansach publicznych w związku z procedurą absolutoryjną.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania: za - 5 (jednogłosnie) przyjęła  protokół z poprzedniego posiedzenia komisji z dnia 7 maja br. .


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie dokumentów wymienionych w art. 270 Ustawy o finansach publicznych w związku z procedurą absolutoryjną.


Przewodniczący Komisji L. Duklanowski– analizując sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018 radni otrzymali następujące projekty uchwał:

  1. sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2018 rok,
  2. sprawozdanie finansowe za 2018 rok,
  3. sprawozdanie z ustawowego badania sprawozdania finansowego za 2018 rok biegłego rewidenta,
  4. opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018,
  5. informację o stanie mienia komunalnego Miasta Szczecin na dzień 31 grudnia 2018 roku,

 

Radny M. Ussarz- zapytał dlaczego w  BIP-ie  jest informacja, że była tylko jedna zmiana w budżecie a wiemy, że  było ich kilka?  Najgorsze zmiany w niewykonaniu budżetu  występują  w dziale: gospodarka komunalna 72,4 %,  transport i komunikacja 77 %, bezpieczeństwo 40, 1% - gdybyśmy uwzględnili pierwszy uchwalony budżet to  byłyby  inne  statystyki procentowe z tyt. jego niewykonania.  Zgłosił uwagi do opisu tabeli  str. 109, winno być opisane szerzej  czyli„ plan po zmianach”.  Realizacja wydatków –  niewykonanie w stosunku do pierwszych założeń budżetowych  wynosi, aż  310 mln. zł.  Zgłosił uwagi do tabeli str. 20.

S Lipiński Skarbnik Miasta-  odniósł się do  zmian w budżecie; budżet jest wykonany  w większych parametrach niż zakładano, deficyt jest niższy, dochody  wyższe , wydatki niższe. Budżet jest narzędziem do realizacji celów,  znamy rynek  wszystko się zmienia i płynie. Pierwszy uchwalony  budżet jest założeniem. Nic nie widzi złego w zmianach, płynne są również  dotacje z Ministerstwa Finansów  przychodzą z opóźnieniem i planując budżet  nie możemy tego założyć.  Wszystkie duże miasta wprowadzają zmiany w budżecie, nie ma obowiązku pokazywania szczegółowego budżetu na poszczególne inwestycji.

I. Bobrek Dyrektor WZFM- materiał  prezentowany  radnym i mieszkańcom zawiera  wszelkie informacje, które  są  zawarte również na stronach  internetowych i jest odwołanie do konkretnych uchwał podejmowanych przez radę.

S. Lipiński Skarbnik Miasta – budżet bieżący jest wykonany przeważanie  w 100%, zaś budżet  majątkowy nigdy nie jest wykonany w 100 procentach (nie słyszał aby w Polsce ktoś go wykonał na takim poziomie). Patrząc na strukturę innych miast,  zwykle odbywa się to u nich na poziomie 60%. Wynika to z postępowań  przetargowych.  Zadania inwestycje zawsze są przesuwane wraz z finansowaniem, to nie tak, że możemy z pozyskanych funduszy przeznaczyć je na inną inwestycję.

L. Duklanowski   Przewodniczący Komisji – uwaga:  w opisie strona 20 używamy nazwy dla działu  „transport i komunikacji”  a potem wg. wykonania  „ transport i łączność .

I. Bobrek Dyrektor WZFM– użycie  pojęcia  sfery „ transport i komunikacja” wynika z chęci przybliżenia nomenklatury  dla mieszkańców jest  bardziej czytelne.  To autorski szczeciński sposób pokazywania budżetu ( przedkładany już od 20 lat). Na dalszych  stronach zapisy wynikają z przepisów ustawy o finansach publicznych.  

L. Duklanowski  Przewodniczący Komisji - porównał wydatki majątkowe ze strony 20 i 18 – jest różnica 1,5 mln. zł. ( błąd między grafika a zaznaczonymi pozycjami str.18).

I. Bobrek Dyrektor WZFM-  wydatki inwestycyjne możemy ująć jedną kwotą na poziomie – 709, 466 mln. zł.;  pozostałe propozycje to wizualizacja ( zastosowano metody zaokrąglenia  i są różnice w pokazanych przykładach graficznych).

K. Kacprzyk- Dymek  Zastępca Dyrektor WZFM – zanotowała tą uwagę,   poprawią na sesji.

Radny M. Ussarz-  rozumie, że  zmiany wprowadzamy po to aby zrealizować budżet i do tego nie wnosi sprzeciwu, ale wykonanie w dziale gospodarki komunalnej  tylko na poziomie 72, 4  %  po trzech zmianach  jest zbyt  niskie. Zdumiewające jest działanie dotyczące gospodarki deszczowej, które zrealizowano na poziomie 56% zwiększając plan z 2.606.000 zł do wartości 3.306.000 zł po to aby wykonać zadanie na poziomie 1.853.159 zł.  Jakim celem  było zwiększenie środków?

L. Duklanowski  Przewodniczący Komisji -  ten ww. przykład  świadczy o błędnym  planowaniu.

S Lipiński Skarbnik Miasta- być może założenia przetargowe były wyższe, a  realizacja zadania  nie powiodło się ( musi wypowiedzieć się dysponent).

Radna  A. Kurzawa-  w audycji  z dnia  2.10.2018  roku Prezydent Miasta  zapewnił  o rozpoczęciu  w roku 2019  r.  inwestycji „ Schronisko Miejskie dla Bezdomnych Zwierząt”.   Różnica w kwotach to 10 milionów – z czego to wynika,  kiedy zostanie rozpoczęta inwestycja?

Skarbnik Miasta S. Lipiński-  ceny się zmieniają, w sprawie  realizacji  schroniska nie umie odpowiedzieć. Długu na pewno  nie zwiększymy.

I. Bobrek Dyrektor WZFM– inwestycja „ Budowa Schroniska dla zwierząt”  w roku 2018 była planowana na poziomie 200 tys. zl. ( środki na dokumentację); obecnie jest wykonana  w 99,%   jest wykonana koncepcja i  projekt kwota 279 tys. zł.

Radny Z. Żylik- schronisko było niedoszacowane, są prowadzone prace aby obniżyć koszty.  Jest wola Prezydenta, aby było zrobione.

L. Duklanowski  Przewodniczący Komisji -  obsługa długu publicznego Miasta na planowane w 2018 roku 30,7 mln. zł wykonano 19,0 mln czyli 61,7 %. Z czego to wynika.

Skarbnik S. Lipiński- obsługa długu składa się z dwóch członów:  obsługi rat kapitału (która przebiega zgodnie  z planem) i obsługi odsetkowej ; zaciąganie kredyty planowane są niżej  ryzyka kapitałowego.

I. Bobrek Dyrektor WZFM-  obsługa niższa ale planować trzeba z nadwyżką.

L. Duklanowski  Przewodniczący Komisji – stan należności wymagalnych wyniósł na koniec 2018 roku  ok. 4 mlz. zł.  co w stosunku do poprzedniego roku budżetowego oznacza wzrost o 3,9%. Skład orzekający RIO zwraca uwagę na wysoki poziom należności wymagalnych sięgający niemal 20% dochodów ogółem, co wskazuje na konieczność podjęcia zintegrowanych działań zmierzających do odzyskania należność.

D. Pudło-Żylińska  Dyrektor Wydziału Ks-  są to wszystkie należności jednostek organizacyjnych miasta; największym obszarem są dłużnicy  ZBiLK-u  z tyt. czynszów, drugi  to  podatek od nieruchomości; opłaty tzw. „ śmieciowe” , a także alimentacyjne.

Skarbnik S. Lipiński- powinien być dysponent, który powinien mówić o działaniach programu zmniejszenia długu.  

H. Durka Radca Prawny  - zajmuje się dochodzeniem roszczeń w imieniu TBS , tam gdzie można TBS podejmuje działania pozytywne wobec dłużników, pozostałe należności  powstały latami, są to długi tzw.nieściagalne. Dopóki nie będzie informacji o ewentualnej  eksmisji nie będą płacić  z zasady.

Radny M. Usarz– wykonanie z podatku CIT-u na tle innych miast jest  na niższym poziomie, w  stosunku do działań rządu polskiego gdzie CIT wzrasta.  Nie mamy żadnych nowych firm w naszym mieście.   Wartość udziału w podatku CIT wyniosła kwotowo 32.153.194 zł.  natomiast dynamika udziału w podatku od osób prawnych (CIT) 2018/2017 wyniosła  102,3 % przy średniej krajowej 115% co wskazuje na pasywność władz Miasta w sprawach gospodarczych. 

S. Lipiński Skarbnik Miasta - wynika to ze struktury miasta, prawie cała gospodarka morska nie płaci za CIT. Nie mamy dużych przedsiębiorstw typu  Orlenu, KGKHM.

Radny M. Usarz- podkreślił, iż Miasto podejmuje zbyta mało działań w zakresie rozwoju sfery przedsiębiorczości;  natomiast stajemy się miastem przyjaznym turystyce.

Przewodniczący Komisji  Leszek Duklanowski-  podsumowując dyskusję, stwierdził, że  wykonanie z  budżetu nie daje podstaw do zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2018 oraz stanowi podstawę do wystąpienia do Rady Miasta Szczecin z wnioskiem o nieudzielenie Prezydentowi Miasta Szczecin absolutorium za rok 2018.

W związku z tym poddał pod głosowanie stanowisko w sprawie o nieudzielenie Prezydentowi Miasta Szczecin absolutorium za rok 2018.

Komisja  w wyniku głosowania: za- 4, przeciw- 1   przyjęła ww.  stanowisko.

Przewodniczący Komisji  Leszek Duklanowski poddał pod głosowanie wniosek  o udzielnie absolutorium

Komisja  w wyniku głosowania: za- 1, przeciw- 4 nie przyjęła wniosku. 

Przewodniczący Komisji  Leszek Duklanowski poddał pod głosowanie wniosek  o nieudzielenie absolutorium

Komisja  w wyniku głosowania: za- 4, przeciw- 1 przyjęła wniosek o nie udzielenie  absolutorium Prezydentowi m. Szczecina za rok 2018  ( komplet  dokumentów stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Komisja  przekazała  pisma :

  • w sprawie unieważnienia uchwał  Zarządu Rady Osiedla Pomorzany,
  • konkursu ofert BDO/WEA/2019/062 "Organizacja i promocja wydarzeń o charkterze -rekreacyjnym na mającym na celu integrację mieszkańców Osiedla Majowe do radcy prawnego   z prośbą  o  przedsatwienie  opinii prawnej w przedmiocie spraw ( komplet pism załącznik nr 4 do protokołu).
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Leszek Duklanowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/05/27, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/07/16 14:16:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/07/16 14:16:13 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/06/06 14:11:56 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/05/27 14:49:04 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/05/27 14:42:00 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/05/27 13:39:15 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/05/27 13:33:07 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/05/27 12:51:15 nowa pozycja