Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.9.3.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI REWIZYJNEJ
Z DNIA 5 CZERWCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Leszek Duklanowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Rozpatrzenie dokumentów wymienionych w art. 270 Ustawy o finansach publicznych w związku z procedurą absolutoryjną.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania: za - 5 (jednogłosnie) przyjęła  protokół z poprzedniego posiedzenia komisji z dnia 7 maja br. .


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie dokumentów wymienionych w art. 270 Ustawy o finansach publicznych w związku z procedurą absolutoryjną.


Przewodniczący Komisji L. Duklanowski– analizując sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018 radni otrzymali następujące projekty uchwał:

  1. sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2018 rok,
  2. sprawozdanie finansowe za 2018 rok,
  3. sprawozdanie z ustawowego badania sprawozdania finansowego za 2018 rok biegłego rewidenta,
  4. opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018,
  5. informację o stanie mienia komunalnego Miasta Szczecin na dzień 31 grudnia 2018 roku,

 

Radny M. Ussarz- zapytał dlaczego w  BIP-ie  jest informacja, że była tylko jedna zmiana w budżecie a wiemy, że  było ich kilka?  Najgorsze zmiany w niewykonaniu budżetu  występują  w dziale: gospodarka komunalna 72,4 %,  transport i komunikacja 77 %, bezpieczeństwo 40, 1% - gdybyśmy uwzględnili pierwszy uchwalony budżet to  byłyby  inne  statystyki procentowe z tyt. jego niewykonania.  Zgłosił uwagi do opisu tabeli  str. 109, winno być opisane szerzej  czyli„ plan po zmianach”.  Realizacja wydatków –  niewykonanie w stosunku do pierwszych założeń budżetowych  wynosi, aż  310 mln. zł.  Zgłosił uwagi do tabeli str. 20.

S Lipiński Skarbnik Miasta-  odniósł się do  zmian w budżecie; budżet jest wykonany  w większych parametrach niż zakładano, deficyt jest niższy, dochody  wyższe , wydatki niższe. Budżet jest narzędziem do realizacji celów,  znamy rynek  wszystko się zmienia i płynie. Pierwszy uchwalony  budżet jest założeniem. Nic nie widzi złego w zmianach, płynne są również  dotacje z Ministerstwa Finansów  przychodzą z opóźnieniem i planując budżet  nie możemy tego założyć.  Wszystkie duże miasta wprowadzają zmiany w budżecie, nie ma obowiązku pokazywania szczegółowego budżetu na poszczególne inwestycji.

I. Bobrek Dyrektor WZFM- materiał  prezentowany  radnym i mieszkańcom zawiera  wszelkie informacje, które  są  zawarte również na stronach  internetowych i jest odwołanie do konkretnych uchwał podejmowanych przez radę.

S. Lipiński Skarbnik Miasta – budżet bieżący jest wykonany przeważanie  w 100%, zaś budżet  majątkowy nigdy nie jest wykonany w 100 procentach (nie słyszał aby w Polsce ktoś go wykonał na takim poziomie). Patrząc na strukturę innych miast,  zwykle odbywa się to u nich na poziomie 60%. Wynika to z postępowań  przetargowych.  Zadania inwestycje zawsze są przesuwane wraz z finansowaniem, to nie tak, że możemy z pozyskanych funduszy przeznaczyć je na inną inwestycję.

L. Duklanowski   Przewodniczący Komisji – uwaga:  w opisie strona 20 używamy nazwy dla działu  „transport i komunikacji”  a potem wg. wykonania  „ transport i łączność .

I. Bobrek Dyrektor WZFM– użycie  pojęcia  sfery „ transport i komunikacja” wynika z chęci przybliżenia nomenklatury  dla mieszkańców jest  bardziej czytelne.  To autorski szczeciński sposób pokazywania budżetu ( przedkładany już od 20 lat). Na dalszych  stronach zapisy wynikają z przepisów ustawy o finansach publicznych.  

L. Duklanowski  Przewodniczący Komisji - porównał wydatki majątkowe ze strony 20 i 18 – jest różnica 1,5 mln. zł. ( błąd między grafika a zaznaczonymi pozycjami str.18).

I. Bobrek Dyrektor WZFM-  wydatki inwestycyjne możemy ująć jedną kwotą na poziomie – 709, 466 mln. zł.;  pozostałe propozycje to wizualizacja ( zastosowano metody zaokrąglenia  i są różnice w pokazanych przykładach graficznych).

K. Kacprzyk- Dymek  Zastępca Dyrektor WZFM – zanotowała tą uwagę,   poprawią na sesji.

Radny M. Ussarz-  rozumie, że  zmiany wprowadzamy po to aby zrealizować budżet i do tego nie wnosi sprzeciwu, ale wykonanie w dziale gospodarki komunalnej  tylko na poziomie 72, 4  %  po trzech zmianach  jest zbyt  niskie. Zdumiewające jest działanie dotyczące gospodarki deszczowej, które zrealizowano na poziomie 56% zwiększając plan z 2.606.000 zł do wartości 3.306.000 zł po to aby wykonać zadanie na poziomie 1.853.159 zł.  Jakim celem  było zwiększenie środków?

L. Duklanowski  Przewodniczący Komisji -  ten ww. przykład  świadczy o błędnym  planowaniu.

S Lipiński Skarbnik Miasta- być może założenia przetargowe były wyższe, a  realizacja zadania  nie powiodło się ( musi wypowiedzieć się dysponent).

Radna  A. Kurzawa-  w audycji  z dnia  2.10.2018  roku Prezydent Miasta  zapewnił  o rozpoczęciu  w roku 2019  r.  inwestycji „ Schronisko Miejskie dla Bezdomnych Zwierząt”.   Różnica w kwotach to 10 milionów – z czego to wynika,  kiedy zostanie rozpoczęta inwestycja?

Skarbnik Miasta S. Lipiński-  ceny się zmieniają, w sprawie  realizacji  schroniska nie umie odpowiedzieć. Długu na pewno  nie zwiększymy.

I. Bobrek Dyrektor WZFM– inwestycja „ Budowa Schroniska dla zwierząt”  w roku 2018 była planowana na poziomie 200 tys. zl. ( środki na dokumentację); obecnie jest wykonana  w 99,%   jest wykonana koncepcja i  projekt kwota 279 tys. zł.

Radny Z. Żylik- schronisko było niedoszacowane, są prowadzone prace aby obniżyć koszty.  Jest wola Prezydenta, aby było zrobione.

L. Duklanowski  Przewodniczący Komisji -  obsługa długu publicznego Miasta na planowane w 2018 roku 30,7 mln. zł wykonano 19,0 mln czyli 61,7 %. Z czego to wynika.

Skarbnik S. Lipiński- obsługa długu składa się z dwóch członów:  obsługi rat kapitału (która przebiega zgodnie  z planem) i obsługi odsetkowej ; zaciąganie kredyty planowane są niżej  ryzyka kapitałowego.

I. Bobrek Dyrektor WZFM-  obsługa niższa ale planować trzeba z nadwyżką.

L. Duklanowski  Przewodniczący Komisji – stan należności wymagalnych wyniósł na koniec 2018 roku  ok. 4 mlz. zł.  co w stosunku do poprzedniego roku budżetowego oznacza wzrost o 3,9%. Skład orzekający RIO zwraca uwagę na wysoki poziom należności wymagalnych sięgający niemal 20% dochodów ogółem, co wskazuje na konieczność podjęcia zintegrowanych działań zmierzających do odzyskania należność.

D. Pudło-Żylińska  Dyrektor Wydziału Ks-  są to wszystkie należności jednostek organizacyjnych miasta; największym obszarem są dłużnicy  ZBiLK-u  z tyt. czynszów, drugi  to  podatek od nieruchomości; opłaty tzw. „ śmieciowe” , a także alimentacyjne.

Skarbnik S. Lipiński- powinien być dysponent, który powinien mówić o działaniach programu zmniejszenia długu.  

H. Durka Radca Prawny  - zajmuje się dochodzeniem roszczeń w imieniu TBS , tam gdzie można TBS podejmuje działania pozytywne wobec dłużników, pozostałe należności  powstały latami, są to długi tzw.nieściagalne. Dopóki nie będzie informacji o ewentualnej  eksmisji nie będą płacić  z zasady.

Radny M. Usarz– wykonanie z podatku CIT-u na tle innych miast jest  na niższym poziomie, w  stosunku do działań rządu polskiego gdzie CIT wzrasta.  Nie mamy żadnych nowych firm w naszym mieście.   Wartość udziału w podatku CIT wyniosła kwotowo 32.153.194 zł.  natomiast dynamika udziału w podatku od osób prawnych (CIT) 2018/2017 wyniosła  102,3 % przy średniej krajowej 115% co wskazuje na pasywność władz Miasta w sprawach gospodarczych. 

S. Lipiński Skarbnik Miasta - wynika to ze struktury miasta, prawie cała gospodarka morska nie płaci za CIT. Nie mamy dużych przedsiębiorstw typu  Orlenu, KGKHM.

Radny M. Usarz- podkreślił, iż Miasto podejmuje zbyta mało działań w zakresie rozwoju sfery przedsiębiorczości;  natomiast stajemy się miastem przyjaznym turystyce.

Przewodniczący Komisji  Leszek Duklanowski-  podsumowując dyskusję, stwierdził, że  wykonanie z  budżetu nie daje podstaw do zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2018 oraz stanowi podstawę do wystąpienia do Rady Miasta Szczecin z wnioskiem o nieudzielenie Prezydentowi Miasta Szczecin absolutorium za rok 2018.

W związku z tym poddał pod głosowanie stanowisko w sprawie o nieudzielenie Prezydentowi Miasta Szczecin absolutorium za rok 2018.

Komisja  w wyniku głosowania: za- 4, przeciw- 1   przyjęła ww.  stanowisko.

Przewodniczący Komisji  Leszek Duklanowski poddał pod głosowanie wniosek  o udzielnie absolutorium

Komisja  w wyniku głosowania: za- 1, przeciw- 4 nie przyjęła wniosku. 

Przewodniczący Komisji  Leszek Duklanowski poddał pod głosowanie wniosek  o nieudzielenie absolutorium

Komisja  w wyniku głosowania: za- 4, przeciw- 1 przyjęła wniosek o nie udzielenie  absolutorium Prezydentowi m. Szczecina za rok 2018  ( komplet  dokumentów stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Komisja  przekazała  pisma :

  • w sprawie unieważnienia uchwał  Zarządu Rady Osiedla Pomorzany,
  • konkursu ofert BDO/WEA/2019/062 "Organizacja i promocja wydarzeń o charkterze -rekreacyjnym na mającym na celu integrację mieszkańców Osiedla Majowe do radcy prawnego   z prośbą  o  przedsatwienie  opinii prawnej w przedmiocie spraw ( komplet pism załącznik nr 4 do protokołu).
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Leszek Duklanowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/05/27, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/07/16 14:16:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/07/16 14:16:13 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/06/06 14:11:56 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/05/27 14:49:04 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/05/27 14:42:00 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/05/27 13:39:15 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/05/27 13:33:07 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/05/27 12:51:15 nowa pozycja