Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.44.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 1 LUTEGO 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Kontynuacja dyskusji nt. nowego regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Kontynuacja dyskusji nt. nowego regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.


Przewodniczący Patryk Jaskulski – przypomniał, że dzisiejsze posiedzenie jest kontynuacją dyskusji na temat kształtu Regulaminu SBO. Przywołał wypracowane dotychczas przez Komisję wnioski. Poinformował, że do Komisji wpłynął wniosek mieszkańca, zawierający propozycję poprawek do Regulaminu SBO (załącznik nr 3 do protokołu).

 

Adam Kopciński – Galik – wyraził opinię, że skład Rady powinien być wyłaniany w drodze losowania.

Radny Przemysław Słowik – wyraził opinię, że zdanie się na los w przypadku całego składu może być ryzykowne. Zaproponował, aby połowa składu Rady była wybierana w drodze głosowania.

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do Regulaminu, zakładającej zmianę w § 18 ust. 3, wprowadzającej zapis mówiącego, że połowa składu Rady wybierana jest w drodze losowania

Za – 6 (jednogłośnie).

Poprawka została przyjęta.

 

Adam Kopciński – Galik – zaproponował zwiększenie reprezentacji mieszkańców w składzie Rady (z 4 do 8) oraz ograniczenie roli urzędników do posiadania wyłącznie głosu doradczego.

Radny Przemysław Słowik – wyraził aprobatę wobec głosu przedmówcy.

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do Regulaminu, zakładającej zmianę w § 18 ust. 4 pkt 3 i 4 polegającej na zwiększeniu liczby mieszkańców w składzie Rady do 8 oraz ograniczeniu roli urzędników do posiadania wyłącznie głosu doradczego

Za – 6 (jednogłośnie).

Poprawka została przyjęta.

 

Marta Safader-Domańska – Ogrodnik Miejska – powróciła do kwestii § 18 ust. 13. Podczas poprzedniego posiedzenia Radni zaproponowali usunięcie zapisu zakładającego oznaczanie na liście do głosowania projektu jako negatywnie zweryfikowanego przez Urząd. Biorąc pod uwagę obawy Radnych dotyczące stygmatyzowania tych projektów zaproponowała, aby do wszystkich projektów (zarówno tych zweryfikowanych pozytywnie oraz negatywnie) dodawana była krótka notatka, podsumowująca opinię różnych podmiotów na temat danego projektu.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – w kontekście wypowiedzi p. Ogrodnik zauważył, że może warto byłoby wprowadzić czytelną informację, czy dany projekt wiąże się w wycinką drzew.

Marta Safader-Domańska – Ogrodnik Miejska – potwierdziła, że brakuje pewnej kategorii, która oceniałaby, czy dany projekt nie ma negatywnego wpływu na drzewostan oraz ogólnie środowisko. Jednak na etapie zgłaszania projektu nie jest to do przewidzenia.

Radny Przemysław Słowik – przypomniał, że projekty zgłaszane w SBO nie są projektami wykonawczymi. To po stronie jednostek Miasta stoi zadanie realizacji pomysłów mieszkańców. Powiedział, że jego zdaniem § 18 ust. 13 powinien być wykreślony, ponieważ taka forma pozwala bezpośrednio wpływać na decyzje mieszkańców. Jeśli projekt wszedł na listę do głosowania, to nie może być traktowany mniej lub bardziej preferencyjnie.

Marta Safader-Domańska – Ogrodnik Miejska – poprosiła o odniesienie się do nowej propozycji zakładającej sporządzenie krótkiego opisu dla każdego projektu.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zauważył, że nie można zakładać, że mieszkańcy nie zapoznają się z projektami przed głosowaniem. W nowej propozycji przy projektach także będzie zapis o negatywnej weryfikacji projektu, a dodanie opisu przy projektach zweryfikowanych pozytywnie nie rozwiązuje problemu, ponieważ nadal będzie to pole do wywierania wpływu na głosujących.

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do Regulaminu, zakładającej wykreślenie § 18 ust. 13

Za – 5, przeciw - 0, wstrzym. – 1.

Poprawka została przyjęta.

 

Adam Kopciński-Galik – zwrócił uwagę na § 19 ust. 3, który mówi, że odwołanie wymaga szczegółowego ustosunkowania się. Przy założeniu terminu 5 dni szczegółowe ustosunkowanie się jest dla autora bardzo trudne, a będzie to przesłanka do odrzucenia odwołania.

Arkadiusz Lisiński – wyraził opinię, że 5 dni na odwołanie się, to zdecydowanie zbyt krótki czas, szczególnie kiedy procedura jest jeszcze bardziej utrudniona.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zaproponował termin 5 dni od momentu otrzymania przez autora informacji o niedopuszczeniu projektu oraz usunięcie zapisu wymagającego szczegółowego ustosunkowania się.

Radny Marcin Biskupski – zaproponował usprawnienie polegające na kontaktowaniu się z autorami w sposób mailowy oraz telefoniczny, jeśli autor wyrazi zgodę na takie rozwiązanie.

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do Regulaminu, zakładającej zmianę w § 19 ust. 3 polegającej na wykreśleniu sformułowania „szczegółowego ustosunkowania się” oraz wprowadzeniu zapisu, który mówi, że wnioskodawca ma 5 dni na wniesienie pisemnego odwołania od daty otrzymania informacji o odrzuceniu projektu

Za – 7 (jednogłośnie).

Poprawka została przyjęta.

 

Radny Łukasz Kadłubowski – zaproponował zmianę zapisów w zakresie składu zespołu odwoławczego. Nie powinno być sytuacji, w której autor odwołuje się do zespołu powoływanego przez Prezydenta. Przypomniał, że pojawiły się propozycje, aby odwołania rozpatrywał zespół złożony z autorów projektów z poprzednich edycji albo przez Komisję ds. Skarg, Wniosków i Petycji.

Radny Przemysław Słowik – przypomniał, że w poprzednich latach był problem ze znalezieniem osób do pracy w zespole odwoławczym. Zauważył, że zespół opiniujący, który rzetelnie wykonuje swoją pracę powoduje, że odwołań jest niewiele. Zaproponował, aby zespół składał się z Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji powiększonej o maksymalnie 5 autorów projektów.

Radny Mirosław Żylik – wyraził aprobatę dla propozycji przedmówcy. Uznał propozycję za optymalne rozwiązanie.

Radny Marcin Biskupski – zauważył, że problemem może być także zapis o 3/5 głosów.

Arkadiusz Lisiński – zwrócił uwagę na to, aby zespół odwoławczy miał większe kompetencje, niż jedynie skierowanie projektu do powtórnej weryfikacji.

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do Regulaminu, zakładającej zmianę w § 19 ust. 6 polegającej na wprowadzeniu zapisu mówiącego, że odwołanie rozpatrywane jest przez zespół odwoławczy złożony z członków Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji RM oraz maksymalnie 5 autorów zwycięskich projektów z poprzednich edycji SBO

Za – 7 (jednogłośnie).

Poprawka została przyjęta.

 

Marta Safader-Domańska – Ogrodnik Miejska – zaproponowała wprowadzeni dwóch dodatkowych pozycji w § 29 ust. 1 pkt 1: „zwiększenie ilości (masy) zieleni w Mieście” oraz „wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań zarządzenia zielenią”. Pierwsza pozycja będzie odnosiła się do ewentualnych projektów związanych z donicami na kwiaty lub pnączami na budynki. Druga pozycja będzie odnosiła się do ewentualnych rozwiązań współpracy informacyjnej Miasta oraz mieszkańców w zakresie zarządzania zielenią.

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do Regulaminu, zakładającej zmianę w § 29 ust. 1 pkt 1 polegającej na dodaniu do katalogu pozycji: „zwiększenie ilości (masy) zieleni w Mieście”

Za – 7 (jednogłośnie).

Poprawka została przyjęta.

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do Regulaminu, zakładającej zmianę w § 29 ust. 1 pkt 1 polegającej na dodaniu do katalogu pozycji: „wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań zarządzenia zielenią”

Za – 7 (jednogłośnie).

Poprawka została przyjęta.

 

Radny Łukasz Kadłubowski – zaproponował dodanie w § 29 zapisu mówiącego o możliwości odwołania się od negatywnej oceny (na etapie formalnym) do zespołu odwoławczego.

Marta Safader-Domańska – Ogrodnik Miejska – potwierdziła, że wprowadzenie takiej poprawki jest zasadne, ponieważ projekty zielone to specyficzna kategoria, w której najpierw zostaje przeprowadzona weryfikacja, czy projekt można zaliczyć do tej kategorii, czy nie.

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do Regulaminu, zakładającej zmianę w § 29 polegającej na dodaniu ust. 4 mówiącego o możliwości odwołania się od negatywnej oceny do zespołu odwoławczego

Za – 7 (jednogłośnie).

Poprawka została przyjęta.

 

Głosowanie nad skierowaniem do Prezydenta wniosku o umieszczenie w projekcie Regulaminu SBO poprawek przyjętych przez Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży na posiedzeniach w dniach: 20 stycznia 2022 r., 27 stycznia 2022 r. oraz 1 lutego 2022 r. – załącznik nr 4 do protokołu

Za – 7 (jednogłośnie).

 

Przewodniczący Patryk Jaskulski – poprosił Biuro Dialogu Obywatelskiego o naniesienie na papier stosowych poprawek i przekazanie Radnym materiałów przed kolejnym posiedzeniem Komisji.

Radny Łukasz Kadłubowski – zwrócił uwagę, że nowy Regulamin SBO powinien być przyjęty jak najszybciej, aby najbliższa edycja mogła się odbyć w oparciu o nowy regulamin.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/01/27, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2022/02/24 14:22:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2022/02/24 14:22:18 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/02/15 11:17:21 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/01/27 11:44:40 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/01/27 11:38:49 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/01/27 11:36:36 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/01/27 11:32:59 nowa pozycja