Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.12.29.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY I PROMOCJI
Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 14:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Przemysław Słowik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Dyskusja nt. możliwości utworzenia Muzeum Historii Szczecina.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Dyskusja nt. możliwości utworzenia Muzeum Historii Szczecina.


Przewodniczący Przemysław Słowik – przedstawił idee powstania Muzeum Historii Szczecina. Wyjaśnił, że dzisiejsze spotkanie jest początkiem procesu, który w perspektywie kilkuletniej miałby doprowadzić do powstania muzeum.

Lech Karwowski – Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie – przywołał pozytywne efekty dotychczasowej współpracy Muzeum Narodowego oraz Miasta. Zwrócił uwagę, że szeroki zakres tematyczny oraz ilość zbiorów wymaga zastanowienia się nad zorganizowaniem odrębnej przestrzeni muzealnej. Wskazał na trzy wyzwania: powołanie samej instytucji, jej siedziba oraz zbiory. Sprostanie tym wyzwaniom wymaga współpracy wielu podmiotów.

Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta – przywołał historię obecnego Muzeum Historii Szczecina, stanowiącego oddział Muzeum Narodowego oraz wyjaśnił, dlaczego to nie Miasto jest jego jednostką prowadzącą. W czasie jego tworzenia (lata 70. XX w.) to Muzeum Narodowe było instytucją najbardziej do tego wyspecjalizowaną. Wyraził konieczność wypracowania całościowej wizji współpracy i podejmowania działań we współpracy z Muzeum Narodowym, która ustalałaby priorytety.  

Radny Paweł Bartnik – powiedział, że to, że obecnie Muzeum Historii Szczecina nie należy do Miasta nie wynika z dbałości o zakres kompetencji potencjalnych podmiotów prowadzących, ale z pewnych ówczesnych politycznych uwarunkowań. Do dziś jednak ten archaiczny model ma zastosowanie w kontekście Muzeum Historii Szczecina. Przywołał przykłady innych instytucji kultury, które przeszły pod zarządzanie Miasta na skutek np. strajków. Zwrócił uwagę na to, aby odpowiednie zapisy znalazły się w Studium oraz w Strategii Miasta.

Radny Robert Stankiewicz – wyraził opinię, że priorytetową kwestią dla Szczecina, jako miasta o tak bogatej kulturze i historii, powinno być utworzenie Muzeum Historii Szczecina, które będzie posiadało odpowiedni kształt. Zwrócił uwagę na konieczność edukowania na temat historii Szczecina, aby nie był on niesłusznie postrzegany jako miasto niemieckie.

Przewodniczący Przemysław Słowik – odniósł się do pojawiającego się pomysłu zlokalizowania muzeum w Willi Lentza. Wyraził opinię, że mogłoby to być ryzykowne ze względu na funkcję wystawową tej instytucji kultury. Powiedział jednak, że Szczecin ma wiele zabytkowych obiektów, w których potencjalnie mogłoby być zlokalizowane muzeum. Zaproponował wystosowanie do Prezydenta wniosku o wpisanie powstania Muzeum Historii Szczecina do Strategii Miasta.

Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta – zwrócił uwagę na to, że nie można mówić, że w Szczecinie nie ma muzeum jego historii, bo przecież Muzeum Historii Szczecina funkcjonuje jako część Muzeum Narodowego. Ponadto historia Szczecina prezentowana jest w poszczególnych zakresach tematycznych także w innych muzeach znajdujących się w Mieście.

Radny Paweł Bartnik – przypomniał, że cała dyskusja rozpoczęła się na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Rozwoju, kiedy zaczęto rozmawiać o Studium. Należy podjąć inicjatywę utworzenia takiego miejsca, a co do konkretów dot. lokalizacji i zbiorów będzie można rozmawiać w następnej kolejności.

Przewodniczący Przemysław Słowik – zaproponował podjęcie przez Komisję stanowiska dotyczącego utworzenia Muzeum Historii Szczecina i zapisania tego postulatu w dokumentach strategicznych. Stanowisko zostanie podjęte po skonsultowaniu jego treści z Radnymi Komisji.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Radny Roman Lewandowski – omówił złożony przez siebie wniosek do Budżetu Miasta Szczecin na 2022 r. w zakresie kultury (stanowi załącznik nr 3 do protokołu). Poprosił o przegłosowanie wniosku.

Przewodniczący Przemysław Słowik – poinformował, że wniosek ten był dyskutowany na poprzednim posiedzeniu Komisji. Konkluzją dyskusji było to, aby nie zgłaszać wniosków budżetowych Radnych w ten sposób (za pośrednictwem Komisji).

Radny Roman Lewandowski – zwrócił uwagę, że wniosek ten dotyczy kultury i promocji Szczecina. Został on więc skierowany do merytorycznej Komisji.

Radna Edyta Łongiewska-Wijas – zapytała, dlaczego niektórym Radnym pozwala się na przedstawianie wniosków budżetowych, a innym nie? Powiedziała, że Komisja powinna pracować zgodnie ze Statutem.

Przewodniczący Przemysław Słowik – wyjaśnił, że takie sytuacje dotyczyły tematów, którymi zajmowała się Komisja, a które zakończyły się złożeniem przez Komisję wniosku z przełożeniem na budżet. Indywidualne wnioski budżetowe Radnych to zupełnie inny przypadek. Wprowadzenie takiej praktyki mogłoby w znaczący sposób utrudnić sprawne działania Komisji.

Joanna Leszczyńska – Dyrektor Wydziału Kultury – zaprosiła Radnego R. Lewandowskiego na spotkanie w Wydziale Kultury, zadeklarowała gotowość do wspólnego wypracowania jakiegoś rozwiązania.

Radna Urszula Pańka – potwierdziła, że dotychczasowa praktyka zgłaszania wniosków do budżetu funkcjonowała dobrze w poprzednich kadencjach oraz funkcjonuje dobrze w obecnej kadencji. Nie ma potrzeby ustanawiać takiego precedensu, ponieważ może on zaburzyć pracę Komisji.

Przewodniczący Przemysław Słowik – przedstawił sposoby, w jakich Radny może złożyć wniosek do budżetu.

Adam Kopciński-Galik – zwrócił uwagę na to, że strona Miejskiej Biblioteki Publicznej bardzo często nie działa. Zapytał, dlaczego karty biblioteczne ważne są tylko rok? Zapytał, dlaczego do biblioteki nie jest sprowadzana prasa? Zapytał, jakie oszczędności zostały poczynione z tego tytułu?

Przewodniczący Przemysław Słowik – poprosił o przekazanie tych pytań i postulatów mailowo, w celu wystosowania interpelacji (mail został przesłany w dn. 14.09.2021 r. i stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Przemysław Słowik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/09/06, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2022/04/26 12:37:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2022/04/26 12:37:10 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/11/04 08:33:01 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/09/08 14:04:32 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/09/06 13:48:05 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/09/06 13:46:50 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/09/06 13:42:12 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/09/06 13:17:17 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/09/06 13:15:46 nowa pozycja