Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.53.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 1 GRUDNIA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (17.11.2021 r.)
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- 238/21 w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok (w zakresie budownictwa i mieszkalnictwa),
- 248/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok (w zakresie budownictwa i mieszkalnictwa).
4. Rozpatrzenie wykazów WZiON:
- 35/21,
- 36/21,
- 37/21,
- 38/21,
- 39/21,
- 40/21.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (17.11.2021 r.)


Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 0012.3.52.2021 z dn. 17.11.2021 r.

Za - 13, przeciw - 0, wstrzym. - 0

Protokół został przyjęty.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:
- 238/21 w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok (w zakresie budownictwa i mieszkalnictwa),
- 248/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok (w zakresie budownictwa i mieszkalnictwa).


Przewodniczący Władysław Dzikowski – zaproponował rozpoczęcie omawiania projektów uchwał od projektu uchwały nr 248/21 i następnie przejście do projektu uchwały nr 238/21.

Propozycja Przewodniczącego została przyjęta przez aklamację.

 

- 248/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok (w zakresie budownictwa i mieszkalnictwa)

Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak - Dyrektor WMiRSPN. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Łukasz Kadłubowski – zapytał czy planowane rozbiórki budynków zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem (np. ul. Komuny Paryskiej 2/3)? Czy jest planowana zmiana harmonogramu oraz jakie będą konsekwencje budżetowe?

Barbara Wrzos – Zastępca Dyrektora ZBiLK ds. Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji – poinformowała, że budynek ten nie jest przeznaczony do rozbiórki, a do sprzedaży. Mieszkańcy tego budynku są obecnie systematycznie wykwaterowywani.  Dodała, że w tamtej okolicy do rozbiórki był przeznaczony jedynie budynek na rogu ul. Tomaszowskiej i Komuny Paryskiej i on został rozebrany.

Przewodniczący Władysław Dzikowski – poinformował, że Radnym zostały rozesłane autopoprawki do projektów uchwał budżetowych (248/21 oraz 238/21).

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie  nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 248/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok (w zakresie budownictwa i mieszkalnictwa)

Za - 10, przeciw - 1, wstrzym. - 3

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 238/21 w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok (w zakresie budownictwa i mieszkalnictwa)

Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak - Dyrektor WMiRSPN. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Przewodniczący Władysław Dzikowski – poprosił o informację, ile łazienek zaplanowano do wyremontowania w przyszłym roku.

Małgorzata Waszak - Dyrektor WMiRSPN – poinformowała, że w sumie będzie to ok. 200 łazienek, a środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie w ramach różnych działań.

Radny Przemysław Słowik – zapytał, czy Miasto będzie kontynuowało sprzedaż głównie dużych lokali mieszkalnych (powyżej 100 m2)? Zwrócił uwagę na to, że takie mieszkania po wyremontowaniu pełnią często funkcję nieuregulowanego prawnie hostelu. Zapytał także o plany w zakresie wymiany pieców i plany podłączeń do sieci ciepłowniczej.

Małgorzata Waszak - Dyrektor WMiRSPN – zapewniła o świadomości Miasta o problemie dalszych losów dużych lokali sprzedanych przez Miasto. Zwróciła uwagę, że przed zbyciem lokalu każdy przypadek jest analizowany w zakresie możliwości wykorzystania go do celów społecznych, jednak duże lokale często nie nadają się do pełnienia funkcji mieszkalnych, a dostosowanie ich do takich celów pochłonęłoby znaczące środki finansowe. Miasto będzie zatem kontynuowało sprzedaż dużych lokali mieszkalnych, ale jednocześnie będzie dokładać starań, aby lokale były wykorzystywane później z poszanowaniem prawa.

Grażyna Szotkowska – Prezes Zarządu STBS zwróciła uwagę na dużą rolę wspólnot mieszkaniowych w poruszonej kwestii, ponieważ Miasto de facto nie może ograniczać uprawnień właścicielskich do lokalu. Nawiązując do pytania o podłączenie do sieci ciepłowniczej powiedziała, że nie jest możliwe podanie konkretnej liczby, bo lokale Miasta są najczęściej zlokalizowane w budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych. Miasto może podejmować indywidualnie takie decyzje tylko wtedy, gdy budynek jest w 100% własnością Miasta.

Barbara Wrzos – Zastępca Dyrektora ZBiLK ds. Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji – odnosząc się do pytanie o piece wyjaśniła, że za każdym razem w przypadku zlecenia dokumentacji dotyczącej remontu łazienek jeśli jest taka możliwości dokumentuje się także możliwość zmiany na ogrzewanie gazowe. ZBiLK dokłada starań, aby te dwie kwestie były realizowane jednocześnie.

Radna Jolanta Balicka – odnosząc się do pozycji budżetowej „zielone podwórka” zapytała ile jest planowanych takich inwestycji?

Radna Edyta Łongiewska-Wijas – poprosiła o wskazanie środków przeznaczonych na remont Willi Strutza (ul. Lipowa 19). Zapytała także o plany co do budynku na ul. Przygodnej 25.

Barbara Wrzos – Zastępca Dyrektora ZBiLK ds. Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji – odnosząc się do Lipowej 19 poinformowała, że z budżetu będzie najpierw zlecone opracowanie dokumentacji. Po sporządzeniu dokumentacji będzie wiadomo, jakie środki należy zabezpieczyć. Odnosząc się do Przygodnej 25 poinformowała, że decyzje co do losów budynków będą podejmowane po otrzymaniu ekspertyzy (wtedy będzie wiadomo, czy budynek będzie przeznaczony do remontu czy rozbiórki).

Małgorzata Waszak - Dyrektor WMiRSPN – odpowiadając na pytanie dot. „zielonych podwórek” wyjaśniła, że zaplanowane jest na ten cel 600 tys. zł (200 tys. na przedogródki, 400 tys. zł na zielone podwórka). Jeśli dostępne będą możliwości wydział będzie wnioskował o zwiększenie środków.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie  nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 238/21 w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok (w zakresie budownictwa i mieszkalnictwa)

Za - 11, przeciw - 3, wstrzym. - 1

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie wykazów WZiON:
- 35/21,
- 36/21,
- 37/21,
- 38/21,
- 39/21,
- 40/21.


- Wykaz nieruchomości: 35/2021 (WZiON-I.6841.20.2019.RS; UNP: 86185/WZiON/-XIV/19) - zał. nr 3 do protokołu.

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska - Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami - zgodnie ze złożonym wykazem.

Radny Witold Dąbrowski - podzielił się wątpliwościami dotyczącymi drogi dojazdowej. Zapytał, czy ma ona statut ulicy?

Maria Latkowska - Dyrektor WZiON – poinformowała, że jest to zwykła działka, która ze względy na swoje parametry nie może być zabudowana. Stanowi ona dojazd, jednak przedmiotem zbycia jest jedynie część tej działki.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 35/2021

Za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 2.

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 36/2021 (WZiON-I.6840.83.2021.AC; UNP: 26314/WZiON/-XIV/21) - zał. nr 4 do protokołu.

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska - Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami - zgodnie ze złożonym wykazem.

Radny Witold Dąbrowski – zapytał, kto zapłaci na podział działki? Czy będzie to Miasto, czy wnioskodawca?

Maria Latkowska - Dyrektor WZiON – wyjaśniła, że w takich sytuacjach to wnioskodawca ponosi koszty.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 36/2021

Za - 12, przeciw - 1, wstrzym. - 1.

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 37/2021 (WZiON-I.6841.3.2021.RS; UNP: 42088/WZiON/-XIV/21) - zał. nr 5 do protokołu.

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska - Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami - zgodnie ze złożonym wykazem.

Radny Witold Dąbrowski – poprosił o informacje, w jakim stanie jest działka (czy jest zagrodzona i użytkowania przez wnioskodawcę, czy jest ogólnodostępna). Zauważył, że sprzedając działkę Miasto traci dostęp do rzeki, co może być negatywnym aspektem sprzedaży.

Maria Latkowska - Dyrektor WZiON – odpowiedziała, że teren nie jest zagrodzony, jednak jest to teren podmokły, a wnioskodawca chce wykorzystać działkę aby zabezpieczyć pozostałą część nieruchomości przed zalewaniem.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 37/2021

Za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 2.

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 38/2021 (WZiON-I.6840.203.2020.IŁ; UNP: 64657/WZiON/-XIV/20) - zał. nr 6 do protokołu.

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska - Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami - zgodnie ze złożonym wykazem.

Radny Witold Dąbrowski – zapytał o status działki 17/8.

Maria Latkowska - Dyrektor WZiON – poinformowała, że działka ta jest własnością osoby fizycznej.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 38/2021

Za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 1.

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 39/2021 (WZiON-I.6840.138.2021.IŁ; UNP: 50034/WZiON/-XIV/21) - zał. nr 7 do protokołu.

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska - Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 39/2021

Za - 11, przeciw - 1, wstrzym. - 1.

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 40/2021 (WZiON-I.6841.2.2021.RS; UNP: 42106/WZiON/-XIV/21). - zał. nr 8 do protokołu.

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska - Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami - zgodnie ze złożonym wykazem.

Radny Witold Dąbrowski – zauważył, że Miasto znowu sprzedaje nabrzeże. Zapytał, jaką Miasto ma gwarancję, że wnioskodawca realizując swoje zamierzenia zapewni dostęp do nabrzeża? Czy istnieje ryzyko, że wnioskodawca całkiem uniemożliwi dostęp do nabrzeża?

Maria Latkowska - Dyrektor WZiON – poinformowała, że plan wyklucza taką możliwość, bo mówi on, że ma to być ogólnodostępny ciąg pieszy.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 40/2021

Za - 11, przeciw - 1, wstrzym. - 1.

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/11/24, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2022/01/20 07:58:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2022/01/20 07:58:44 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/12/01 13:06:41 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/11/26 12:25:57 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/11/24 12:47:51 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/11/24 12:40:25 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/11/24 09:38:57 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/11/24 09:33:15 nowa pozycja