Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.19.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 23 STYCZNIA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Dyskusja nad projektem Apelu ws. przeciwdziałania postępującym zmianom klimatycznym.
4. Kwestia zmniejszenia liczby godzin zajęć Aqua Spinning prowadzonych przez STEMRAD w grafiku basenu Szczecińskiego Domu Sportu.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Protokół nr 0012.8.18.2019 z dnia 19.12.2019: za – 6 (jednogłośnie).


Ad. pkt. 3.
Dyskusja nad projektem Apelu ws. przeciwdziałania postępującym zmianom klimatycznym.


Przewodniczący Patryk Jaskulski – odczytał projekt Apelu Klimatycznego, sporządzony na podstawie przykładowego apelu dołączonego do wniosku przedstawiciela Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Stanowi on załącznik nr 3 do protokołu.

Radny Marek Kolbowicz – przypomniał, że kwestie klimatyczne nie do końca wpisują się w działalność Miasta, ponieważ wymagają on bardzo szerokiej, całościowej polityki krajowej. Rada Miasta jest jednak zgodna co do potrzeby wystosowania takiego apelu, który trafi do osób i instytucji, które decydują o polityce klimatycznej Polski. Wspomniał o kwestii konieczności zwiększania udziału surowców odnawialnych w produkcji energii. Podziękował za zaangażowanie młodzieży, dla której temat ten jest szczególnie ważny, ponieważ to właśnie ona odczuje w przyszłości konsekwencje obecnych decyzji w sprawach klimatu.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – przypomniał o tym, że apel ma charakter symboliczny i wyraża stanowisko Rady Miasta. Pokreślił konieczność dokonywania ekologicznie wartościowych wyborów w codziennym życiu.

Przedstawicielka Młodzieżowego Strajku Klimatycznego – wyraziła zrozumienie dla symbolicznego charakteru apelu. Zapytała jednak, co z faktycznymi działaniami Miasta? Zauważyła, że w apelu nie uwzględniono konkretnych działań.

Aleksandra Ciszewska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – powiedziała, że po zakończeniu ostatniego posiedzenia Komisji rozmawiała z przedstawicielami Młodzieżowego Strajku Klimatycznego na temat ich pomysłów na działania proekologiczne. Powiedziała, że ważne aby dostrzegać, że cząstkowe działania budują całościowe podejście Miasta do kwestii ochrony klimatu.

Anetta Kieszkowska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska – omówiła realizowane przez Miasto działania na rzecz klimatu (np. autobusy niskoemisyjne). Poinformowała, że 10% transportu  miejskiego realizowane jest przez pojazdy niskoemisyjne, co jest bardzo dobrym wynikiem w skali kraju. Poinformowała o tworzeniu ośrodka służącego celom edukacyjnym, który będzie realizował postulat o przykładaniu większej wagi do działalności dydaktycznej. Odniosła się także do Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu, który przewiduje działania do 2030 r., zatem Miasto posiada długofalowy program w tym zakresie. Poinformowała, że Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest aktualizowany na bieżąco. Powiedziała, że być może działania te nie są zbyt medialne i nie słyszy się o nich zbyt często, ale cały czas są realizowane przez Miasto.

Radny Mirosław Żylik – powiedział, że jego zdaniem przekaz projekt apelu jest zbyt miękki. Apel powinien bezpośrednio odnosić się do polityki rządu i w ostrzejszy sposób zwracać uwagę na jego decyzje.

Radny Przemysław Słowik – zaproponował wprowadzenie do apelu poprawek zgłaszanych przez Radnych oraz skonsultowanie treści projektu apelu z przedstawicielami Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.

Radni przystali na propozycję Radnego Przemysława Słowika.


Ad. pkt. 4.
Kwestia zmniejszenia liczby godzin zajęć Aqua Spinning prowadzonych przez STEMRAD w grafiku basenu Szczecińskiego Domu Sportu.


Przewodniczący Patryk Jaskulski – zapytał jak zmieniła się sytuacja od ostatniego posiedzenia Komisji?

Mariusz Dopiera – Szczeciński Dom Sportu – wyszczególnił zapisy w regulaminie, które są łamane przez STEMRAD (stanowią one załącznik nr 5). Przedstawił wydruki z monitoringu basenu, na dowód tego, że STEMRAD nie przestrzega regulaminu (stanowią one załącznik nr 6 do regulaminu).

Radny Przemysław Słowik – zaproponował, aby nie dyskutować już o łamaniu regulaminu, ponieważ taka dyskusja toczyła się już na poprzednim posiedzeniu i ustalono, że STEMRAD będzie przywiązywał większą wagę do przestrzegania regulaminu.

Mariusz Dopiera – Szczeciński Dom Sportu – odniósł się do stwierdzeń z poprzedniego posiedzenia, podczas którego przedstawiciele STEMRAD-u stwierdzili, że płacą wszystko w terminie. Przywołał sytuację, w której STEMRAD zaniżył wielkość baneru, który miał być powieszony na terenie basenu, przez co poniósł z tego tytułu mniejsze koszty niż powinien. Baner miał mieć wielkość 1x2 m, a w rzeczywistości miał 1x3 m. Poinformował, że firma STEMRAD jako jedyny kontrahent wynajmujący tory na 25 metrowym basenie nie przestrzega regulaminu (konkretnie siedmiu punktów). Na uwagi przedstawiciele STEMRAD-u odpowiadali, że dane punkty regulaminu powinny być zmienione, albo nie powinny ich obowiązywać.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – przypomniał, że ta kwestia została już rozstrzygnięta na poprzednim posiedzeniu Komisji.

Radny Przemysław Słowik – nawiązał do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Komisji i dyskusji na temat nierównego traktowania STEMRAD-u w porównaniu z innymi kontrahentami, przez zabranie mu większości godzin i torów. Powiedział, że odnosi wrażenie, że od tamtego czasu nic się nie zmieniło.

Mariusz Dopiera – Szczeciński Dom Sportu – poinformował o dwóch incydentach, które wydarzyły się po ostatnim posiedzeniu Komisji. Jeden z przedstawicieli STEMRAD-u wszedł do pomieszczenia dla ratowników i fotografował dokumenty. Drugi incydent dotyczył skargi, która wpłynęła od użytkownika basenu, na robienie zdjęć na basenie przez przedstawiciela STEMRAD-u.

Radosław Pachół – STEMRAD – wytłumaczył, że zdjęcia były robione wyłącznie uczestnikom zajęć Aqua Spinning. Zarzucił Panu Mariuszowi Dopierze, że próbuje on zablokować jakąkolwiek możliwość dokumentowania tego, co faktycznie dzieje się na basenie.

Radny Przemysław Słowik – powiedział, że zgodnie z prawem robienie zdjęć nie jest zabronione, dopiero ich publikacja.

Przewodniczący Patryk Jaskulski zarządził 10 minut przerwy w obradach.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – przedstawił propozycję, w oparciu o dyskusję podczas obu posiedzeń Komisji. Powiedział, że przez osobisty charakter sporu między zarządem basenu, a przedstawicielami STEMRAD-u nie ma możliwości dojścia do porozumienia i wspólnego długofalowego egzystowania na basenie. Zaproponował następującą dostępność torów dla STEMRAD-u:

Poniedziałek – 2 tory, 2 godziny;

Środa – 2 tory, 2 godziny;

Piątek – 2 tory, 2 godziny;

Niedziela – 2 tory; 2-3 godziny.

Zaznaczył, że umowa obowiązywałaby do końca czerwca, a jej przedłużenie zależałoby od tego, jak układałyby się wzajemne relacje. Równolegle STEMRAD mógłby szukać innego basenu, gdzie mógłby prowadzić swoje zajęcia. Przewodniczący  jednocześnie zaapelował o podjęcie dialogu w celu poprawy wzajemnych relacji.

Radosław Pachół – STEMRAD – powiedział, że nie będą w stanie wykorzystać torów w niedzielę, jednak są skłonni przystać na tę propozycję. Powiedział, że w obliczu niszczenia przedsiębiorstwa, które ma dalekosiężne plany, taka propozycja umożliwi dalsze funkcjonowanie. Powiedział, że być może uda się współpracować z basenem na Prawobrzeżu, jednak zadeklarował, że zależy im na dalszej współpracy z SDS.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zaznaczył, że zależało to będzie od nastawienia każdej ze stron.

Radny Mirosław Żylik – odniósł się do swoich doświadczeń jako dyrektora szkoły. Powiedział, że niejednokrotnie zdarzyło mu się wynajmować obiekty sportowe. Jeśli jakiś kontrahent nie przestrzegał regulaminu, to umowa była rozwiązywana i kończyła się współpraca.

Mariusz Dopiera – Szczeciński Dom Sportu – zadeklarował podpisanie umowy z firmą STEMRAD.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – uznał temat za zamknięty, a dyskusję za zakończoną.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/01/16, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2020/02/27 12:00:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2020/02/27 12:00:49 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/01/28 11:58:48 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/01/16 12:00:51 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/01/16 11:34:57 nowa pozycja