Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.45.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 15 LUTEGO 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dn. 20.01.2022 r.
3. Zaopiniowanie petycji dot. zmiany zapisów w uchwale V/154/19 RM ws. wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
4. Kontynuacja dyskusji nt. projektu regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dn. 20.01.2022 r.


Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dn. 20.01.2022 r.

Za – 7 (jednogłośnie)

Protokół został przyjęty.


Ad. pkt. 3.
Zaopiniowanie petycji dot. zmiany zapisów w uchwale V/154/19 RM ws. wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.


Przewodniczący Patryk Jaskulski – poinformował, że Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji zwróciła się do Komisji z wnioskiem o zajęcie stanowiska ws. petycji dot. zasad przeprowadzania SBO – załącznik nr 3 do protokołu. Autor proponuje rezygnację z używania nr PESEL w procedurze głosowania w ramach SBO.

Magdalena Błaszczyk – Dyrektor BDO – poinformowała, że w procedurze budżetu obywatelskiego z nr PESEL korzysta wiele gmin. Niektóre jednak z tego zrezygnowały. Formalnie Szczecin może przestać używać nr PESEL, jednak wiąże się to z wieloma ograniczeniami. Nr PESEL jest przede wszystkim potrzebny jako potwierdzenie, że głosujący głosuje tylko raz. Nr PESEL pozwala także pozyskać informacje statystyczne dotyczące zaangażowania mieszkańców w SBO (wiek, płeć). Problemów tych nie rozwiązuje także przywołana propozycja zastosowania nr SMS jako weryfikacji, ponieważ jedna osoba może mieć więcej niż jeden nr telefonu.

Radny Mirosław Żylik – wyraził opinię, że nr PESEL powinien zostać utrzymany, tym bardziej, że w historii SBO nie było doświadczeń wycieków danych.

Radny Marcin Biskupski – poparł utrzymanie dotychczasowego rozwiązania wykorzystującego nr PESEL, ze względu na kwestię bezpieczeństwa i wiarygodności głosowania.

Głosowanie nad negatywnym zaopiniowaniem petycji:

Za – 7, przeciw – 0, wstrzym. – 1.

Petycja została zaopiniowana negatywnie.


Ad. pkt. 4.
Kontynuacja dyskusji nt. projektu regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.


Przewodniczący Patryk Jaskulski – przypomniał, że pakiet przyjętych przez Komisję poprawek do Regulaminu SBO został przekazany do p. Prezydenta Wacinkiewicza oraz BDO w dn. 2.02.2022 r. Poprosił o przedstawienie stanu prac nad wprowadzeniem poprawek do dokumentu.

Magdalena Błaszczyk – Dyrektor BDO – poinformowała, że BDO przeanalizowało zestaw poprawek. Poprosiła o możliwość odniesienia się do poprawek, aby później można nanieść je na dokument. Zwróciła uwagę na poprawki, które będą trudne do wprowadzenia. Pierwszą z takich kwestii jest dodanie zapisu wykluczającego z SBO „instalacji artystycznych i pomników”. W Regulaminie jest już zapis dotyczący kwestii, które należą do kompetencji Rady Miasta. Nie ma potrzeby dublowania tego zapisu. Ponadto wyłączenie z SBO instalacji artystycznych uniemożliwi realizację wielu projektów.

Radni Przemysław Słowik, Marcin Biskupski, Mirosław Żylik, Patryk Jaskulski – zgodzili się, że wyłącznie instalacji artystycznych byłoby dużym ograniczeniem, np. niemożliwe byłoby dopuszczenie projektu zakładającego realizację napisu „Szczecin”. Przez aklamację Radni wykreślili poprawkę nr 3 z katalogu przyjętych poprawek.

Magdalena Błaszczyk – Dyrektor BDO – odnosząc się do poprawki zakładającej dopuszczenie terenów innych niż miejskie do realizacji projektów, poinformowała, że BDO otrzyma w tym zakresie opinię prawną w ciągu tygodnia.

Radny Łukasz Kadłubowski – zapytał, w jakim terminie BDO jest w stanie przygotować zapis, który da furtkę dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot z większościowym udziałem gminy?

Magdalena Błaszczyk – Dyrektor BDO – odpowiedziała, że takie informacje BDO postara się uzyskać w przeciągu tygodnia. Odnosząc się do kwestii list poparcia dla projektu przypomniała, że celem ich wprowadzenia było uzyskanie minimalnego poparcia społecznego dla składanego przez autora wniosku.

Radny Przemysław Słowik – zaznaczył, że intencją Komisji nie było zlikwidowanie list poparcia, ale zniesienia zapisu, który wyklucza współautorów.

Magdalena Błaszczyk – Dyrektor BDO – odpowiedziała, że jeśli listę poparcia podpiszą współautorzy, to zostanie tylko kilka podpisów mieszkańców, jednak jeśli taka jest intencja Komisji, to zapis ten może zostać usunięty. Odnosząc się do propozycji Komisji, aby karty weryfikacyjne było publikowane po weryfikacji formalnej, a nie dopiero po zatwierdzeniu listy do głosowania, przypomniała, że weryfikacja trwa kilka tygodni lub nawet miesięcy. Karta weryfikacyjna codziennie ulega zmianom. Zaproponowała upublicznienie karty weryfikacyjnej po zakończeniu weryfikacji w urzędzie, a przed skierowaniem projektu pod obrady Rady/zespołu.

Radni przez aklamację przyjęli przedstawioną propozycję.

Magdalena Błaszczyk – Dyrektor BDO – odnosząc się do propozycji doprecyzowania, czy dany teren jest przedmiotem wszczętej procedury zbycia poinformowała, że problemem jest określenie punktu, kiedy ta procedura się rozpoczyna. Wspomniała, że BDO poprosi wydział merytoryczny o opinię w tej sprawie. Nawiązując do kwestii głosowania papierowego, zwróciła uwagę, że jeśli głosowanie papierowe będzie dopuszczone, niemożliwe jest podanie do wiadomości wyników w terminie 7 dni.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zaproponował rozwiązanie hybrydowe zakładające zorganizowanie w Urzędzie stanowiska komputerowego, umożliwiającego oddanie głosu w formie elektronicznej.

Radny Łukasz Kadłubowski – poparł propozycję przedmówcy. Zaproponował rozważenie punktów do głosowania także w innych lokalizacjach.

Magdalena Błaszczyk – Dyrektor BDO – odnosząc się do poprawki zakładającej wprowadzenie terminu 7 dni kalendarzowych na wydanie zarządzenia określającego właściwe jednostki Miasta do realizacji projektów. Zaproponowała termin 14 dni.

Radni przez aklamację przyjęli przedstawioną propozycję.

Magdalena Błaszczyk – Dyrektor BDO – zwróciła uwagę na propozycję, aby połowa składu Rady była wybierana w drodze głosowania. Należy doprecyzować jak ma być wybierana druga połowa oraz jakie kryteria powinny być stosowane.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – poprosił o wprowadzenie technicznego zapisu rozwiązującego tę kwestię.

Magdalena Błaszczyk – Dyrektor BDO – odnosząc się do poprawki mówiącej, że wnioskodawca ma 5 dni na wniesienie pisemnego odwołania od daty otrzymania informacji o odrzucenie projektu, zaproponowała zmianę słowa „otrzymania” na „wysłania”, ponieważ w to w interesie wnioskodawcy leży bieżące monitorowanie systemu do korespondencji ws. SBO. Zaproponowała także pozostawienie zapisu o konieczności uzasadnienia odwołania, jednak bez konieczności, aby to uzasadnienie było szczegółowe.

Radni przez aklamację przyjęli przedstawioną propozycję.

Magdalena Błaszczyk – Dyrektor BDO – odnosząc się do udziału Radnych Komisji ds. Skarg Wniosków i Petycji w pracach zespołu odwoławczego zwróciła uwagę, że organ wykonawczy nie może nakazać Radnym pracy w zespole. Zaproponowała zapis, aby członkowie byli rekrutowani z Radnych wspomnianej Komisji na zasadnie dobrowolności.

Radni przez aklamację przyjęli przedstawioną propozycję.

 

Magdalena Błaszczyk – Dyrektor BDO – wspomniała, że WOŚr zaproponował wprowadzenie zapisów, że nie może być wykonywana inwestycja, która generuje koszty utrzymania określone przez wnioskodawcę na poziomie w kolejnych 3 latach: 50% zgłoszonego projektu w przypadku inwestycji infrastrukturalnych oraz 200% zgłoszonego projektu w przypadku inwestycji zielonych. Zastosowanie takiego wskaźnika procentowego pozwoli określić, czy dany projekt spełnia kryteria gospodarności.

Radny Łukasz Kadłubowski – powiedział, że nie przypomina sobie projektów, które generowałyby aż tak wysokie koszty w utrzymaniu.

Jarosław Warchoł – przypomniał, że każda karta oceny zadania ma punk związany z szacunkowym kosztem utrzymania projektu w danym roku. Potwierdził, że zdarzają się takie projekty, np. tężnie.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zauważył, że przewidzenie kwoty utrzymania jest utrudnieniem dla projektodawców.

Jarosław Warchoł – wyjaśnił, że na etapie składania wniosku wnioskodawca nie określa kosztu utrzymania projektu, to robią wydziały merytoryczne.

Radny Marcin Biskupski – zauważył, że najprawdopodobniej nie uda się wprowadzić nowego regulaminu przed rozpoczęciem najbliższej edycji SBO.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zapytał, kiedy Radnym zostanie przekazany gotowy projekt z uwzględnieniem poprawek?

Magdalena Błaszczyk – Dyrektor BDO – zaproponowała zorganizowanie posiedzenia w czwartek (24.03.), a wtedy maksymalnie do środy zostanie przesłany projekt z uwzględnionymi zmianami.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – wyraził rozczarowanie, że tegoroczna edycja nie zostanie przeprowadzona wg. nowego Regulaminu.

Radny Marcin Biskupski – przypomniał, że w ubiegłym roku Pani Dyrektor zobowiązała się do tego, że kolejna edycja zostanie przeprowadzona wg. nowego Regulaminu. To niestety nie zostało dotrzymane.

Magdalena Błaszczyk – Dyrektor BDO – przypomniała, że w pracach nad kształtem Regulaminu SBO bierze udział wiele stron i niestety nie da się przewidzieć wszystkich kwestii. Nie jest to wyłączeni kwestia zobowiązania jednej osoby. Zadeklarowała, że do środy (23.02.) zostanie przekazany materiał.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/02/02, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2022/03/03 10:35:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2022/03/03 10:35:19 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/02/15 11:11:24 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/02/09 13:20:08 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/02/09 08:05:08 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/02/02 12:18:44 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/02/02 12:14:07 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/02/02 11:55:52 nowa pozycja