Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.59.2023
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 23 STYCZNIA 2023 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Rozpatrzenie wykazu nr 5/DDG/ZBiLK/2022.
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- 16/23 - przyjęcia zasad korzystania z obiektów sportowych położonych na terenie jednostek funkcjonujących w ramach systemu oświaty, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym, oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Szczecin uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów,
- 25/23 - określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie wspierania proekologicznych działań na terenie Miasta Szczecin.

4. Informacja nt. uchwały nr XL/1105/22 Rady Miasta Szczecin ws. szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw obywatelskich, wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji.
5. Zapoznanie z bieżącą korespondencją.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Rozpatrzenie wykazu nr 5/DDG/ZBiLK/2022.


Wykaz 5/DDG/ZBiLK/2022 (znak: ZBiLK.DDG.4142.0181.2022.AW) zał. nr 3 do protokołu.

Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak – Dyrektor WMiRSPN - zgodnie ze złożonym wykazem.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – poinformował, że przedmiotowy wykaz nieruchomości został rozpatrzony pozytywnie przez Komisję ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa.

Radny Marcin Biskupski – zwrócił uwagę na nieobecność przedstawicieli Pogoni Szczecin na posiedzeniu Komisji. Zauważył, że może to świadczyć o tym, że nie są zainteresowani opinią Komisji dotyczącą dzierżawy, a w konsekwencji samą dzierżawą.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zgadzając się z przedmówcą wyraził opinię, że nieobecność przedstawicieli Pogoni jest niestosowna.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 5/DDG/ZBiLK/2022

Za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 2

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- 16/23 - przyjęcia zasad korzystania z obiektów sportowych położonych na terenie jednostek funkcjonujących w ramach systemu oświaty, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym, oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Szczecin uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów,
- 25/23 - określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie wspierania proekologicznych działań na terenie Miasta Szczecin.


- 16/23 - przyjęcia zasad korzystania z obiektów sportowych położonych na terenie jednostek funkcjonujących w ramach systemu oświaty, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym, oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Szczecin uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów

Grzegorz Janowski – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty – omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. Poinformował, że uchwała dotyczy obiektów sportowych na terenie szkół. Ma ona na celu dostosowanie prawa miejscowego do prawa oświatowego. Założeniem jest zastosowanie mechanizmu, który funkcjonuje już w przypadku obiektów MOSRiR-u. Obecne rozwiązanie powoduje, że korzystanie z obiektów przez kluby odbywa się kosztem szkół, które ponoszą koszty utrzymania obiektów.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zauważył, że kwestia, która najbardziej interesuje Radnych oraz kluby to stawki, a tej informacji brakuje w uchwale. Zapytał, czy znamy wyliczenia dotyczące utrzymania Orlików?

Grzegorz Janowski – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty – wyjaśnił, że obecnie zbierane i analizowane są koszty utrzymania obiektów sportowych. Przy wstępnych wyliczeniach koszty są porównywalne do kosztów dotyczących obiektów MOSRiR-u. Kwoty te zostaną doprecyzowane.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zauważył, że projekt uchwały dotyczy kwestii, która nie została wystarczająco przeliczona.

Radny Przemysław Słowik – przypomniał, że nie ma prawnego obowiązku wprowadzenia rozwiązania zaproponowanego w projekcie uchwały. Rada Miasta nie musi przekazać tych kompetencji Prezydentowi. Zapytał, jak Miasto zapewni ogólnodostępność obiektów?

Grzegorz Janowski – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty – wyjaśnił, że dla młodzieży korzystającej z obiektów w ramach zajęć nic się nie zmieni. Nie zmienią się także zasady dotyczące otwierania i zamykania obiektów. Zasady zmienią się wyłącznie dla grup zorganizowanych. Wówczas taki podmiot zgłasza się do zarządcy, podpisuje umowę i może korzystać z obiektu na zasadach zawartych w umowie.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zapytał, jak zostanie potraktowana grupa 10 studentów, chcących skorzystać z obiektu? Czy będzie to grupa zorganizowana, czy niezorganizowana?

Grzegorz Janowski – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty – odpowiedział, że będzie to grupa niesformalizowana. Jednak jeśli chodzi o włączenia światła, to prawdopodobnie nie zostanie ono włączone. Poinformował, że planowana jest instalacja automatów umożliwiających włączenie oświetlenia po uiszczeniu opłaty.

Radna Maria Myśliwiec – zapytała, czy nowe zasady miałyby dotyczyć także boisk wybudowanych w ramach SBO na terenach szkół?

Grzegorz Janowski – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty – poinformował, że Regulamin zakłada nieodpłatne korzystanie przez mieszkańców przez konkretny okres czasu.

Radny Łukasz Kadłubowski – zauważył, że projekt uchwały budzi wiele pytań i wątpliwości. Wyraził opinię, że projekt nie jest wystarczająco precyzyjny.

Radny Mirosław Żylik – zwrócił uwagę, że ta uchwała pomoże przede wszystkim dyrektorom szkół, ponieważ to on odpowiada za obiekt i ponosi koszty jego utrzymania.

Radny Marcin Biskupski – zwrócił uwagę, że nieobecność przedstawicieli Wydziału Sportu powoduje trudności w dyskusji nad projektem uchwały. Zaproponował skierowanie wniosku do Prezydenta o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad sesji.

Grzegorz Bartosz – MUKS ŻAKI Szczecin – zwrócił uwagę, że kluby sportowe dostały 105%-300% podwyżkę za korzystanie z obiektów MOSRiR. Nie wszystkie kluby otrzymują dotacje, a nawet jeśli otrzymują, to nie pokrywają one kosztów korzystania z obiektów. Kluby muszą podnosić składki, co sprawia, że rodzice odbierają to jak wyciąganie od nich pieniędzy. Wprowadzenie proponowanych zasad może istotnie ograniczyć dostęp niektórych klubów do obiektów sportowych.

Przedstawiciel OKS Prawobrzeże - Bukowe – podając własny przykład poinformował, że opłata za korzystanie z boiska podniosła się z ok. 1000 zł do ok. 3000 zł. Mieszkańcy mogą grać za darmo, a klub, w którym grają dzieci musi płacić za korzystanie z obiektów. Przez to kluby muszą podnosić składki członkowskie.

Radny Krzysztof Romianowski – wyraził opinię, że projekt uchwały jest niedopracowany. Zauważył, że rozwiązania, które mają na celu uregulowanie korzystania z obiektów, w rzeczywistości mogą spowodować problemy dla klubów oraz nieprecyzyjną klasyfikację użytkowników obiektów. Projekt powinien zostać odesłany do dalszych prac.

Radny Mirosław Żylik – przypomniał, że szkoły powinny przede wszystkim zabezpieczać zajęcia edukacyjna (np. wychowanie fizyczne). To dyrektor odpowiada na stan obiektu i musi zapewnić bezpieczne warunku korzystania z niego. Na to potrzebne są pieniądze.

Grzegorz Bartosz – MUKS ŻAKI Szczecin – odnosząc się do wypowiedzi Radnego wyraził zrozumienie dla wprowadzenia odpłatności. Zauważył jednak, że nie można zwiększać stawek opłat z miesiąca na miesiąc, ponieważ kluby działają w oparciu o budżet roczny.

Mariusz Kotkowski – Stal Szczecin – wyraził opinię, że problem leży w kwotach dotacji. Na przełomie 12 lat dotacja miejska zmniejszyła się o 50%. Kwota ta nie pokrywa wynajmu obiektów. Obecna dotacja na kluby profesjonalne została zwiększona o 45%. Jednocześnie dotacja na kluby amatorskie została zmniejszona o 50%. To jest prawdziwy problem.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – wyraził nadzieję na pozyskanie dodatkowych środków w ramach wyboru sponsora tytularnego Stadionu. Przypomniał, że intencją Komisji było przeznaczenie tych środków na sport amatorski.

Radny Łukasz Kadłubowski – wyraził opinię, że kolejne posiedzenie KISSiM powinno być poświęcone kwestii dotacji dla klubów sportowych.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zaproponował skierowanie do Prezydenta wniosku o wycofanie projektu uchwały nr 16/23 z porządku obrad sesji RM w dn. 24 stycznia 2023 r. w celu kontynowania prac nad zapisami projektu uchwały.

Głosowanie nad skierowaniem do Prezydenta wniosku o wycofanie projektu uchwały nr 16/23 z porządku obrad sesji RM w dn. 24 stycznia 2023 r. w celu kontynowania prac nad zapisami projektu uchwały

Za – 4, przeciw – 2, wstrzym. – 0

Komisja skierowała wniosek do Prezydenta – załącznik nr 4.

 

- projekt uchwały nr 25/23 ws. określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie wspierania proekologicznych działań na terenie Miasta Szczecin

Radny Łukasz Kadłubowski – jako Przewodniczący Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji omówił przedstawiony projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Przemysław Słowik – zwrócił uwagę, że pomimo słuszności inicjatywy projekt uchwały ma ogólny charakter i mogą wystąpić trudności z jego egzekwowaniem.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przeszedł do głosowania.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 25/23 ws. określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie wspierania proekologicznych działań na terenie Miasta Szczecin

Za – 6 (jednogłośnie).

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Informacja nt. uchwały nr XL/1105/22 Rady Miasta Szczecin ws. szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw obywatelskich, wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji.


Rafał Miszczuk – Dyrektor Biura Rady Miasta – omówił proces legislacyjny uchwały nr XL/1105/22 Rady Miasta Szczecin ws. szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw obywatelskich, wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji. Poinformował o piśmie stanowiącym załącznik nr 5 do protokołu i zgłaszanych w nim uwagach, dotyczących:

  1. zapisu o konieczności zweryfikowania wpisu do stałego rejestru wyborców,
  2. zapisu dotyczącego ustanowienia pełnomocników,
  3. konieczności podania nr PESEL.

Joanna Martyniuk-Placha – Radca Prawny – poinformowała, że w zakresie użycia stałego rejestru wyborców oraz numeru PESEL do weryfikowania listy poparcia brak jest jednoznacznej ścieżki orzeczniczej. Wyjaśniała, że Prokurator wezwała do podjęcia uchwały RM ws. zmian lub stanowiska RM.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zaproponował skierowanie do Przewodniczącej RM wniosku o przygotowanie projektu uchwały na sesje RM, w którym RM przychylałaby się do wniosku w zakresie zaproponowanej zmiany dotyczącej uchylenia §2 ust. 4, przy jednoczesnym utrzymaniu pierwotnych zapisów w zakresie §1 pkt 8 oraz § 3 ust. 4.

Wobec braku głosów ze strony Radnych Przewodniczący poddał pod głosowanie skierowanie wniosku do Przewodniczącej RM.

Głosowanie nad skierowaniem do Przewodniczącej RM wniosku o przygotowanie projektu uchwały zgodnie z powyższym stanowiskiem Komisji

Za – 6 (jednogłośnie)

Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


Ad. pkt. 5.
Zapoznanie z bieżącą korespondencją.


Komisja przyjęła do wiadomości:

- pismo Wydziału Sportu – załącznik nr 7 do protokołu,

- odpowiedź na dezyderat ws. „zielonych dachów” oraz „zielonych fasad” – załącznik nr 8 do protokołu.


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2023/01/17, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2023/03/02 13:22:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2023/03/02 13:22:34 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2023/01/23 11:10:52 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2023/01/17 13:58:07 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2023/01/17 13:28:12 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2023/01/17 13:06:15 nowa pozycja