Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.59.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 17 MAJA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 14:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Przyjęcie stanowiska w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy (Bulwar Gdyński) - Lastadia.
4. Opiniowanie wniosków o zmianę zapisów Uchwały Nr XVII/553/20 w spr. ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecin.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 19.04.22 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Przyjęcie stanowiska w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy (Bulwar Gdyński) - Lastadia.


 

D. Radzimska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej – przedstawiła wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy Bulwaru Gdyńskiego – Restauracji Lastadia (załącznik nr 3 do protokołu).

M. Biskupski – zapytał: do kiedy obowiązywała poprzednia umowa? Czy przedłużenie dotyczy tego samego podmiotu? Skąd się wziął okres 9 lat?

D. Radzimska – wyjaśniła, że poprzednia umowa obowiązywała do lutego i była zawarta na 3 lata. Kontynuacja umowy i jej okres wynik z wniosku złożonego przez wnioskodawcę. Poinformowała, że na Nabrzeżu Gdyńskim jest już 6 dzierżaw na podobny okres. Wynika to często z kwoty dzierżawy i planu biznesowego dzierżawcy.

Ł. Kadłubowski – powiedział, że tylko 2 podmioty z 9 mają umowy na 9 lat. Większość ma na lat 6. Wątpliwości radnego budzi brak przetargu nieograniczonego. Radny uznał, że nie można mówić o przedłużeniu umowy: stara została zakończona w lutym.

P. Jaskulski – zapytał, co oznacza „tymczasowy” pawilon? Jaki jest zamysł architektoniczny dla tego terenu?

D. Radzimska – wyjaśniła, że termin „tymczasowy” wynika z definicji i przepisów prawa budowlanego. Okres dzierżawy wynika z wniosku złożonego przez dzierżawcę. Mamy różne umowy z różnymi podmiotami. Z naszego punktu widzenia zasadnym jest, by podmiot, który poniósł duże nakłady (dotychczasowy dzierżawca zainwestował 2 mln zł), prowadził inwestycję dalej. Z kolei kwestię zagospodarowania tego terenu definiują zapisy Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i Studium.

M. Biskupski – zapytał o poziom miesięcznej opłaty.

D. Radzimska – poinformowała, że dotychczasowa umowa jest na poziomie ok. 10 000 zł netto. W projektach nowych umów zapisano kontynuację stawek na dotychczasowym poziomie.

E. Łongiewska - Wijas – uznała, że należy zwrócić uwagę także i na to, czy chcemy aby ten teren rozwijał się nadal w tym kierunku, czy chcemy tam takiej komercjalizacji. Zapytała, jakie są plany Miasta w stosunku do bulwaru? Uznała, że Miasto powinno dbać o tak atrakcyjne obszary, by ich nie skomercjalizować, by zostały nadal przestrzeniami publicznymi.

M. Biskupski – zaproponował, by rozważyć ogłoszenie przetargu. Może uzyskamy z tego wyższe kwoty, które można będzie przeznaczyć np. na dofinansowanie likwidowanych bądź ograniczanych połączeń autobusowych.

D. Radzimska – odpowiedziała, że warunki brzegowe i wizję zagospodarowania tego terenu określa Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i Studium.

E. Łongiewska – Wijas – powiedziała, ze nie jest usatysfakcjonowana tą odpowiedzią. Radna zna zapisy planu i studium. Oczekiwała konkretów. Odpowiedzi na pytanie, czy to już koniec dla dzierżaw, czy też te usługi gastronomii sezonowej będą zagęszczane.

Ł. Kadłubowski – zapytał o stawki za m2 dzierżawy: te proponowane wydają się dość niskie. Teren jest atrakcyjny, inflacja galopuje. Czy w ramach tej umowy są też opłaty za media?

D. Radzimska – ad. ilość/ zagęszczenie obiektów wyjaśniła, że każdorazowo wnioski dzierżawców są indywidualnie analizowane. Nie jest w stanie zadeklarować, że żaden więcej obiekt tam nie powstanie. Ad. media – dzierżawcy mają swoje liczniki i rozliczają się za media indywidualnie.

P. Bartnik – zapytał, czy inwestor miał naszą zgodę na zainwestowanie tych 2 mln zł?

D. Radzimska – wyjaśniła, że nastąpiło to na podstawie konkursu przeprowadzonego przez Żeglugę Szczecińską.

P. Bartnik – przypomniał, że lata dzierżawy są różne dla poszczególnych obiektów. Zdaniem radnego Miasto powinno kierować się pewną jednolitością.

D. Radzimska – przypomniała, ze składając wniosek dzierżawca uzasadnia go m.in. linią kredytową i podobnymi, indywidualnymi argumentami.

E. Łongiewska – Wijas – przypomniała, że większość umów jest na 6-7 lat. Nie znalazła innej umowy na lat 9. Jej zdaniem jest to zbyt długi okres. Na czas nieokreślony są tylko nabrzeża. Żadna z umów nie wykracza poza 2026 rok. Radna zaproponowała przedłużenie omawianych umów do 2026 roku.

P. Jaskulski – poparł propozycję Radnej E. Łongiewskiej – Wijas.

P. Bartnik – przypomniał, że 17.05.22 odbędzie się posiedzenie Komisji Budownictwa, na którym radni będą dyskutować nad tym tematem, po zapoznaniu się z dodatkowymi wyjaśnieniami z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Zaproponował, by Komisja Budżetu i Rozwoju podjęła decyzję w tej sprawie, po zapoznaniu się z opinią radnych Komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa. Zaproponował termin 07.06.22.

Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie wniosków o zmianę zapisów Uchwały Nr XVII/553/20 w spr. ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecin.


P. Bartnik – zapoznał radnych z pismami w spr. zmiany stawek maksymalnych za przejazdy taksówkami (załączniki nr 4 i 5 do protokołu).

S. Kotliński – Biuro Obsługi Interesantów – poinformował, że na szczecińskim rynku funkcjonuje 7 podmiotów działających na rynku taxi. Żaden z nich nie wykorzystuje cen maksymalnych. Jednocześnie w samym środowisko taksówkarskim nie ma wątpliwości co do tego, że podwyżki tych stawek powinny nastąpić. Jego zdaniem taksówkarze powinni skorzystać z możliwości zgłoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej i złożyć konkretną propozycję do Rady Miasta.

Z. Jakubcewicz – wnioskodawca - przytoczył zapisy uchwały z 2004 roku. Zmiany stawek z 2000 roku uznał za kosmetyczne. Porównał to do minimalnych wynagrodzeń, które pomiędzy rokiem 2004 a bieżącym wzrosły o 365%. Zaproponował, by pierwsza taryfa wynosiła 5 zł, druga – 7,50 zł, a start – 10 zł. Aktualnie obowiązującą stawkę za godzinę (40 zł) uznał za bardzo krzywdzącą. Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, wykorzystującej narzędzie pracy warte kilkadziesiąt tysięcy zł i ponoszącej koszty prowadzenia działalności ,te 40 zł nie jest kwotą zysku netto. Wnioskodawca zaproponował 60 zł za pierwszą taryfę i 90 zł za drugą. Przytoczył stawki obowiązujące w Berlinie i uznał, że 50% tych kwot byłoby satysfakcjonujące dla szczecińskich taksówkarzy. Zaapelował o przyjęcie jego wniosku i uchwalenie uchwały zawierającej stawki pozwalające na przeżycie taksówkarzom. Przypomniał, że stałe koszty prowadzenia działalności taksówkarskiej to ok. 3 500 zł miesięcznie. Odniósł się także do kwestii działających w Szczecinie korporacji taksówkarskich: ich właściciele doskonale od roku 2004 podnieśli stawki dla kierowców o ok. 60-80 gr/ km (z 2 zł/ km na 2,80 zł/km). Jednocześnie stawkę tzw. bazowego (czyli własny dochód) podnieśli w tym czasie z 200 do 600 zł. Wnioskodawca wyraźnie podkreślił, że nie są to osoby reprezentujące interesy taksówkarzy. Zapewnił też, że w przypadku podniesienia cen maksymalnych za przejazdy, taksówkarze będą udzielali rabatów dla stałych klientów, bo będą mogli sobie na to pozwolić.

Ł. Kadłubowski - podzielił zdanie S. Kotlińskiego. Uznał, ze właściwa inicjatywa uchwałodawcza powinna wyjść ze strony środowiska taksówkarskiego.

Z. Jakubcewicz – powiedział, że najprostszym rozwiązaniem byłoby uwolnienie stawek za przejazdy. Skoro jednak to Rada Miasta ustala stawki, jego zdaniem to Rada powinna reagować na aktualną sytuację ekonomiczną. W przypadku środowiska taksówkarzy, podobnie jak w każdym innym, zebranie 300 osób, które jednomyślnie zgodzą się na konkretne stawki, będzie bardzo trudne i zajmie wiele czasu.

S. Kotliński – przytoczył przykład Katowic, które uwolniły ceny za przejazdy taksówkami, a po kilku miesiącach ponownie wprowadziły ceny maksymalne ponieważ znalazły się firmy, które wykorzystały sytuację i stosowały stawki niezwykle wysokie.

Z. Jakubcewicz – przypomniał, że stawki za przejazdy są umieszczone na drzwiach taksówki.

P. Bartnik – opowiedział się za tym, by pomóc szczecińskim taksówkarzom. Cena za przejazdy jest zdecydowanie zbyt niska. Zgodził się, że ustalenie stawek maksymalnych leży w kompetencjach Rady Miasta. Zaproponował kolejne spotkanie poświęcone temu tematowi: z udziałem szerokiego grona przedstawicieli środowiska taksówkarzy, po którym przygotowany zostanie odpowiedni projekt uchwały. Przy podejmowaniu decyzji o cenach należy wziąć pod uwagę także i ceny, jakie obowiązują w innych, porównywalnych miastach Polski.

Z. Jakubcewicz – zaproponował, by do udziału w spotkaniu zaprosić nie szefów korporacji taksówkarskiej, tylko wytypowanych przez nich taksówkarzy z licencją, którzy jeżdżą przynajmniej 5 lat. Jego zdaniem dobrym rozwiązaniem byłoby też przeprowadzenie sondy na stronach internetowych miasta. Poddał też pod dyskusję propozycję podniesienia stawek nie w oparciu o stawki w innych miastach, ale w oparciu o podwyżki cen za bilety w komunikacji miejskiej, jakie miały miejsce w Szczecinie od 2004 roku.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/05/12, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2022/06/29 10:36:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2022/06/29 10:36:55 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/05/19 14:17:17 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/05/12 14:03:19 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/05/12 13:51:04 nowa pozycja