Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.16.2019
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 13:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Witold Dąbrowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Nazewnictwo ulic (sala 161).
4. Wizyta w Ochotniczej Straży Pożarnej Płonia Śmerdnica: (wyjazd 10.45 BUS prawe skrzydło)
- przedstawienie kierownictwa,
- zakres działania,
- współpraca z Radą Miasta Szczecin i Prezydentem m. Szczecina.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania: za - 5 jednogłośnie  przyjęła protokól z posiedzenia w dniu 26 sierpnia 2019 r.


Ad. pkt. 3.
Nazewnictwo ulic (sala 161).


  • nadanie nazwy dla ulicy wiodącej od bramy głównej stoczni do historycznych budynków po byłej świetlicy stoczniowej –  zgodnie z wnioskiem spółki z o.o. właściciela nieruchomości położonej przy ulicy – komplet stanowi załącznik nr 3  do protokołu.

Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski- przypomniał, iż komisja debatowała na poprzednim posiedzeniu komisji nad nadaniem nazwy ulicy „Ofiar Grudnia 1970”, zgodnie z  ustaleniami ZDiTM  był zobligowany do przedstawienia informacji w sprawie nieruchomości. Na bazie tego wniosku otrzymaliśmy odpowiedź, iż  w celu dokonania zmian w sposobie zagospodarowania terenów w rejonie placu Ofiar Grudnia 1970 r. oraz terenów przy Stoczni Szczecińskiej, który miałby polegać na połączeniu drogi wewnętrznej zarządzanej przez ZDiTM (działka nr 3/1 „dr” z obrębu 3015 – plac Ofiar Grudnia 1970 r.) z „drogą” zlokalizowaną na działce nr 14/6 „Ba” z obrębu 3020 stanowiącą własność Gminy Miasto Szczecin należy zmienić sposób zagospodarowania tj. przeprowadzić prace budowlane na odcinku drogi wewnętrznej placu Ofiar Grudnia 1970 na wysokości działki 14/6 polegające na  usunięciu istniejącego ogrodzenia,  usunięciu istniejącej wiaty, przebudowie istniejących chodników. ZDiTM nie posiada informacji dotyczącej stanu prawnego ww. obiektów oraz ich stanu technicznego oraz wartości historycznej. Koszty przeprowadzenia zadania z uwagi na powyższe nie są możliwe do oszacowania. Połączenie nieruchomości należy uzgodnić z ZDi TM. W związku z powyższym stawia wniosek o nadanie nazwy " ulica Ofiar Grudnia 1970"  dla działki  nr 14/6 „Ba” z obrębu 3020, (zgodnie z wnioskiem spółki z o.o. właściciela nieruchomości położonej przy ulicy).

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za: 4, wstrzym. 1   zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania  nazwy ulicy " ulica Ofiar Grudnia 1970". Komisja wystąpi do Komisji Kultury i MKZ  celem wydania opinii w sprawie.


Ad. pkt. 4.
Wizyta w Ochotniczej Straży Pożarnej Płonia Śmerdnica: (wyjazd 10.45 BUS prawe skrzydło)
- przedstawienie kierownictwa,
- zakres działania,
- współpraca z Radą Miasta Szczecin i Prezydentem m. Szczecina.


W dalszej części porządku obrad komisja udała się na wyjazdowe posiedzenie do OSP Śmierdnica.

 

W pierwszej części głos zabrał Prezes OSP Szczecin– Śmierdnica Antoni Biel ( załącznik nr 4 do protokołu) przedstawił zebranym  krótką historię działalności OSP: OSP Szczecin Śmierdnica została założona  w 1948 roku, w roku 1970 powołano Społeczny Komitet Budowy Obiektów OSP. Wybudowano Remizę i Świetlice Strażacką. W latach 1999-2002 dzięki pomocy ówczesnej Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności  obiekty te przeszły gruntowną modernizację. Ochotnicza Straż Pożarna Szczecin- Śmierdnica liczy 75 druhów ( od roku 1995  w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym). Na wyposażeniu jednostki są dwa samochody ratowniczo-gaśnicze:  ciężki Samochód Ratowniczo-Gaśniczy – Jelcz R14 z 1998 roku,  średni Samochód Ratowniczo- Gaśniczy– Mercedes z 2013 r., oraz samochód Operacyjny Skoda Oktawia, przekazana przez KM PSP w Szczecinie. Bardzo duże środki finansowe przeznaczają na remonty Ciężkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego Jelcz R14, jest to już ponad 20 letni samochód i ulega częstym awariom. Drobniejsze prace naprawcze wykonywane są przez druhów OSP ale poważne awarie musimy zlecać  specjalistycznym warsztatom. Obecnie ten samochód jest w remoncie koszt ok. 35 tys., środki  nie są zabezpieczone  w budżecie. Zwrócił się z prośbą  do Radnych z Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności o poparcie  starań o zakup w najbliższym czasie nowego Ciężkiego Samochodu Ratowniczo – Gaśniczego. W wypadku niemożliwości zakupu w przyszłym roku tegoż samochodu trzeba przewidzieć odpowiednie środki finansowe na remonty ,,Jelcza”. W ubiegłym roku nasza jednostka brała udział w 179 akcjach ratowniczo-gaśniczych, od początku obecnego roku jednostka nasza brała już udział w 144 akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Anomalie pogodowe spowodowały, że jednostka brała udział w pompowaniu wielu zalanych piwnic i usuwaniu licznych wiatrołomów stąd pojawiły się braki w budżecie bieżącym.  Zarząd OSP stara się aby druhowie mieli odpowiednie umundurowanie i wyposażenie sprzętowe biorąc udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Działalność jednostki  OSP Szczecin- Śmierdnica w zakresie utrzymania gotowości operacyjnej i bojowej jest finansowana z budżetu Miasta Szczecin. Pozyskujemy również środki finansowe: KSRG, poprzez Zarząd Wojewódzki OSP RP, z MSWiA i odpisu z 1%. Staramy się również pozyskiwać środki finansowe od sponsorów na zakupy sprzętu i wyposażenia naszych obiektów ale to są wielkości ,,śladowe”.  Dom Strażaka i teren jednostki służy mieszkańcom Osiedla Płonia- Śmierdnica- Jezierzyce również jako Centrum Kulturalne i miejsce rekreacyjne.       

W. Daniłkiewicz Dyrektor WZKiOŁ – omówił zasady współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną, a także zasady ich finansowania. Poinformował, iż zwracali się z wnioskiem na Kolegium Prezydenckie o zwiększenie kwoty dla OSP wysokości 40 tys. zł na działalność bieżącą, jednak wniosek nie uzyskał akceptacji.

Komisja na wniosek radnego W. Dzikowskiego  postanowiła wystąpić do Prezydenta o wniesienie autopoprawki do projektu zmian w budżecie miasta,  skierowanego na sesję  wrześniową, i zabezpieczenie w ten sposób dla OSP dodatkowych środków w wysokości 40.000 zł. Ze względu  na rolę  jaką ta jednostka pełni ratując życie i mienie mieszkańców Szczecina niniejszy wniosek radni uważają za pierwszoplanowy i mamy nadzieję na jego uwzględnienie.

Wniosek przyjęty przez aklamację.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Witold Dąbrowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/09/02, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/09/30 14:20:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/09/30 14:20:53 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/09/10 14:39:38 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/09/02 10:54:16 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/09/02 10:53:45 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/09/02 10:51:28 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/09/02 10:50:32 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/09/02 10:40:40 nowa pozycja