Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.16.2019
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 13:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Witold Dąbrowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Nazewnictwo ulic (sala 161).
4. Wizyta w Ochotniczej Straży Pożarnej Płonia Śmerdnica: (wyjazd 10.45 BUS prawe skrzydło)
- przedstawienie kierownictwa,
- zakres działania,
- współpraca z Radą Miasta Szczecin i Prezydentem m. Szczecina.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania: za - 5 jednogłośnie  przyjęła protokól z posiedzenia w dniu 26 sierpnia 2019 r.


Ad. pkt. 3.
Nazewnictwo ulic (sala 161).


  • nadanie nazwy dla ulicy wiodącej od bramy głównej stoczni do historycznych budynków po byłej świetlicy stoczniowej –  zgodnie z wnioskiem spółki z o.o. właściciela nieruchomości położonej przy ulicy – komplet stanowi załącznik nr 3  do protokołu.

Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski- przypomniał, iż komisja debatowała na poprzednim posiedzeniu komisji nad nadaniem nazwy ulicy „Ofiar Grudnia 1970”, zgodnie z  ustaleniami ZDiTM  był zobligowany do przedstawienia informacji w sprawie nieruchomości. Na bazie tego wniosku otrzymaliśmy odpowiedź, iż  w celu dokonania zmian w sposobie zagospodarowania terenów w rejonie placu Ofiar Grudnia 1970 r. oraz terenów przy Stoczni Szczecińskiej, który miałby polegać na połączeniu drogi wewnętrznej zarządzanej przez ZDiTM (działka nr 3/1 „dr” z obrębu 3015 – plac Ofiar Grudnia 1970 r.) z „drogą” zlokalizowaną na działce nr 14/6 „Ba” z obrębu 3020 stanowiącą własność Gminy Miasto Szczecin należy zmienić sposób zagospodarowania tj. przeprowadzić prace budowlane na odcinku drogi wewnętrznej placu Ofiar Grudnia 1970 na wysokości działki 14/6 polegające na  usunięciu istniejącego ogrodzenia,  usunięciu istniejącej wiaty, przebudowie istniejących chodników. ZDiTM nie posiada informacji dotyczącej stanu prawnego ww. obiektów oraz ich stanu technicznego oraz wartości historycznej. Koszty przeprowadzenia zadania z uwagi na powyższe nie są możliwe do oszacowania. Połączenie nieruchomości należy uzgodnić z ZDi TM. W związku z powyższym stawia wniosek o nadanie nazwy " ulica Ofiar Grudnia 1970"  dla działki  nr 14/6 „Ba” z obrębu 3020, (zgodnie z wnioskiem spółki z o.o. właściciela nieruchomości położonej przy ulicy).

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za: 4, wstrzym. 1   zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania  nazwy ulicy " ulica Ofiar Grudnia 1970". Komisja wystąpi do Komisji Kultury i MKZ  celem wydania opinii w sprawie.


Ad. pkt. 4.
Wizyta w Ochotniczej Straży Pożarnej Płonia Śmerdnica: (wyjazd 10.45 BUS prawe skrzydło)
- przedstawienie kierownictwa,
- zakres działania,
- współpraca z Radą Miasta Szczecin i Prezydentem m. Szczecina.


W dalszej części porządku obrad komisja udała się na wyjazdowe posiedzenie do OSP Śmierdnica.

 

W pierwszej części głos zabrał Prezes OSP Szczecin– Śmierdnica Antoni Biel ( załącznik nr 4 do protokołu) przedstawił zebranym  krótką historię działalności OSP: OSP Szczecin Śmierdnica została założona  w 1948 roku, w roku 1970 powołano Społeczny Komitet Budowy Obiektów OSP. Wybudowano Remizę i Świetlice Strażacką. W latach 1999-2002 dzięki pomocy ówczesnej Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności  obiekty te przeszły gruntowną modernizację. Ochotnicza Straż Pożarna Szczecin- Śmierdnica liczy 75 druhów ( od roku 1995  w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym). Na wyposażeniu jednostki są dwa samochody ratowniczo-gaśnicze:  ciężki Samochód Ratowniczo-Gaśniczy – Jelcz R14 z 1998 roku,  średni Samochód Ratowniczo- Gaśniczy– Mercedes z 2013 r., oraz samochód Operacyjny Skoda Oktawia, przekazana przez KM PSP w Szczecinie. Bardzo duże środki finansowe przeznaczają na remonty Ciężkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego Jelcz R14, jest to już ponad 20 letni samochód i ulega częstym awariom. Drobniejsze prace naprawcze wykonywane są przez druhów OSP ale poważne awarie musimy zlecać  specjalistycznym warsztatom. Obecnie ten samochód jest w remoncie koszt ok. 35 tys., środki  nie są zabezpieczone  w budżecie. Zwrócił się z prośbą  do Radnych z Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności o poparcie  starań o zakup w najbliższym czasie nowego Ciężkiego Samochodu Ratowniczo – Gaśniczego. W wypadku niemożliwości zakupu w przyszłym roku tegoż samochodu trzeba przewidzieć odpowiednie środki finansowe na remonty ,,Jelcza”. W ubiegłym roku nasza jednostka brała udział w 179 akcjach ratowniczo-gaśniczych, od początku obecnego roku jednostka nasza brała już udział w 144 akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Anomalie pogodowe spowodowały, że jednostka brała udział w pompowaniu wielu zalanych piwnic i usuwaniu licznych wiatrołomów stąd pojawiły się braki w budżecie bieżącym.  Zarząd OSP stara się aby druhowie mieli odpowiednie umundurowanie i wyposażenie sprzętowe biorąc udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Działalność jednostki  OSP Szczecin- Śmierdnica w zakresie utrzymania gotowości operacyjnej i bojowej jest finansowana z budżetu Miasta Szczecin. Pozyskujemy również środki finansowe: KSRG, poprzez Zarząd Wojewódzki OSP RP, z MSWiA i odpisu z 1%. Staramy się również pozyskiwać środki finansowe od sponsorów na zakupy sprzętu i wyposażenia naszych obiektów ale to są wielkości ,,śladowe”.  Dom Strażaka i teren jednostki służy mieszkańcom Osiedla Płonia- Śmierdnica- Jezierzyce również jako Centrum Kulturalne i miejsce rekreacyjne.       

W. Daniłkiewicz Dyrektor WZKiOŁ – omówił zasady współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną, a także zasady ich finansowania. Poinformował, iż zwracali się z wnioskiem na Kolegium Prezydenckie o zwiększenie kwoty dla OSP wysokości 40 tys. zł na działalność bieżącą, jednak wniosek nie uzyskał akceptacji.

Komisja na wniosek radnego W. Dzikowskiego  postanowiła wystąpić do Prezydenta o wniesienie autopoprawki do projektu zmian w budżecie miasta,  skierowanego na sesję  wrześniową, i zabezpieczenie w ten sposób dla OSP dodatkowych środków w wysokości 40.000 zł. Ze względu  na rolę  jaką ta jednostka pełni ratując życie i mienie mieszkańców Szczecina niniejszy wniosek radni uważają za pierwszoplanowy i mamy nadzieję na jego uwzględnienie.

Wniosek przyjęty przez aklamację.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Witold Dąbrowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/09/02, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/09/30 14:20:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/09/30 14:20:53 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/09/10 14:39:38 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/09/02 10:54:16 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/09/02 10:53:45 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/09/02 10:51:28 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/09/02 10:50:32 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/09/02 10:40:40 nowa pozycja