Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.73.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 22 CZERWCA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
135/22 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok / w sferze gospodarka komunalna oraz transport i komunikacja/
136/22 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
137/22 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026,
 143/22 - powierzenia zadania jednostce budżetowej pn. ,,Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego",
 144/22 - zamieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. ,,Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego" w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. ,,Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego",
157/22 - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Kobylanka na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego,
158/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin,
159/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
160/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
4. Opinia w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kopalnianej na rzecz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego
5. Opinia w sprawie oświadczenia woli dotyczącego nieodpłatnego przekazania materiałów drogowych z odzysku na rzecz Teatru Polskiego w Szczecinie.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Przeniesione na kolejne posiedzenie Komisji.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:
135/22 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok / w sferze gospodarka komunalna oraz transport i komunikacja/
136/22 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
137/22 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026,
 143/22 - powierzenia zadania jednostce budżetowej pn. ,,Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego",
 144/22 - zamieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. ,,Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego" w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. ,,Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego",
157/22 - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Kobylanka na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego,
158/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin,
159/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
160/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.


Przewodnicząca Komisji J. Balicka – zaproponowała łączne omówienie dwóch projektów uchwał tj. nr 135/22 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok w sferze gospodarka komunalna oraz transport i komunikacja oraz nr 136/22 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin. Poprosiła o informacje w sferze wydatków majątkowych.

P. K. Tutko (Dyrektor WIM) - mamy niewiele inwestycji miejskich na ten rok. Przede wszystkim zajmujemy się projektowaniem. W dziale  inwestycji miejskich najważniejsze zadania to: ulica Cyfrowa - aktualizacja projektowa na wniosek zmian do mapy PKP, zieleń miejska, budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego  - I etap budowy zbiornika retencyjnego w terenie niezabudowanym - jest to bardzo duża inwestycja opiewająca na kwotę ponad 8 mln zł, ulica Andersena, Północna i Wapienna – kolejny etap dokumentacji i roboty budowalne na kwotę ponad 3 mln zł. oraz projekt ulicy Orzechowej i Kokosowej - aktualizacja starego projektu na wniosek RO Głębokie-Pilchowo - rozpoczęto prace projektowe.

Radny M. Usarz – zapytał o ostatnie zadanie o ulicę Pogodną, czy będzie to tylko projekt ?

P. K. Tutko (Dyrektor WIM) - jest to dalszy ciąg wykonania projektu, po którym poznamy koszt całej realizacji inwestycji.

Z-ca Prezydenta M. Przepiera  - w pierwszej kolejności musimy mieć projekt z kosztorysem na realizację tych trzech ulic: Pogodna, Orzechowa i Kokosowa.

Radny J. Posłuszny – zapytał o etap trasy północnej, na jakim etapie jesteśmy dzisiaj ?

P. K. Tutko (Dyrektor WIM) - została przedstawiona koncepcja, obecnie projektant nanosi uwagi, a wykonawca wyceni i ustali termin realizacji tego zadania . W przyszłym tygodniu projektant przedstawi stan aktualny.

Radny R. Lewandowski – zapytał o przebudowę ulicy Szafera i Woj. Polskiego,  zauważył oszczędności po realizacyjne na poziomie 4 mln złotych. Z drugiej strony jest na minusie program modernizacji ulic. Czy nie można przenieść tej zaoszczędzonej kwoty na modernizację ulic.

Z-ca Prezydenta Miasta M. Przepiera  – jest to zaoszczędzona kwota po realizacji i nie można przekładać tego przekładać na inne inwestycje, takiej formalnej możliwości nie ma. Kolejny odcinek ulicy Szafera, trzeba na to patrzeć całościowo, zmiana jest zbilansowana w kontekście przesunięć w ciągu paru lat. Przekazał szczegółowe informacje na temat tej inwestycji.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka – zapytała o ulicę Cyfrową, czy potrzeba zmiany ze strony PKP jest związana z kładką ?.

Z-ca Prezydenta Miasta M. Przepiera – sprawa kładki została przekazana bezpośrednio do PKP. Trudno jest tu pozyskać finasowanie ze strony PKP.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka -  prosi o omówienie w dziale "Wydatki i koszty bieżące" 

P. D. Radzimska (Dyrektor WGK)   -  omówiła  najbliższe zmiany w budżecie.  Największe pozycje w tym zakresie to transport i łączność. Dochody zostały zweryfikowane i przewiduje się tu zwiększenie na kwotę ponad 8 mln złotych  - bilety, działalność usługowa - 200 tys zł z zakresu usług pogrzebowych i 50 tys. zł z egzekucji. Wydatki bieżące - zmiana obejmuje ponad 11 mln zł. Największa zmiana w tym zakresie stanowi  transport i komunikacja, wynika to z obecnej sytuacji ekonomicznej tj. wzrostu cen paliwa. Musimy utrzymać płynność finansową spółek przewozowych. Kolejną dużą zmianą jest utrzymanie urządzeń komunalnych tj. zwiększenie kwoty o 1 mln złotych na utrzymanie kanalizacji deszczowej i rowów melioracyjnych.  

Radny P. Słowik – zapytał o wzrost ze sprzedaży biletów oraz o budżet osiedlowy. Co z  rewitalizacją ulicy Kurzej Stopki i wnioskiem RO o zbudowanie pojemników podziemnych na Starym Mieście, które zamieniono na półpodziemne?

P. D. Radzimska (Dyrektor WGK) – analiza pierwszych IV miesięcy wskazuje możliwość zwiększenia tych odchodów przede wszystkim z powodu pandemii. 

Z-ca Prezydenta Miasta A. Szotkowska - porównując 4 miesiące z lat poprzednich przed pandemią, spodziewamy się takiego wyniku po okresie pandemii.

P. D. Radzimska (Dyrektor WGK) – wnioski RO były przedłożone i przeszły wstępną weryfikację. Nie zmieniamy zakresu wniosków RO bez uzgodnienia z nimi. Wyjaśni zmianę pojemników podziemnych na półpodziemne. Raczej doszło tu do nieporozumienia. Jest to do wyjaśnienia.

Z-ca Prezydenta Miasta M. Przepiera – wyjaśnimy sprawę pojemników. Zapewnił, że skontaktuje się z Przewodniczącą tej Rady Osiedla. Będzie to realizować zgodnie z intencją RO, chyba, że dane zadanie nie jest zgodne  z polityką Miasta.  Zadania inwestycje zgłoszone przez RO są wprowadzania stopniowo do budżetu i na sesji czerwcowej część z tych zadań się pojawi w ramach zmian do budżetu.  Natomiast rewitalizacja ulicy Kurza Stopka jest zapisana i wyceniona na 300 tys. zł.

Radny M. Ussarz – zapytał o utrzymanie urządzeń komunalnych, mamy tu zwiększenie kwoty 1 mln zł dla ZWiK-u ? Rozumie, że zwiększenie kwoty wynika z przeznaczenia na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie studzienek. Jeśli chodzi o ZUK to środki trafią na ul. Wronią i Korzenną i na Prawobrzeże, dobrze że zostało to wpisane, ale brakuje mu 100 tys. zł na koszty bieżące tj. wykoszenie i utrzymanie rowów melioracyjnych na Krzekowie-Bezrzeczu. Łącznie powinna być to kwota 400 tys. zł. 

Radzimska - Na deszczówki mamy zapisane 1 mln zł. W związku z dużymi wydatkami i utrzymaniem sieci zabezpieczamy kolejną kwotę. Jeśli chodzi o rowy melioracyjne i ich utrzymanie, mamy zapisaną kwotę 300tys. zł na ich, na umacnianie skarp. Wydział złożył wniosek o dodatkową kwotę 100 tys. zł. w ramach oszczędności na innych zadaniach WGK miał przekazać tą kwotę. Ta kwota jest wprowadzona w ramach zarządzenia Prezydenta Miasta i wymaga to uchwały RM. Reasumując, na rowy w bieżącym roku łącznie zostanie przekazana kwota 400 tys. zł.  

Radny M. Ussarz – prosi o potwierdzenie tej informacji przed sesją, że 100 tys. zł zostanie zabezpieczone na utrzymanie rowów na Krzekowie-Bezrzeczu.

P. D. Radzimska (WGK) - zobowiązała się do przekazania takiej informacji.

Z-ca Prezydenta Miasta M. Przepiera – potwierdził, że w wydatkach bieżących podpisał zarządzenie Prezydenta Miasta o przekazaniu kwoty.  W ramach takiej zmiany pojawiło się też zwiększenie o ponad 1 mln złotych na program gospodarki deszczowej. Zapewnił, że radny otrzyma taką informację na swój email.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka - poprosiła o omówienie działu "Wydatki inwestycyjne - najważniejsze gospodarka komunalna, transport i komunikacja" 

Z-ca Prezydenta Miasta M. Przepiera -  dwie największe zmiany, które rzutują na zmiany majątkowe to SKM, gdzie odbywa się tu cykl przetargów: część w trakcie procedowania, a część w trakcie powtórek. W związku z tym, że rosną koszty realizacji tej inwestycji, naszym założeniem jest jej zakończenie do roku 2023. Druga duża zmiana to SDS, gdzie zmiany w przeciągu paru lat mają zamknąć się w kwocie 169 mln zł.

Radny P. Jaskulski – w imieniu mieszkańców osiedla Zawadzkiego-Klonowica  podziękował za zwiększenie kwoty na budowę realizacji inwestycji  budowa parku na Psim Polu. Szykując kosztorys dla tego zadania zaplanowano  kwotę 3 mln zł na jego realizację. W przetargach wyszło, że brakuje 1 mln zł. W przypadku tego konkretnego zadania jest to wzrost pow. 25%. Wg danych GUS inflacja wynosi 13,9 %.  Jaki jest realny wskaźnik wzrostu kosztów poszczególnych inwestycji miejskich, o ile więcej płacimy dzisiaj za każdą inwestycję jako Miasto?

Z-ca Prezydenta Miasta M. Przepiera -  część inwestycji jest już realizowanych, które zostały rozpoczęte parę lat temu i to jest korzystne dla Miasta, ponieważ dzisiaj te inwestycje nie były by zrealizowana za te same środki.  W zależności od poziomu zaawansowania tych inwestycji pojawiają się w mniejszym lub w większym stopniu roszczenia podmiotów realizujących te zadania, ponieważ ich koszty wzrosły. Tak naprawdę prawdziwe koszty inwestycji poznajemy dopiero po jej całkowitym zakończeniu. Z punktu widzenia formalnego, wykonawca ma prawo w ciągu 3 lat wystąpić z roszeniem do sądów.  W przetargach, które otwieraliśmy na przestrzeni ostatniego kwartału ten wzrost cen był na poziomie  ok. 30%.  Wpływające oferty pokazują, że takie są ceny, skoro 5 ofert jest bardzo podobnych. Parę miesięcy temu powtarzaliśmy przetargi, nie uznając ofert z wyższymi cenami, jednak po ich powtórzeniu okazało się, że wpływające oferty były jeszcze wyższe. Generalnie wszyscy zauważamy, że wzrost kosztów wszystkiego powoduje, że trzeba być przygotowanym na dalsze wzrosty cen.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka – poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 135/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok .

Komisja w wyniku głosowania /7-za, 1-wstrz, 3-przeciw/ pozytywnie zaoponowała projekt uchwały nr 135/22.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka – poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 136/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin.  

Komisja w wyniku głosowania /7-za, 1-wstrz, 3-przeciw/ pozytywnie zaoponowała projekt uchwały nr 136/22.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka – poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 137/22 zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026:  

Komisja w wyniku głosowania /7-za, 1-wstrz, 3-przeciw/ pozytywnie zaoponowała projekt uchwały nr 137/22.

Następnie Przewodnicząca Komisji poprosiła o omówienie projektu uchwały nr 143/22 w sprawie powierzenia zadania jednostce budżetowej pn. ,,Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego"

P. D. Radzimska (Dyrektor WGK) – chodzi o uporządkowanie pewnych  kwestii organizacyjnych. Obecnie ZDiTM wydaje decyzje za zajęcie pasa ruchu drogowego, a kwestie poboru opłat i egzekucji leżą w strukturach Urzędu Miasta. Chodzi o uporządkowanie tej kwestii, aby jedna jednostka zajmowała się tym zadaniem. Chcemy to usprawnić, aby lepiej te zadania weryfikować i  nadzorować.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka – poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 143/22.

Komisja w wyniku głosowania /12-za/ pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała  projekt uchwały nr 143/22.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka – poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 144/22  zamieniającą uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. ,,Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego" w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. ,,Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego",

Komisja w wyniku głosowania /12-za/ pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała  projekt uchwały nr 144/22.

Przewodnicząca Komisji J. balicka - poprosiła o wprowadzenie do projektu uchwały nr 157/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Kobylanka na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

P. D. Radzimska (Dyrektor WGK)  – Gmina Kobylanka wystąpiła o zawarcie wspólnego porozumienia, ponieważ będzie ubiegała się o  dofinansowanie transportu zbiorowego, ale aby formalnie dopełnić taką możliwość poszerzenia tras niezbędna jest uchwała.

Komisja w wyniku głosowania /11-za/ pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała  projekt uchwały nr 157/22.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka  - następnie zaproponowała łączne omówienie projektów uchwał:

nr 158/22  - zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin

nr 159/22  - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

P. D. Radzimska (Dyrektor WGK) – oba projekty obejmują doprecyzowanie zapisów i poszerzenie pewnych kwestii. Doprecyzowany został podział frakcji odpadów także w zakresie ekoportów. Kluczowa zmiana dot. także przekazywania do ekoportów opon dla pojazdów osobowych oraz przekazywania opon rowerowych.

Radny R. Lewandowski – przeanalizował projekt 159/22 i wnioskuje, aby uzupełnić go o pkt., 4 w § 8 o brzemieniu: zebrane luzem lub w workach odbiór liści. Mieszkańcy zgłaszają problem z odbiorem liści jesienią, które nie mieszczą się w pojemnikach. Sprawdził, że inne Gminy mają takie worki.

P. D. Radzimska (WGK) – jeśli chodzi o odbiór odpadów BIO to pojemniki brązowe nie są limitowane i można zakupić ich więcej.

Z-ca Prezydenta Miasta  A. Szotkowska – każda Gmina ma swój system, przyjęliśmy taką formę usługi i na tą chwilę nie widzimy takiej możliwości zmiany.

Radny L. Duklanowski – niektóre gminy korzystają z worków i zostają one odbierane z posesji. W zabudowie jednorodzinnej, gdzie mieszkańcy mają duże działki trudno, żeby kupowali po 5 pojemników. Trzeba wyjść naprzeciw mieszkańcom i czerpać z innych gmin, co jest korzystne. Dlaczego nie można rozszerzyć odbioru o worki ?.

Radna D. Jackowski – w kontekście oddawania opon do ekoportu można oddać komplet opon tylko raz w roku, a ze zdawaniem opon z aut służbowych, które mają inne rejestrację niż Szczecin, ale użytkownikami są mieszkańcy Szczecina.

P. D. Radzimska (WGK) – rozezna się w tej sytuacji. Osoby, które zakupiły auto w innym mieście nie mają obowiązku zmiany rejestracji. Dlatego trwają rozmowy przyjmowania opon na oświadczenie.

Z-ca Prezydenta Miasta P. A. Szotkowska – musielibyśmy weryfikować mieszkańca, a są to auta w większości leasingowane. Ma być to usługa dla mieszkańca, a nie dla koncernu.

Radna D. Jackowski – chodzi o osoby zatrudnione w firmie z siedzibą np. w Warszawie, a pracujące w Szczecinie, które mają problem z oddaniem opon ze służbowego auta.

Radny P. Słowik - zwrócił uwagę na zapis w projekcie nr 158/22 § 10. Brakuje tu przecinka i zapis może być źle zrozumiany.

Z-ca Prezydenta Miasta P. A. Szotkowska  – zweryfikuje ten zapis.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka  - zwróciła uwagę, że powtarza się zapis w projekcie 159/22 w ppkt. I i O jest dwa razy zapisany. Następnie poddała pod głosowanie projekty uchwał nr 158/22 i 159/22. 

Komisja w wyniku głosowania /10-za, 2-wstrz./ pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 158/22.

Komisja w wyniku głosowania /8-za, 1-przeciw, 2-wstrz./ pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały nr 159/22.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka - poprosiła o omówienie projektu uchwały nr 160/22 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

P. D. Radzimska (WGK) – projekt obejmuje dwie zmiany, które uregulują ponoszenie opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej

Komisja w wyniku głosowania /12-za / pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały nr 160/22.


Ad. pkt. 4.
Opinia w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kopalnianej na rzecz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego


P. T. Sroka (Dyrektor ZBiLK) – szczegółowo omówił wykaz nieruchomości (stanowi załącznik nr 3 do protokołu).  Wykaz dot. dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym zajazdu Szmaragd, a wnioskodawcą jest zespół  parków krajobrazowych. Przedmiotowy teren zostanie przeznaczony na budowę centrum edukacji ekologicznej, bazę noclegową dla dzieci i młodzieży. Park zapewnia pełne wyposażenie, a długi okres dzierżawy jest potrzebny do ubiegania się o dofinasowanie. Wszystkie opinie są pozytywne, bez uwag, opinia RO Zdroje jest także pozytywna.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka – wykaz będzie także opiniowany jutro, na posiedzeniu Komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa.

Komisja w wyniku głosowania /12-za/ pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała Wykaz Nieruchomości Nr 5/2022/ZBiLK (wykaz nieruchomości gruntowych, położonych w Szczecinie przy ul. Kopalnianej na rzecz jednostki budżetowej samorządu Województwa Zachodniopomorskiego - Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego).


Ad. pkt. 5.
Opinia w sprawie oświadczenia woli dotyczącego nieodpłatnego przekazania materiałów drogowych z odzysku na rzecz Teatru Polskiego w Szczecinie.


Przewodnicząca Komisji J. Balicka -  prosiła o wprowadzenie do tematu (załącznik nr 4 do protokołu).

P. D. Radzimska (WGK) – oświadczenie woli co do zasady w większości przypadków nie wymaga Państwa opinii, ale tutaj zawnioskował Teatr Polski o przekazanie materiału, który jest na stanie ZDiTM ok. 400 ton.

Radny M. Usarz – czy jest to kostka ściągnięta z nawierzchni Alei Jana Pawła ?

P. D. Radzimska (WGK) –  nie. ZDiTM posiada w swoim depozycie bardzo dużo różnego materiału odzysku.

Komisja w wyniku głosowania /12-za/ pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała oświadczenie woli w sprawie  nieodpłatnego przekazania materiałów drogowych z odzysku na rzecz Teatru Polskiego w Szczecinie


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Radny M. Ussarz – zapytał ZDiTM o ulicę Wronią – inwestycja oświetlenia zbiega się z pracami ZUK-u w zakresie uporządkowania rowów melioracyjnych. Ma wrażenie, że zachodzi tu chaos. Był na wizji lokalnej i widział, że okablowanie oświetlenia przebiega przez rowy melioracyjne. Czy jest tu porozumienie ?

P. D. Radzimska - sprawa została też przekazana do WGK. Kontaktowaliśmy się w tej sprawie z ZDiTM oraz ZUK. Jeśli chodzi o przebieg oświetlenia przez rów to należy to wyjaśnić. Jej zdaniem są wytyczone granice prac a przebieg okablowania jest obok rowu.

Radny Ussarz – jest inaczej, ma zdjęcia wykazujące, że okablowanie ma przebieg po skarpie. Złoży w tej sprawie interpelację.

P. J. Pieciukiewicz (RO Krzekowo-Bezrzecze) – podczas wizji lokalnej w obecności pracownika ZUK, który stwierdziła, że takie prace budowlane spowodują  obsuwanie się rowu, a później samo utrzymanie i konserwacje rowu będą niemożliwe. Za tydzień mają się zacząć prace budowlane. Była pewna, że we wrześniu, kiedy dzieci pójdą do szkoły ulice będą już oświetlone. Wczoraj został oddany teren budowy dla wykonawcy i niestety obawia się, że inwestycja się przedłuży. Chciałaby, aby to było zrealizowane bezpiecznie.

Z-ca Prezydenta Miasta A. Szotkowska – prosi, aby zgłaszać w takich sprawach zgłoszenie, a nie od razu wystawiać ocenę.

Z-ca Prezydenta Miasta M. Przepiera – są określone procedury i służby. Rozumie, że może jest coś nie tak, dlatego trzeba to wyjaśnić. Należy to wyjaśnić, a nie od razu oceniać. Poprosił o przesłanie tych zdjęć.

Przedstawiciel ZDiTM – na ostatniej Komisji związanej z tymi zadaniami to nawet ZUK potwierdził, że w wielu przypadkach przebiegi istniejących  rowów melioracyjnych są niezgodne z posiadanymi mapami i wtórnikami. W obecnej sytuacji mamy już projekt i uzyskane wszelkie możliwe opinie z dopuszczeniem do realizacji to nie należy wysuwać zbyt pochopnych wniosków. Przy tej inwestycji wszystko zostało uzgodnione, ale nie wyklucza, że może  mieć miejsce taka sytuacja, dlatego wszytko zostanie sprawdzone.

Radny M. Biskupski – poruszył temat komunikacji miejskiej, w tym problemy na Prawobrzeżu. Niezależnie od godziny zawsze jest tłok w linii B, dlatego należy powrócić do dyskusji w celu przywrócenia linii A. Stwierdził, że w dobie likwidacji i ograniczania  transportu miejskiego Prezydent Miasta powinien zrezygnować z organizacji drogich imprez miejskich.  

Z-ca Prezydenta Miasta A. Szotkowska – proponuje roboczo przysiąść do tematu, ale w zakresie możliwości kadrowych i finansowych. Prosi o określenie priorytetów, aby przystąpić do spotkania roboczego, na które radni zostaną zaproszeni.

Radny P. Słowik – w kwestii organizacyjnej posiedzenia Komisji prosi o wyjaśnienie, dlaczego zdalnie udostępniono link tylko dla jednej radnej, a nie wszystkim członkom Komisji ?

Przewodnicząca Komisji J. Balicka – przypomniała, że miesiąc temu na Komisji uzgodnienie było takie, że każdy radny, który zgłosi się do połączenia hybrydowego przynajmmniej z jednodniowym wyprzedzeniem to taką możliwość otrzyma przynajmmniej z jedno dniowym wyprzedzeniem. Pani radna A. Grenda zgłosiła swój wniosek kilka dni temu. Nikt inny za wyjątkiem radnej Grendy nie zgłosił takiej potrzeby. Link otrzymują radni, którzy na min dzień wcześniej zgłoszą taką potrzebę

Radny P. Jaskulski – dlaczego dzisiejsze posiedzenie Komisji nie jest transmitowane na YouTube ?

Przewodnicząca Komisji J. Balicka – na początku posiedzenia zwróciła się z zapytaniem, czy radni chcą nagrywania i transmisji na YouTube i nikt nie zgłosił takiego wniosku, więc posiedzenie nie zostało transmitowane.

Radny P. Słowik - wnosi, aby każde kolejne posiedzenie było automatycznie transmitowane na YouTube i każda Komisja była publiczna.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka – zapowiedziała, że każde kolejne posiedzenie będzie nagrywane i transmitowane publicznie.

Komisja przyjęła do wiadomości treść pisma Aka-Dom (stanowi załącznik nr 5 do protokołu)  w sprawie zalewania wodami opadowymi budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Studziennej 10-10A  - nie zajmując stanowiska.

 
 
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Ewa Peryt
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/06/15, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2022/08/30 10:29:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2022/08/30 10:29:28 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/08/03 10:43:46 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/07/04 09:47:39 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/06/28 09:39:28 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/06/17 09:20:48 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/06/15 09:49:25 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/06/15 09:27:38 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/06/15 09:05:59 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/06/15 09:01:54 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/06/15 08:56:06 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/06/15 08:44:03 nowa pozycja