Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.51.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 16 LISTOPADA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 12:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Analiza projektu budżetu na rok 2022 - dochody i wydatki bieżące.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


E. Łongiewska – Wijas – zwróciła uwagę na fakt, że materiały na posiedzenie Komisji radni otrzymali kilka godzin przed posiedzeniem. Uniemożliwia to merytoryczną dyskusję nt. zapisów projektu budżetu. Zaproponowała, by w porządku obrad umieścić „Wprowadzenie do projektu budżetu Miasta na rok 2022” w miejsce punktu „ Analiza projektu budżetu”.

P. Bartnik – zgodził się z wnioskiem radnej. Poinformował, że Przewodnicząca Rady Miasta zaplanowała odrębną sesję Rady poświęconą projektowi budżetu. Jej termin to 07.12.21. W związku z tym zmianie uległ harmonogram prac Komisji Budżetu i Rozwoju: posiedzenia poświęcone pracy nad projektem budżetu zaplanowano na 18 i 30 listopada oraz 6 grudnia.

Wniosek w sprawie zmiany porządku obrad został przyjęty przez aklamację.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 09.11.21 przyjęto w głosowaniu: za – jednomyślnie.


Ad. pkt. 3.
Wprowadzenie do projektu budżetu Miasta na rok 2022


D. Pudło – Żylińska – Skarbnik Miasta – omówiła projekt budżetu. Powiedziała, że jego planowanie oparto o podstawowe założenia: zapewnienie zadań obligatoryjnych Miasta, utrzymanie i zakończenie procesów inwestycyjnych oraz utrzymanie odpowiedniego poziomu nadwyżki operacyjnej. Omówiła wpływ czynników zewnętrznych na budżet Miasta takich jak: ubytek dochodów PIT, wysoki udział wydatków sztywnych w budżecie bieżącym, wzrost inflacji, wzrost kosztów utrzymania obiektów. P. Skarbnik Przekazała podstawowe wielkości charakteryzujące budżet bieżący i majątkowy, omówiła planowany deficyt oraz źródła jego pokrycia.

J. Balicka – zapytała o 100 mln zł subwencji ogólnej: czy kwota ta jest potwierdzona konkretnymi dokumentami?

D. Pudło – Żylińska – wyjaśniła, że uzupełnienie subwencji dostaniemy do 28.12.21 r. Środki te będą skutkować zmniejszeniem deficytu roku 2021. Fizycznie pieniądz będą na rachunku bankowym w roku 2022 i są już uwzględnione w przy6chodach przyszłego roku. Kwoty te przyjmujemy jako pewnik, jednak jeśli te pieniądze nie wpłyną na rachunek samorządu, nie przysługuje nam tu roszczenie.

E. Łongiewska – Wijas – przypomniała, ze Rada Miasta podjęła uchwałę w spr. kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta na rok 2020 i lata następne. W uchwale tej zapisano podjęcie działań do wzrostu nadwyżki operacyjnej. W przedstawionym projekcie budżetu nadwyżka operacyjna spada. Radna poprosiła o uzasadnienie tej sytuacji. Zapytała też o to, czy wzorem lat ubiegłych projekt budżetu będzie opiniowany przez niezależnych ekspertów?

D. Pudło – Żylińska – poinformowała, że udział ekspertów w tym roku jest również zapewniony. O opinię zostali poproszeni: prof. Zarzecki, prof. Zelek, prof. Filipiak, prof. Flejterski i prof. Zioło. Ad. nadwyżka operacyjna p. Skarbnik powiedziała, że w tym roku koniecznym było zmienienie metodologii tworzenia projektu budżetu. Być może jesteśmy w takim miejscu, że będziemy musieli pochylić się nad redefinicją polityki finansowej Miasta. Pomimo tego, spośród miast Unii Metropolii Polskich jesteśmy jednym z niewielu, którym udało się wypracować nadwyżkę budżetową.

Ł. Kadłubowski – zapytał o rezerwę budżetową: na jakim poziomie została rozwiązana w roku 2020? W jaki sposób wykorzystano te środki? Jak wygląda nadwyżka w roku bieżącym?

D. Pudło – Żylińska – wyjaśniła, że maksymalny poziom ustawowy rezerwy określa % od wydatków (w rezerwie ogólnej jest to od 0,1% do 1%). Są to pieniądze na zdarzenia nieprzewidziane. Rok pandemiczny pokazał, jak ważne jest posiadanie tej rezerwy. W 2020 roku rezerwa pozwoliła na sfinansowanie wydatków pandemicznych. Z kolei rezerwy celowe, zakładane na konkretny cel (do 5% wydatków), są to wydatki nie do końca zdefiniowane. Poziom rezerwy ogólnej w roku 202 to 18,55 mln zł (wykorzystano 3,8 mln zł).W roku 2021 plan wyniósł 4,1 mln zł i na ten moment mamy wydane 1,18 mln zł.

R. Stankiewicz – zapytał, czy posiłkowanie opinią ekspertów nie odbywa się zbyt późno? Czy mogą oni spowodować spektakularne zmiany w budżecie? Zapytał też, czy nadwyżka operacyjna powinna być aż tak duża? Czy niższe przychody (PIT) wpłyną na nasze inwestycje? Czy dotacja ze strony państwa ratuje zagrożone inwestycje? Po raz kolejny zapytał też o realizację zadania „Plaża Mieleńska”.

D. Pudło – Żylińska – ad. udział ekspertów wyjaśniła, że zawsze konsultacje budżetowe są w okresie od 15.11 do czasu podjęcia uchwały. To jest czas, kiedy może powstać autopoprawka, głosowana łącznie z uchwała budżetową. Zmiany w budżecie mogą być, jest to możliwe. Ad. nadwyżka budżetowa p. Skarbnik powiedziała, że naszym problemem jest niski poziom dochodów bieżących. Kilkanaście lat temu założyliśmy, że ta nadwyżka jest nam potrzebna do tego by finansować w 1/3 inwestycje oraz gwarantować obsługę zadłużenia.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, czy są wypracowane jakieś zasady przyznawania rezerw? Jak będzie wyglądać doraźna dystrybucja tych środków?

D. Pudło – Żylińska – przypomniała, że rezerwy celowe są na konkretny cel. Wypłata następuje na podstawie wniosku o zwiększenie planu finansowego.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, ile będzie wynosić rezerwa dla jednostek kultury? Ile będzie wynosić rezerwa ogólna?

D. Pudło – Żylińska – powiedziała, ze rezerwa ogólna stanowi ostatnie źródło finansowania wniosków dysponentów. Ostateczną decyzję podejmuje Prezydent, po zasięgnięciu opinii m.in. Skarbnika Miasta. Procedura jest oparta na formalnym wniosku, opiniowaniu i uzasadnieniu.

R. Lewandowski – zapytał o środki na funkcjonowanie Rad Osiedli w 2022 roku. Poinformował, że zgłosiło się do niego kilka rad, które chciały realizować swoje zadania, a środków finansowych w budżecie 2021 na ten cel zabrakło. Zapytał, czy zmieniła się procedura wydawania pieniędzy, jakie są w dyspozycji Rad Osiedli?

A. Szotkowska – Zastępca Prezydenta Miasta – wyjaśniła, że to drugi rok, kiedy część zadań Rad Osiedli została wstrzymana ze względu na covid. Poprosiła o podanie konkretnych przykładów i zadeklarowała udzielenie odpowiedzi na pytanie radnego w terminie późniejszym.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/11/04, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2021/12/17 12:44:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2021/12/17 12:44:13 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/11/17 13:07:09 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/11/15 11:39:22 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/11/10 09:10:00 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/11/04 13:38:48 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/11/04 13:34:46 nowa pozycja