Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.52.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 23 CZERWCA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dn. 19.05.2022 r.
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- 135/22 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok (w zakresie sportu),
- 145/22 - wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego,
- 163/22 w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Szczecin uprawnień do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów.
4. Rozpatrzenie wykazu nr 6/2022/ZBiLK.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Przewodniczący Patryk Jaskulski - zaproponował zmianę kolejności rozpatrywania projektów uchwał, w postaci ustalenia kolejności: 145/22, 135/22, 163/22.

Propozycja została przyjęta przez aklamację.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dn. 19.05.2022 r.


Przyjęcie protokołu nr 0012.8.50.2022 z dn. 19.05.2022 r.

Za – 5 (jednogłośnie)

Protokół został przyjęty.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- 145/22 - wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego,
- 135/22 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok (w zakresie sportu),
- 163/22 w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Szczecin uprawnień do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów.


- 145/22 - wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Przewodniczący Patryk Jaskulski – przypomniał, że do powyższego projektu uchwały wpłynęła autopoprawka. Poinformował, że w dniu dzisiejszym została także przekazana prośba o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszego posiedzenia Komisji tego projektu uchwały, ponieważ Prezydent planuje jeszcze doprecyzowanie pewnych zapisów.

Radny Marcin Biskupski - zwrócił uwagę, że w lipcu i sierpniu nie ma sesji Rady Miasta (tylko uroczysta, podczas której nie będą podejmowane uchwały). Uchwała powinna być podjęta na najbliższej sesji.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu związanego z opiniowaniem projektu uchwały 145/22, z jednoczesnym zobowiązaniem Prezydenta do przygotowania poprawionego projektu uchwały na sesję w dn. 28.06.2022 r.

Głosowanie nad wnioskiem w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu związanego z opiniowaniem projektu uchwały 145/22

Za – 5 (jednogłośnie)

 

- 135/22 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok (w zakresie sportu)

Krzysztof Kupis – Dyrektor Wydziału Sportu – omówił zmiany w budżecie Miasta w zakresie sportu, zgodnie z przedstawionym projektem uchwały.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – podziękował za starania i poszukiwania nowych źródeł finansowania remontu Toru Kolarskiego. Poprosił o potwierdzenie, czy w ramach remontu SDS-u zostaną zachowane mozaiki?

Krzysztof Kupis – Dyrektor Wydziału Sportu – potwierdził, że zostaną one zachowane.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący przeszedł do głosowanie.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 135/22 ws. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok (w zakresie sportu)

Za – 6, przeciw – 0, wstrzym. – 1.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 163/22 w  sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Szczecin uprawnień do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów

Krzysztof Kupis – Dyrektor Wydziału Sportu – wyjaśnił, że zmiana polega na wsparciu w organizacji imprez charytatywnych i z ramienia GMS. Organizator może wystąpić wówczas o zmniejszenie opłaty. Zmiana pozwala także na przyjęcie korzystniejszego sposobu rozliczania przez kluby sportowe. Przyczyni się to do częstszego korzystania z Netto Areny przez kluby sportowe.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – przypomniał, że to Rada Miasta uchwalała cenniki. Czy ta uchwała zmienia tryb zatwierdzania cenników?

Bożena Kowalewska – Dyrektor MOSRiR – poinformowała, że poprzednia uchwała dawała Prezydentowi upoważnienie do ustalania wysokości cen. Regulowane to było zarządzeniem Prezydenta. Uchwała ta nadaje dodatkowe uprawnienia w zakresie kształtowania cen (sprzyja ich uelastycznieniu).

Radny Marcin Biskupski – zwrócił uwagę, że następuje tutaj oddanie kompetencji MOSRiR-owi, ponieważ wcześniej to Radni podejmowali decyzję w drodze uchwały.

Bożena Kowalewska – Dyrektor MOSRiR – powiedziała, że kompetencje te należały do Prezydenta i regulowało to zarządzenie.

Radny Mirosław Żylik – zwrócił uwagę, że powinniśmy w dyskusji skupić się na klubach sportowych i ułatwieniu im działania.

Radny Marek Kolbowicz – przypomniał, że kluczowe dla projektu uchwały są imprezy komercyjne. MOSRiR powinien móc indywidualnie ustalać stawki za wynajęcie obiektu.

Radny Marcin Biskupski – zwrócił uwagę na zapis, który wskazuje na konieczność złożenia pisemnego wniosku 3 miesiące przed skorzystaniem z oświetlenia obiektu. Wyraził opinię, że nie przystaje on do rzeczywistości.

Bożena Kowalewska – Dyrektor MOSRiR – wyjaśniła, że jest to konieczne aby przygotować zwiększenie mocy oświetlenia.

Radny Marcin Biskupski –  zauważył, że w tej sprawie powstaje wiele wątpliwości i powinny one być szerzej omówione. Złożył wniosek formalny o wystąpienie Komisji na sesji o odesłanie projektu do wnioskodawcy, celem dalszych uzgodnień.

Głosowanie nad wnioskiem formalnym o wystąpienie Komisji na sesji o odesłanie projektu do wnioskodawcy

Za – 3, przeciw – 4, wstrzym. – 0.

Wniosek formalny nie zyskał aprobaty Komisji.

Komisja przez aklamację odstąpiła od opiniowania projektu uchwały.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie wykazu nr 6/2022/ZBiLK.


- Wykaz: 6/2022/ZBiLK (znak: WMiRSPN-III.6845.114.2022.RM; ZBiLK.DDG.4142.150.2022.TŚ) - zał. nr 3 do protokołu

Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak – Dyrektor WMiRSPN - zgodnie ze złożonym wykazem.

Radny Mirosław Żylik – poprosił o potwierdzenie, że podmiot, który wygra w przetargu będzie pod nadzorem MOSRiR-u lub Wydziału Sportu.

Małgorzata Waszak – Dyrektor WMiRSPN – potwierdziła.

Przewodniczący Patryk Jaskulski zapytał, czy w umowie będą zapisy pozwalające na jej wypowiedzenie?

Małgorzata Waszak – Dyrektor WMiRSPN – poinformowała, że na pewno w umowie znajdą się zapisy pozwalające na jej wypowiedzenie w przypadku naruszenia jej warunków.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nr 6/2022/ZBiLK

Za – 6 (jednogłośnie)

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/06/15, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2022/10/17 10:12:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2022/10/17 10:12:55 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/06/23 13:22:03 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/06/22 08:41:31 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/06/15 14:31:43 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/06/15 12:19:18 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/06/15 11:59:07 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/06/15 11:57:03 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/06/15 11:51:29 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/06/15 11:40:58 nowa pozycja