Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.10.24.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Z DNIA 17 MAJA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Kadłubowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń z 19 i 26 kwietnia br.
3. Rozpatrzenie petycji w sprawie uchwały krajobrazowej
4. Rozpatrzenie skargi na nienależyte wypełnianie obowiązków przez Prezydenta Miasta poprzez brak reakcji na dewastowanie brukowanego odcinka ulicy Felczaka przez 28-tonowe autobusy komunikacji miejskiej oraz brak respektowania zapisów umowy
5. Rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta i Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta w zakresie nieprawidłowości w opublikowanym projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z posiedzeń z 19 i 26 kwietnia br.


Protokoły z ww. posiedzeń Komisji zostały przyjęte w odrębnych glosowaniach /4-za/ jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie petycji w sprawie uchwały krajobrazowej


Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - poprosił o głos Z-cę Prezydenta Miasta

P. Daniel Wacinkiewicz (Z-ca Prezydenta Miasta) -  w trakcie poprzedniej sesji Rady Miasta i zgłoszonej wówczas inicjatywy uchwałodawczej mieliśmy okazje dyskutować nt. kwestii krajobrazowej. Jako przedstawiciel Miasta odpowiedzialny za ten projekt, deklarowałem gotowość prowadzenia tych prac. Nikt z uczestników tej dyskusji nie kwestionował zasadności przyjęcia uchwały krajobrazowej. Dostrzegamy to, jako jeden z deficytów naszego Miasta  i zgodnie z intencją wnoszącego petycję również to, aby problematyka ta doczekała się odpowiedniego rozwiązania. Rozumie intencję wniesienia petycji i popiera ją.  Wszystkich nas łączy przekonanie o zasadności podjęcia tej uchwały, jednak, w odniesieniu  do inicjacji prac, jako takich, które ten proces przygotowania nowej uchwały uruchamiają, należy podkreślić fakt, że  nadal obowiązuje uchwała z 2015 roku, która wszczęła procedurę w tej sprawie. Jak wszyscy wiedzą procedura nie została doprowadzona do finału z tego względu, że przedłożony projekt uchwały nie został uchwalony przez Radę Miasta poprzedniej kadencji . Nie zmienia to jednak faktu, że uchwała z 27.10.2015 roku, która dot. zakresu przedmiotu  związanego z przygotowaniem nowej uchwały i oparta jest o spójną intencję, także składającego petycję podstawie prawnej art. 37. Pkt. 2 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – nadal obowiązuje.  Nie obowiązuje natomiast i nie mamy uchwały dot. kwestii opłat reklamowych i tu widzi zasadność jej przygotowania i podjęcia. Jednak taka uchwała musi być ściśle  powiązana z uchwałą krajobrazową i powinna dopełniać jej regulacje w tym znaczeniu, że będzie stanowić narzędzie realizacji pewnych obowiązków tam zapisanych. Uważa za zasadne jej podjęcie w pakiecie uchwał krajobrazowych.

P. Igor Podeszwik (wnioskodawca petycji) - w tej ustawie jest wymóg, aby projekt uchwały krajobrazowej sporządzić niezwłocznie, więc ma wątpliwości, czy sporządzenie nowego projektu po 7 latach tą przesłankę spełnia. Stąd wniesiona petycja o podjęcie tej uchwały jeszcze raz. Np. w Łodzi taką uchwałę intencyjną ponowiono, a z kolei w Warszawie dobra uchwała krajobrazowa ze względów formalnych została unieważniona przez Wojewodę i sąd to potwierdził.  Aby uniknąć tej sytuacji postuluje o przyjęcie uchwały intencyjnej.  

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski- rozumie intencję wnioskodawcy petycji, ale czy przyjęcie drugiej uchwały intencyjnej nie wymaga zakończenia procesu zamknięcia dotychczasowej uchwały?. Czy możemy działać na obowiązującej uchwale intencyjnej?

P. M. Stawarczyk (Radca Prawny) - jeśli chodzi o kwestię samej uchwały, to została podjęta i jest obowiązująca w porządku prawnym, jako prawo obowiązujące na terenie naszego Miasta. Podejmowanie kolejnej uchwały nie byłoby zgodne z prawem.  Jeśli chodzi o kwestie niezwłoczności to są to kwestie ocenne i nie wpływają na moc uchwały, która została podjęta. Jeśli chodzi o II część petycji dot. opłat reklamowych to musi ona zostać poprzedzona podjęciem uchwały krajobrazowej i w tym zakresie ta petycja może zostać przyjęta przez Radę Miasta.  

Radny M. Żylik - rozumie, że miasto zacznie intensywnie pracować nad tymi uchwałami i na sesji zagłosujemy na dwoma uchwałami.

Z-ca Prezydenta Miasta D. Wacinkiewicz - dokładnie tak. Uchwała o opłacie reklamowej jest narzędziem do realizacji postanowień uchwały krajobrazowej i taka jest intencja, aby przyjąć te uchwały kompleksowo w pakiecie.

P. Igor Podeszwik (wnioskodawca petycji) -   7 lat oczekiwania jednak tego wymogu niezwłoczności nie spełnia. Jest tu dużo podobieństw, jeśli chodzi o uchwalanie planów. Uchwała intencyjna jest przyjmowana 10 lat wcześniej i po 10 latach dopiero uchwalany jest właściwy plan i jest to zgodne z prawem.  Ale w ustawie nie ma wymogu niezwłoczności, a tutaj taki wymóg jest zapisany. Przecież można taką uchwałę podjąć, a jeśli będzie niezgodna z prawem to Wojewoda ją unieważni, ale jeżeli będzie zgodna to mamy pewność, że te prace rozpoczniemy. Trzeba się liczyć z tym, że będą i tak trwały długo, ale nie pójdą na marne. W Warszawie po tylu latach pracy uchwała krajobrazowa została jednak unieważniona, a w Łodzi ponowiono uchwałę.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - czy istnieje ryzyko, że  w momencie przyjęcia ponownej uchwały  krajobrazowej Wojewoda unieważni ją ze względów formalnych z uwagi, że poprzednia uchwała w tej samej sprawie nadal obowiązuje?

P. M. Stawarczyk (Radca Prawny) - nie widział uchwały, która została przyjęta ponownie, ale można przyjąć inną konstrukcję prawną pod kątem formalnym. Można przyjąć nową uchwałę z jednoczesnym uchyleniem uchwały poprzedniej. Naruszeniem prawa byłoby jednak podjęcie uchwały w tej samej sprawie przy obowiązywaniu poprzedniej.

Radny Ł. Tyszler - rozumie zapobiegliwość i troskę, ale  skoro jest już uchwała intencyjna w przedmiotowej sprawie to nie należy mnożyć tych samych aktów prawnych. Może się to zakończyć w sądzie.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski – poddał pod głosowanie wniosek o uznaniu petycji za zasadną w części rozpoczęcia prac nad uchwałą dot.  opłat reklamowych, która będzie narzędziem do późniejszego egzekwowania zasad kształtowania przestrzeni publicznej.   

Komisja w wyniku głosowania /4-za/ przyjęła ww. wniosek.

 


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie skargi na nienależyte wypełnianie obowiązków przez Prezydenta Miasta poprzez brak reakcji na dewastowanie brukowanego odcinka ulicy Felczaka przez 28-tonowe autobusy komunikacji miejskiej oraz brak respektowania zapisów umowy


Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - przypomniał temat ulicy Felczaka oraz wniesioną skargę w tej sprawie. Wyjaśnił, że Skarżący usprawiedliwił swoją nieobecność na dzisiejszym posiedzeniu. Przesłał także dodatkowe informacje w sprawie złożonej skargi. Komisja otrzymała wyjaśnienia w sprawie od Z-cy Prezydenta Miasta Anny Szotkowskiej. Poprosił o przedstawienie opinii prawnej do skargi

P. M. Stawarczyk (Radca Prawny) - skarga dot. stanu nawierzchni ulicy Felczaka. Skarżący wskazuje, że poprzez korzystanie z brukowanego odcinka jezdni przez miejskie autobusy, które mają swój tonaż doszło do uszkodzenia nawierzchni. Skarżący wskazuje, że to powoduje szkody w majątku Gminy i wskazuje, że oznakowanie na tej ulicy, uległo uszkodzeniu i należy w związku z tym skosztować z gwarancji bądź rękojmi w celu przywrócenia oznakowania poziomego ulicy.  Do tej kwestii odniósł się ZDiTM, który w przedstawionych wyjaśnieniach uznał, że autobusy nie spowodowały uszkodzenia nawierzchni i jej stan jest dobry. Okres gwarancji zgodnie z umową wynosił 6 m-cy i podczas tego okresu były prowadzone kontrole i zostały zlecone wymagane naprawy. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg oznakowanie zostanie odmalowane. Na podstawie uzyskanych wyjaśnień skarga jest niezasadna.    

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - na mocy uzyskanych wyjaśnień zawnioskował o uznanie przedmiotowej skargi za bezzasadną.

Komisja w wyniku glosowania /4-za/ jednogłośnie przyjęła ww. wniosek, a tym samym uznała skargę za bezzasadną.


Ad. pkt. 5.
Rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta i Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta w zakresie nieprawidłowości w opublikowanym projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin.


Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - poprosił o przedstawienie wyjaśnień do skargi Panią Dyrektor BPPM.

P. Z. Fiuk-Dymek (Dyrektor BPPM)  - wątpliwości skarżącego dot. obowiązującego studium i niemożności zapoznania się z dokumentem. Skarżący wskazał, że rysunki załączone na poglądowym miejscu nie otwierają się. Zostało to zgłoszone i naprawione, natomiast obowiązujące studium jest cały czas dostępne w miejscu, gdzie dostępne są wszystkie uchwały Rady Miasta.  Skarżący także podnosił wątpliwości dot. trybu prowadzenia konsultacji. Z racji tego, że Prezydent Miasta po raz pierwszy przeprowadza w takim trybie prace nad opracowaniem projektu studium, projekt w fazie roboczej został poddany konsultacjom tzn. udostępniony mieszkańcom w celu zapoznania. Natomiast dalsza procedura sporządzania projektu studium i dalszego opiniowania i następnie przedłożenia Radzie Miasta jest prowadzona zgodnie z ustawą. Wprowadziliśmy tutaj taki dodatkowy element, aby ten proces uspołecznić i dać pole do dyskusji co dzieje się w mieście i co mieszkańcy chcieliby zmienić. Spotkało się to z bardzo dużym zainteresowaniem co było widać po wielu zgłoszonych uwagach. Reasumując, ten tryb konsultacyjny jest prowadzony zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i zgodnie z uchwałą dot. prowadzenia konsultacji społecznych, którą podjęła Rada Miasta. Dalsze prace po zakończeniu konsultacji będą prowadzone zgodnie z ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uwagi, które skarżący wniósł w swoim emailu zaliczyliśmy również  do uwag w trakcie prowadzonych konsultacji. Zostaną one przeanalizowane i odpowiednio rozpatrzone. Podniesiono także wątpliwość słuszności zbierania uwag i  danych osobowych. Ponieważ w formularzu konsultacyjnym zawarta jest klauzula Rodo, a wszelkie nasze prace jako BPPM są prowadzone w tym trybie i żądanie danych osobowych jest istotne dla naszej pracy ponieważ dot. zagospodarowania nieruchomości. Jeżeli ktoś w trybie konsultacyjnym nie chciał przedłożyć swoich danych to na końcu klauzuli była informacja, że może cofnąć zgodę n przetwarzanie swoich danych osobowych i takie uwagi również zostaną rozpatrzone. Skarżący także poddał pod wątpliwość kompetencje Biura oraz tego, kto prowadzi prace nad studium. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym bardzo ściśle określa, że Prezydent sporządza projekt studium i po jego zakończeniu przedkłada go radzie, a organem powołanym w gminie miasto Szczecin do sporządzania tych projektów jest BPPM. Ustawa określa również kompetencje i uprawnienia dla osób, które mogą sporządzać projekty. Wszystko jest prowadzone zgodnie z ustawowymi wymogami i w takim trybie działamy.

Skarżący - rozumie, że radni dostali jeszcze dodatkowe dokumenty w sprawie skargi ?

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - tak, radni otrzymali wyjaśnienia od BPPM w sprawie skargi.

Skarżący - chciałby w pierwszej kolejności zapoznać się z wyjaśnieniami, jaki otrzymali radni.  

P. M. Stawarczyk (Radca Prawny) - jest to kwestia formalna. Tryb skargowy jest trybem uproszonym w którym osoba uprawniona składa skargę, a organ właściwy do rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki gminy bądź na prezydenta jest rada gminy. Merytoryczna komisja rozpatruje skargę i kieruje swoje stanowisko do rady. w tak uproszczonym trybie nie ma konieczności przekazania otrzymanych wyjaśnień osobie która wniosła skargę, dlatego że w tej chwili odbywa się właśnie procedowanie tej skargi.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - jeżeli chce się Pan odnieść do wyjaśnień Pani Dyrektor BPPM to prosi o zabranie głosu. Chciałby też wiedzieć czy skarżący na kontaktował się z Panią Dyrektor w celu przedyskutowania swoich wątpliwości i błędów w studium ? Czy tez pierwszym kontaktem było od razu złożenie skargi?

Skarżący - skarga jest na Prezydenta, bo to on ogłosił konsultacje. Rozumie, że Pani Dyrektor BPPM sama nie ogłosiła tych konsultacji. Nie usłyszał od Pani Dyrektor, że uwzględniono naprawę uwag zgłoszonych w 3 pkt. jego skargi.

P. Z. Fiuk-Dymek (Dyrektor BPPM)-  to co skarżący zawarł w 3 pkt. zostało włączone do uwag rozpatrywanych w trybie konsultacyjnym. Po zakończeniu konsultacji projekt będzie podlegał zmianom. Jest to projekt nie zakończony, roboczy, który po zebraniu wszystkich uwag bardzo różnych dot. prac merytorycznych i innych dot. grafik, czytelności itp. To wszystko zostanie uwzględnione, poprawione i przeanalizowane i ten projekt poprawiony zostanie następnie przekazany do opiniowania i uzgadniania przez instytucje i na tym ostatnim etapie przed uchwaleniem zostanie wyłożony ponownie do publicznego wglądu. Nie można w trakcie prowadzonych konsultacji uwzględnić pana żądania przerwania konsultacji do czasu naprawienia wszystkich błędów. Nie byłoby to zasadne, ponieważ kwestie, które Pan podniósł  nie wpływają na zrozumienie i czytelność całości tego dokumentu. Jest to Pana subiektywna ocena, a jest to dokument roboczy nie miało to wpływu na procedowanie tych konsultacji . Udział mieszkańców w trybie konsultacyjnym był bardzo liczny i wpłynęło bardzo dużo różnych uwag. Widać, że mieszkańcy zapoznali się z całości dokumentu i nie podnoszono w takim zakresie kwestii, że jest on niezrozumiały i nieczytelny. Sam dokument został przemodelowany, przebudowany od 2012 roku i przyjął inną formę. Niektóre jednostki zostały scalone, są inne granice. Są to merytoryczne uwagi, które podlegają rozpatrzeniu w trybie pokonsultacyjnym w trybie dalszych prac nad projektem. Nie zmieniamy w trakcie konsultacji projektu, to jest cały czas ten sam projekt. Naprawiliśmy tylko uwagi dot. braku możliwości zapoznania się z aktualnym studium, że nie otwierały się arkusze.

Skarżący - stwierdził, że największe uwagi dot. nieczytelności samego studium.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - uwag jest dość dużo. dokument studium jest dość obszerny. Długo rozmawialiśmy z Z-cą Prezydenta Miasta D. Wacinkiewicza i z Panią Dyrektor BPPM w jakim kształcie ten dokument ma być najbardziej jasny i czytelny. Uznaliśmy, że zaproponowana, przyjęta metoda w szczególności obszarów osiedlowych tj. 4 form jest najwłaściwsza i czytelna. poprosił o odniesienie się do znikających jednostek

P. Z. Fiuk-Dymek (Dyrektor BPPM) - w poprzednim studium przyjęto zasadę, że całe miasto było podzielone na jednostki urbanistyczne obejmujące całe kwartały bądź większe obszary oraz  jednostki komunikacyjne. Natomiast w tej chwili zostało to przebudowane i te jednostki komunikacyjne na głównych ciągach komunikacyjnych zostały scalone w jeden obszar, który jest opisany w studium. Natomiast pozostałe tereny utrzymują granice jednostek ale w innych granicach, dlatego że niektóre tereny się zabudowały, zmieniło sie ich przeznaczenie i  merytorycznie właściwe było aby kształt tych jednostek zmienił się. Przy porównaniu obu dokumentów widać, że się to zmieniło.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski -  błędy techniczne zostały  naprawione, a pozostałe będą konsultowane, analizowane.  

Radny M. Żylik - szkoda że skarżący wcześniej nie zgłosił się do Pani Dyrektor BPPM w celu wyjaśnienia swoich wątpliwości. Podziękował za czujność skarżącego, ale na przyszłość warto przyjąć inną formę i w pierwszej kolejności wyjaśnić wszelkie wątpliwości u źródła niż od razu składać skargę.

Skarżący - nie znał tego dokumentu, a same konsultacje do studium zostały ogłoszone w skandalicznym czasie, podczas trwającej pandemii.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski  - biorąc pod uwagę wyjaśnienia Pani Dyrektor do skargi poddał pod głosowanie wniosek o uznaniu skargi za niezasadną .

Skarżący - stwierdził, że nie zdążył się odnieść do wszystkich punktów i  przysługuje mu takie prawo.

Komisja w wyniku glosowania /4za,1-przeciw/ przyjęła ww. wniosek, a tym samym uznała przedmiotową skargę za bezzasadną.

Skarżący - zgodnie z przepisami KPA organ ma obowiązek umożliwić obywatelowi wypowiedzenie się w każdej kwestii, co właśnie zostało mu uniemożliwione, dlatego złoży skargę w tej sprawie do WSA.


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Ewa Peryt
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Kadłubowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/05/04, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2021/06/16 13:15:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2021/06/16 13:15:07 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/05/04 11:43:20 nowa pozycja