Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.68.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 16 MARCA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji w dniu 2 marca br.
3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta
-43/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi,
-44/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania,
-45/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze,
-46/22 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych,
-47/22 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania bioodpadów,
-48/22 - pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 49/22 - zmieniająca uchwałę nr XIV/484/20 w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody,
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Przewodnicząca Komisji J. Balicka - proponuje zmianę kolejności procedowania uchwał:

projekt uchwały  nr 45 po projekcie 43 , dalej renumeracja  ( są to uchwały merytorycznie ze sobą związane).

Komisja przyjęła przez aklamację ww.propozycję.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji w dniu 2 marca br.


Komisja w wyniku głosowania: za- 10 (jednogłośnie) przyjęła protokół  z  posiedzenia komisji w dniu 2 marca br


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta
-43/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi,
-44/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania,
-45/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze,
-46/22 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych,
-47/22 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania bioodpadów,
-48/22 - pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 49/22 - zmieniająca uchwałę nr XIV/484/20 w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody,


43/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi,

D. Radzimska– dokonała wprowadzenia do tematu,  projekt uchwały jest przedkładany radnym na wniosek mieszkańców miasta oraz Rady Osiedla Stare Miasto i uwzględnia ich wnioski.

L. Duklanowski-czy proponowane zmiany wiążą się z dodatkową opłatą.

D. Radzimska- proponowane zmiany dotyczą rozszerzenia możliwości dla mieszkańców posiadających kartę płatnego parkowania Stare Miasto na parkowanie na parkingu pod Trasą Zamkową.

Komisja w wyniku głosowania : za – 10, wstrzym.- 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

45/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze,

Projekt uchwały omówiła D. Radzimska Dyrektor WGK – analogicznie jak w poprzedniej uchwale, jest to odpowiedź na wnioski mieszkańców ( mieszkańcy ul. Panieńskiej, Mściwoja, Kuśnierskiej ) posiądą możliwość  abonamentowania  karty Stare Miasto, ponadto strefa obowiązywać będzie  od  7.00-22.00 przez siedem dni w tygodniu.

Małgorzata  Zychowicz Prus Przewodnicząca RO Stare Miasto -  w imieniu mieszkańców podziękowała za wprowadzone rozwiązania

Komisja w wyniku głosowania : za – 11 (jednogłośnie),  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

44/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania,

Projekt uchwały omówiła D. Radzimska Dyrektor WGK – projekt zakłada rozszerzenie strefy na wniosek obserwacji NIOL-u oraz wniosków mieszkańców (Legionów Dąbrowskiego w części i Swarożyca), zmianę ze strefy A na E na ul. Unisławy, Narutowicza oraz ułatwienie dla przedsiębiorców ( zniesienie funkcji dla jednego pojazdu na zakup abonamentu).

Przewodnicząca Komisji J. Balicka dodała, iż uchwała uściśla pojęcie ulicy tzw. ‘stycznej”, były zapytania mieszkańców.

Radny P. Słowik- zapytał o doprecyzowanie zapisu „stycznej”. Obowiązujące abonamenty wykupione w latach ubiegłych jeszcze nie wygasły, czy zmiany nie są zbyt pochopne, czy nie „zapchamy” strefy , jaki jest podział abonamentów.

R. Kanarek Prezes NIOL-u- mieszkaniec ma prawo wyboru na jaką ulicę chce wykupić abonament.

A. Szotkowska Zastępca Prezydenta m. Szczecina – strefa A  - 5300 miejsc  strefa B – 3800; miesięcznych abonamentów dla firm jest  600, pozostałych 1000 dla osób fizycznych.

Komisja w wyniku głosowania : za – 9, wstrzym.- 2,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

46/22 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych,

Projekt uchwały omówiła D. Radzimska Dyrektor WGK

Radny P. Słowik- czy uchwała obniży koszty gospodarowania frakcją bioodpadów? Czy gmina planuje samodzielnie gospodarować bioodpadami.

D. Radzimska- nie ma takiej informacji, może przesłać na maila. Jest taka furtka, iż koszty będą niższe.

A. Szotkowska- jest to rozwiązanie tańsze, niż  opłata osobno za wywóz i odbiór. Przyjmowanie odpadów przez miasto nie będzie tańszym rozwiązaniem , bo będą koszty instalacji.

Komisja w wyniku głosowania : za – 9, wstrzym.- 2,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

47/22 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania bioodpadów,

Projekt uchwały omówiła D. Radzimska Dyrektor WGK

Komisja w wyniku głosowania : za – 9, wstrzym.- 1,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

48/22 - pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Projekt uchwały omówiła D. Radzimska Dyrektor WGK

Komisja w wyniku głosowania : za – 9 (jednomyślnie) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

49/22- zmieniająca uchwałę nr XIV/484/20 w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody,

Projekt uchwały omówiła A. Szotkowska Zastępca Prezydenta   Komisja w wyniku głosowania : za – 9 (jednomyślnie) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/03/10, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2022/04/20 11:12:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2022/04/20 11:12:16 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/03/17 12:26:02 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/03/10 10:11:09 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/03/10 10:09:13 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/03/10 10:03:05 nowa pozycja