Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.4.44.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 21 KWIETNIA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Agata Grenda - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 77/21 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok (sfera: Edukacja i nauka),
- Nr 84/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
4. Wstępna informacja nt. rekrutacji do szkół podstawowych.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
- Wybór przedstawiciela Komisji do prac w Komisji Nagród Prezydenta Miasta Szczecin.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 17.03.21 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 17.03.21 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 77/21 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok (sfera: Edukacja i nauka),
- Nr 84/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.


Projekt uchwały nr 77/21 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok

A. Hofman – Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych – omówiła zmiany w budżecie inwestycyjnym Biura (załącznik nr 3 i 4 do projektu uchwały).

A. Kurzawa – zapytała o budowę murów oporowych przy Liceum Ogólnokształcącym Nr 6: skąd zwiększenie kosztów tego zadania? Plan po zmianach obejmuje blisko 4 mln zł.

K. Tutko – Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich – wyjaśniła, że wynika to z rozszerzenia zakresu prac o boisko.

A. Kurzawa – zapytała o budowę szkoły przy ul. Kredowej: proponowane jest przeniesienie środków na rok 2022, z czego to wynika?

M Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta – poinformował, że nastąpił problem z wykonawcą tej inwestycji. Pieniądze założone do realizacji na ten rok, zostały przeniesione na rok kolejny.

J. Balicka – poprosiła o potwierdzenie: czy zmiany w budżecie bieżącym w sferze Edukacja i nauka wynikają z wdrożenia projektów RPO?

L. Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty – potwierdziła.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca A. Grenda poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr 77/21 w sferze „Edukacja i nauka”.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, ww. projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 84/21 w spr. - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

P. Bartnik – zapytał, czy proponowane zmiany wymagają konsultacji ze wszystkimi związkami zawodowymi, czy może tylko z tymi, których członkowie pracują w danej szkole?

L. Rogaś – wyjaśniła, że konsultacje są prowadzone ze wszystkimi reprezentatywnymi zawiązkami zawodowymi.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, ww. projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Wstępna informacja nt. rekrutacji do szkół podstawowych.


L. Rogaś - jesteśmy w trakcie potwierdzania woli nauki dziecka w danej szkole przez rodziców. Zdarzają się pojedyncze przypadki, kiedy rodzice tego nie robią. Dyrektorzy szkół obdzwaniają ich i potwierdzają, czy jest to ostateczna decyzja. Na tym etapie rekrutacji mamy 3628 uczniów urodzonych w danym roczniku i zameldowanych w Szczecinie. Kandydatów było 3229. Każdy kandydat ma 2 formy do wyboru: może wybrać wyłącznie szkołę rejonową i on musi być 2035 przyjęty do szkoły. Dzieci spoza rejonu wypełniają wniosek, wskazują 3 szkoły 1204 i jeśli nie dostaną się do żadnej z nich, z automatu zostanie dopisany do szkoły rejonowej. Zgłosiło się 46 rodziców dzieci 6-letnich. Wszyscy wybierający szkołę rejonową zostali zakwalifikowani. Z pozostałych kandydatów zakwalifikowano 1195 osób do szkół pozarejonowych. Mamy 9 osób nie zakwalifikowanych do żadnej szkoły – są to dzieci spoza naszej gminy, dla których nie było miejsca w wybranych przez nie szkołach. 36 dzieci spoza naszej gminy zostało przyjęte do szczecińskich szkół. Mamy jeszcze 221 wolnych miejsc w całym systemie. W naborze dla dzieci spoza rejonu liczy się liczba punktów. W SP-6 zdarzyło się, że dzieci z taka samą liczbą punktów było 28 i żadne z nich nie zostało przyjęte. Utworzona klasa liczy 12 uczniów. Mamy też 39 uczniów powtarzających klasę 1 i dla nich miejsca są zagwarantowane. Utworzono 138 oddziałów klas pierwszych, w tym 9 klas integracyjnych (liczba ta jest dostosowana do liczby dzieci z orzeczeniami). Mamy też 15 klas sportowych i 114 oddziałów ogólnodostępnych (średnio 23,4 dziecka/ oddział). Są szkoły cieszące się ogromnym zainteresowaniem rodziców spoza rejonu: 10, 55, 56, 51, CKS, 11, 63, 18, 54. Są też dwie szkoły z oddziałami wypełnionymi w stopniu minimalnym: SP15 (13 zakwalifikowanych) i SP44 (13 uczniów), SP24 (14 uczniów).

U. Pańka – ad. drugoroczność dzieci: radna nie umie się pogodzić z tym, że tolerujemy drugoroczność w naszym kraju. Na poziomie szkoły podstawowej to nie powinno mieć miejsca. Może powinniśmy podjąć jakieś działania, aby temu zapobiec? Ad. szkoła w Kluczu: to nasze decyzje skutkują takimi problemami. Dzieci z Podjuch i z Klucza uczęszczają do szkoły społecznej na ul. Skalistej. Jeśli pozwolimy na więcej szkół na obrzeżach, to tak się będzie działo.

L. Rogaś – zgadza się z tym, że drugoroczność jest ogromnym problemem. W klasie pierwszej jest niezrozumiała. Mamy przecież pomoc psychologiczno-pedagogiczną, możliwość pracy indywidualnej i pomocy na różne sposoby. Jak bardzo krzywdzimy te dzieci? Na pomoc psychologiczno-pedagogiczną już dwa lata temu wydaliśmy 52 mln zł. Przecież problemy tych dzieci wynikają prawdopodobnie z zaniedbań, które szkoła powinna bez problemu wyrównać. Ad. szkoła w Kluczu – przypomniała, że kilka lat temu podjęto próbę likwidacji tej szkoły. Zablokowana została przez nauczycieli, którzy dziś nie mają całego etatu. Zgodziła się z radną, że trzeba będzie cos z tym zrobić. W Podjuchach są dwie szkoły publiczne, które pomieszcza też tę garstkę dzieci z Klucza.

P. Bartnik – ad. drugoroczność w klasie pierwszej: nie jest to tylko wina szkoły czy nauczyciela. Są dzieci wychowywane w patologicznych środowiskach. Rodzice niewydolni wychowawczo nie są w stanie temu podołać. Bez opieki społecznej i służby zdrowia szkoła sobie nie poradzi. To musi być rozwiązanie kompleksowe. Radny obawia się problemów, jakie pojawią się po powrocie dzieci do szkół po pandemii. Zaproponował odrębne posiedzenie Komisji poświęcone temu tematowi. Ad. szkołą w Kluczu – radny jest przeciwnikiem likwidacji szkół. Jednak może się tak zdążyć, że szkoła w końcu nie nabierze pierwszej klasy. Nastąpi jej naturalna śmierć.

R. Łażewska – ad. drugoroczność – problem często bierze się stąd, że dziecko kierowane jest do poradni przez nauczyciela, jednak poradnia przekazuje orzeczenie wyłącznie rodzicowi. I to od jego woli zależy, czy ta opinia zostanie przekazana do szkoły we właściwym czasie. Powinniśmy dużą opieką otoczyć także i rodziców.

B. Baran – zaproponował odrębne spotkanie, poświęcone temu tematowi. To, co dziś usłyszeli radni, jest bardzo poważne. Tych dzieci nie można tak zostawić z tym problemem. Trzeba wypracować metody pomocy. Drugoroczność może oczywiście być, jako ostateczność, ale ma ona pomóc uczniowi.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.
- Wybór przedstawiciela Komisji do prac w Komisji Nagród Prezydenta Miasta Szczecin.


A. Grenda – zaproponowała radnego M. Żylika do prac w Komisji Nagród Prezydenta.

M. Żylik- wyraził zgodę.

W związku z tym Komisja wytypowała radnego M. Żylika do prac w ww. Komisji.

T. Mądry – zapytała o to, czy nauczycielki przedszkolne będą mogły uczyć języków obcych w ramach pensum, czy też będą miały ograniczony etat?

L. Rogaś – wyjaśniła, że wymagania wobec nauczycieli przedszkolnych, którzy mają prowadzić przygotowanie do nauki języka, są takie jak dla absolwenta filologii obcej. Jest spora grupa pań, które ukończyły studia podyplomowe i mają przygotowanie zarówno z metodyki, jak i znajomości języka. Nie jest to jednak uznawane przez rząd z powodu braku certyfikatu. Na rozmowie u p. Kurator ustalono, że dyrektorki przedszkoli mają szukać osób z pełnymi kwalifikacjami. Jeżeli nie znajdą, to we wrześniu będzie zgoda na zatrudnienie osób bez certyfikatu. Ad. godziny – jeżeli w danym przedszkolu są nadgodziny i nikt nie zejdzie poniżej pełnego etatu to wtedy trzeba problem rozwiązać tak, żeby nie było podwójnego zatrudnienia. Jeżeli tych nadgodzin nie było i tylko jedna pani jest w grupie w czasie lekcji języka obcego, to chcąc uniknąć podwójnego zatrudnienia, nie będziemy nikogo zwalniać. Wydłużymy wówczas częściowo pracę grup.

T. Mądry – przypomniała porozumienie pomiędzy dyrektorkami SOSW dla dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących. W arkuszu organizacyjnym nie ma odpowiednich zapisów, gwarantujących pracę nauczycielom placówki przy ul. Szpitalnej.

L. Rogaś – wyjaśniła, że tego zapisu nie może być w arkuszu, zanim nie nastąpi przeniesienie nauczyciela. Miejsca dla nich są zarezerwowane. Są dla nich wakaty w SOSW na ul. Grzymińskiej.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Agata Grenda
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/04/15, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2021/05/12 13:52:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2021/05/12 13:52:39 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/04/15 11:29:07 nowa pozycja