Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.7.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 9 KWIETNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 09:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Klub Motorowy Szczecin- rozpatrzenie wniosku w sprawie przekazania klubowi terenu pod tor off-road dla motocykli i quadów (godzina 8.30-9.30)
4. Stowarzyszenie Miłośników Dąbia i Okolic STOMIDO- Przedstawienie prezentacji "Koncepcja dla zagospodarowania terenu Dąbia na cele społeczno-kulturalne, integracyjne i handlowe" - (godzina 9.30-10.30)
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia


Komisja w wyniku głosowania (za-8) przyjęła  protokół z dnia 26.03.2019r.


Ad. pkt. 3.
Klub Motorowy Szczecin- rozpatrzenie wniosku w sprawie przekazania klubowi terenu pod tor off-road dla motocykli i quadów (godzina 8.30-9.30)


Przewodniczący Komisji Patryk Jaskulski przywitał zebranych gości, przypomniał, że Klub Motorowy złożył wniosek do komisji o możliwość spotkania się  z radnymi.

 Poprosił p. Sebastiana Janika o zabranie głosu i przedstawienie istoty sprawy.

Pan  S. Janik-Wiceprezes ds. sportowych- Klub Motorowy Szczecin- przedstawił sytuację związaną z utworzeniem toru off-road dla motocykli i kładów. Wniosek pisemny złożony przez Klub stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Prezes przedstawił prezentację  multimedialną dot. tej dyscypliny sportowej, przypomniał, że ostatnie mistrzostwa świata odbyły się w Szczecinie na torze przy ul. Woj. Polskiego w roku 1995. Starają się o teren w granicach gminy miasta Szczecin, trwa to już od  ładnych kilkunastu lat, znaleźli miejsce, które byłoby idealne dla ich potrzeb( rejon węzła komunikacyjnego autostrady A6 z drogą szybkiego ruchu S3 -teren ulicy Kluczborskiej) -  niestety sprawy proceduralne przeciągają  się i nadal stoją w tym samym miejscu. Pan Wiceprezes przypomniał też, że wskazana lokalizacja toru uzyskała akceptację Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Została ona uwzględniona jako teren dla sportów motorowych w będącym w opracowaniu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru planistycznego. Również istotny jest fakt, że w roku 2007 komisja Sportu Rady Miasta w swoim stanowisku  uznała, że miastu potrzebny jest  taki tor i zobowiązała Prezydenta do dalszych działań w tym zakresie.  Proszą dziś radnych z Komisji Inicjatyw i Sportu o pomoc w  podjęciu odpowiednich kroków w sprawie wdrożenie ścieżki legislacyjnej w celu przekazania terenu klubowi.

Głos zabrał jeszcze pan Bartłomiej Bielski-Strażnik Leśny z Nadleśnictwa Gryfino- który poinformował,  że motocykliści i kładowcy „rozjeżdżają” lasy, niszcząc poszycie i odsłaniając konary drzew, to dotyczy również puszczy Bukowej , która stała się koszmarem dla spacerowiczów i coraz bardziej doskwiera mieszkańcom miasta i pobliskich osiedli, tam sport motorowy  powoduje  duże zniszczenia i dewastację krajobrazu.  Puszcza Bukowa nie jest miejscem dla motocrossu, z drugiej zaś strony-brak jest w mieście takiego terenu dla crossowców.

Głos zabrał również Pan Prezes Zarządu Andrzej Gaszewski, powiedział, że szukając dobrej lokalizacji na tor chcieli, aby był to teren w granicach miasta, ale na tyle daleko, aby zgłuszyć hałas. Budowa drogi S-3 uniemożliwiła im chwilowo dalsze działania, w chwili obecnej trwają  prace planistyczne nad tym terenem. Poza tym sprawa zablokowana jest chwilowo w GDDKiA. Czekają na ich pozytywną decyzję  co do drogi dojazdowej do planowanego centrum Sportów Motorowych i Rekreacji-które miałoby tam powstać.

Jednocześnie Pan Prezes zwrócił uwagę na wychowawczą rolę klubu Motorowego  odnośnie zachowań na drodze a co za tym idzie-bezpieczeństwo na ulicach miast. Przyznał, że wychowankowie, szkoleni w technikach jazdy na motorach, są bezpiecznymi kierowcami, znają zasady i możliwości swojego sprzętu. Intencją Klubu jest pokazanie młodzieży a także społecznościom lokalnym,  że sport motocyklowy można uprawiać bezpiecznie na zorganizowanych obiektach.

Głos zabrał radny Pawlicki, pyta ile czasu będzie trwać budowa toru crossowego, jaki jest koszt finansowania tego przedsięwzięcia i jaka forma użyczenia terenu zadowalałaby Klub?

Prezes Gaszewski odpowiedział, że  pół roku będzie trwało profesjonalne przygotowanie trasy, koszt orientacyjny budowy toru? Trudno dziś powiedzieć, ale nie będą to wielkie koszty, najdroższe są zawsze zawody, bo trzeba przygotować  i zabezpieczyć  cała logistykę związaną z imprezą. Sądzi, że gdyby Miasto dało 3o-40 tys złotych, to zmieściliby się w kosztach budowy toru. Ale bez pomocy Miasta również dadzą radę.  Teren jest gminy Miasta  Szczecin- więc oczekują tu prawa użyczenia tego miejsca na określony czas.

Dodał, że posiadają pozytywna opinię ochrony środowiska, problem jest tylko o stronie GDDKiA z dojazdem do posesji.

Radny Marek Kolbowicz pyta, czy umowa użyczenia z miastem pomogłaby Klubowi odnośnie kwestii  proceduralnych?

Prezes odpowiedział, że z  pewnością byłoby im dużo łatwiej.

Radny Przemysław Słowik podsumowując- jest pozytywna opinia Nadleśnictwa, i innych podmiotów, ale jest pytanie, czy zmieszczą  się na tym terenie? Chodzi głownie o zaplecze, bazę na Centrum Sportów Motorowych? Zwrócił uwagę na fakt, że jak już tor powstanie, to trzeba będzie dać wyraźny sygnał użytkownikom kładów i motorów, że do lasu wjazdu nie ma. Nie ma rozjeżdżania Puszczy Bukowej.

Wiceprezes Sebastian Janik odpowiedział, że jest to teren ok. 30 hektarów. Na tor potrzebują  około 6 hektarów, tyle samo na logistykę. Spokojnie się tam pomieszczą.

Przewodniczący Komisji Patryk Jaskulski kończąc temat, chciałby podsumować dzisiejsze spotkanie stanowiskiem komisji, proponuje Stanowisko o treści:

Komisja Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży popiera ideę budowy toru motocrossowego w Szczecinie i chcąc wesprzeć działania Klubu Motorowego zwraca się  do Pana Prezydenta o podpisanie stosownej umowy użyczenia terenu w rejonie węzła komunikacyjnego autostrady A6 z drogą szybkiego ruchu S3 (na terenie ulicy Kluczborskiej w Szczecinie). Wskazany teren jest własnością Miasta Szczecin, a lokalizacja toru uzyskała akceptację Biura Planowania Przestrzennego Miasta.

Głosowanie projektu stanowiska: za-7-jednogłośnie

Następnie Przewodniczący Komisji, na wniosek radnego Marka Kolbowicza, poddał pod  głosowanie projekt Stanowiska o treści:

Komisja Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży Rady Miasta Szczecin zwraca się  do Pana  Prezydenta o wystosowanie listu intencyjnego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczący wsparcia działań Klubu Motorowego w budowie toru motocrossowego w Szczecinie. Przedmiotem  dyskusji jest droga zbiorcza w bezpośrednim sąsiedztwie węzła Klucz (dojazd do planowanego Centrum Sportów Motorowych i Rekreacji- w ciągu ul. Kluczborskiej).

Głosowanie: za- 7-jednogłośnie.

 


Ad. pkt. 4.
Stowarzyszenie Miłośników Dąbia i Okolic STOMIDO- Przedstawienie prezentacji "Koncepcja dla zagospodarowania terenu Dąbia na cele społeczno-kulturalne, integracyjne i handlowe" - (godzina 9.30-10.30)


Pan Czesław Dziembaj Stowarzyszenie Miłośników Dąbia i Okolic STOMIDO przedstawił  prezentację multimedialną  „Koncepcja dla zagospodarowania terenu Dąbia na cele społeczno-kulturalne, integracyjne i handlowe”. Prezentacja stanowi zał.  do protokołu.

Przewodniczący Patryk Jaskulski przypomniał, że Czesław Dziembaj zwrócił się do komisji z wnioskiem o umożliwienie przedstawienia  tej prezentacji, na wniosek m.in.  p Edyty Łongiewskiej Przewodniczącej Komisji Kultury zaproszono przedstawiciela Biura Partnerstwa Prywatno-Publicznego aby zastanowić się nad formułą odnośnie realizacji projektu.  Pyta Pana Dziembaja o szacunkowe koszty tej inwestycji.

Cz. Dziembaj podał przykład Starej Rzeźni, jest to projekt w formule PPP. Odnośnie kosztów budowy, trudno jest powiedzieć dokładnie myśli że około 2 tys zl/mkw. Całościowo nie będzie to więcej niż 20 mln złotych.

Radna Edyta Łongiewska zwróciła uwagę na fakt, że prawobrzeżna dzielnica miasta jest „niedopieszczona” kulturalnie, są nowe potrzeby mieszkańców, szuka się miejsc o charakterze kulturotwórczym, miejsc przypadkowych spotkań, np. na osiedlu, gdzie połączona jest funkcja handlowa z kulturą-  brak jest w mieście takich przestrzeni. Tu podała przykład dobrego połączenia  tych funkcji w prezentacji p. Dziembaja. Jest tu też element wykorzystania dziedzictwa kulturowego (stary mur miejski). Projekt się radnej podoba.

Radny Pawlicki zadał pytanie  czy Rada Osiedla Dąbie jest pozytywnie nastawiona do tego pomysłu?

Uzyskał odpowiedz, że Rada Osiedla popiera w całości budowę obiektu.

Patryk Jaskulski poprosił o zabranie głosu p. Małgorzatę Bil-Modrankę Kierownika Biura PPP o opinię w tej sprawie. Czy można będzie skorzystać w tym  przypadku z formuły PPP?

P.Bil-Modranka odpowiedziała, że koncepcja STOMIDDO jest bardzo ciekawa, ale partnerstwo PPP jest ustawowo zdefiniowane. Niestety, w tym przypadku nie zachodzi taka formuła, musi być zdefiniowany cel publiczny+wybór jednego partnera , który zaprojektuje, wybuduje i utrzyma potem tę inwestycje. W przypadku STOMIDO – są parkingi, handel i usługi, brak partnera i inwestora, jest to prawnie niewyjaśnione.

Czesław Dziembaj stwierdził,  że w tym przypadku  trzeba zapomnieć  o PPP, są natomiast wątpliwości prawno-interpretacyjne. Ale ważna jest sama idea! Już to jest partnerstwem: szkoła, Miasto, stowarzyszenie. Liczy na partnerstwo dosłowne, nie ustawowe. Oczekuje dziś  od miasta decyzji i oświadczenia, że Miasto taki obiekt chce.

I aby nie zakłócać ładu i porządku garażowiczy- proponują aby za taką samą opłatą mogli pokryć koszty nowych miejsc garażowych. Przede wszystkim potrzebna jest tu dobra wola miasta.

Patryk Jaskulski przyznał,  że jest dobra wola Rady, spotkanie dzisiejsze o tym świadczy, ale jako radni muszą się trzymać  litery prawa i przepisów.

Radna E. Łongiewska- patrzy na ten obiekt przez pryzmat kulturotwórczy , na Osiedlu mieszka około 12 tysięcy mieszkańców, zapytała p. Jagodę Kimber z Wydziału  Kultury  o stanowisko Wydziału w tej sprawie. Jest tam Dom Kultury, niedaleko  i planowana nowa przestrzeń która ma być projektem instytucji kultury, zbudowana ze środków publicznych.

Jagoda Kimber-  z-ca dyr.WK- pochwaliła projekt i prezentację Stowarzyszenia STOMIDO, projekt pozytywnie oceniony przez Wydział Kultury, ale trzeba to rozpatrzeć pod kątem budżetu miasta. Jest duża wola i determinacja p.Czesława Dziembaja, od kilku lat zabiega o ten teren, ale trzeba przypomnieć, że w niedalekiej odległości znajduje się Dom  Kultury , Klub Delta i nowa koncepcja restrukturyzacji Filii Biblioteki Publicznej przy ul. Dziennikarskiej, gdzie wzorem np. Mediateki, oprócz wypożyczalni i czytelni, można się będzie napić kawy i będą się tam odbywać spotkania literackie. Dużym wysiłkiem finansowym Miasta, będzie budowana na prawobrzeżu nowa Mediateka przy ul.Iwaszkiewicza. W filii biblioteki przy ul. Krzemiennej ma powstać  Centrum Integracji Aktywności Lokalnej. Nie można powiedzieć, że na prawobrzeżu nic się nie dzieje.

Przewodniczący Komisji zapytał, jak można pomóc Stomido?

P. Kimber przekierowała go innych podmiotów, Stowarzyszeń, które tworzyły w mieście cos podobnego. Podała przykład radnego M.Szyszko.

Radny Mirosław Żylik zadał pytanie, czego oczekuje od Miasta Stowarzyszenie Stomido?

Czesław Dziembaj powiedział, że nie należy myśleć tylko w kategoriach finansowych, ludzie, mieszkańcy Osiedla powinni się tam poczuć jak we wspólnocie, jak we własnym domu. Ma być to miejsce integracji całego osiedla.

Radny Marek Kolbowicz podsumował: jest inicjatywa Stomido, jest dobry pomysł i jest miejsce na realizację projektu. Ale pyta p.Dziembaja, kto ma to wybudować  i za jakie pieniądze? Pyta, czy  pieniądze ma dać  Miasto ?

p. Dziembaj przyznał, że mają  patronat ZUTu, za sobą  mają też  konkursy na ten właśnie projekt, 10 lat temu konkurs  wygrał najciekawszy projekt. Chcieliby, aby Miasto potraktowało ten pomysł poważnie.

Radny Marcin Pawlicki zapytał o studium wykonalności,  biznes plan i finanse. Padła tu kwota około 20 milionów złotych na realizację  projektu, radny pyta, czy nie można by etapować realizacji w/w  np. w ramach SBO? Pyta, czy były jakieś przymiarki w tym kierunku?

P. Czesław Dziembaj powiedział, że projekt jest zgłoszony do BPPM. Dziś prosi o wsparcie merytoryczne miasta.

Patryk Jaskulski oświadczył, że wsparcie jest, ale trzeba racjonalnych przesłanek tzn. pieniędzy. Sam projekt jest dobry, podoba mu się. Społeczność  lokalna to jedno, ale bez zaplanowanych finansów nie uda się nic zrobić. Dziś,  na ten moment nie widzi możliwości pomocy.

Głos zabrała p.Maryla Szczęsna Stowarzyszenie Stomido- właścicielem gruntu jest Miasto, najpierw trzeba znać wolę miasta i dopiero wówczas, gdy będzie dobra wola, można dalej działać. Mają związane ręce.

Radny M. Pawlicki zadał pytanie, czy wiadomo jakie plany ma Miasto Szczecin wobec tego terenu? Czy są jakieś plany zagospodarowania  tego obszaru? Radny jest zdania, że należy wystąpić do Prezydenta  z zapytaniem w tej sprawie.

Czesław Dziembaj stwierdził, że w Biurze Planowania Przestrzennego jest ich wniosek, uchwała Rady Osiedla również tam jest, Biuro pracuje nad planem.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek aby zwrócić się do Prezydenta z zapytaniem o plany miasta w stosunku do działek nr 11.2, 11/1, 17/8 obręb 4025. Głosowanie:  (za-6)

 

Na tym zakończono posiedzenie, Komisja wystąpi do Prezydenta z  podjętymi stanowiskami.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Myślińska
Główny Specjalista BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/04/01, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Niburska, dnia: 2019/04/24 13:45:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Niburska 2019/04/24 13:45:20 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/04/10 10:33:43 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/04/05 12:11:48 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/04/05 11:52:53 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/04/02 09:10:50 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/04/02 08:55:13 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/04/01 13:11:00 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/04/01 11:09:59 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/04/01 10:21:23 nowa pozycja