Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.54.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 6 GRUDNIA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 13:30
Zakończenie posiedzenia - 16:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2022 - ciąg dalszy prac. Opiniowanie projektu uchwały Nr 238/21 w spr. budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok.
3. Opiniowanie projektu uchwały Nr 250/21 w spr. uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026.
4. Opiniowanie projektu uchwały Nr 239/21 w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin.
5. Opiniowanie projektu uchwały Nr 48/21 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok.
6. Opiniowanie projektu uchwały Nr 249/21 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
7. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Opiniowanie projektu uchwały Nr 248/21 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok.


P. Bartnik – przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu omówiono zmiany w budżecie bieżącym na 2021 rok. Poprosił Wiceprezydenta M. Przepierę o omówienie zmian w budżecie majątkowym Miasta na rok 2021.

M. Przepiera – omówił powyższe zmiany, z autopoprawką. Podkreślił, że większość zmian wynika z przesunięć zadań na rok 2022. Oba budżety: na rok 2021 i 2022 są kompatybilne. Jako przykład podał Mediatekę, gdzie wszystkie oferty przetargowe okazały się wyższe od zaplanowanego budżetu na ten cel. Zadanie jest przesunięte na rok 2022, wraz ze zwiększeniem środków.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, o ile wyższe są oferty przetargowe Na Mediatekę w stosunku do zaplanowanych środków?

M. Przepiera – całość inwestycji to blisko 30 mln zł. Nasze szacunki były na 22-23 mln zł.

R. Lewandowski – zapytał, jakiej klasy nakładki asfaltowe są kładzione na remontowanych ulicach? Np. na al. Wojska Polskiego, ul. Ściegiennego, ul. Królowej Jadwigi?

K. Tutko – Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich – wyjaśniła, że w zależności od kategorii drogi dobierany jest rodzaj asfaltu, np. drogi krajowe i wojewódzkie są układane w kategorii KR5.

M. Przepiera – zobowiązał się przedstawić informację wycinkową, zaznaczając że jest ona rozciągnięta na całość dróg w mieście.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o tramwaj do Mierzyna

M. Przepiera – inwestycja jest przygotowana od strony dokumentacyjnej i pozwoleniowej. Przypomniał, że dokumentacja jest oceniana jako kontrowersyjna z uwagi na zaplanowaną kolizje w stosunku do znajdujących się tam drzew. W związku z tym ta inwestycja jest pod znakiem zapytania. W budżecie nie ma środków na ten cel, jest próba ich pozyskania z różnych programów, głównie z nowej perspektywy unijnej.

E. Łongiewska – Wijas – zgodziła się, że projekt się zestarzał i nie przystaje do współczesnych wymagań ochrony przyrody. Czy Miasto przewiduje korektę tego projektu? Jak oceniana jest realność tego projektu? Przypomniała, że wkrótce powinien być ogłoszony efekt konsultacji, jakie odbyły się w październiku br.

M. Przepiera – odpowiedział, że sytuacja zmienia się dynamicznie: jeszcze 3 miesiące temu kwestia środków z Krajowego Planu Odbudowy wydawała się kwestią kilku tygodni. Dziś widać, że tych środków nie ma, nie ma dofinansowania. Nie wiemy dziś, czy i kiedy jakieś środki się znajdą. Trudu realizacji tego zadania beż środków zewnętrznych nie będziemy zapewne podejmować.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o zmniejszenie deficytu budżetowego na rok 2021 (104 mln zł) i planowane zwiększenie dochodów z podatku PIT na rok 2021: poprosiła o ogólny komentarz na ten temat w kontekście grup społecznych zaniedbywanych przez ostatnie lata. Wydaje się, że tak korzystna sytuacja może sprzyjać decyzjom.

D. Pudło – Żylińska – Skarbnik Miasta – przypomniała, że struktura dochodów Miasta to nie tylko PIT. Mamy ubytek na dochodach z tytułu np. sprzedaży biletów komunikacji miejskiej i wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania. Już tylko te dwie pozycje to ubytek blisko 45 mln zł. Rekompensata nadprogramowego PiT-u wyrównuje ten ubytek. Z kolei deficyt Miasta (104 mln zł) zmniejszony w roku 2021 przeniesiony został na rok 2022.

E. Łongiewska – Wijas – powiedziała, ze ta odpowiedź nie jest do końca przekonująca. Szczególnie w kontekście wydatków majątkowych zaplanowanych na rok 2022. Radna zgodziła się z koniecznością kontynuowania rozpoczętych inwestycji, wskazała jednak na 400 mln zł wydatków inwestycyjnych, których nie było w planach wcześniej. Te środki można było uwolnić i zaangażować w wydatki bieżące.

M. Przepiera – inwestycji nie można rozpatrywać w kontekście jednego roku. W zadaniach wieloletnich dochodzi do przesunięć: środki zaplanowane do wydania w roku 2021 zostały przesunięte na rok 2022. Taka sytuacja niestety się powtarza, szczególnie wtedy kiedy zakłócony jest rynek inwestycyjny.

R. Stankiewicz – poprosił o wyjaśnienie mniejszych niż planowano dochodów z SPP.

A. Szotkowska – Zastępca Prezydenta Miasta – potwierdziła, że wpływy z tego tytułu są mniejsze niż planowano. Przy w pełni działające strefie i nowych stawkach te wpływy szacowano na 50 mln zł. Parametry, które wpłynęły na zmniejszenie tej kwoty to zmiana wnoszonych opłat (osoby wykupujące abonament roczny w ostatnich dniach obowiązywania starych zasad), dostosowywanie nowej strefy (prawidłowe oznakowanie) i pandemia.

R. Lewandowski – nawiązał do zapisów analizy SWOT, gdzie w zagrożeniach wpisano „ System dystrybucji dochodów – brak władztwa podatkowego w zakresie PIT; wprowadzenie zmian systemowych skutkujących brakiem wpływu potencjalnych dochodów; skutek około 129 mln zł”. Radny zapytał: 1/ Kto miałby posiadać to władztwo podatkowe w zakresie PIT: Prezydent Miasta, Rada Miasta, każde miasto w Polsce, tylko Miasto Szczecin? 2/ Gdyby Urząd Miasta miał to władztwo podatkowe w zakresie PIT, to w jaki sposób chciałby je spożytkować z korzyścią dla mieszkańców?

D. Pudło – Żylińska – powiedziała, że podatek PIT w ostatnim okresie czasu było to jedno z dynamiczniej rozwijających się źródeł dochodów własnych. Blisko 50% z zaliczki trafiało do jednostki samorządu terytorialnego, i przekładało się na wydatki majątkowe i bieżące mające podnosić jakość życia społeczności lokalnej. To powiązanie podatków z budżetem wydawało się sensownym rozwiązaniem, mającym wpływ na rozwój samorządu terytorialnego. Obecna zmiana ustawia to źródło na stałym poziomie, w transferach z budżetu państwa przybiera postać podobną do dotacji celowych. Samorządy od lat wnioskowały, by mieć wpływ na ten podatek: skoro mieszkańcy wypracowują wkład do budżetu państwa, to to źródło powinno wracać do tych małych ojczyzn. Ad. władztwo podatkowe: w przypadku podatku od nieruchomości organem jest wójt/ burmistrz/ prezydent, ale to rada miasta kreuje politykę fiskalną, ustalając stawki lub wprowadzając ulgi. Zatem tutaj, mówiąc o władztwie lokalnym w stosunku do PIT, miałoby być to na poziomie organu stanowiącego. Jeżeli chodzi o poziom tego mówimy o ¼ dochodów bieżących. Każde wahnięcie w tym źródle stanowi b. znaczny ubytek.

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 248/21 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok (z autopoprawką).

W głosowaniu: za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 3 Komisja zaopiniowała ww. projekt pozytywnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektu uchwały Nr 249/21 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin


W głosowaniu: za – 5, przeciw – 1, wstrzym – 2 ww. projekt uchwały, z autopoprawką, został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2022 - ciąg dalszy prac. Opiniowanie projektu uchwały Nr 238/21 w spr. budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok.


P. Bartnik – przypomniał, że podczas omawiania projektu budżetu majątkowego ustalono, że jeśli po analizie  tego materiału radni będą mieli jeszcze jakieś pytania czy wątpliwości, zwrócą się z nimi do o Prezydenta M. Przepiery. Przewodniczący ustalił, że takich pytań nie zgłoszono. Wobec tego poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 238/21.

W głosowaniu: za – 5 – za, 1 – przeciw, 2 – wstrzym. ww. projekt uchwały, z autopoprawką, zaopiniowano pozytywnie.


Ad. pkt. 5.
Opiniowanie projektu uchwały Nr 239/21 w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin.


W głosowaniu: za – 5, przeciw – 2, wstrzym – 1 ww. projekt uchwały, z autopoprawką, został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 6.
Opiniowanie projektu uchwały Nr 250/21 w spr. uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026.


W głosowaniu: za – 5, przeciw – 1, wstrzym – 2 ww. projekt uchwały, z autopoprawką, został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 7.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/11/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2022/04/01 14:46:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2022/04/01 14:46:33 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/11/30 09:46:36 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/11/30 09:39:35 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/11/30 09:19:39 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/11/30 09:18:08 nowa pozycja