Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.12.14.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY I PROMOCJI
Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 14:00
Zakończenie posiedzenia - 16:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Przemysław Słowik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Opiniowanie projektów uchwał:
- 195/20 ws. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok (w zakresie kultury),
- 201/20 ws. wyrażenia zgody na realizację inicjatywy upamiętniającej Ofiary Grudnia 70 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie,
- 211/20 ws. nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Bukowe Wzgórza),
- 212/20 ws. nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Czesława Niemena),
- 213/20 ws. Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Opiniowanie projektów uchwał:
- 195/20 ws. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok (w zakresie kultury),
- 201/20 ws. wyrażenia zgody na realizację inicjatywy upamiętniającej Ofiary Grudnia 70 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie,
- 211/20 ws. nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Bukowe Wzgórza),
- 212/20 ws. nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Czesława Niemena),
- 213/20 ws. Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.


Projekt uchwały Nr 195/20 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok

J. Leszczyńska – Dyrektor Wydziału Kultury – omówiła projekt uchwały w części „Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Poinformowała o zmianach w budżecie Wydziału Kultury dot. zadań: Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji.

P. Słowik – zapytał o środki na remont rzeźby „Labirynt”.

J. Bondar – Architekt Miasta – poinformował, że ZUK będzie występował ośrodki na ten cel na rok 2021.

E. Łongiewska – Wijas – przypomniała, że „Labirynt” jest dziełem sztuki współczesnej.  Zapytała, czy jest tu jakaś opieka konserwatorska?  Radna zwróciła też uwagę na fakt, że środki na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego znajdują się także w budżetach innych dysponentów, nie tylko Wydziału Kultury. Zdaniem radnej Komisja powinna dysponować pełną wiedzą na ten temat.

J. Bondar – wyjaśnił, że odbudowa i remont „Labiryntu” odbywać się będzie z udziałem prof. Wilka. Udział autora w odbudowie rzeźby będzie kluczowy. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

W głosowaniu: za – 10, wstrzym. – 2, przeciw – 0 Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Nr 195/20.

Projekt uchwały Nr 201/20 w spr. wyrażenia zgody na realizację inicjatywy upamiętniającej Ofiary Grudnia’70 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

A. Siwek – Dyrektor Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN – poinformował, że IPN jest inwestorem pomnika(bierze na siebie finansowanie oraz ścieżkę formalną i proceduralną). Zadanie jest realizowane na wniosek środowisk, m.in. Stowarzyszenia grudzień’70/ Styczeń’71.

P. Kudelski – architekt - omówił prezentację stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu. Powiedział, że jego intencją jest opisanie dwóch rodzajów śmierci: śmierć publiczna oraz osobiste umieranie, którego symbolem jest płyta chodnikowa.

P. Słowik – zapytał, czy projekt uwzględnia drzewa rosnące wokół pomnika?

P. Kudelski – poinformował, że powierzchnia wolna wokół drzew została powiększona, a sama płyta pomnika została ułożona w ten sposób, by nie naruszać systemu korzeniowego drzewa.

P. Słowik – zapytał o koszty pomnika.

A. Siwek – poinformował, że są one rzędu 300-350 tys. zł.

J. Balicka – zapytała, czy IPN będzie partycypował w kosztach utrzymania pomnika.

D. Jackowski – zwróciła uwagę na fakt, że pomnik będzie postawiony w miejscu ustronnym, nieoświetlonym, bez dozoru. Radna ma obawy, że stanie się on przedmiotem aktów wandalizmu. Poddała też pod rozwagę rozpisanie konkursu na pomnik upamiętniający wydarzenia szczecińskiego grudnia.

E. Łongiewska – Wijas – zaproponowała, by zamiast tworzyć nowy pomnik, przenieść na Cmentarz Centralny „Anioła Wolności” – dzieło o charakterze wybitnie funeralnym, nie pełniące swojej roli w obecnej lokalizacji.

A. Siwek – powiedział, że nie ma możliwości by IPN łożył na utrzymanie pomnika. Obiekt przejdzie w zasób Miasta Szczecin i bieżące jego utrzymanie będzie spoczywać na Urzędzie Miasta. Jeśli dojdzie do istotnego uszkodzenia, oczywiście Instytut jest przygotowany do przeprowadzenia i sfinansowania prac remontowych.

P. Kudelski – odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa przytoczył przykład kaplicy braci Klaus P. Zumthora oraz izby przyjęć w jednym z warszawskich szpitali -  w obu obiektach nie doszło do aktów wandalizmu i zdaniem p. Kudelskiego należy zaufać społeczeństwu uznając, że pomnik i jego otoczenie złagodzą obyczaje. Ad. propozycja przeniesienia „Anioła Wolności” powiedział, że to dzieło wymaga przestrzeni. Jego zdaniem ta propozycja nie jest dobra: dzieło powstało w określonym kontekście.

G. Zielińska – powiedziała, że projekt jest doskonały w swojej formie, minimalistyczny i że będzie doskonale pasował do otoczenia. Zaproponowała też rozważenie oświetlenia pomnika.

P. Bartnik – radny powiedział, że projekt do niego trafia. Szary świat i bruk znajdują w nim odzwierciedlenie. Zdaniem radnego nie ma tu zagrożenia incydentami wandalizmu. Opowiedział się za tym pomnikiem, za uczczeniem tamtych wydarzeń.

U. Pańka – zapytała, czy radni otrzymają treść porozumienia między Miastem a IPN?

J. Bondar – z jego wiedzy wynika, że treść porozumienia jeszcze nie była redagowana.

A. Siwek – powiedział, że będzie to standardowe porozumienie, jakie w takich przypadkach IPN podpisuje przekazując dany obiekt samorządowi.

E. Łongiewska – Wijas – pyta o to, jak będzie wyglądało oświetlenie tego dzieła? Czy rozważano, by włączyć je w dzieło, by to artysta miał wpływ na jego rozmieszczenie?

P. Kudelski – przypomniał, że w tym rejonie nie ma sieci energetycznej. Zaproponował wykonanie paneli solarnych, niewidocznych dla ludzi, oświetlających jedynie posadzkę wewnątrz kręgu.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

W głosowaniu: za – 8, wstrzym. – 3, przeciw – 1 Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Nr 201/20.

Projekt uchwały Nr 211/20 w spr. nadanianazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Bukowe Wzgórza),

Projekt uchwały Nr 212/20 w spr. nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Czesława Niemena).

W. Wnuk – Geodeta Miasta –omówił ww. projekty uchwał, zgodnie z uzasadnieniem.

Radni nie zgłosili uwag do omówionych projektów.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Nr 211/20.

Następnie w głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Nr 212/20.

Projekt uchwały Nr 213/20 w spr. Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

M. Błaszczyk – Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – omówiła procedurę tworzenia Programu oraz rolę BDO w tym procesie.

J. Leszczyńska – omówiła zadania realizowane przez Wydział Kultury w ramach Otwartych Konkursów Ofert oraz Małych Dotacji. Poinformowała o propozycjach złożonych przez radną E. Łongiewską – Wijas do omawianego projektu uchwały (załącznik nr 4 do protokołu). Podziękowała za te propozycje i zadeklarowała skorzystanie z nich. Podkreśliła, że część z tych postulatów została już uwzględniona przy formułowaniu treści OKO na rok przyszły. Kwoty zaplanowane na rok przyszły to ok. 2 mln zł + ok. 240 tys. zł na Małe Dotacje.

R. Stankiewicz – powiedział, że Szczecin ma wiele osób, podmiotów, stowarzyszeń, które są zainteresowane pozyskaniem tych środków. Poparł wnioski radnej E. Łongiewskiej – Wijas. Powiedział też, że środki zabezpieczone na Małe Dotacje (240 tys. zł) to zbyt mało. Zaapelował o zwiększenie tej kwoty.

J. Leszczyńska – zgodziła się z opinią radnego R. Stankiewicza. Zapowiedziała, że starają się przesuwać środki z różnych zadań. Na dziś kwota na Małe Dotacje sięga ok. 300 tys. zł. Trwają obecnie prace nad projektem budżetu. Dyskusje nad potrzebami są gorące, oszczędności szuka się tam, gdzie to możliwe.

E. Łongiewska - Wijas – powiedziała, że nie rozumie dlaczego, skoro widać potrzebę wdrożenia jej postulatów, nie zostały one wprowadzone do omawianego projektu uchwały. Skoro zgadzamy się, że jest to potrzebne i będzie dobrze wpływało na rozwój kultury w mieście, powinno zostać umieszczone w omawianym projekcie uchwały. Przypomniała, że zarówno Wydział Kultury jak i Rada Działalności Pożytku Publicznego, odniosły się do tych propozycji pozytywnie. Złożyła wniosek formalny o wprowadzenie tych zapisów do projektu uchwały Nr 213/20. Zapytała też, dlaczego w punkcie dotyczącym realizacji obszaru „Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego” tylko ¼ zadań jest realizowana przez Wydział Kultury? Zdanie radnej jest to niepojęte. Radna nawiązała także do kwot przeznaczonych na kulturę. W ubiegłym roku przeznaczono na  kulturę 2 505 tys. zł, w tym roku jest to 2 390 tys. zł. podczas, gdy pieniądze przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi rosną ( z 38 mln zł na 39 mln zł). Radna prosi o wyjaśnienie tej sytuacji.

J. Leszczyńska – wyjaśniła, że postulaty radnej, ocenione pozytywnie przez Wydział Kultury, zostały przekazane do BDO z prośbą o ich uwzględnienie. Powiedziała też, że trwają rozmowy na temat kwot zabezpieczonych w budżecie na zadania w zakresie kultury. Są to rozmowy merytoryczne, podczas których artykułowane są potrzeby zarówno w budżecie bieżącym i majątkowym. „Lobbujemy, by te kwoty, w tym szczególnym roku, nie zostały zmniejszone, a nawet, by nie uległy zmianie. Staramy się jak możemy. Przedstawiamy merytoryczne argumenty”.

M. Błaszczyk – powiedziała, że Wydział Kultury reagował bardzo elastycznie na potrzeby środowiska kultury (w 2019 zaprojektował na Małe Dotacje 200 tys. zł, wykonanie wyniosło 344 tys. zł). W tej chwili również jest taka tendencja. Ad. kwestia realizacji zadań z zakresu „Kultura, szuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwo narodowe” powiedziała, że jedno zadanie jest stricte związane z kulturą (Przygotowanie i realizacja imprez…). Pozostałe zadania są w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu przypisane do Biura Dialogu Obywatelskiego. Na styku działań różnych wydziałów jest prowadzenie Inkubatora Kultury. Nawiązując do kwestii budżetu tu Wydziału Kultury powiedziała, że w zeszłym roku Wydział Kultury zaplanował na Małe Dotacje 200 tys. zł, w tym roku zaplanował 240 tys. zł.  Jej zdaniem nie widać tu spadku finansowania.

E.  Łongiewska – Wijas – powiedziała, że zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, w ustawie o organizowaniu działalności kulturalnej, przypisane są do działań z obszaru kultury. Także INKU, gdyby został przypisany merytorycznie do Wydziału Kultury, dałby mu świetny kontakt ze środowiskami kultury.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.

W głosowaniu: za – 10, wstrzym. – 0, przeciw – 1, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Nr 213/20.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Przemysław Słowik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/10/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2020/11/19 11:55:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2020/11/19 11:55:36 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/10/29 14:12:55 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/10/13 14:53:40 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/10/13 14:44:16 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/10/13 14:09:01 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/10/13 13:59:42 nowa pozycja