Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.43.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 27 STYCZNIA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Kontynuacja dyskusji nt. nowego regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Kontynuacja dyskusji nt. nowego regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.


Przewodniczący Patryk Jaskulski – przypomniał, że dzisiejsze posiedzenie jest kontynuacją dyskusji na temat kształtu Regulaminu SBO. Przypomniał wypracowane dotychczas przez Komisję wnioski.

 

Radny Łukasz Kadłubowski - zaproponował podział środków SBO: 70% projekty lokalne, 30 % „zielone” SBO. Zaproponował także oparcie podziału środków w obszarach lokalnych o algorytm bazujący na podziale procentowym opartym w 80% na liczbie mieszkańców danego obszaru lokalnego i w 20% powierzchni danego obszaru lokalnego.

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do Regulaminu, zakładającej wprowadzenie zapisu w § 10 ust. 1 i 2 mówiącego o podziale budżet SBO: 70% na projekty lokalne, 30 % na „zielone” SBO

Za – 7 (jednogłośnie)

Poprawka została przyjęta.

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do Regulaminu, zakładającej wprowadzenie zapisu w § 10 ust. 3 wprowadzającej podział środków w oparciu o algorytm bazujący na podziale procentowym opartym w 80% na liczbie mieszkańców danego obszaru lokalnego i w 20% powierzchni danego obszaru lokalnego

Za – 7 (jednogłośnie)

Poprawka została przyjęta.

 

Adam Kopciński-Galik – zwrócił uwagę na zapis § 5 ust. 1 pkt 8, który mówi o etapach inwestycji. Zawnioskował o wykreślenie tego punktu.

Radny Łukasz Kadłubowski – zgodził się z przedmówcą, wyraził opinię, że jest to martwy przepis i powinien być wykreślony.

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do Regulaminu, zakładającej wykreślenie § 5 ust. 1 pkt 8

Za – 7 (jednogłośnie)

Poprawka została przyjęta.

 

Radny Przemysław Słowik – zaproponował wykreślenie § 12 ust. 4 oraz wykreślenie zastrzeżenia odnoszącego się do ust. 4 w § 12 ust. 2. Wyraził opinię, że niezasadne jest wykluczanie autorów projektów.

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do Regulaminu, zakładającej wykreślenie § 12 ust. 4 oraz wykreślenie zastrzeżenia odnoszącego się do ust. 4 w § 12 ust. 2

Za – 8 (jednogłośnie)

Poprawka została przyjęta.

 

Radny Przemysław Słowik – zaproponował zmianę w § 13 ust. 1, polegającą na zmianie sformułowanie ”osoba odpowiedzialna za kierowanie daną instytucją”, na „osoba reprezentująca daną instytucję”.

Katarzyna Korszewska – Radca Prawny – poinformowała, że zaproponowany przez Radnego zapis wydaje się być bardziej prawidłowym z punktu widzenia prawnego.

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do Regulaminu, zakładającej zmianę w § 13 ust. 1 – zmiana ”osoba odpowiedzialna za kierowanie daną instytucją”, na „osoba reprezentująca daną instytucję”

Za – 7 (jednogłośnie)

Poprawka została przyjęta.

 

Adam Kopciński-Galik – zaproponował wprowadzenie w § 11 ust 3 zapisu, który zobowiązywałby autorów i współautorów projektu do określenia zakresu, za który dany współautor jest w projekcie odpowiedzialny.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – wyraził obawę, że znacząco skomplikowałoby to proces.

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do Regulaminu, zakładającej zmianę w § 11 ust 3, wprowadzającej zapis o określeniu zakresu, za który dany współautor jest odpowiedzialny w ramach projektu

Za – 1, przeciw – 6, wstrzym. -1.

Poprawka nie została przyjęta.

 

Radny Łukasz Kadłubowski – zaproponował  dodanie ust. 3 w § 13 w  który mówiłby o tym, że w przypadku odmowy wyrażenia gotowości do współpracy jednostki miejskiej, zobowiązana jest ona do uzasadnienia swojej odmowy

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do Regulaminu, zakładającej dodanie ust. 3 w § 13 w  który mówiłby o tym, że w przypadku odmowy wyrażenia gotowości do współpracy jednostki miejskiej, zobowiązana jest ona do uzasadnienia swojej odmowy

Za – 8 (jednogłośnie)

Poprawka została przyjęta.

 

Arkadiusz Lisiński – zwrócił uwagę na zapis § 14 ust. 3. Wyraził opinię, że karty weryfikacyjne powinny być publikowane po weryfikacji formalnej, a nie dopiero po zatwierdzeniu listy do głosowania.

Biuro Dialogu Obywatelskiego – poinformowała, że są to kwestie funkcjonalności systemu i trzeba sprawdzić, czy takie rozwiązanie jest możliwe do wprowadzenia.

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do Regulaminu, zakładającej zmianę w § 14 ust. 3, mówiącej o tym, że karty weryfikacyjne powinny być publikowane po weryfikacji formalnej, a nie dopiero po zatwierdzeniu listy do głosowania (jeśli będzie techniczna możliwość)

Za – 4, przeciw – 2, wstrzym. – 2.

Poprawka została przyjęta.

 

Radny Przemysław Słowik – zaproponował doprecyzowanie § 15 pkt 11: „w granicach administracyjnych Miasta”.

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do Regulaminu, zakładającej zmianę w § 15 pkt 11 – doprecyzowanie „w granicach administracyjnych Miasta”

Za – 7, przeciw – 0, wstrzym. – 1.

Poprawka została przyjęta.

 

Radny Łukasz Kadłubowski – zaproponował  w kontekście § 16 pkt 4 doprecyzowanie, że chodzi o projekt „miękki” oraz w kontekście § 16 pkt 5 doprecyzowanie, że dany teren jest przedmiotem wszczętej procedury zbycia.

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do Regulaminu, zakładającej zmianę w § 16 pkt 4 – doprecyzowanie, że chodzi o projekt „miękki”

Za – 7 (jednogłośnie)

Poprawka została przyjęta.

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do Regulaminu, zakładającej zmianę w § 16 pkt 5 –  doprecyzowanie, że dany teren jest przedmiotem wszczętej procedury zbycia

Za – 7, przeciw – 0, wstrzym. – 1.

Poprawka została przyjęta.

 

Radny Przemysław Słowik – zaproponował wykreślenie § 18 ust. 13. Wyraził opinię, że nie powinno się negatywnie ani pozytywnie oznaczać żadnych projektów.

Marta Safader-Domańska – Ogrodnik Miasta – poinformowała, że jest to propozycja, która wyszła bezpośrednio od niej. Jeśli jakiś projekt jest opiniowany negatywnie to są ku temu bardzo poważne powody. Weryfikacja zajmuje bardzo dużo czasu oraz wymaga pracy i nie powinno być tak, że opinia urzędników, którzy de facto wykonują te zadania w żaden sposób nie będzie brana pod uwagę podczas głosowania. Znakomita większość mieszkańców nie zagłębia się aż tak bardzo w projekty i powinni oni widzieć oznaczenia projektów zaopiniowanych negatywnie.  

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zauważył, że nie można zakładać, że mieszkańcy nie wiedzą na jaki projekt głosują. Nie powinno się stygmatyzować projektów. Wprowadzenie zaproponowanego rozwiązania daje pole do nadużyć. Przychylając się do głosów Radnych zapowiedział powrót do tej kwestii na kolejnym posiedzeniu Komisji.

 

Radny Marcin Biskupski – zauważył, że jeśli dopuszczone będzie głosowanie papierowe, to należy wykreślić słowo „wyłącznie” z § 21 ust 3.

Arkadiusz Lisiński – zwrócił uwagę, że jeśli mają zostać zorganizowane punkty, w których będzie możliwość głosowania papierowego, to powinny one znaleźć się w każdym obszarze lokalnym.

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do Regulaminu, zakładającej wykreślenie słowa „wyłącznie” z § 21 ust 3 i dopuszczenie głosowanie papierowego

Za – 6, przeciw – 0, wstrzym. – 1.

Poprawka została przyjęta.

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do Regulaminu, zakładającej określenie lokalizacji punktów, gdzie będzie można głosować papierowo

Za – 7 (jednogłośnie).

Poprawka została przyjęta.

 

Radny Łukasz Kadłubowski – zaproponował zmianę zapisu w § 21 ust. 13 na zapis: „Prezydent ogłasza wyniki głosowania podając je do publicznej wiadomości nie później niż 7 dni od zakończenie głosowania”.

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do Regulaminu, zakładającej zmianę zapisu w § 21 ust. 13 na zapis: „Prezydent ogłasza wyniki głosowania podając je do publicznej wiadomości nie później niż 7 dni od zakończenie głosowania”

Za – 8 (jednogłośnie)

Poprawka została przyjęta.

 

Adam Kopciński – Galik – zaproponował wprowadzenie głosowania preferencyjnego.

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do Regulaminu, zakładającej zmianę zapisu w § 21 ust. 8 – mieszkaniec oddaje jeden głos na projekt lokalny i jeden głos na projekt „zielony”

Za – 7 (jednogłośnie)

Poprawka została przyjęta.

 

Radny Przemysław Słowik – zaproponował wykreślnie § 22 ust. 2, ponieważ jego zdaniem są to sztuczne i niepotrzebne wymagania.

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do Regulaminu, zakładającej wykreślenie § 22 ust. 2

Za – 6, przeciw – 0, wstrzym. – 1.

Poprawka została przyjęta.

 

Radny Łukasz Kadłubowski – zaproponował wprowadzenie terminu 7 dni kalendarzowych w § 23 ust. 2.

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do Regulaminu wprowadzającej termin 7 dni kalendarzowych w § 23 ust. 2

Za – 6 (jednogłośnie)

Poprawka została przyjęta.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/01/20, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2022/02/24 14:21:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2022/02/24 14:21:51 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/02/18 12:40:29 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/01/27 11:28:58 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/01/20 12:06:20 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/01/20 12:02:32 nowa pozycja