Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.4.45.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 12 MAJA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Agata Grenda - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Dyskusja nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 21.04.21 przyjęto w głosowaniu: za – jednomyślnie.


Ad. pkt. 3.
Dyskusja nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.


D. Wacinkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta – omówił kluczowe kwestie będące przedmiotem regulacji Studium, mające bezpośredni związek z tym, w jaki sposób funkcjonuje edukacja w Szczecinie. Przekazał informacje dot. demografii (liczba ludności, jej struktura, migracje) oraz infrastruktury (przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, szkoły podstawowe, szkoły sportowe i artystyczne, szkoły ponadpodstawowe, szkoły policealne, szkoły branżowe, szkoły techniczne, szkoły i ośrodki kształcenia specjalnego, ośrodki specjalne i opiekuńczo-wychowawcze). Mówił kierunki, przed którymi stoi Miasto: 1/ Przestrzenna i strukturalna zmienność zapotrzebowania na usługi edukacyjne. Konieczność wprowadzenia elastyczności polityki lokalizacyjnej. Planując te działania trzeba jednak mieć na uwadze wizję tego, w jaki sposób będziemy zachęcać mieszkańców do powrotu do Śródmieścia. Docelowe utrzymanie istniejących obiektów w dotychczasowych lokalizacjach, z uwzględnieniem budowy nowych. 2/ Zapewnienie warunków i rezerw terenowych dla funkcjonowania sieci przedszkoli i szkół podstawowych z zagwarantowaną dostępnością pieszą, ale i powiązaniem z terenami usług. 3/ Utrzymanie procesu wymiany wyeksploatowanych technicznie obiektów przedszkolnych, na nowoczesne budynki, z uwzględnieniem prognoz demograficznych dla konkretnych osiedli i warunków lokalnych. 4/ Dostosowanie gęstości sieci szkolnej do skali i warunków migracji mieszkańców. 5/ Wprowadzanie oddziałów przedszkolnych dla 4 – i 5 –latków do szkół podstawowych. 6/ Odtwarzanie i rozwój szkolnictwa branżowego. 7/ Tworzenie warunków do integracji ludności napływowej i ich dzieci.  8/ Swobodna lokalizacja żłobków z uwzględnieniem dogodnej komunikacji i sąsiedztwa terenów rekreacyjnych. 9/ Zachowanie w strukturze społecznej Miasta tych obiektów, które ze względów demograficznych będą zamykane.

R. Łażewska – zapytała, w jaki sposób Obejście Zachodnie wpłynie na te części miasta, które będą z nim sąsiadowały? Czy przełoży się to na strukturę oświatową, szczególnie na osiedlach północnych?

D. Wacinkiewicz – przypomniał, że ideą Studium jest miasto zwarte, ściśle powiązane z komunikacją zbiorową.  Zamykamy myślenie o Szczecinie w pierścieniu SKM-ki. Lokowanie nowych osiedli tylko ze względu na tej jeden czynnik, jakim jest Obejście Zachodnie, jest wysoce ryzykowne.

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – Obejście Zachodnie przebiegać będzie w znacznej odległości od Szczecina. Na północy planowany jest węzeł Police i węzeł Tanowo. Rolą obejścia jest wyeliminowanie niepotrzebnego ruchu w kierunku do centrum miasta. Większą rolę miastotwórczą należy przyłożyć do Trasy Średnicowej i Obwodnicy Północnej.

P. Bartnik – zgłosił następujące uwagi: 1/ W pkt. 3 kierunków zapisano „niezbędne jest zapewnienie sieciowego funkcjonowania systemu oświaty w sposób minimalizujący koszty społeczne, w tym koszty ponoszone przez gminę”. Czy jedno nie zaprzecza drugiemu? Gmina chcąc budować kolejne szkoły musi zainwestować kolosalne pieniądze. Samorząd musi mieć te wydatki na odpowiednim poziomie. 2/ Bardzo istotnym punktem jest ten dotyczący stworzenia warunków do asymilowania ludności napływowej. To jest rzecz niezbędna dla rozwoju całego Miasta. 3/ W zapisach dotyczących szkół branżowych radny proponuje uwypuklić kształcenie ustawiczne. 4/ Uwzględnić w zapisach t.2 Studium („Kierunki”) kształcenie specjalne i resocjalizację.

D. Wacinkiewicz – powiedział, ze edukacja jest być może najważniejsza w tym systemie. Bez niej nie zrealizujemy naszych celów strategicznych. Ad. ograniczenie kosztów społecznych i kosztów po stronie gminy powiedział, że brakuje tam jednego słowa: „zbędne koszty”. Chodzi tu u racjonalizację. Nie myślimy o oszczędzaniu na edukacji ale na wydatkach nieuzasadnionych. Ad. asymilacja ludności napływowej – powiedział, że musimy mieć świadomość, że będzie pojawiało się coraz więcej obcokrajowców. Nie tylko z Ukrainy. Potrzebujemy tych mieszkańców. To element bilansowania tendencji demograficznych. Musimy się do tego przygotować. 

B. Baran – nawiązał do informacji o tym, że 40% uczniów liceów ogólnokształcących stanowią uczniowie z gmin ościennych.  Zawsze wykazywaliśmy troskę o miejsca w internatach, ale zawsze był tu pewien niedobór. Zapytał, jaka jest pespektywa na najbliższe lata? Poprosił też o uwzględnienie tu uczniów ze szkolnictwa specjalnego. Jest bardzo ważne, by również tym dzieciom zapewnić miejsca w naszych bursach i internatach.  Ad. karty osiedli – niezwykle ważna jest informacja dotycząca funkcjonowania w danym miejscu żłobków i przedszkoli. To ten element polityki społecznej może sprawić, że poprawią się tendencje demograficzne w mieście.

K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta – ad. internaty – przypomniał, że mamy b. precyzyjny program rozwoju sieci internatów. Reforma oświaty (likwidacja gimnazjów) spowodowała przesunięcie w czasie tego programu. W tej chwili pierwsze internaty powracają do eksploatacji, pojawiają się też zupełnie nowe placówki. Jest tu pełne zrozumienie dla tego tematu. To jest także w interesie Miasta. Ad. miejsca w przedszkolach i żłobkach – miejsca przedszkolne są zabezpieczone w 100%. Każdy rodzic ubiegający się o miejsce w przedszkolu, takie miejsce otrzyma. Cały czas ta sieć jest modyfikowana, także poprzez oddziały przedszkole w szkołach. Myślimy także ostatnio o zespołach żłobko-przedszkoli. Staramy się tworzyć takie placówki, pomimo niesprzyjających przepisów. Ad. osoby niepełnosprawne – zgodził się z poglądem radnego. Mamy szkoły specjalne spełniające rolę metropolitalną.

M. Przepiera – ad. bursy i internaty powiedział, że jeśli chodzi o zasób, który mogliśmy modernizować to kończymy zaplanowane zadania. Paradoksem jest, że modernizacje, przy wyższych standardach, sprawiły, że tych miejsc mamy mniej. Ad. żłobki i przedszkola – inwestycja przy ul. Przygodnej to ok. 28 mln zł. Z takimi kwotami trzeba się liczyć. Zgodził się, że trzeba dedykować te pieniądze w miejsca gdzie w najlepszy sposób zrealizują swoją funkcję. Ad. inwestycje kierowane do uczniów niepełnosprawnych- przypomniał zakończona inwestycję na ul. Mickiewicza i rozpoczęcie kolejnej: na ul. Grzymińskiej.

B. Baran – powiedział, że czas oczekiwania na miejsce w żłobku jest tak długi, że dziecko może się go nie doczekać. Taki mamy deficyt tych miejsc.

K. Soska - przypomniał, że w ostatnich 4 latach podwoiliśmy liczbę miejsc żłobkowych. To ogromny wysiłek Miasta. Spadek bezrobocia w ostatnich latach spowodował duża presję na nowe miejsca w tych placówkach. Przypomniał, że Szczecin realizuje pionierski program „Bonu opiekuńczego”, który uzupełnia tą ofertę. Miejsca w żłobkach niepublicznych także są elementem systemu.

A. Szerniewicz – Kwas – Biuro Planowania Przestrzennego Miasta – powiedziała, że projekt Studium byłby jeszcze obszerniejszy, gdyby nie ograniczono się w nim do zapisów, które można przełożyć na przestrzeń. My gwarantujemy rezerwy terenowe na szeroko pojęte usługi społeczne. Ten wachlarz jest tak duży, aby mogło to kroczyć za migracjami i rozwojem Miasta. Mamy informację z Wydziału Oświaty, że pomimo rejonowości w szkołach, zdarzają się placówki, gdzie 30% dzieci jest spoza obwodu. Dużo rodziców zgłasza swoje dzieci nie do placówki w pobliżu miejsca zamieszkania, ale w pobliżu miejsca pracy. Tym bardziej potrzebna jest nam elastyczność. Patrząc w karty jednostek planistycznych wszędzie tam, gdzie są rezerwy na mieszkalnictwo umieszczono zapis o zespołach nowej zabudowy z wykształceniem lokalnego centrum usługowego, w tym – usługi społeczne. Zgodziła się z uwagami radnego bartnika. Zapewniła, że zapis dot. kształcenia specjalnego znajdzie się w Studium. Podobnie z kształceniem ustawicznym.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Agata Grenda
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/05/06, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2021/06/16 14:02:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2021/06/16 14:02:08 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/05/21 15:11:38 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/05/06 15:22:07 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/05/06 14:19:37 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/05/06 13:26:18 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/05/06 13:20:24 nowa pozycja