Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.4.45.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 12 MAJA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Agata Grenda - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Dyskusja nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 21.04.21 przyjęto w głosowaniu: za – jednomyślnie.


Ad. pkt. 3.
Dyskusja nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.


D. Wacinkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta – omówił kluczowe kwestie będące przedmiotem regulacji Studium, mające bezpośredni związek z tym, w jaki sposób funkcjonuje edukacja w Szczecinie. Przekazał informacje dot. demografii (liczba ludności, jej struktura, migracje) oraz infrastruktury (przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, szkoły podstawowe, szkoły sportowe i artystyczne, szkoły ponadpodstawowe, szkoły policealne, szkoły branżowe, szkoły techniczne, szkoły i ośrodki kształcenia specjalnego, ośrodki specjalne i opiekuńczo-wychowawcze). Mówił kierunki, przed którymi stoi Miasto: 1/ Przestrzenna i strukturalna zmienność zapotrzebowania na usługi edukacyjne. Konieczność wprowadzenia elastyczności polityki lokalizacyjnej. Planując te działania trzeba jednak mieć na uwadze wizję tego, w jaki sposób będziemy zachęcać mieszkańców do powrotu do Śródmieścia. Docelowe utrzymanie istniejących obiektów w dotychczasowych lokalizacjach, z uwzględnieniem budowy nowych. 2/ Zapewnienie warunków i rezerw terenowych dla funkcjonowania sieci przedszkoli i szkół podstawowych z zagwarantowaną dostępnością pieszą, ale i powiązaniem z terenami usług. 3/ Utrzymanie procesu wymiany wyeksploatowanych technicznie obiektów przedszkolnych, na nowoczesne budynki, z uwzględnieniem prognoz demograficznych dla konkretnych osiedli i warunków lokalnych. 4/ Dostosowanie gęstości sieci szkolnej do skali i warunków migracji mieszkańców. 5/ Wprowadzanie oddziałów przedszkolnych dla 4 – i 5 –latków do szkół podstawowych. 6/ Odtwarzanie i rozwój szkolnictwa branżowego. 7/ Tworzenie warunków do integracji ludności napływowej i ich dzieci.  8/ Swobodna lokalizacja żłobków z uwzględnieniem dogodnej komunikacji i sąsiedztwa terenów rekreacyjnych. 9/ Zachowanie w strukturze społecznej Miasta tych obiektów, które ze względów demograficznych będą zamykane.

R. Łażewska – zapytała, w jaki sposób Obejście Zachodnie wpłynie na te części miasta, które będą z nim sąsiadowały? Czy przełoży się to na strukturę oświatową, szczególnie na osiedlach północnych?

D. Wacinkiewicz – przypomniał, że ideą Studium jest miasto zwarte, ściśle powiązane z komunikacją zbiorową.  Zamykamy myślenie o Szczecinie w pierścieniu SKM-ki. Lokowanie nowych osiedli tylko ze względu na tej jeden czynnik, jakim jest Obejście Zachodnie, jest wysoce ryzykowne.

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – Obejście Zachodnie przebiegać będzie w znacznej odległości od Szczecina. Na północy planowany jest węzeł Police i węzeł Tanowo. Rolą obejścia jest wyeliminowanie niepotrzebnego ruchu w kierunku do centrum miasta. Większą rolę miastotwórczą należy przyłożyć do Trasy Średnicowej i Obwodnicy Północnej.

P. Bartnik – zgłosił następujące uwagi: 1/ W pkt. 3 kierunków zapisano „niezbędne jest zapewnienie sieciowego funkcjonowania systemu oświaty w sposób minimalizujący koszty społeczne, w tym koszty ponoszone przez gminę”. Czy jedno nie zaprzecza drugiemu? Gmina chcąc budować kolejne szkoły musi zainwestować kolosalne pieniądze. Samorząd musi mieć te wydatki na odpowiednim poziomie. 2/ Bardzo istotnym punktem jest ten dotyczący stworzenia warunków do asymilowania ludności napływowej. To jest rzecz niezbędna dla rozwoju całego Miasta. 3/ W zapisach dotyczących szkół branżowych radny proponuje uwypuklić kształcenie ustawiczne. 4/ Uwzględnić w zapisach t.2 Studium („Kierunki”) kształcenie specjalne i resocjalizację.

D. Wacinkiewicz – powiedział, ze edukacja jest być może najważniejsza w tym systemie. Bez niej nie zrealizujemy naszych celów strategicznych. Ad. ograniczenie kosztów społecznych i kosztów po stronie gminy powiedział, że brakuje tam jednego słowa: „zbędne koszty”. Chodzi tu u racjonalizację. Nie myślimy o oszczędzaniu na edukacji ale na wydatkach nieuzasadnionych. Ad. asymilacja ludności napływowej – powiedział, że musimy mieć świadomość, że będzie pojawiało się coraz więcej obcokrajowców. Nie tylko z Ukrainy. Potrzebujemy tych mieszkańców. To element bilansowania tendencji demograficznych. Musimy się do tego przygotować. 

B. Baran – nawiązał do informacji o tym, że 40% uczniów liceów ogólnokształcących stanowią uczniowie z gmin ościennych.  Zawsze wykazywaliśmy troskę o miejsca w internatach, ale zawsze był tu pewien niedobór. Zapytał, jaka jest pespektywa na najbliższe lata? Poprosił też o uwzględnienie tu uczniów ze szkolnictwa specjalnego. Jest bardzo ważne, by również tym dzieciom zapewnić miejsca w naszych bursach i internatach.  Ad. karty osiedli – niezwykle ważna jest informacja dotycząca funkcjonowania w danym miejscu żłobków i przedszkoli. To ten element polityki społecznej może sprawić, że poprawią się tendencje demograficzne w mieście.

K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta – ad. internaty – przypomniał, że mamy b. precyzyjny program rozwoju sieci internatów. Reforma oświaty (likwidacja gimnazjów) spowodowała przesunięcie w czasie tego programu. W tej chwili pierwsze internaty powracają do eksploatacji, pojawiają się też zupełnie nowe placówki. Jest tu pełne zrozumienie dla tego tematu. To jest także w interesie Miasta. Ad. miejsca w przedszkolach i żłobkach – miejsca przedszkolne są zabezpieczone w 100%. Każdy rodzic ubiegający się o miejsce w przedszkolu, takie miejsce otrzyma. Cały czas ta sieć jest modyfikowana, także poprzez oddziały przedszkole w szkołach. Myślimy także ostatnio o zespołach żłobko-przedszkoli. Staramy się tworzyć takie placówki, pomimo niesprzyjających przepisów. Ad. osoby niepełnosprawne – zgodził się z poglądem radnego. Mamy szkoły specjalne spełniające rolę metropolitalną.

M. Przepiera – ad. bursy i internaty powiedział, że jeśli chodzi o zasób, który mogliśmy modernizować to kończymy zaplanowane zadania. Paradoksem jest, że modernizacje, przy wyższych standardach, sprawiły, że tych miejsc mamy mniej. Ad. żłobki i przedszkola – inwestycja przy ul. Przygodnej to ok. 28 mln zł. Z takimi kwotami trzeba się liczyć. Zgodził się, że trzeba dedykować te pieniądze w miejsca gdzie w najlepszy sposób zrealizują swoją funkcję. Ad. inwestycje kierowane do uczniów niepełnosprawnych- przypomniał zakończona inwestycję na ul. Mickiewicza i rozpoczęcie kolejnej: na ul. Grzymińskiej.

B. Baran – powiedział, że czas oczekiwania na miejsce w żłobku jest tak długi, że dziecko może się go nie doczekać. Taki mamy deficyt tych miejsc.

K. Soska - przypomniał, że w ostatnich 4 latach podwoiliśmy liczbę miejsc żłobkowych. To ogromny wysiłek Miasta. Spadek bezrobocia w ostatnich latach spowodował duża presję na nowe miejsca w tych placówkach. Przypomniał, że Szczecin realizuje pionierski program „Bonu opiekuńczego”, który uzupełnia tą ofertę. Miejsca w żłobkach niepublicznych także są elementem systemu.

A. Szerniewicz – Kwas – Biuro Planowania Przestrzennego Miasta – powiedziała, że projekt Studium byłby jeszcze obszerniejszy, gdyby nie ograniczono się w nim do zapisów, które można przełożyć na przestrzeń. My gwarantujemy rezerwy terenowe na szeroko pojęte usługi społeczne. Ten wachlarz jest tak duży, aby mogło to kroczyć za migracjami i rozwojem Miasta. Mamy informację z Wydziału Oświaty, że pomimo rejonowości w szkołach, zdarzają się placówki, gdzie 30% dzieci jest spoza obwodu. Dużo rodziców zgłasza swoje dzieci nie do placówki w pobliżu miejsca zamieszkania, ale w pobliżu miejsca pracy. Tym bardziej potrzebna jest nam elastyczność. Patrząc w karty jednostek planistycznych wszędzie tam, gdzie są rezerwy na mieszkalnictwo umieszczono zapis o zespołach nowej zabudowy z wykształceniem lokalnego centrum usługowego, w tym – usługi społeczne. Zgodziła się z uwagami radnego bartnika. Zapewniła, że zapis dot. kształcenia specjalnego znajdzie się w Studium. Podobnie z kształceniem ustawicznym.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Agata Grenda
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/05/06, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2021/06/16 14:02:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2021/06/16 14:02:08 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/05/21 15:11:38 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/05/06 15:22:07 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/05/06 14:19:37 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/05/06 13:26:18 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/05/06 13:20:24 nowa pozycja