Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.68.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 7 GRUDNIA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji w dn. 16.11.2022 r.
3. Kwestia dzierżawy terenu przez Zakład Recyklingu Gruzu Budowlanego Terbet.
4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- 271/22 - budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok (w zakresie budownictwa i mieszkalnictwa),
- 284/22 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Mała Odrzańska - część działki nr 30/30 oraz część działki nr 30/31 z obrębu ewidencyjnego 1037 Szczecin–Śródmieście na rzecz jej użytkownika wieczystego,
- 285/22 - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- 287/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Niemierzyńska 4” w Szczecinie.
5. Rozpatrzenie wykazów:
- 42/2022 (WZiON),
- 43/2022 (WZiON).
6. Zapoznanie z bieżącą korespondencją.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Radny Witold Dąbrowski – zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu 3 dot. kwestii dzierżawy terenu przez Zakład Recyklingu Gruzu Budowlanego Terbet. Wyraził opinię, że kwestie sporne powinny być rozstrzygane na drodze sądowej. Złożył kolejny wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu związanego z rozpatrzeniem wykazu 42/2022 (załącznik nr 3 do protokołu), w związku z brakiem całościowego obrazu prezentowanego przez przekazane Radnym materiały. Konieczne jest szersze omówienie kontekstu.

Przewodniczący Władysław Dzikowski – odnosząc się do drugiego wniosku formalnego poinformował, że w dniu dzisiejszym wniosek o zdjęcie z porządku obrad złożył sam wnioskodawca (załącznik nr 4 do protokołu). Nawiązując do pierwszego wniosku formalnego wyraził opinię, że Komisja powinna pozwolić wypowiedzieć się zainteresowanym. Przypomniał, że Komisja nie musi precyzować swojego stanowiska w tej sprawie, powinna się jednak zapoznać ze stanowiskami obu stron.

Wobec braku dalszych głosów Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski w sprawie zmian do porządku obrad.

 

Głosowanie nad wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad punktu związanego z rozpatrzeniem wykazu 42/2022

Za – 8, przeciw – 3, wstrzym. – 0.

Punkt został zdjęty z porządku obrad.

 

Głosowanie nad wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad punktu 3 dot. kwestii dzierżawy terenu przez Zakład Recyklingu Gruzu Budowlanego Terbet

Za – 2, przeciw – 6, wstrzym. – 2.

Punkt nie został zdjęty z porządku obrad.

 

Przewodniczący Władysław Dzikowski – poinformował, że w punkcie związanym z zapoznaniem z bieżącą korespondencją znajduje się punkt dotyczący wniosku mieszkańców ws. zgody na wykup lokali z zasobów STBS. Zaproponował, aby pani Prezes STBS wyjaśniła tę sprawę po rozpatrzeniu wniosków ws. zmian do porządku obrad.

Propozycja została przyjęta przez aklamację.

 

Uaktualniony porządek obrad:

1.         Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

2.         Wyjaśnienia ws. wniosku dot. wykupu lokali z zasobów STBS.

3.         Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji w dn. 16.11.2022 r..

4.         Kwestia dzierżawy terenu przez Zakład Recyklingu Gruzu Budowlanego Terbet.

5.         Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:

- 271/22 - budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok (w zakresie budownictwa i mieszkalnictwa),

- 284/22 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Mała Odrzańska - część działki nr 30/30 oraz część działki nr 30/31 z obrębu ewidencyjnego 1037 Szczecin–Śródmieście na rzecz jej użytkownika wieczystego,

- 285/22 - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,

- 287/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Niemierzyńska 4” w Szczecinie.

6.         Rozpatrzenie wykazu 43/2022 (WZiON).

7.         Zapoznanie z bieżącą korespondencją.

8.         Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 2.
Wyjaśnienia ws. wniosku dot. wykupu lokali z zasobów STBS.


Grażyna Szotkowska – Prezes STBS – wyjaśniła, że pismo, które wpłynęło do Rady Miasta (załącznik nr 5 do protokołu) dotyczy mieszkań w budynku stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej, która jest zarządzana przez zarząd, w skład którego wchodzą osoby fizyczne, a od 2002 r. administratorem budynku jest firma BOM-7. Jest to istotne w kontekście uwag zgłaszanych przez mieszkańców dotyczących stanu technicznego budynku oraz przychodów spółki z tytułu prywatyzacji części wspólnych. STBS nie odpowiada za stan techniczny budynku, ponadto STBS ma mniejszość udziałów we wspólnocie mieszkaniowej. Odnosząc się do kwestii adaptacji strychu poinformowała, że wspólnota wyraziła zgodę na adaptację strychu (2 z 4 mieszkań zostały sprzedane na zasadach wolnorynkowych, a przychody ze sprzedaży nie wpłynęły na konto STBS, tylko na konto wspólnoty mieszkaniowej, która sama gospodaruje swoim majątkiem). Odnosząc się do kwestii wykupu lokali wyjaśniła, że uprzednio właścicielem budynku była Spółka SCR, a następne STBS „Prawobrzeże”, które zostało połączone w 2021 r. ze Szczecińskim TBS. Po przekazaniu w dniu 31 października 2002 r. wszystkich lokali stanowiących własność GMS do Spółki SCR, lokale te zostały wyłączone z możliwości preferencyjnej ich sprzedaży na rzecz najemców. Nie dotyczyło to jednego z najemców, który wniosek o nabycie wynajmowanego lokalu złożył przed dniem 31 października 2002 roku. W efekcie realizacji tego wniosku, ten jeden lokal został sprzedany najemcom na zasadach preferencyjnych dopiero 3 lata później. Przez kolejne lata najemcy 4 lokali mieszkalnych ubiegali się o ich sprzedaż na warunkach preferencyjnych, jednak od samego początku obowiązywała zasada wyłączenia tych lokali ze sprzedaży preferencyjnej. STBS jako następca prawny TBS ma podobne zasady, które są respektowane (poszczególne kwartały są wyłączone ze sprzedaży preferencyjnej). Zgodnie z zasadami wnioskującym odmówiono sprzedaży na warunkach preferencyjnych, jednak zaproponowano sprzedaż na warunkach wolnorynkowych.

Komisja uznała powyższe wyjaśnienia i przyjęła je do wiadomości.


Ad. pkt. 3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji w dn. 16.11.2022 r.


Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 0012.3.67.2022 z posiedzenia Komisji w dn. 16.11.2022 r.

Za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 2.

Protokół został przyjęty.


Ad. pkt. 4.
Kwestia dzierżawy terenu przez Zakład Recyklingu Gruzu Budowlanego Terbet.


Przewodniczący Władysław Dzikowski – poinformował, że do Komisji wpłynęły pisma od Zakładu Recyklingu Gruzu Budowlanego Terbet z dn. 18.11.2022 r. (załącznik nr 7 do protokołu) oraz z dn. 5.12.2022 r. (załącznik nr 8 do protokołu). Poprosił o informację, kto będzie reprezentował firmę Terbet.

Andrzej Wasiluk - przedstawił się jako radca prawny reprezentujący Zakład Recyklingu Gruzu Budowlanego Terbet.

Przewodniczący Władysław Dzikowski - zapytał prezes firmy Terbet p. Krystynę Wiszniewską, czy p. Andrzej Wasiluk posiada pełnomocnictwo do reprezentowania firmy.

Krystyna Wiszniewska - Prezes Zakładu Recyklingu Gruzu Budowlanego Terbet - potwierdziła, że p. Andrzej Wasiluk posiada prełnomocnictwo do reprezentowania firmy Terbet.

Andrzej Wasiluk - Radca Prawny - Przedstawiciel Zakładu Recyklingu Gruzu Budowlanego Terbet – poinformował, że 25 lat temu firma Terbet przystąpiła do przetargu ogłoszonego przez GMS na wybudowanie zakładu recyklingu gruzu. Zakład ten powstał i przez 25 lat prowadził działalność. Miejsce, w którym rozpoczęła działalność firma Terbet było nieużytkiem. Obecnie, dzięki działaniom firmy Terbet, jest to teren, który ma charakter budowlany, co znacząco podnosi jego wartość. Zwrócił uwagę, że ze względu na charakter działalności firma Terbet na przestrzeni lat była poddawana wielu kontrolom dotyczącym oddziaływania na środowisko. Żadna z kontroli nie potwierdziła przekroczenie jakichkolwiek norm. Podkreślił działalność edukacyjną i proekologiczną prowadzoną przez firmę Terbet. Zauważył, że w momencie zakończenia umowy strony powinny wyrazić rozwagę i rozsądek. Na terenie prowadzonej działalności zainstalowane są różnego rodzaju sprzęty, monitoring, oświetlenie, które mogą zostać zdewastowane przez pozostawienie ich bez nadzoru. Ponadto poniesione przez firmę Terbet nakłady powinny zostać rozliczone i znaleźć swoje odzwierciedlenie w ewentualnej ofercie sprzedaży przez Miasto. Wartość nakładów powinna wynikać z wyceny dokonanej przez Miasto. Zaproponował Komisji powołanie podkomisji, która w gronie Radnych byłaby w stanie przeanalizować dokumenty i ocenić rzeczywisty nakład pracy i środków.

Przewodniczący Władysław Dzikowski – przytoczył wnioski przedstawione przez firmę Terbet w pismach skierowanych do Komisji. Poinformował, że Komisja zapoznała się także z umowami zawartymi z firmą Terbet w roku 1996 (załącznik nr 9 do protokołu), w roku 2001 (załącznik nr 10 do protokołu), w roku 2011 (załącznik nr 11 do protokołu), przekazanymi przez Dyrektora ZBiLK Tomasza Srokę. Przywołał zapisy powyższych umów, regulujące warunki rozwiązania umowy dzierżawy między stronami. Zwrócił uwagę, że w świetle przywołanych zapisów znajdujących się w umowie z 2011 r., postulaty firmy Terbet nie znajdują uzasadnienia. 

Andrzej Wasiluk - Radca Prawny - Przedstawiciel Zakładu Recyklingu Gruzu Budowlanego Terbet – zwrócił uwagę, że umowa mówi o tym, że przedmiot dzierżawy zostanie wydany w stanie niepogorszonym. Z przepisów Kodeksu Cywilnego wynika jednak, że jeśli stan zostanie poprawiony, to możliwe jest domaganie się rekompensaty.  

Przewodniczący Władysław Dzikowski – ponownie przywołał zapisy umowy z 2011 r. dotyczące wydania przedmiotu dzierżawy. Wyraził opinię, że wszelkie spory prawne związane z zapisami umowy powinny być rozstrzygane na drodze sądowej. Komisja nie ma kompetencji, aby nakazać wypłacenie jakichkolwiek środków. Zwrócił ponadto uwagę, że przedstawiony kosztorys został wykonany w 2022 r. i obejmuje prace wykonane wiele lat temu. Kosztorys opiera się na cenach z 2022 r., które nie odpowiadają cenom z tamtego czasu.

Anna Szotkowska – Zastępca Prezydenta Miasta – podkreśliła, że wnioskodawcą jest firma Terbet. Poinformowała, że po analizie sprawy i przekazanych materiałów nie ma uzasadnienia do przychylenia się do postulatów wnioskodawców.

Krystyna Wiszniewska - Prezes Zakładu Recyklingu Gruzu Budowlanego Terbet  – podkreśliła znaczenie działalności zakładu dla Miasta. Terbet przerabiał średnio rocznie ponad 20 tys. ton odpadów betonowych. Działalność zakładu służyła Miastu i miała pozytywny wpływ na środowisko. Rozwiązanie umowy wiążące się z likwidacją Terbetu jest nieracjonalne z punktu widzenia Miasta, które zabiegało o powstanie zakładu recyklingu, a teraz likwiduje zakład, który powstał i funkcjonował przez lata. Podkreśliła, że przez lata Terbet działał zgodnie z prawem, a mimo to jego funkcjonowanie było utrudniane przez różne organy (np. Straż Miejską), co nosiło znamiona działania celowego. Ponadto Terbet był stawiany pod ścianą przez urzędników, co doprowadziło do podpisania przez Terbet umowy z niekorzystnymi zapisami.

Przewodniczący Władysław Dzikowski – przypomniał, że rozstrzyganie sporów i problemów, które przedsiębiorcy napotykają na drodze swojej działalności nie jest kompetencją Komisji. Komisja musi odnosić się do materiałów, które są im znane, m.in. umów. Zaproponował odstąpienie od głosowania w tym temacie nad konkretnym stanowiskiem Komisji. Wyraził opinię, że jednym działaniem, które może podjąć Komisja to wniosek do organu wykonawczego o ewentualne przedłużenie terminu wydania nieruchomości o 1-2 miesiące.

Radna Grażyna Zielińska – poprosiła o wyjaśnienie, czy taka propozycja jest możliwa pod względem prawnym.

Anna Szotkowska – Zastępca Prezydenta Miasta – wyjaśniała, że GMS może podjąć decyzję o przesunięciu (wydłużeniu) terminu wydania nieruchomości, jednak musi być ona uzasadniona. Przypomniała, że wnioskodawcy mieli już 6 miesięcy na podjęcie ewentualnych działań.

Radny Dariusz Matecki – zaproponował, aby wniosek Komisji dotyczył terminu 2 miesięcy, ponieważ 1 miesiąc to zbyt mały czas dla wnioskodawców na podjęcie działań.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie skierowanie do organu wykonawczego wniosku o przedłużenie terminu wydania nieruchomości przez Terbet o 2 miesiące (tj. do dnia 15 lutego 2023 r.)

Za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 4.


Ad. pkt. 5.
Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- 271/22 - budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok (w zakresie budownictwa i mieszkalnictwa),
- 284/22 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Mała Odrzańska - część działki nr 30/30 oraz część działki nr 30/31 z obrębu ewidencyjnego 1037 Szczecin–Śródmieście na rzecz jej użytkownika wieczystego,
- 285/22 - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- 287/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Niemierzyńska 4” w Szczecinie.


- 271/22 - budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok (w zakresie budownictwa i mieszkalnictwa)

Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak – Dyrektor WMiRSPN. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Witold Dąbrowski – porównując budżet z 2022 r. i budżet na 2023 r. zauważył wzrost wydatków. Zapytał z czego wynika wzrost pozycji związanej z dozorem i utrzymania nieruchomości (wydatki bieżące) z 650 000. zł do 1 350 000 zł. Zapytał, z czego wynika wzrost służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej (z ok. 76 tys. zł, do ponad 2 mln zł).

Anna Szotkowska – Zastępca Prezydenta Miasta – wyjaśniła, że na tę kwotę składa się liczba obiektów oraz stawka. Stawka uległa znacznemu zwiększeniu.

Małgorzata Waszak – Dyrektor WMiRSPN – zobowiązała się do udzielenia szczegółowej odpowiedzi na pytana Radnemu indywidualnie.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 271/22 ws. budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok (w zakresie budownictwa i mieszkalnictwa)

Za – 8, przeciw – 2, wstrzym. – 2

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 284/22 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Mała Odrzańska - część działki nr 30/30 oraz część działki nr 30/31 z obrębu ewidencyjnego 1037 Szczecin–Śródmieście na rzecz jej użytkownika wieczystego

Wprowadzenia dokonał Przemysław Taraciński – Dyrektor WZiON. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Witold Dąbrowski – odnosząc się do załączonych map zapytał, czy przedmiotem sprzedaży jest ulica?

Przemysław Taraciński – Dyrektor WZiON – wyjaśnił, że jest to relikt poprzednich mpzp. Nie jest sprzedawana ulica.

Radna Grażyna Zielińska – poprosiła o potwierdzenie, że właściciel gruntów jest użytkownikiem wieczystym i nastąpi jedynie zmiana formy?

Przemysław Taraciński – Dyrektor WZiON – potwierdził, że następuje zmiana sposobu władania.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 284/22 ws. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Mała Odrzańska - część działki nr 30/30 oraz część działki nr 30/31 z obrębu ewidencyjnego 1037 Szczecin–Śródmieście na rzecz jej użytkownika wieczystego

Za – 12, przeciw – 0, wstrzym. – 1

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 285/22 - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Wprowadzenia dokonał Przemysław Taraciński – Dyrektor WZiON. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 285/22 ws. udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Za – 11, przeciw – 0, wstrzym. – 2

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 287/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Niemierzyńska 4” w Szczecinie.

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor BPPM. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radna Jolanta Balicka – poprosiła o potwierdzenie, że po przeprowadzeniu procedury i zmian w mpzp mieszkańcy ul. Krasińskiego 84-87 będą mogli starać się o wykup mieszkań.

Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor BPPM – potwierdziła, że nastąpi to po uchwaleniu mpzp.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 287/22 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Niemierzyńska 4” w Szczecinie.

Za – 13 (jednogłośnie)

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 6.
Rozpatrzenie wykazu 43/2022 (WZiON).


Wykaz 43/2022 (WZiON-I.6840.232.2022.IŁ) zał. nr 12 do protokołu.

Wprowadzenia dokonał Przemysław Taraciński – Dyrektor WZiON - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 43/2022

Za – 11, przeciw – 0, wstrzym. – 1

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 7.
Zapoznanie z bieżącą korespondencją.


Komisja przyjęła do wiadomości informację WAiB dot. wpływających wniosków o ustalenie warunków zabudowy – ul. Andrzeja Struga (załącznik nr 13 do protokołu).


Ad. pkt. 8.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodniczący Władysław Dzikowski - przypomniał o konieczności ustalenia trybu kolejnych posiedzeń Komisji. Przypomniał, że Komisja podjęła decyzję, że posiedzenia do końca 2022 r. będą odbywały się zdalnie. Jeśli kolejne posiedzenie w styczniu miałoby odbyć się w formie zdalnej, konieczne byłoby przegłosowanie takiego stanowiska. Tryb stacjonarny posiedzenia nie wymaga głosowania.

W związku z brakiem wniosku o organizację posiedzenia zdalnego, kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w formie stacjonarnej.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/11/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2023/01/17 14:36:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2023/01/17 14:36:59 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/12/19 13:32:43 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/12/07 07:59:36 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/12/05 12:55:17 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/11/30 14:33:41 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/11/30 11:37:00 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/11/30 10:56:42 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/11/30 10:11:14 nowa pozycja