Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.40.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 18 LISTOPADA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji w dn. 27.09.2021 r. i 21.10.2021 r.
3. Regulamin Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego edycji 2023.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji w dn. 27.09.2021 r. i 21.10.2021 r.


Głosowanie nad przyjęciem protokołów: nr 0012.8.38.2021 z dn. 27.09.2021 r. i nr 0012.8.39.2021 z dn. 21.10.2021 r.

Za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 1.

Protokoły zostały przyjęte.


Ad. pkt. 3.
Regulamin Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego edycji 2023.


Przewodniczący Patryk Jaskulski – poinformował, że rozpoczęły się konsultacje społeczne na temat regulaminu SBO. Informacje dotyczące Regulaminu i procesu konsultacji społecznych dostępne są na stronie konsultuj.szczecin.pl.

Robert Bartłomiejski – Zespół Badawczy Uniwersytetu Szczecińskiego przedstawił proces konsultacyjny Regulaminu SBO (13.11.- 13.12.). Konsultacje prowadzone są w 3 formach: formularz konsultacyjny, cztery spotkania konsultacyjne z mieszkańcami w formie wideokonferencji, spotkania eksperckie.

Magdalena Błaszczyk – Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego zwróciła uwagę, że Regulamin jest wynikiem wielu spotkań oraz ewaluacji poprzednich edycji SBO. W przedstawianym Regulaminie zasady SBO nie zmieniają się w sposób rewolucyjny. Zwróciła uwagę na najważniejsze zmiany w formule SBO:

- wprowadzenie „zielonego” budżetu obywatelskiego,
- zmiana formuły zespołów opiniujących,
- położenie nacisku na elektroniczną formę przeprowadzenia procesu SBO,
- kwestia stanu właścicielskiego działek,
- oznakowanie wykonanych projektów,
- zasada wyboru projektów do wyczerpania puli środków.

Radny Przemysław Słowik – wyraził swoją aprobatę wobec decyzji o rezygnacji z rezerwy. Poddał pod wątpliwość  ograniczenia % w kontekście liczby głosów na projekt. Wyraził opinię, że jest ono zbędne i może ograniczać aktywność mieszkańców.

Radny Łukasz Kadłubowski – zapytał jak ubytek dochodów i wydatków Miasta wpłynie na wysokość SBO?

Magdalena Błaszczyk – Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego wyjaśniła, że kwestia ta jest uregulowana w Ustawie o samorządzie gminnym i będzie mogła być obliczona dopiero po sporządzeniu raportu za 2021 r. Wówczas należy obliczyć 0,5% z wydatków.

Radny Przemysław Słowik – w związku z ograniczeniem wydatków w roku 2022 zaproponował, aby już wcześniej apelować do Prezydenta o utrzymanie kwoty SBO w kolejnym roku na tym samym poziomie.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – wyraził opinię, że prezentowany Regulamin nadaje dobry kierunek zmianom. Wyraził obawy związane z kwestiami własności.Poinformował, że na szczeblu ustawowym procedowana jest zmiana wprowadzająca „zielony” budżet obywatelski. Wyraził uznanie dla działań Miasta, które niejako wyprzedzają regulacje ustawowe. Poddał pod rozwagę kwestię zwiększenia kwoty na obszary lokalne, ponieważ są one najbliższe idei budżetu obywatelskiego.

Radny Marcin Biskupski zapytał, jak będzie wyglądał podział na obszary lokalne?

Radny Przemysław Słowik – przypomniał, że to Prezydent określa w zarządzeniu zakres obszarów.

Magdalena Błaszczyk – Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego potwierdziła, że tak wygląda procedura. Trudne byłoby regulowanie obszarów lokalnych w uchwale, ponieważ ma ona bardziej ogólny charakter i jest uniwersalna. Natomiast każda edycja ma inną kwotę i inaczej rozkłada się ona na obszary lokalne. Stąd zasadne jest aby te kwestie były regulowane w zarządzeniu, ponieważ jest ona bardziej elastyczna. Intencją jest uchwalenie Regulaminu, który będzie obowiązywał przez dłuższy okres czasu.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – poprosił o przekazanie Radnym koncepcji podziału obszarów lokalnych.

Radny Mirosław Żylik – opowiedział się za zachowaniem zapisów dotyczących kwestii własności, ze względu na przypadki spółdzielni mieszkaniowych.

Robert Bartłomiejski – Zespół Badawczy Uniwersytetu Szczecińskiegoprzedstawił rolę Komisji ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży w procesie SBO. Poinformował, że Komisja ustosunkowuje się do odwołań od decyzji Rady SBO.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zwrócił uwagę Radnych na to, że taki zapis wiąże się ze zintensyfikowaną pracą Komisji.

Radny Przemysław Słowik – potwierdził, że zdaje sobie sprawę z wyzwań, jakie staną przez Komisją. Wracając do kwestii własności poinformował, że ważne żeby tereny spółdzielni były dostępne do realizacji projektów SBO, ponieważ na niektórych osiedlach trudno znaleźć inne tereny.

Magdalena Błaszczyk – Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego odnosząc się do poprzednich wypowiedzi poinformowała, że rezerwa utworzy się kiedy nie zostaną przydzielone środki do projektów z poszczególnych list, np. kiedy nie będzie w danym obszarze projektu. Odnosząc się do odwołania wyjaśniła, że jest to raczej zadanie sprawdzenia, czy procedura przebiegła prawidłowo, ponieważ jeśli na tym etapie miałyby następować kolejne propozycje zmian w projektach, to procedura nigdy by się nie zakończyła.

Radny Przemysław Słowik – zaproponował, aby Komisja zgłosiła konkretne uwagi już po konsultacjach z mieszkańcami.

Magdalena Błaszczyk – Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – przedstawiła możliwości, w jakich Komisja może zgłosić swoje uwagi.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – dokonał podsumowania dyskusji. Wskazał na kwestie warte rozważenia na kolejnych spotkaniach:

- symulacja i analiza, jak będą się rozkładać kwoty w poszczególnych obszarach lokalnych,
- kwestia tego, co będzie uregulowane w uchwale, a co w zarządzaniu.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodniczący Patryk Jaskulski – poinformował, że do Komisji wpłynęła inicjatywa związana z propozycją zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których wykonano zielony dach lub posiadających zieloną fasadę – załącznik nr 4 do protokołu. Przewodniczący poinformował, że kwestia ta jest procedowana także poza Komisją.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/11/10, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2021/12/17 10:16:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2021/12/17 10:16:26 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/11/25 13:01:22 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/11/10 14:52:21 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/11/10 10:45:21 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/11/10 10:04:22 nowa pozycja