Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.37.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta:
- 195/20 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok,
- 196/20 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
- 197/20 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024,
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Komisja w wyniku głosowania: za - 8 (jednogłośnie) przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu 15 września br. bez uwag. 


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta:
- 195/20 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok,
- 196/20 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
- 197/20 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024,


Wprowadzenia do tematu dokonał S. Lipiński Skarbnik Miasta- który przedstawił globalne zmiany dot. ww. projektów uchwał.

I. Bobrek Dyrektor WZF – dokonała prezentacji audiowizualnej proponowanych zmian, poinformowała o autopoprawce do projektów uchwał, która będzie przekazana w dniu dzisiejszym do BRM.

M. Przepiera Zastępca Prezydenta  - zmiany budżetowe dotyczą  przesunięcia kwot z roku 2020 na rok 2021 – globalnie 144 mln. zł.; związane jest to głównie z terminem płatności za realizację inwestycji. Budowa szkoły na Warszewie to wysoka kwota 35 mln.zł. z tej puli (rozwiązaliśmy umowę z  wykonawca); układ drogowy Międzyodrze-19 mln.zł. – przesunięcie wynika ze złożonych procesów wywłaszczania i odszkodowań; 5 mln.zł. budowa przesiadkowa węzła Łekno – 5 mln. zł.; kolejna duża inwestycja to modernizacja Teatru Letniego – 3 mln. zł. (przesunięcie na rok kolejny i przyspieszenie prac).   

Radna J. Balicka-  modernizacja ul. Herbowej kiedy rozpoczęcie inwestycji?

M. Przepiera- jest to ulica brukowana, problem jest przełożenie bruku (terminarz wskazuje na kolejny rok), w tym roku chcą wykonać prace  asfaltowe.

Radny R. Lewandowski- program budowy i modernizacji chodników – zmniejszenie o 470 tys. zł. Czemu taka duża kwota?

M. Przepiera- w roku 2021 są zapisane te środki. Z powodów realizacyjnych zadania są przekładane na rok kolejny (np. ul. Pszczelna – procedury wykupowe przedłużają się ; ul. Mazurska, Tatrzańska – nie zdążymy sfinansować płatności).   

Radny R. Lewandowski- zapytał do kiedy możemy składać wnioski do budżetu miasta ?

M. Przepiera– jesteśmy w procedurze, projekt budżetu ma być przedłożony Radzie Miasta do dnia 15.11.2021.

Radny R. Stankiewicz- odniósł się do realizacji rewitalizacji ulicy Jana Pawła II, z jakiego podłoża  ma być realizowana - takie jak w al. Kwiatowej czy na pl. Adamowicza? Czy ktoś dysponuje wizualizacją?  Co dalej z parkiem Żeromskiego- mała kwota na ten cel. Co dalej z parkiem w Dąbiu.

M. Przepiera- w sprawie Jana Pawła II –go kontrakt został zawarty, modernizacja jest realizowana sprawnie (za rok ma być finał), zakończenie jest planowane za rok, jeżeli chodzi o płyty granitowe – to jest to kwestia poczucia estetyki i różny ich odbiór. Jest koncepcja  w zakresie rewitalizacji parku Żeromskiego ścieżek  (nawierzchnia mineralna). Uwzględniliśmy modernizacje oświetlenia i system monitoringu. Jest to ciąg komunikacyjny w tej części miasta, zadanie objęte nadzorem konserwatorskim. Park w Dąbiu – odłożony w czasie z uwagi na finanse publiczne.

Radny Ł. Kadłubowski- zapytał o duże zmniejszenie dochodów z pozyskiwania modernizacji budynków i wolnych lokali mieszkaniowych (zmniejszenie o 4,3 mlz. zł) przeniesienie środków dla spólki Szczecińskie Inwestycje miejskiej. Nawiązał do autopoprawki w której znajdzie się poprawka budowa ścieżki rowerowa na ul. Bogumińskiej jaki zakres? Cieszy się, że  miasto  otrzymało dofinansowanie z rządu RP w wysokości 93 mln. zł. po apelach samorządów. 

M. Przepiera- koszty realizacji inwestycji poznajemy po jej zakończeniu, często dopasowujemy budźet do drugiego przetargu a nawet trzeciego np. schronisko dla zwierząt. Kolejny element to koszty nadzoru. Nie udał się przetarg prowadzony przez ZBiLK w sprawie modernizacji Słowianina i stąd to  decyzja aby przejęła je spółka SIM.

P. Adamczyk Dyrektor WGK –  budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej  zakres: fragment od wysokości stacji paliwowej w kierunku skrzyżowania Bogumińskiej/Pokoju.

Radny Ł. Kadłubowski- czy jest jedna wspólna koncepcja rewitalizacji parku Żeromskiego?

P. Adamczyk Dyrektor WGK – jest koncepcja  w zakresie rewitalizacji parku  ścieżek  (nawierzchnia mineralna). Uwzględniliśmy modernizacje oświetlenia i system monitoringu. Jest to ciąg komunikacyjny w tej części miasta.

Radna E.  Łongiewska –Wijas- zapytała o przeniesienie kwoty przeznaczonej na realizacje  butelkomatów w Szczecinie. Czy zasadne jest przeniesienie tej pozycji? czy nie lepiej przeznaczyć ją na inny cel np. edukacyjny ( prace legislacyjne w rządzie trwają i nie zostały zakończone. „Program oświetlenia” ulic dlaczego ściągamy prawie milion- co jest przyczyną? Zapytała o kwotę zdjęcia  100 tys. zł. na inicjatywy lokalne w ramach BDO. Zgłosiła  uwagę  do redakcji dokumentu w kontekście budowy pomnika Krzysztofa Jarzyna, którego określono jako ikonę.  

P. Adamczyk- budowa pomnika Krzysztofa Jarzyny jest zadaniem budżetu obywatelskiego. Budowa butelkomatów dla miasta – kwota 1,2 mln. zł.  zadanie budżetu obywatelskiego, rozpoznają różne rozwiązania dla tego tematu), zadanie nie może być realizowane w ramach kompetencji miasta, przez dwa lata nic nie zrobiono w zakresie legislacji. rewitalizacja parku Żeromskiego są na etapie realizacji wytycznych Konserwatora Zabytków (inwentaryzacja zieleni).

M. Przepiera –  zmniejszenie wydatków na oświetlenie wynika z oszczędności realizacji zadań bądź przeniesienia ich na kolejny rok z uwagi na proces legislacyjny. Wyjaśnił, iż organizacje pozarządowe nie zgłosiły się o dotację, wykorzystują budżet bieżący. Jako urzędnicy posiadamy czasami zdanie odmienne do realizacji zgłaszanych zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Nie mamy prawa legislacyjnego w kontekście butelkomatów jak i pomnika.

Radny R. Stankiewicz- uważa, iż szczecinianinie muszą mieć dystans do siebie. W Szczecinie jest miejsce dla różnych pomników, traktujmy to żartem. Popiera budowę pomnika „PAPRYKARZA SZCZECIŃSKIEGO„ i umiejscowienie go na Bulwarach Szczecińskich.

Radny R. Lewandowski- nawiązał w swej wypowiedzi do odpowiedzi na interpelację,  którą otrzymał w sprawie budowy przejścia między ul.26-Kwietnia i Kmiecą (wyceniono zadanie na 200 tys. zł.) Nie zgadza się z zaproponowaną wyceną. Nawiązał do kwoty deficytu czy nie można go zwiększyć dla realizacji takich drobnych zadań.

M. Przepiera- realizujemy zadania, które są w budżecie. Trudno jest wybrać te kilka drobnych zadań, które można ująć w zwiększonym deficycie. Zajmie się sprawą wyceny.

S. Lipiński-budżet jest realizowany z kredytów na tle innych miast wypadamy nieźle.    

Przewodniczący Komisji P. Bartnik- poddał pod głosowanie nw. projekty uchwał:

projekt uchwały nr 195/20 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok,

Komisja w wyniku głosowania:  za- 5,  wstrzym.- 3     zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

projekt uchwały nr 196/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,

Komisja w wyniku głosowania:  5-za,  wstrzym.- 2   zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

projekt uchwały nr  197/20 w sprawie  zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024,

Komisja w wyniku głosowania:  5-za, przeciw-1, wstrzym.- 2 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/10/09, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2020/12/08 11:21:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2020/12/08 11:21:49 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/11/09 09:04:59 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/10/27 09:59:50 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/10/09 13:37:41 nowa pozycja