Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.61.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 24 CZERWCA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Skarbnika Miasta nt. wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2021 r.
3. Zmiany w budżecie Miasta na rok 2022 - budżet majątkowy.
4. Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 135/22 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok,
- Nr 136/22 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
- Nr 137/22 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026,
- Nr 150/22 w spr. aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin,
- Nr 151/22 w spr. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Szczecin.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


P. Bartnik – poinformował, że projekt uchwały Nr 151/22 nie będzie przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Miasta. W związku z tym zaproponował, by zdjąć go z porządku obrad Komisji.

W głosowaniu: za – 6, przeciw – 0, wstrzym. – 1 radni zdjęli projekt Nr 151/22 z porządku obrad.


Ad. pkt. 2.
Informacja Skarbnika Miasta nt. wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2021 r.


D. Pudło – Żylińska – Skarbnik Miasta - przedstawiła i omówiła prezentację „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za rok 2021”.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o gospodarkę mieszkaniową i rosnące czynsze najmu. Powiedziała, że w budżecie 2021 r. nie widać trendu wzrostowego. Zapytała, jak Miasto chce zareagować na rosnące w tej sferze potrzeby i wydatki? Czy w 2022 r. planowane jest zwiększenie środków na ten cel? Czy np. szukano pustostanów? Czy będą uruchamiane środki na nowe programy?

D. Pudło – Żylińska – powiedziała, że staramy się maksymalnie wykorzystać źródła dodatkowe na tę sferę. Aktywnie współpracujemy tu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, gdzie można pozyskiwać środki na remonty mieszkań komunalnych. Ta sfera wymaga olbrzymich nakładów. Staramy się konsekwentnie, małymi środkami, realizować to zadanie. Głównie poprzez ZBiLK i STBS.

G. Szotkowska – Prezes STBS – od 2021 roku jest dostępny cały katalog źródeł finansowania w ramach rządowych środków mieszkaniowych (80% dofinansowanie na remonty lokali mieszkalnych). Oferty w systemie non-stop schodzą jak gorące bułeczki. Chętnych jest b. wiele. Ad. wolne lokale mieszkalne w zamian za remont - sytuacja jest tu komfortowa. Na stronie ZBiLK jest ponad 150 lokali do remontu, dostępne od ręki. Na te mieszkania trwa ciągły nabór. Chętni na te lokale mogą skorzystać z Programu Małych Ulepszeń i uzyskać do 80% kosztów na remont łazienki i zmianę sposobu ogrzewania. Po wykonaniu remontu czynsz za lokal nie ulegnie zmianie. Niestety ta oferta nie wywołuje dużego zainteresowania. Realizujemy też celowane programy mieszkaniowe. Trafiają one do młodych z pieczy zastępczej lub do osób starszych i to się dzieje.

R. Lewandowski – powiedział o spotkaniach z mieszkańcami, na których dowiaduje się o przyczynach braku zainteresowania mieszkaniami za remont. Niektóre mieszkania wymagają kapitalnego remontu całej kamienicy, łącznie z wymianą instalacji elektrycznej. Radny zapytał o wydatki na bezpieczeństwo publiczne: dlaczego w ubiegłym roku nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych pieniędzy na ten cel (plan – 7,1 mln zł, ok. 6 mln zł wykonanie)?

R. Stankiewicz – ad. 80% dotacji do remontu zapytał, od kiedy funkcjonuje ten program? Uznał, że niekiedy grozę budzą kamienice w centrum, elewacje, bramy, mieszkania. Jakim potencjałem tu dysponujemy?

G. Szotkowska – ad. elewacje w budynkach położonych wzdłuż ulic należy pamiętać, że odpowiedzialność za ich stan leży po stronie wspólnot mieszkaniowych. One też mają szereg możliwości kredytowania. Tylko muszą chcieć. Nawet, jeśli nie mają środków, mogą ustalić odpowiednio wysoką składkę na fundusz remontowy. Niestety w takim wypadku jest ona naprawdę duża. Ad. liczba pustostanów – p. Prezes nie jest w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie. Nie jest to jej domena zawodowa. Ad. 80% dofinansowanie z BGK – ponieważ mogło się o nie ubiegać jedynie Miasto, a nie spółka, środki te ujrzały światło dzienne w połowie ubiegłego roku. Środki w BGK są ograniczone, a procedura ich uzyskania jest czasochłonna (wymaga np.. wykonania projektu instalacji). P. Prezes podkreśliła, że to wsparcie nie dotyczy lokali w zamian za remont. W tym przypadku najemcy mogą uzyskać do 40 tys. zł z Programu Małych Ulepszeń. Odpowiadając radnemu Lewandowskiemu powiedziała, że sytuacja opisana przez niego (remont instalacji elektrycznej) może mieć miejsce np. wtedy, gdy najemcy planują w kuchni płytę ceramiczną. Spółka rekomenduje kuchenki gazowe w tych lokalach.

M. Waszak – Dyrektor Wydziału Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami – poinformowała, że w ubiegłym roku zostało zawartych 240 umów o mieszkanie w zamian za remont. Liczba pustostanów, nadających się do zamieszkania po przeprowadzeniu remontu to ok. 600-660. Poinformowała też, że ZBiLK wystąpił o środki do BGK w wysokości 1,6 mln zł i otrzymał wstępną akceptację wniosku. Jest szykowany kolejny wniosek na podobną kwotę.

P. Bartnik –ad. wykonanie budżetu Miasta za 2021 rok przypomniał, że uchwałę w tej sprawie podejmie Komisja Rewizyjna. Zobowiązał się przekazać podczas sesji absolutoryjnej, że Komisja Budżetu i Rozwoju taką informację wysłuchała.


Ad. pkt. 3.
Zmiany w budżecie Miasta na rok 2022 - budżet majątkowy.


M. Przepiera – omówił zmiany w budżecie majątkowym Miasta 2022 roku. Podkreślił, że w perspektywie Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina (2022-2026) jest to kwota 169 mln zł. Na tą kwotę składają się dwa b. duże zadania: odbudowa SDS (89 mln zł, w tym dofinansowanie w kwocie 65 mln zł) oraz SKM (74,5 mln zł). Kolejne zmiany są w wartościach mniejsze: zakup taboru dwukierunkowego w Tramwajach Szczecińskich, zmianie ulegają też kwoty wynikające z dostosowania się do przetargów (wzrost cen na rynku usług budowlanych sięga 30%), proponuje się także dokonanie przesunięć w latach (zadania w budżecie całkowicie zbilansowane), dofinansowanie komunikacji zastępczej za tramwaj itd. Zmiany określił, jako dostosowujące i właściwe. Takie, które pomogą osiągnąć zamierzone cele inwestycyjne.

P. Bartnik – przypomniał o wnioskach Rady Osiedla Śródmieście Zachód do budżetu roku 2023 (załącznik nr 3 do protokołu). Poprosił informację na temat tych wniosków.

M. Przepiera – ad. remont chodników na ul. Kopernika i ul. Jagiełły. ZDiTM oszacował te zadania na 3,7 mln zł oraz 6,8 mln zł plus dokumentacja projektowa. To pokazuje skalę zadania. Problem jest w b. dużych kwotach. Decyzja zależeć będzie od możliwości pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej bądź z Krajowego Planu Odbudowy.


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 135/22 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok,
- Nr 136/22 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
- Nr 137/22 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026,
- Nr 150/22 w spr. aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin,
- Nr 151/22 w spr. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Szczecin.


Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 135/22.

W głosowaniu: 4 – za, 1 – przeciw, 2 – wstrzym. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Nr 135/22 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok.

Następnie Komisja zaopiniowała kolejne, wynikające z omówionego materiału, projekty uchwał:

W głosowaniu: 4 – za, 1 – przeciw, 2 – wstrzym. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Nr 136/22 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin.

W głosowaniu: 4 – za, 1 – przeciw, 2 – wstrzym. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Nr 137/22 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026.

Następnie Z. Fiuk – Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta – omówiła projekt uchwały nr 150/22, zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 1 Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Nr 150/22 w spr. aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


1/ D. Radzimska Dyrektor WGK – odpowiadając na pytania postawione podczas ostatniego posiedzenia Komisji, przekazała umowę na dzierżawę powierzchni na Bulwarach (załącznik nr 4 do protokołu) oraz odpowiedzi na pytania dot. pielęgnacji drzew i informację o rowach melioracyjnych (załącznik nr 5).

2/ R. Lewandowski – zapytał, czy można uruchomić fontannę na pl. Orła Białego.

M. Przepiera – wyjaśnił, że nie ma możliwości puszczenia wody z uwagi na materiał, z jakiego wykonana jest fontanna i status zabytku tego obiektu. Jedynym rozwiązaniem byłoby wykonanie kopii fontanny.

E. Łongiewska – Wijas – prosi o dodatkowe informacje: czy umowa na diabelski młyn została zawarta na 5 lat czy na 3 miesiące? Także kwoty 2 zł/ m2 i 10 zł/ m2 uznała za symboliczne. Poprosiła o przekazanie archiwalnej umowy na lodowisko na pl. Orła Białego. Zapytała również, ile czasu mamy na drzewa przy ul. Łubinowej? Do kiedy te nasadzenia są objęte gwarancją?

D. Radzimska – wyjaśniła, że współpraca w zakresie diabelskiego młyna będzie długotrwała, ok. 5 lat. Formalnie umowa podpisana jest tylko na te kilka miesięcy. Zapewniła, że współpraca jest planowana w okresie długofalowym. Ad. umowa na lodowisko – zadeklarowała, że dostarczy ją mailowo. Ad. drzewa na ul. Łubinowej – poinformowała, że gwarancja wynosi 72 miesiące licząc od zeszłego roku. Będą tam kolejne wizje, a nasadzenia uzupełniające będą wykonywane na jesieni.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/05/31, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2022/07/13 12:36:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2022/07/13 12:36:57 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/06/22 09:31:36 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/06/09 08:47:45 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/06/09 08:47:32 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/06/08 15:01:14 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/05/31 10:46:05 nowa pozycja