Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.10.36.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Kadłubowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów Komisji:
- z posiedzenia 22 czerwca br.
- z posiedzenia 15 lipca br.
3. Rozpatrzenie skargi na działania Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w zakresie wydania odmowy na dokonanie zamiany międzylokatorskiej
4. Rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie w zakresie udzielonej odpowiedzi na korespondencję kierowaną w dniach 16 i 17.06.2020 roku.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów Komisji:
- z posiedzenia 22 czerwca br.
- z posiedzenia 15 lipca br.


Protokoły Komisji zostały przyjęte w wyniku głosowania :

- z posiedzenia 22 czerwca br. : /4 -za jednogłośnie/
 - z posiedzenia 15 lipca br.:/ 4 - za jednogłośnie /


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie skargi na działania Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w zakresie wydania odmowy na dokonanie zamiany międzylokatorskiej


P. L. Sobczyk (Dyrektor ZBiLK) – wyjaśniła, że przedmiotowa skarga jest spowodowana odmową zamiany lokatorskiej. Zamiana miała polegać na zamianie dotychczasowego lokalu komunalnego, który zajmuje Skarżąca na lokal własnościowy w miejscowości Bielice. ZBiLK od początku sprzeciwiał się tej zamianie z uwagi na bardzo zły stan techniczny lokalu wskazanego do zamiany. Ponadto ZBiLK powziął informację, że Skarżąca od grudnia 2018 roku nie przeprowadziła postępowania spadkowego po zmarłym małżonku, który był właścicielem przynajmniej jednego mieszkania. W pierwszej kolejności Skarżąca powinna przeprowadzić postepowanie spadkowe.

Przewodniczący Komisji Ł.Kadłubowski – zapytał o konstrukcję zamiany mieszkania między gminami, czy jest to dopuszczalne.

P. L. Sobczyk (Dyrektor ZBiLK) - nie są to częste zamiany, ale obecne prawo na to zezwala.

Skarżąca – oświadczyła, że jest w posiadaniu dokumentacji przedstawiającej nowy stan techniczny mieszkania w Bielicach, który uległ polepszeniu i obecnie nadaje się do zamieszkania. Rozumie, że odmowa była podyktowana złym stanem technicznym, ale dlaczego teraz, jako przyczynę odmowy zmiany podaje się jeszcze brak uregulowania sprawy spadkowej, skoro to nie jest jej mieszkanie i nigdy nie było. Nie będzie rościć do tego mieszkania żadnych praw i w pełni odziedziczy ten lokal jej syn, a nie ona Od początku miała nominację tylko na obecnie zajmowany lokal, który zamieszkiwała wspólnie z rodzicami. Zainwestowała w to mieszkanie 70 tys. zł. wykonując kapitalny remont. Jest osobą schorowaną, na emeryturze i chciałaby mieszkać w spokoju poza miastem.

Radny M. Żylik – zapytał o sprawę spadkową w tym przypadku.

P. J. Martyniuk-Placha - wszystko zależy czy jest będzie postepowanie spadkowe, czy jest testament. Sprawa spadkowa powinna się odbyć w sądzie lub przeprowadzone u notariusza poświadczenie dziedziczenia. Dopóki nie będzie stwierdzenia nabycia spadku nie można mówić, że Pani jest właścicielem własności.

P. L. Sobczyk (Dyrektor ZBiLK) - ZBiLK odpowiada za mądre gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy Miasto Szczecin. W 2003 roku właściciele mieszkania w Bielicach byli najemcami mieszkania komunalnego, a dzisiaj chcą zrobić transakcję odwrotną. Nie chciałaby, aby ktoś, kto jest w posiadaniu mieszkania własnościowego stał się najemcą mieszkania z zasobu komunalnego. Na tym etapie sprawy zamiana nie jest możliwa.
Skarżąca zarzuciła, że zajmuje obecny lokal od 20 lat i poniosła spore nakłady finansowe na jego remont. Ale jest to normalne, że każdy najemca zamieszkujący przez lata ulepsza i podnosi standard swojego lokalu.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski- stan faktyczny wskazuje na inne okoliczności, niż przedstawiła skarżąca. Bezsprzecznie musi zostać uregulowana sprawa spadkowa. Do tego czasu zamiana nie jest możliwa i skarga nie może zostać załatwiona pozytywnie. Poddał pod glosowanie przedmiotową skargę.

Komisja w wyniku głosowania /0-za,3-przeciw,2-wstrz./ uznała ww. skargę za bezzasadną.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie w zakresie udzielonej odpowiedzi na korespondencję kierowaną w dniach 16 i 17.06.2020 roku.


P. Marta Giezek (Dyrektor MOPR) -  przedstawiła szczegółowe wyjaśnienia do złożonej skargi (stanowią załącznik do akt sprawy, dokumentacja objęta ochroną danych osobowych).  

Radny M. Żylik – ile skarżący płacił za opiekę swojej matki do DPS-u.

P. M. Giezek (MOPR) - jeśli chodzi o zobowiązanie to jest to kwota 1123 zł, a po aneksie w 2018 roku ustalono 500zł miesięcznie. Od czerwca 2018 roku do śmierci podopiecznej zobowiązania nie były opłacane. Z czego skarżący ma udokumentowany dochód na sumę ok. 4 tys. zł. Dodatkowo opłata była ściągana z emerytury podopiecznej w wysokości 70%. Skarżący zarzucił, że  DPS m.in. zużył zbyt dużo pampersów na podopieczną i że musi za nie zapłacić, przy czym NFZ zapewnia refundację za 2 pampersy na dobę dla podopiecznego. Takie działanie z pewnością doprowadzi do poważnych odparzeń u podopiecznych.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski – w tym przypadku skarżący nie zgadza się ze stanem faktycznym. MOPR zawsze udzielał stronie skarżącej odpowiedzi, ale on nie zgadza się z ich treścią.

P. Marta Giezek (Dyrektor MOPR) – skarżący prosi MOPR o wszczęcie postępowania administracyjnego. Na każde pismo pracownicy MOPR-udzielają mu odpowiedzi, ale Skarżący nie jest nigdy usatysfakcjonowany.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski  - poddał pod głosowanie przedmiotową skargę.

Komisja w wyniku głosowania /5-przeciw/ jednogłośnie  uznała skargę za bezzasadną.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.




Na tym posiedzenie zakończono.



Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Ewa Peryt
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Kadłubowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/09/02, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2020/11/18 13:19:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2020/11/18 13:19:45 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/11/18 13:19:15 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/09/02 14:56:08 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/09/02 14:55:56 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/09/02 14:43:33 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/09/02 14:40:11 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/09/02 14:20:11 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/09/02 14:13:23 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/09/02 12:13:37 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/09/02 12:11:03 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/09/02 12:10:41 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/09/02 11:43:04 nowa pozycja