Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.5.5.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY
Z DNIA 14 STYCZNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Edyta Łongiewska-Wijas - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Projekt budżetu na rok 2019- Szczecińska Agencja Artystyczna- c.d. posiedzenia z dnia 07.01.2019r.
3. Projekt budżetu Miasta na rok 2019 - c.d. prac:
- Mecenat kulturalny Miasta Szczecin.
4. Opiniowanie projektu uchwały Nr 272/18 w części "Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego".
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


E. Łongiewska – Wijas – zaproponowała, by porządek obrad Komisji poszerzyć o punkt „Opiniowanie wniosku Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności w spr. nadania nazwy ulicy „Gwiazdy Polarnej” i uchylenia nazwy dla części ulicy „Chłodna” (załącznik nr 3 do protokołu).

Powyższa propozycja została przyjęta przez  aklamację.


Ad. pkt. 2.
Projekt budżetu na rok 2019- Szczecińska Agencja Artystyczna- c.d. posiedzenia z dnia 07.01.2019r.


A. Lemańczyk – Dyrektor Szczecińskiej Agencji Artystycznej - omówiła projekt planu finansowego SAA na 2019 rok (str. 487-488 projektu budżetu Miasta). Przypomniała też, że budynek SAA jest w opłakanym stanie: jest to obiekt zabytkowy, od lat wymagający generalnego remontu.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, czy w budynku SAA prowadzona jest działalność artystyczna?

A. Lemańczyk – wyjaśniła, że odbywają się tam koncerty i jest ich rocznie b. wiele.

E. Łongiewska – Wijas –zwróciła się o wyjaśnienie afiliacji p. Jakuba Matury, który podczas posiedzenia Komisji w dniu 7. stycznia przedstawił się jako pracownik SAA, co znalazło odzwierciedlenie w liście obecności gości. W BIP SAA nie widnieje nazwisko p. Matury.

A. Lemańczyk – w odpowiedzi wyjaśniła, że jest to firma współpracująca z SAA.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, co jest zawarte w „wynagrodzeniach bezosobowych”?

A. Lemańczyk – wyjaśniła, że są to umowy o dzieło, umowy zlecenia, pit11. Generalnie ten punkt dotyczy osób nie mających osobowości prawnej, nie prowadzących działalności gospodarczej.

D. Matecki – zapytał, ile pieniędzy z promocji idzie do szczecińskich mediów i do których?

A. Lemańczyk – powiedziała, że SAA stara się równoważyć dostęp do wszystkich mediów. Działania promocyjne dostosowują do wydarzenia i osób, do których kierowana jest kampania.

M. Ussarz – zapytał o Festiwal Młodych Talentów: jakie to są koszty?

A. Lemańczyk – poinformowała, że budżet Festiwalu jest na poziomie 200-300 tys. zł. W tym są prace komisji i jury.

M. Ussarz – zdaniem radnego warto silniej wesprzeć Festiwal. Pomysł jest dobry, ilość uczestników b. duża (300 zespołów). Ci młodzi ludzie, wychodząc z Festiwalu jako laureaci, idą w świat i promują miasto Szczecin. Radny proponuje, by zdjąć środki z portalu który ogląda 100 osób tj. z „Wiadomości Szczecińskich” i przeznaczyć je na Festiwal Młodych Talentów.

D. Matecki – zapytał, kto jest twórcą treści propagandowych, które są zamieszczane w „Wiadomościach Szczecińskich”?

A. Lemańczyk – poinformowała, że jest to Urząd Miasta Szczecin.

J. Matura – wyjaśnił, że Festiwal Młodych Talentów ma własne kanały informacyjne. Nabór do Festiwalu odbywa się poprzez platformy społecznościowe. Koszty promocji to wydatek ok. 2-3 tys. zł. Koszt zaangażowania i uzyskany efekt (ok. 300 zgłoszeń) jest jego zdaniem bdb.

B. Baran – zapytał, w jaki sposób SAA poradziła sobie z zaplanowaniem kosztów energii?

A. Lemańczyk – przypomniała, że 99% działalności SAA odbywa się na zewnątrz. Koszty utrzymania budynku rocznie to ok. 130 tys. zł i obejmuje to wszystkie media. Bazą działalności Agencji jest wynajem obiektów.

R. Stankiewicz – zapytał, kto odpowiada za promocję Miasta? Z ubolewaniem zauważa, że nie ma Wydziału Promocji w urzędzie.

A. Lemańczyk  – wyjaśniła, że było w urzędzie Biuro Promocji, które zostało zlikwidowane. Zadania przeniesiono do SAA, Żeglugi Szczecińskiej i Biura Prezydenta Miasta,

E. Łongiewska – Wijas – nawiązując do instytucji bliźniaczej tj. Krakowskiego Biura Festiwalowego, zauważyła, że pozycja „usługi obce” w SAA to prawie 80% budżetu, w KBF jest to tylko 45%. Zapytała, dlaczego u nas stanowią one tak wielki procent?

A. Lemańczyk – jej zdaniem ten udział nie jest wysoki. Powiedziała, że to wszystko idzie na produkcje, na organizację imprez. „To dowód na nasze racjonalne gospodarowanie publicznym budżetem”.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, jaka jest kwota na realizację nowego zadania statutowego tj. promocji i gdzie jest zapisana w budżecie?

A. Lemańczyk – poinformowała, że do SAA, wraz z nowym zadaniem, przeszła kwota 1,6 mln zł dotacji podmiotowej. SAA wydaje ok. 2,3 mln zł rocznie na ten cel. Środki zapisane są w pozycji „poligrafia, plakatowanie, reklama”.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, czy Pyromagic, Dni Morza czy Water Show powinna realizować instytucja kultury jaką jest SAA. Czy nie powinna tego organizować np. Żegluga Szczecińska?

A. Lemańczyk – wyjaśniła, że tak właśnie się dzieje. SAA organizuje jedynie imprezę towarzyszącą.

M. Szyszko – przypomniał prezentację dyr. Serwy z Filharmonii Szczecińskiej. Zwrócił uwagę na dwa punkty: pozyskiwanie wydarzeń, gwiazd, zespołów oraz na budowanie relacji bezpośrednich. Zapytał, czy jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być? Dyr. Serwa mówiła też o tym, że niezwykle trudno jest pozyskiwać fundusze drogą sponsoringu. Poprosił o komentarz w tej sprawie.

A. Lemańczyk – powiedziała, że wydarzenia, jakie organizuje SAA i Filharmonia są nieporównywalne. Wielkie gwiazdy, wielkie koncerty są poza naszym zasięgiem. Nasza hala sportowa jest dla średniej gwiazdy europejskiej. SAA boryka się z brakiem miejsca do prowadzenia działalności. Filharmonia dysponuje własnym obiektem i organizuje wydarzenia na mniejsza skalę. Dyr. Lemańczyk zgodziła się ze zdaniem dyr. Serwy: pozyskiwanie sponsorów jest u nas b. trudne. Nie ma tu dużych firm i dużych sponsorów. Rozwiązaniem są wyjazdy do Warszawy i p. dyrektor jest tam regularnie zabiegając o wsparcie.

D. Matecki – zapytał, jak wykorzystywane są słupy ogłoszeniowe/afisze miejskie? Czy SAA promuje tam swoje wydarzenia? Kiedy afisze powstaną w dzielnicach północnych? Zapytał też o kształtowanie tożsamości miejskiej i postaw patriotycznych.

A. Lemańczyk – poinformowała, że w ubiegłym roku Agencja odbudowała bądź odnowiła 23 poniemieckie słupy ogłoszeniowe i korzysta z nich promując swoje wydarzenia. Dyrektor nie ma wiedzy o nowych słupach zaplanowanych w mieście.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, czy SAA włącza do promocji ofertę programową innych instytucji?

A. Lemańczyk – powiedziała, że wspierają praktycznie wszystkie festiwale, organizowane przez inne instytucje. Nie tylko udostępniając wiaty i słupy ogłoszeniowe. Odpowiadają też na prośby innych organizatorów. Mają preferencyjne kwoty, które mogą zaproponować tym instytucjom. „Nie odmawiamy nikomu”.

G. Groblewski – odpowiadając na pytanie dot. kształtowania tożsamości miejskiej powiedział, że Agencja wykorzystuje wszelkie uroczystości i rocznice. Prowadzi wówczas działalność artystyczną. Prowadzi ją także w szkołach. Bierze udział w uroczystych obchodach wydarzeń sierpniowych i grudniowych. Organizuje Urodziny Szczecina itp. W każdym z tych wydarzeń bierze udział kila tysięcy osób.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, czy rozważano przekazanie organizacji niektórych wydarzeń Spółce Żegluga Szczecińska?

A. Lemańczyk – powiedziała, że nie byłoby wtedy wielu wydarzeń artystycznych. Żegluga nie organizuje koncertów. Ona zarządza bulwarami i nabrzeżami i prowadzi działalność festynowo gastronomiczną.


Ad. pkt. 3.
Projekt budżetu Miasta na rok 2019 - c.d. prac:
- Mecenat kulturalny Miasta Szczecin.


J. Kimber – Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury - omówiła powyższy materiał (str. 385 projektu budżetu).

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, jaka jest średnia dotacja na wydawnictwo?

J. Kimber – wyjaśniła, że nie są to duże kwoty. Choć niekiedy sięgają 100% kosztów, zamykają się w kwocie kilka – kilkanaście tysięcy zł.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o tryb przyznania środków na realizowane działania.

J. Kimber – powiedziała, że jest to nabór ciągły oraz konkursy.


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie projektu uchwały Nr 272/18 w części "Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego".


Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt budżetu Miasta na rok 2019 w sferze „Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

W głosowaniu: za – 2, przeciw – 0, wstrzym – 3, Komisja zaopiniowała go pozytywnie.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


E. Łongiewska – Wijas – powiedziała, że historia tej nazwy jest długa i skomplikowana. Zaproponowała, by wstrzymać się z opiniowaniem tego projektu do kolejnego posiedzenia Komisji, na które zaproszony będzie Geodeta Miasta.

Powyższa propozycja została przyjęta jednogłośnie.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Edyta Łongiewska-Wijas
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2018/12/28, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/02/11 16:42:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/02/11 16:42:51 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/01/23 09:17:39 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/01/08 10:11:44 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2018/12/28 13:33:16 nowa pozycja