Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.9.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 20 MARCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przedstawienie informacji nt. budowy pawilonów handlowych na terenie Łasztowni.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- 58/19 - zmieniająca uchwałę Nr II/18/18 Rady Miasta Szczecina z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- 66/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze - Dziewoklicz” w Szczecinie,
- 67/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Krucza” w Szczecinie,
- 68/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Bandurskiego, Gaińskiej” w Szczecinie,
- 69/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Żołnierska” w Szczecinie,
- 70/19 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Głębokie” w Szczecinie,
- 71/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Głębokie” w Szczecinie,
- 72/19 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w części dotyczącej zmiany „Z.05”.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Przewodniczący W. Dzikowski zawnioskował o uzupełnienie porządku obrad o zaopiniowanie następujących projektów uchwał:

  • nr 62/19 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy z Panią Alicją Palto, Panem Januszem Palto i Panem Krzysztofem Ziębą prowadzącymi Spółkę Cywilną Pizza Paltotini i wstąpienia przez wyżej wymieniony podmiot w prawa i obowiązki obecnego dzierżawcy Pani Małgorzaty Dębskiej wynikające z Umowy Dzierżawy Nr WO/37/D/2012 z dnia 04.09.2012 r. oraz przedłużenie okresu trwania umowy do 3 września 2029 r.

W wyniku przeprowadzonego głosowania (11 - za, jednogłośnie) projekt został wprowadzony do porządku obrad.

  • nr 78/19 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

W wyniku przeprowadzonego głosowania (9 - za, 0 - przeciw, 2 - wstrzym.) projekt został wprowadzony do porządku obrad.

  • nr 86/19 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Unii Lubelskiej - Szpital” w Szczecinie

W wyniku przeprowadzonego głosowania (11 - za, jednogłośnie) projekt został wprowadzony do porządku obrad.


Ad. pkt. 2.
Przedstawienie informacji nt. budowy pawilonów handlowych na terenie Łasztowni.


Przewodniczący poinformował, że Komisja zapoznała się z pismem Spółki SGI w sprawie planów wydzierżawienia nabrzeża vis vis budynku LASTADIA OFFICE pod kolejne pawilony gastronomiczne (załącznik nr 3 do protokołu).

Ireneusz Nowak - Prezes Żeglugi Szczecińskiej przedstawił informację nt. dzierżawy terenu nabrzeża w okolicy Masztu Maciejewicza. 14 stycznia 2019 r. został rozpisany konkurs na dzierżawę tego terenu, w którym kryteriami były: cena, koncepcja oraz wizualizacja. Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w BIP Szczecińskiej Żeglugi, aby dotrzeć z ofertą do jak największej liczby osób. Komisja wybrała ofertę punktu restauracji rybnej z punktem kawiarnianym, w którym mają odbywać się spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty itp. Podpisano dzierżawę na okres 3 lat ze zobowiązaniem postawienia pawilonu bez możliwości sprzedaży alkoholu na wynos. Obecnie dzierżawca jest na etapie zezwolenia na budowę.

Przewodniczący W. Dzikowski - zapytał, czy jest to zgodne z procedurą i planem zagospodarowania?

Ireneusz Nowak - Prezes Żeglugi Szczecińskiej poinformował, że zapisy konkursu były konsultowane z Architektem Miasta i pawilon ma pasować do innych pawilonów funkcjonujących w tej przestrzeni.

P. Słowik - powołał się na zapisy Uchwały Nr XVIII/430/16 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej część działki nr 2 z obrębu 1085 o powierzchni 258,60 m2 położonej przy ul. Bulwar Gdyński w Szczecinie na rzecz Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę pawilonów gastronomicznych wraz z ogródkami letnimi, i zwrócił uwagę, że wyraźnie mówi się w niej o sezonowości obiektu, który ma stać na tym terenie. Radny zapytał jak to się odbyło?

D. Jackowski - zapytała, dlaczego przed przystąpieniem do konkursu nie wystąpiono o wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, bo byłoby by jasne, że nie ma możliwości postawienia na tym terenie obiektu nie sezonowego?

Na wniosek Przewodniczącego W. Dzikowskiego, w wyniku głosowania (11-za, jednogłośnie), Komisja przyjęła wniosek w następującym brzmieniu:

Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa wnioskuje o rewizję postępowania konkursowego przeprowadzonego przez Żeglugę Szczecińską w sprawie dzierżawy terenów vis a vis budynku LASTRADA OFFIS.

Wniosek Nr 3/19 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał.


Komisja rozpatrzyła następujące projekty uchwał:

nr 58/19 zmieniającej uchwałę Nr II/18/18 Rady Miasta Szczecina z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Komisja w wyniku głosowania (11 - za, jednogłośnie) zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

nr 66/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze - Dziewoklicz” w Szczecinie.

Projekt uchwały przedstawiła i o mówiła Angelika Szerniewicz-Kwas kierownik zespołu w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta.

Komisja w wyniku głosowania (11 - za, jednogłośnie) zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

nr 67/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Krucza” w Szczecinie

Projekt uchwały przedstawiła i o mówiła Jagna Kosowska główny projektant w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta.

Ł Kadłubowski - opowiedział się za utrzymaniem w tym miejscu zabudowy jednorodzinnej.

J. Posłuszny - uznał, że łatwiej będzie zrekultywować ten obszar pod zabudowę jednorodzinną.

W. Dąbrowski - uznał za słuszne zgłaszanie tego typu wniosków już przy uchwalaniu przystąpień do planu.

Przewodniczący W. Dzikowski poprosił o sformułowanie brzmienia wniosku w tej sprawie, który przegłosuje na końcu posiedzenia.

Komisja w wyniku głosowania (5 - za, 3- przeciw, 3 - wstrzym.) zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

nr 68/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Bandurskiego, Gaińskiej” w Szczecinie

Komisja w wyniku głosowania (9 - za, 1- przeciw, 0 - wstrzym.) zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

nr 69/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Żołnierska” w Szczecinie

Komisja w wyniku głosowania (11 - za, jednogłośnie) zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

nr 70/19 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Głębokie” w Szczecinie

Komisja w wyniku głosowania (11 - za, jednogłośnie) zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

nr 71/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Głębokie” w Szczecinie

Komisja w wyniku głosowania (11 - za, jednogłośnie) zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

nr 72/19 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w części dotyczącej zmiany „Z.05”

Komisja w wyniku głosowania (11 - za, jednogłośnie) zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

nr 62/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy z Panią Alicją Palto, Panem Januszem Palto i Panem Krzysztofem Ziębą prowadzącymi Spółkę Cywilną Pizza Paltotini i wstąpienia przez wyżej wymieniony podmiot w prawa i obowiązki obecnego dzierżawcy Pani Małgorzaty Dębskiej wynikające z Umowy Dzierżawy Nr WO/37/D/2012 z dnia 04.09.2012 r. oraz przedłużenie okresu trwania umowy do 3 września 2029 r.

Wawrzyńczak Tomasz - Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych przypomniał że pierwsza umowa dzierżawy przedmiotowej nieruchomości została zawarta w 2009 r. na okres 3 lat. Następnie za zgodą Rady Miasta umowa została przedłużona na okres 9 lat. w 2017 r. na wniosek dzierżawcy dokonano cesji. W grudniu 2018 r. wpłynął kolejny wniosek o cesję oraz o przedłużenie umowy do 2023 r.

Przewodniczący W. Dzikowski - zwrócił uwagę, że pierwsza umowa została podpisana przy obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego i dzierżawca dokładnie wiedział na co się decyduje.

G. Zielińska - uznała, że nie chodzi tu tylko o lokal ale także o teren. Zapytała, co uzasadnia, że wnioskuje sie o odstąpienie od przetargu?

Wawrzyńczak Tomasz - Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych stwierdził, że nowy dzierżawca zobowiązał się do spłacenia zadłużenia lokalu i trzeba brać pod uwagę, że mogą być problemy z postępowaniem egzekucyjnym.

G. Zielińska - uznała, że według niej umowa powinna zostać wypowiedziana już dawno a wniosek o przedłużenie trwania umowy, w trakcie trwania obecnie obowiązującej umowy, jest nie do przyjęcia. Przypomniała, że 10-letnia dzierżawa uprawnia dzierżawcę do pierwokupu a przeciw temu miała działać uchwała mówiąca o 9-letniej dzierżawie, o co osobiście wnioskowała.

P. Słowik - uznał za niezasadne przedłużanie umowy natomiast cesja może zostać dokonana do czasu trwania obecnej umowy.

W. Dzikowski - uznał, że korzystnym będzie rozpisanie przetargu na dzierżawę tego terenu. Uznał, że projekt uchwały powinien zostać zaopiniowany negatywnie.

Komisja w wyniku głosowania (11 - przeciw, jednogłośnie) zaopiniowała projekt uchwały negatywnie.

nr 78/19 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 86/19 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Unii Lubelskiej - Szpital” w Szczecinie

Komisja w wyniku głosowania (9 - za, 0- przeciw, 2 - wstrzym.) zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

86/19 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Unii Lubelskiej - Szpital” w Szczecinie

Komisja w wyniku głosowania (11 - za, jednogłośnie) zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.


Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie następujące wnioski:

Wniosek radnych G. Zielińskiej i W. Dąbrowskiego o przyjęcie wniosku Komisji w brzmieniu:

Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa wnioskuje aby Biuro Planowania Przestrzennego Miasta realizowało zmiany w obowiązujących planach zagospodarowania w ilości nie większej niż 20% w stosunku do planowanych do uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, na których nie ma obowiązujących planów.

Komisja w wyniku głosowania (6 - za, 4- przeciw, 1 - wstrzym.) przyjęła wniosek. Wniosek Nr 4/19 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Wniosek radnych G. Zielińskiej, W. Dąbrowskiego i J. Posłusznego o przyjęcie wniosku Komisji w brzmieniu:

Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa wnioskuje aby na całości obszaru, który zostanie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Krucza” w Szczecinie przyjąć funkcję mieszkaniową jednorodzinną.

Komisja w wyniku głosowania (11 - za, jednogłośnie) przyjęła wniosek. Wniosek Nr 5/19 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Żadnych wniosków nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Marta Klimek
Główny Specjalista BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/03/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2019/05/22 08:28:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2019/05/22 08:28:46 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2019/03/21 12:37:54 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/03/13 14:08:29 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/03/13 14:00:06 nowa pozycja