Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.9.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 20 MARCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przedstawienie informacji nt. budowy pawilonów handlowych na terenie Łasztowni.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- 58/19 - zmieniająca uchwałę Nr II/18/18 Rady Miasta Szczecina z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- 66/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze - Dziewoklicz” w Szczecinie,
- 67/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Krucza” w Szczecinie,
- 68/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Bandurskiego, Gaińskiej” w Szczecinie,
- 69/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Żołnierska” w Szczecinie,
- 70/19 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Głębokie” w Szczecinie,
- 71/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Głębokie” w Szczecinie,
- 72/19 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w części dotyczącej zmiany „Z.05”.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Przewodniczący W. Dzikowski zawnioskował o uzupełnienie porządku obrad o zaopiniowanie następujących projektów uchwał:

  • nr 62/19 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy z Panią Alicją Palto, Panem Januszem Palto i Panem Krzysztofem Ziębą prowadzącymi Spółkę Cywilną Pizza Paltotini i wstąpienia przez wyżej wymieniony podmiot w prawa i obowiązki obecnego dzierżawcy Pani Małgorzaty Dębskiej wynikające z Umowy Dzierżawy Nr WO/37/D/2012 z dnia 04.09.2012 r. oraz przedłużenie okresu trwania umowy do 3 września 2029 r.

W wyniku przeprowadzonego głosowania (11 - za, jednogłośnie) projekt został wprowadzony do porządku obrad.

  • nr 78/19 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

W wyniku przeprowadzonego głosowania (9 - za, 0 - przeciw, 2 - wstrzym.) projekt został wprowadzony do porządku obrad.

  • nr 86/19 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Unii Lubelskiej - Szpital” w Szczecinie

W wyniku przeprowadzonego głosowania (11 - za, jednogłośnie) projekt został wprowadzony do porządku obrad.


Ad. pkt. 2.
Przedstawienie informacji nt. budowy pawilonów handlowych na terenie Łasztowni.


Przewodniczący poinformował, że Komisja zapoznała się z pismem Spółki SGI w sprawie planów wydzierżawienia nabrzeża vis vis budynku LASTADIA OFFICE pod kolejne pawilony gastronomiczne (załącznik nr 3 do protokołu).

Ireneusz Nowak - Prezes Żeglugi Szczecińskiej przedstawił informację nt. dzierżawy terenu nabrzeża w okolicy Masztu Maciejewicza. 14 stycznia 2019 r. został rozpisany konkurs na dzierżawę tego terenu, w którym kryteriami były: cena, koncepcja oraz wizualizacja. Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w BIP Szczecińskiej Żeglugi, aby dotrzeć z ofertą do jak największej liczby osób. Komisja wybrała ofertę punktu restauracji rybnej z punktem kawiarnianym, w którym mają odbywać się spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty itp. Podpisano dzierżawę na okres 3 lat ze zobowiązaniem postawienia pawilonu bez możliwości sprzedaży alkoholu na wynos. Obecnie dzierżawca jest na etapie zezwolenia na budowę.

Przewodniczący W. Dzikowski - zapytał, czy jest to zgodne z procedurą i planem zagospodarowania?

Ireneusz Nowak - Prezes Żeglugi Szczecińskiej poinformował, że zapisy konkursu były konsultowane z Architektem Miasta i pawilon ma pasować do innych pawilonów funkcjonujących w tej przestrzeni.

P. Słowik - powołał się na zapisy Uchwały Nr XVIII/430/16 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej część działki nr 2 z obrębu 1085 o powierzchni 258,60 m2 położonej przy ul. Bulwar Gdyński w Szczecinie na rzecz Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę pawilonów gastronomicznych wraz z ogródkami letnimi, i zwrócił uwagę, że wyraźnie mówi się w niej o sezonowości obiektu, który ma stać na tym terenie. Radny zapytał jak to się odbyło?

D. Jackowski - zapytała, dlaczego przed przystąpieniem do konkursu nie wystąpiono o wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, bo byłoby by jasne, że nie ma możliwości postawienia na tym terenie obiektu nie sezonowego?

Na wniosek Przewodniczącego W. Dzikowskiego, w wyniku głosowania (11-za, jednogłośnie), Komisja przyjęła wniosek w następującym brzmieniu:

Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa wnioskuje o rewizję postępowania konkursowego przeprowadzonego przez Żeglugę Szczecińską w sprawie dzierżawy terenów vis a vis budynku LASTRADA OFFIS.

Wniosek Nr 3/19 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał.


Komisja rozpatrzyła następujące projekty uchwał:

nr 58/19 zmieniającej uchwałę Nr II/18/18 Rady Miasta Szczecina z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Komisja w wyniku głosowania (11 - za, jednogłośnie) zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

nr 66/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze - Dziewoklicz” w Szczecinie.

Projekt uchwały przedstawiła i o mówiła Angelika Szerniewicz-Kwas kierownik zespołu w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta.

Komisja w wyniku głosowania (11 - za, jednogłośnie) zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

nr 67/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Krucza” w Szczecinie

Projekt uchwały przedstawiła i o mówiła Jagna Kosowska główny projektant w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta.

Ł Kadłubowski - opowiedział się za utrzymaniem w tym miejscu zabudowy jednorodzinnej.

J. Posłuszny - uznał, że łatwiej będzie zrekultywować ten obszar pod zabudowę jednorodzinną.

W. Dąbrowski - uznał za słuszne zgłaszanie tego typu wniosków już przy uchwalaniu przystąpień do planu.

Przewodniczący W. Dzikowski poprosił o sformułowanie brzmienia wniosku w tej sprawie, który przegłosuje na końcu posiedzenia.

Komisja w wyniku głosowania (5 - za, 3- przeciw, 3 - wstrzym.) zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

nr 68/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Bandurskiego, Gaińskiej” w Szczecinie

Komisja w wyniku głosowania (9 - za, 1- przeciw, 0 - wstrzym.) zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

nr 69/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Żołnierska” w Szczecinie

Komisja w wyniku głosowania (11 - za, jednogłośnie) zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

nr 70/19 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Głębokie” w Szczecinie

Komisja w wyniku głosowania (11 - za, jednogłośnie) zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

nr 71/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Głębokie” w Szczecinie

Komisja w wyniku głosowania (11 - za, jednogłośnie) zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

nr 72/19 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w części dotyczącej zmiany „Z.05”

Komisja w wyniku głosowania (11 - za, jednogłośnie) zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

nr 62/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy z Panią Alicją Palto, Panem Januszem Palto i Panem Krzysztofem Ziębą prowadzącymi Spółkę Cywilną Pizza Paltotini i wstąpienia przez wyżej wymieniony podmiot w prawa i obowiązki obecnego dzierżawcy Pani Małgorzaty Dębskiej wynikające z Umowy Dzierżawy Nr WO/37/D/2012 z dnia 04.09.2012 r. oraz przedłużenie okresu trwania umowy do 3 września 2029 r.

Wawrzyńczak Tomasz - Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych przypomniał że pierwsza umowa dzierżawy przedmiotowej nieruchomości została zawarta w 2009 r. na okres 3 lat. Następnie za zgodą Rady Miasta umowa została przedłużona na okres 9 lat. w 2017 r. na wniosek dzierżawcy dokonano cesji. W grudniu 2018 r. wpłynął kolejny wniosek o cesję oraz o przedłużenie umowy do 2023 r.

Przewodniczący W. Dzikowski - zwrócił uwagę, że pierwsza umowa została podpisana przy obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego i dzierżawca dokładnie wiedział na co się decyduje.

G. Zielińska - uznała, że nie chodzi tu tylko o lokal ale także o teren. Zapytała, co uzasadnia, że wnioskuje sie o odstąpienie od przetargu?

Wawrzyńczak Tomasz - Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych stwierdził, że nowy dzierżawca zobowiązał się do spłacenia zadłużenia lokalu i trzeba brać pod uwagę, że mogą być problemy z postępowaniem egzekucyjnym.

G. Zielińska - uznała, że według niej umowa powinna zostać wypowiedziana już dawno a wniosek o przedłużenie trwania umowy, w trakcie trwania obecnie obowiązującej umowy, jest nie do przyjęcia. Przypomniała, że 10-letnia dzierżawa uprawnia dzierżawcę do pierwokupu a przeciw temu miała działać uchwała mówiąca o 9-letniej dzierżawie, o co osobiście wnioskowała.

P. Słowik - uznał za niezasadne przedłużanie umowy natomiast cesja może zostać dokonana do czasu trwania obecnej umowy.

W. Dzikowski - uznał, że korzystnym będzie rozpisanie przetargu na dzierżawę tego terenu. Uznał, że projekt uchwały powinien zostać zaopiniowany negatywnie.

Komisja w wyniku głosowania (11 - przeciw, jednogłośnie) zaopiniowała projekt uchwały negatywnie.

nr 78/19 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 86/19 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Unii Lubelskiej - Szpital” w Szczecinie

Komisja w wyniku głosowania (9 - za, 0- przeciw, 2 - wstrzym.) zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

86/19 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Unii Lubelskiej - Szpital” w Szczecinie

Komisja w wyniku głosowania (11 - za, jednogłośnie) zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.


Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie następujące wnioski:

Wniosek radnych G. Zielińskiej i W. Dąbrowskiego o przyjęcie wniosku Komisji w brzmieniu:

Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa wnioskuje aby Biuro Planowania Przestrzennego Miasta realizowało zmiany w obowiązujących planach zagospodarowania w ilości nie większej niż 20% w stosunku do planowanych do uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, na których nie ma obowiązujących planów.

Komisja w wyniku głosowania (6 - za, 4- przeciw, 1 - wstrzym.) przyjęła wniosek. Wniosek Nr 4/19 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Wniosek radnych G. Zielińskiej, W. Dąbrowskiego i J. Posłusznego o przyjęcie wniosku Komisji w brzmieniu:

Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa wnioskuje aby na całości obszaru, który zostanie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Krucza” w Szczecinie przyjąć funkcję mieszkaniową jednorodzinną.

Komisja w wyniku głosowania (11 - za, jednogłośnie) przyjęła wniosek. Wniosek Nr 5/19 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Żadnych wniosków nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Marta Klimek
Główny Specjalista BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/03/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2019/05/22 08:28:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2019/05/22 08:28:46 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2019/03/21 12:37:54 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/03/13 14:08:29 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/03/13 14:00:06 nowa pozycja