Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.60.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 19 KWIETNIA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Bazyli Baran - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Nazewnictwo ulic.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania: za - 7 (jednogłośnie) przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu 21 marca br. bez uwag.


Ad. pkt. 3.
Nazewnictwo ulic.


Przewodniczący  Komisji  B. Baran - poinformował o wnioskach skierowanych do komisji w sprawie nazewnictwa ulic:

  • nadania nazwy plac Dawida Altera Kurzmanna zgodnie z wnioskiem fundacji Polański  – załącznik nr  4 do protokołu

Przewodniczący Komisji B. Baran- z inicjatywą upamiętnienia postaci Dawida Altera Kurzmanna w Szczecinie wystąpiła  organizacja "Polański-Foundation", Rada Osiedla Dąbie zaopiniowała negatywnie wniosek, teren na którym jest usytuowany plac jest własnością Gminy Miasto Szczecin.

W.Polański Prezes Organizacji " Polański-Foundation"  przedkładają radnym wniosek o uhonorowanie postaci  Dawida Altera Kurzmanna,  wniosek został poparty przez szerokie gremium min. Żydowski Instytut Historyczny,  Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Oddział w Szczecinie. Kurzmann Dawid Alter(25.05.1865 Rzeszów – 29.10.1942 Bełżec) – krakowski kupiec, pobożny chasyd, działacz społeczny i polityczny, filantrop.  Do Krakowa przybył w 1887 roku i zamieszkał na Kazimierzu, zaś po wysiedleniu w 1941roku zmuszony został do osiedlenia sięprzy placu Zgody. Już wiele lat przed wybuchem wojny, Kurzmann wspierał najstarszy żydowski sierociniec mieszczący sięprzy ul. Detla 64, zapewniając przebywającym tam dzieciom doskonałe warunki bytowe. W czasie wojny poświęciłwszystko, co miałnajcenniejsze, aby ratować żydowskie sieroty. Okoliczności śmierci, jak również jego postawa, pozwalająokreślać go mianem krakowskiego Janusza Korczaka

Dr M. Łuczak Członek Zespołu Nazewnictwa Miejskiego , w roku 2020 Rada Miasta Szczecin wyraziła zgodę na realizację inicjatywy PomorskiegoTowarzystwa
Historycznego dotyczącego wzniesienia pomnika-lapidarium pn:"Ściana pamięci” w miejscu, gdzie znajdował się przedwojenny cmentarz żydowski przy ul.Tczewskiej,  cmentarz został zniszczony obecnie stoi tam kilka domów, nagrobki zostały porzucone w lesie. W  ścianie pamięci zostaną umieszczone fragmenty pomników, które udało się pozbierać, Żydzi pochowani na cmentarzu są to mieszkańcy Dąbia zabici podczas wojny, naprawmy błędy przeszłości idea postawienia pomnika posiadała akcpetację Rady Osiedla Dąbie.

P. Kurdziałek  Przewodniczący Rady Osiedla  Dąbie– na początku 2019 wpłynął wniosek o stworzenie miejsca upamiętniającego Żydów mieszkańców Dąbia,  jako rada wyrazili zgodę, jednak mieszkańcy obawiają się  pomnika, teren jest niezagospodarowany, miejsce  bardzo zaniedbane.  Cel jest szczytny nie możemy kwestionawać jego upamiętnienia.  Prosi o spotkanie z mieszkańcami, w celu rozwiania obaw, iż nie powstanie tam wielki monument.  Nie cofniemy historii stwórzmy to miejsce ale w spokoju .

Radny B.Baran- pamięci  o cmentarzu nie możemy przenieść  w inne miejsce.

Radna S. Biernat- w tym rejonie są domki jednorodzinne, nie ma wątpliwości, iż ta postać zasługuje na upamiętnienie, tylko problemem jest lokalizacja. Prosi aby komisja odbyła wizję lokalną.

Radny W. Dzikowski- mamy wiele wątków tej sprawy, uchybieniem jest wydanie pozwolenia na budowę domów na terenie cmentarza, nie dziwi się Radzie Osiedla, o ich obawy.  Jednak mając wiedzę, że wnioskodawcy chcą uporządkować teren bez użycia środków budżetowych trudno mu oddalić wniosek. Sytuacja jest bardzo delikatna, wizja nie zmieni niczego. Czy wnioskodawcy widzą inny teren i tworzenie nowej lokalizacji. Mimo sprzeciwu RO będzie głosował za.

Przewodniczący Komisji B. Baran- zwrócił się do RO i wnioskodawców o zorganizowania spotkania z mieszkańcami, aby wyjaśnić sprawę.

Dr M. Łuczak- jest to możliwe, rozmawiał wielokrotnie z mieszkańcami, uczestniczył w ekshumacjach. Jest  w stanie zapoznać , ich całością sprawy. Podpisał zobowiązanie, że przez 5 lat będzie osobiście dbał o ten teren w granicach tego placu.  Mieszkańcy ani miasto nie ponoszą żadnych kosztów.

W. Dąbrowski- mieszkańcy protestują przeciwko budowie ściany,  uchwałę Rady miasta podjęliśmy dwa lata temu. Jest zwolennikiem przedyskutowania sprawy przed sesją nadanie nazwy nie zmienia  wyglądu miejsca.

Radny W. Dzikowski – wnosi o przegłosowanie wniosku.

Komisja w wyniku głosowania: za- 6,  wstrzym.- 3   zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwyplac Dawida Altera Kurzmanna

  •  nadania nazwy skwer Rodziny Quistorpów  zgodnie z wnioskiem Stowarzyszenia DENKMAL POMORZE  – załącznik  nr  4 do protokołu

B. Baran- przypomniał, iż  komisja zajmowała się inicjatywą nadania nazwy skwer Rodziny Quistorpów w Szczecinie dla terenu dawnego cmentarza ewangelickiego ( w obrębie dawnego zespołu opiekuńczo-szpitalnego „Betania”), wniosek  Stowarzyszenia Denkmal Pomorze. Proponowana nazwa skweru otrzymała pozytywną opinię Zespołu Nazewnictwa Miejskiego oraz Rady Osiedla Łękno, teren obejmujący skwer jest własnością Gminy Miasto Szczecin. Komisja Kultury po zapoznaniu się z całością sprawy postanowiła podjąć inicjatywę uchwałodawczą w sprawie. W związku z tym poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Komisja w wyniku głosowania: za – 7 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały nr  96/22 w sprawie  nadania nazwy urzędowej dla skweru w Szczecinie

Komisja odesłała równiez wniosek mieszkańców miasta  o nadanie ulicy Sennej do wnioskodawców, jako nie spełniajacy wymogów formlanych - stanowi załącznik 5 do protokołu. 


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Radni zgłosili, aby na najbliższych posiedzeniach zająć się tematyką dot. bezpieczeństwa:

Radna S. Biernat- prosi informację nt. schronów, ile jest w mieście , gdzie są umiejscowione?

Radny  W. Dąbrowski-  bezpieczeństwo weterynaryjne, straz pożarna.

Radny W. Dzikowski- jest nowy komendat Miejski  Straży Pożarnej, może powinniśmy go zaprosić?

 

Przewodniczący Komisji B. Baran zaplanuje komisje po 15 maja br. zajmiemy się ww. tematami.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Bazyli Baran
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/03/29, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2022/09/20 12:06:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2022/09/20 12:06:22 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/09/20 12:06:04 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/05/10 12:55:40 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/05/09 13:21:13 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/04/21 10:29:21 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/04/21 10:28:13 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/03/30 09:43:24 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/03/29 12:42:02 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/03/29 12:41:45 nowa pozycja