Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.66.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dn. 31.08.2022 r.
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- 236/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Parkowa” w Szczecinie,
- 237/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Świerczewska” w Szczecinie,
- 238/22 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Derdowskiego” w Szczecinie,
- 239/22 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Hoża” w Szczecinie,
- 240/22 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Podhalańska” w Szczecinie,
- 241/22 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Św. Kingi” w Szczecinie,
- 235/22 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
- 225/22 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok (w zakresie budownictwa i mieszkalnictwa),
- 230/22 - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- 231/22 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Darniowej 1, stanowiącej działkę numer 120/2 z obrębu ewidencyjnego numer 1072,
- 232/22 - wyrażenia zgody na dokonanie darowizny gminnej nieruchomości położonej przy ulicy Łaziebnej.
4. Rozpatrzenie wykazów:
- 10/2022 (WMiRSPN),
- 28/2022 (WZiON),
- 29/2022 (WZiON),
- 30/2022 (WZiON),
- 31/2022 (WZiON),
- 32/2022 (WZiON),
- 33/2022 (WZiON).
5. Opinia ws. dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Piotra Skargi 15 (działka 63/2 obręb 2140 i część działki 3/7 obręb 2036).
6. Zapoznanie z bieżącą korespondencją.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Przewodniczący Władysław Dzikowski – złożył wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu nr 5 (Opiniowanie dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Piotra Skargi 15 - załącznik nr 10 do protokołu) w związku z brakiem dodatkowych materiałów dot. przedmiotowej sprawy.

Wniosek został przyjęty przez aklamację.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dn. 31.08.2022 r.


 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 0012.3.65.2022 z posiedzenia Komisji w dn. 31.08.2022 r.

Za – 11 (jednogłośnie)

Protokół został przyjęty.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- 236/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Parkowa” w Szczecinie,
- 237/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Świerczewska” w Szczecinie,
- 238/22 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Derdowskiego” w Szczecinie,
- 239/22 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Hoża” w Szczecinie,
- 240/22 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Podhalańska” w Szczecinie,
- 241/22 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Św. Kingi” w Szczecinie,
- 235/22 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
- 225/22 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok (w zakresie budownictwa i mieszkalnictwa),
- 230/22 - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- 231/22 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Darniowej 1, stanowiącej działkę numer 120/2 z obrębu ewidencyjnego numer 1072,
- 232/22 - wyrażenia zgody na dokonanie darowizny gminnej nieruchomości położonej przy ulicy Łaziebnej.


- 236/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Parkowa” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 236/22 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Parkowa” w Szczecinie

Za – 11 (jednogłośnie)

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 237/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Świerczewska” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 237/22 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Świerczewska” w Szczecinie

Za – 12 (jednogłośnie)

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 238/22 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Derdowskiego” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 238/22 ws. uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Derdowskiego” w Szczecinie

Za – 12 (jednogłośnie)

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 239/22 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Hoża” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Łukasz Kadłubowski – wyraził opinię, zgodnie z którą zaprezentowany mpzp ma wiele plusów, ale ma także minusy. Plusem jest założenie stworzenia wielu miejsc parkingowych, jednak w rzeczywistości jest to fikcja, ponieważ ze względu na uwarunkowania przestrzenne nie jest możliwe zrealizowanie takiej liczby miejsc. Odnosząc się do kwestii dworku zapytał, czy plan w jakikolwiek sposób poprawia warunki zabudowy terenu przy ul. Łącznej 4. Poprosił o wyjaśnienie kwestii regulacji linii brzegowej zbiornika przy ul. Rudzika.

Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor BPPM – poinformowała, że kwestią możliwości lokalizacji miejsc parkingowych zajmuje się specjalny zespół, który analizuje uwarunkowania przestrzenne ukształtowanie terenu. Ulokowanie miejsc parkingowych w podanych lokalizacjach jest możliwe. Odnosząc się do pytania o dworek poinformowała, że utrzymane zostały parametry, natomiast istotną różnicą jest ograniczenie miejsc postojowych naziemnych na tym terenie. Odnosząc się do pytania o zbiornik przy ul. Rudzika wyjaśniła, że zapisany jest zakaz ingerencji w to siedlisko.

Przewodniczący Władysław Dzikowski – zapytał, jaka metodologia została zastosowana przy pracach nad przedmiotowym mpzp? Czy odbyła się wizja lokalna?

Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor BPPM – wyjaśniła, że obszar ten od dłuższego czasu w obszarze działań planistycznych. Planiści wizytowali ten teren, a projekt powstał w efekcie ich obserwacji oraz konsultacji z mieszkańcami.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 239/22 ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Hoża” w Szczecinie

Za – 9, przeciw – 0, wstrzym. - 3

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 240/22 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Podhalańska” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radna Jolanta Balicka – zapytała, od kogo pochodzi uwaga dot. wskaźnika liczby miejsc parkingowych?

Zofia Fiuk – Dymek – Dyrektor BPPM – wyjaśniła, że uwaga ta została zgłoszona w trakcie dyskusji publicznej. Przypomniała, że wskaźnik w Śródmieściu wynosi 1:1 (mieszkanie – miejsce parkingowe).

Radny Witold Dąbrowski – przypomniał, że w sierpniu Komisja zapoznawała się z wnioskiem mieszkańców w tej sprawi. Zapytał, czy wniosek ten został rozpatrzony.

Zofia Fiuk-Dymek – wyjaśniła, że wniosek ten wpłynął w tej samej treści do BPPM od spółdzielni i one zostały rozpatrywane razem.

Radny Łukasz Kadłubowski – wyraził opinię, że plan ten pogarsza warunki życia obecnych mieszkańców i nie tworzy atrakcyjnych warunków dla przyszłych mieszkańców (zbyt duża powierzchnia zabudowy; pozwolenie na zabudowę wielorodzinną w środku kwartału; przewidziany teren zielony jest w miejscu obecnego parkingu). Miasto nie powinno szukać pieniędzy w ten sposób. Zapowiedział, że będzie głosował przeciw.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 240/22 ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Podhalańska” w Szczecinie

Za – 5, przeciw – 6, wstrzym. - 0

Projekt został zaopiniowany negatywnie.

 

- 241/22 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Św. Kingi” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radna Dominika Jackowski – zwróciła uwagę, na teren przy ul. Kwiatowej. Może być problem ze sprzedażą tej działki, ponieważ jest tam basen przeciwpożarowy. Generuje to koszty rzędu 3-4 mln zł dla potencjalnego inwestora, co wyklucza drobnych inwestorów. Należy zastanowić się, kto miałby zrealizować inwestycję.  

Zofia Fiuk-Dymek – przypomniała, że inwestycja może być realizowana etapowo. Zwróciła uwagę, że mieszkańcy zabiegają o taką formę zagospodarowania tego terenu.

Radna Dominika Jackowski – wyraziła opinię, że mieszkańcy woleliby zobaczyć w tym miejscu większy sklep, niż kilka małych pawilonów (które będą trudne do zrealizowania ze względów ekonomicznych). Drobne usługi są odstraszane wizją wielkiej inwestycji dotyczącego zagospodarowania basenu ppoż.

Zofia Fiuk-Dymek – poinformowała, że mieszkańcy nie zwracali się z konkretnymi wnioskami dotyczącymi formy zabudowy usługowej na tym terenie.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 241/22 ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Św. Kingi” w Szczecinie

Za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 1

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 235/22 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 235/22 ws. odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 1

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 225/22 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok (w zakresie budownictwa i mieszkalnictwa)

Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak – Dyrektor WMiRSPN. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 225/22 ws. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok (w zakresie budownictwa i mieszkalnictwa)

Za – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 3

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 230/22 - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Wprowadzenia dokonał Przemysław Taraciński – Dyrektor WZiON. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 230/22 ws. udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Za – 9, przeciw – 0, wstrzym. - 1

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 231/22 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Darniowej 1, stanowiącej działkę numer 120/2 z obrębu ewidencyjnego numer 1072

Wprowadzenia dokonał Przemysław Taraciński – Dyrektor WZiON. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 231/22 ws. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Darniowej 1, stanowiącej działkę numer 120/2 z obrębu ewidencyjnego numer 1072

Za – 12 (jednogłośnie)

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 232/22 - wyrażenia zgody na dokonanie darowizny gminnej nieruchomości  położonej przy ulicy Łaziebnej

Wprowadzenia dokonał Przemysław Taraciński – Dyrektor WZiON. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Witold Dąbrowski– zapytał, co jest rozumiane przez przestrzeń biurową i noclegową w budynku?

Przemysław Taraciński – Dyrektor WZiON – wyjaśnił, że jest to funkcja uzupełniająca (mieszkania dla gości Akademii), nie jest planowana tam funkcja hotelowa.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 232/22 ws. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny gminnej nieruchomości  położonej przy ulicy Łaziebnej

Za – 11, przeciw – 1, wstrzym. – 0.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie wykazów:
- 10/2022 (WMiRSPN),
- 28/2022 (WZiON),
- 29/2022 (WZiON),
- 30/2022 (WZiON),
- 31/2022 (WZiON),
- 32/2022 (WZiON),
- 33/2022 (WZiON).


Wykaz 10/2022 (WMiRSPN-IV.7125.607.2022.IC) zał. nr 3 do protokołu.

Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak – Dyrektor WMiRSPN - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 10/2022

Za – 7, przeciw – 3, wstrzym. – 2.

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

Wykaz 28/2022 (WZiON-I.6840.99.2022.MFL) zał. nr 4 do protokołu.

Wprowadzenia dokonał Przemysław Taraciński – Dyrektor WZiON - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 28/2022

Za – 10, przeciw – 0, wstrzym. – 1.

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

Wykaz 29/2022 (WZiON-I.6840.133.2022.IŁ) zał. nr 5 do protokołu.

Wprowadzenia dokonał Przemysław Taraciński – Dyrektor WZiON - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 29/2022

Za – 12 (jednogłośnie)

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

Wykaz 30/2022 (WZiON-I.6840.10.2022.JS) zał. nr 6 do protokołu.

Wprowadzenia dokonał Przemysław Taraciński – Dyrektor WZiON - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 30/2022

Za – 12 (jednogłośnie)

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

Wykaz 31/2022 (WZiON-I.6840.73.2019.AC) zał. nr 7 do protokołu.

Wprowadzenia dokonał Przemysław Taraciński – Dyrektor WZiON - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 31/2022

Za – 11 (jednogłośnie)

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

Wykaz 32/2022 (WZiON-I.6840.169.2021.RS; WZiON-I.6840.66.2022.RS; WZiON-I.6840.79.2022.RS) zał. nr 8 do protokołu.

Wprowadzenia dokonał Przemysław Taraciński – Dyrektor WZiON - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 32/2022

Za – 11 (jednogłośnie)

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

Wykaz 33/2022 (WZiON-I.6840.19.2022.IŁ) zał. nr 9 do protokołu.

Wprowadzenia dokonał Przemysław Taraciński – Dyrektor WZiON - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 33/2022

Za – 12 (jednogłośnie)

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 6.
Zapoznanie z bieżącą korespondencją.


Komisja przyjęła do wiadomości następującą korespondencję:

  1. informację WAiB nt. stacji bazowych (ul. Druckiego-Lubeckiego 1a) – załącznik nr 11 do protokołu,
  2. informację WAiB nt. wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (ul. Derdowskiego 8) – załącznik nr 12 do protokołu,
  3. informację WAiB nt. wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (ul. Powstańców Wielkopolskich 39D) – załącznik nr 13 do protokołu,
  4. pismo ws. zmiany mpzp Bolinko-Niemierzyńska (załącznik nr 14 do protokołu) – pismo przekazano do BPPM w celu udzielenia odpowiedzi,
  5. pismo ws. zmiany mpzp Arkońskie-Niemierzyn-Harcerzy (załącznik nr 15 do protokołu) – Komisja zapoznała się ze stanowiskiem BPPM w przedmiotowej sprawie i udzieliła odpowiedzi autorowi.


Ad. pkt. 7.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/09/16, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2022/11/16 14:04:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2022/11/16 14:04:14 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/11/14 10:47:16 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/10/12 09:07:19 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/10/07 11:52:32 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/10/07 11:37:04 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/10/05 14:16:38 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/10/05 14:15:24 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/10/05 12:49:04 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2022/09/26 11:11:59 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2022/09/26 10:53:45 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2022/09/26 10:51:04 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/09/16 12:00:49 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/09/16 10:44:22 nowa pozycja