Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.23.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 21 STYCZNIA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 11:30
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Witold Dąbrowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Nazewnictwo ulic- godz.11.30 sala 161
3. Roczna odprawa Straży Miejskiej- godz.12.00 sala sesyjna
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Nazewnictwo ulic- godz.11.30 sala 161


Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski - przedstawił zebranym wnioski, które wpłynęły w sprawie nazewnictwa ulic:

  • nadanie nazwy ulicy  Solna zgodnie  z wnioskiem  - załącznik nr 3  do protokołu

W. Wnuk Geodeta Miasta– opiniuje negatywnie wniosek ulica o takiej nazwie już istnieje  – stanowisko pisemne dołączone do wniosku.

W związku z powyższym Komisja odstąpiła od opiniowania do czasu przedstawienia nowego wniosku.

  • nadania nazwy Leśny Potok, Dębowy Zakątek , Leśna Ostoja ( kontynuacja wniosku o nadanie nazwy  Leśne Ogrody”  – zgodnie z wnioskiem  mieszkańców - załącznik nr 4  do protokołu

Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski – przypomniał iż wniosek był procedowany na poprzednich posiedzeniach, komisja nadała  nazwę  tylko dla działki  27/6 (współwłasność wnioskodawców „Leśne Ogrody”) – uznając  stanowisko Geodety Miasta, iż pozostałe działki wymienione we wniosku   powinny zostać nadane odrębną nazwą ( wraz z pominiętą działką 9/31-3004). Nazwa nie powinna obejmować działki 60 bowiem zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  wchodzi w zakres terenu elementarnego drogi publicznej. Ze swej strony wnosi o nadanie nazwy  Heliodora Sztarka oraz Jerzego Lechowskiego, taki wniosek znajduje się w Banku Nazw Ulic został przyjęty przez komisję a  złożony przez Muzeum Narodowe.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za - 5 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy ulicom :   Heliodora Sztarka i  Jerzego Lechowskiego. Komisja wystąpi do Komisji Kultury, MKZ oraz Rady Osiedla Stołczyn  celem wydania opinii w sprawie.

Komisja przyjęła do wiadomości pismo mieszkańca miasta w sprawie tablicy upamiętniającej Gminę Żydowską-  załącznik nr 5 do protokołu (BRM  nr w  rejestrze 49)

 


Ad. pkt. 3.
Roczna odprawa Straży Miejskiej. (godz.12.00 sala sesyjna).


                W dalszej części porządku obrad komisja udała się do sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin, gdzie  zapoznała się z prezentacją stanowiącą sprawozdanie z działalności Strazy Miejskiej za rok 2019. Omówiono  zadania realizowane przez Straż w roku 2019, sytuację kadrową i lokalową. Radny poinformowano o przebiegu współpracy z policją i innymi służbami oraz instytucjami państwowymi i samorządowymi. Radni zapoznali z działalnością poszczególnych referatów oraz przekazali dane statystyczne dotyczące zastosowanych sankcji, przeprowadzonych szkoleń, sposobu załatwienia skarg oraz przeprowadzonych kontroli. 


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Radny W. Dzikowski -  przypomniał o problemie  skierowanym przez RO Wielgowo Sławociesze Zdunowo w sprawie  zagrożenia dla dzieci i młodzieży w drodze do SP nr 13 w Szczecinie –zamknięty przejazd kolejowy  ulica Przytorze, ze swej strony będzie starał się o wykonanie chodnika, zabezpieczenie drogi dla najmłodszych, prosi o wsparcie.

Radna M. Myśliwiec– prosi o zajecie się tematem niebezpiecznego przejścia przez tory, podjęcie decyzji na bazie  wizji lokalnej komisji.

Komisja ustaliła, iż zajmie się tematem na kolejnym posiedzeniu, zaprosi przedstawicieli  Szczecińskiego Metropolitarnego Obszaru oraz PKP PLK.


Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Witold Dąbrowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/01/07, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2020/02/17 13:55:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2020/02/17 13:55:03 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/01/21 13:12:54 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/01/14 10:11:26 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/01/07 10:27:08 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/01/07 10:21:23 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/01/07 10:19:47 nowa pozycja