Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.33.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Witold Dąbrowski - Członek Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Członek poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 31 sierpnia br.
3. Nazewnictwo ulic.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


 

Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski- wnosi o uzupełnienie porządku obrad o rozpatrzenie wniosku IPN o uhonorowanie postaci   Jerzego Dąmbrowskiego i  Romana Rudkowskiego oraz wniosku radnego D. Mateckiego o wpisanie do Banku Nazw Ulic postaci Czesława Hołuba pseudonim ”Ryks”, Andrzeja Kiszki pseudonim ”Dąb”, Leona Suchockiego pseudonim ”Lwiątko”.

Komisja w wyniku głosowania : za-3, przeciw-2, wstrzym.- 1 przyjęła ww. propozycję.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 31 sierpnia br.


Komisja w wyniku głosowania przyjęła  protokół z posiedzenia komisji w dniu 31 sierpnia br.


Ad. pkt. 3.
Nazewnictwo ulic.


Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski poinformował zebranych , iż pojawiły  się dwa warianty uchwał

·         181/20 (wariant I)w sprawie- nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. 26 Kwietnia)– Komisji Kultury  

·         181/20 (wariant II) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. św. o. Maksymiliana Marii Kolbego)– Komisji  BPiS

Radna M. Myśliwiec- poinformowała, iż  rozmawiała z mieszkańcami tamtejszego Osiedla , którzy optują za pozostawieniem nazwy ul.26- Kwietnia.

Radny W. Dzikowski i Radny J. Posłuszny są takiego samego zadania.

W związku  z powyższym, iż wariant II  jest inicjatywą uchwałodawczą komisji, Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski poddał pod głosowanie wariant I projektu uchwały:

Głosowanie:

·         za- 3

·         przeciw-3  (głos Przewodniczącego komisji „przeciw” ) komisja zaopiniowała negatywnie projekt uchwały 181/20 wariant II

Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski – zapoznał zebranych z korespondencją komisji w sprawie nazewnictwa ulic:

  • nadanie nazwy ulicy "Bukowe Wzgórza ”– zgodnie z wnioskiem mieszkańców – komplet dokumentów wraz z opinią Geodety Miasta stanowi załącznik nr 3 do protokołu

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 6 (jednomyślnie) zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy „ Bukowe Wzgórza”. Komisja wystąpi do Komisji Kultury i Promocji  oraz MKZ.

  • przedłużenie nazwy ulicy "Czesława Niemena  ”– zgodnie z wnioskiem mieszkańców – komplet dokumentów stanowi załącznik nr 4 do protokołu

W. Wnuk Geodeta Miasta- opiniuje go pozytywnie, działki są własnością wnioskodawców.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 6 (jednomyślnie) zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie przedłużenia nadania nazwy „Czesława Niemena”. Komisja wystąpi do Komisji Kultury i Promocji  oraz MKZ.

  • rozpatrzenie opinii Rady Osiedla Głębokie- Pilchowo dot. inicjatywy uchwałodawczej komisji  w sprawie  nadania nazwy „rondo Polskich Żołnierzy Misji ONZ”   –  pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu,  RO proponuje nadanie nazwy rondo im. Franciszka Knappa.

Radny W. Dzikowski- ma wiedzę, iż Prezydent m. Szczecin chce wystąpić z wnioskiem o nazwanie tego ronda, wstrzymajmy się od opinii.

Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski – przypomniał, iż jest gotowa uchwała. Nie ma jej w porządku obrad sesji. Wnioskodawcy już trzy lata temu na sesji Rady Miasta zwracali się z wnioskiem do Rady Miasta Szczecin o uhonorowanie żołnierzy.

Radny M. Pawlicki- opierajmy się na dokumentach, które oficjalnie wpłynęło do komisji.

Radny J. Posłuszny- rondo jest w budowie nie ma pośpiechu, rozpatrzmy wszystkie propozycje.

Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski -  proponuje skierować wniosek  o umieszczenie w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta dnia 22 września br. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Szczecinie rondo Polskich Żołnierzy Misji ONZ .

Komisja w wyniku głosowania za- 4, przeciw- 2 przyjęła ww. wniosek.

Przewodniczący Komisji W.  Dąbrowski - poinformował o piśmie  mailu ( załącznik nr  6 do protokołu) skierowanym w imieniu Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Szczecin, który wnosi o nadanie nazwy ulicy Czesława Miłosza dla drogi publicznej. Droga usytuowana jest w Szczecinie na działkach ewidencyjnych o numerach 56/5, 54/3, obręb 3065. Wniosek jest niekompletny nie posiada  uzasadnienia ani  opinii  Rady Osiedla oraz mapy sytuacyjnej. Ponadto czy nie powinniśmy wystąpić do IPN z prośbą o zbadanie postaci Czesława Miłosza?  

  • Rozpatrzenie wniosku IPN

Przewodniczący Komisji W.  Dąbrowski- zapoznał  zebranych z wnioskiem IPN (załącznik nr 7) o uhonorowanie postaci   Jerzego Dąmbrowskiego oraz  Romana Rudkowskiego

Radny W. Dzikowski-  stawia wniosek formalny o skierowanie ww. propozycji do Banku Nazw Ulic.

w wyniku głosowania: za- 2, przeciw-3, wstrzym.-1 wniosek upadł

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 4 wstrzym.- 2  zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy Jerzego Dąmbrowskiego oraz Romana Rudkowskiego.

Komisja wystąpi do Komisji Kultury i Promocji  oraz MKZ a także Rady Osiedla z prośbą o opinię.

  • Rozpatrzenie wniosku radnego D. Mateckiego

Przewodniczący Komisji W.  Dąbrowski- zapoznał  zebranych z wnioskiem D. Mateckiego , który w ramach akcji ”Ocalić Bohaterów” wnosi o wpisanie do Banku Nazw Ulic postaci Czesława Hołuba pseudonim ”Ryks”, Andrzeja Kiszki pseudonim ”Dąb”, Leona Suchockiego pseudonim ”Lwiątko”.

Radny W. Dzikowski- proponuje nie głosować ww. wniosku rozesłać  do radnych celem zapoznania się.

Komisja przyjęła przez aklamację ww. wniosek.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Członek Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Witold Dąbrowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/09/15, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2020/10/12 09:12:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2020/10/12 09:12:56 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/09/17 14:23:18 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/09/17 14:23:04 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/09/15 08:10:36 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/09/15 08:04:03 nowa pozycja