Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.70.2023
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 28 LUTEGO 2023 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 29.11.22 i 17.01.23.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 37/23 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2023 rok,
- Nr 38/23 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
- Nr 39/23 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2023-2027.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 29.11.22 i 17.01.23.


Ww. punkt porządku obrad przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 37/23 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2023 rok,
- Nr 38/23 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
- Nr 39/23 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2023-2027.


D. Pudło – Żylińska – Skarbnik Miasta – omówiła szczegółowo projekt uchwały Nr 37/23.

Ł. Kadłubowski – zapytał o dotację celową w wysokości 400 tys. zł udzieloną przez Marszałka dla Pleciugi. Zwrócił też uwagę na poz. Społeczne Inicjatywy Lokalne – w projekcie uchwały zapisano na ten cel 610 tys. zł, tymczasem przy założeniu maksymalnego dofinansowania, powinno to być 700 tys. zł. Poprosił o wyjaśnienie tego zapisu.

K. Tutko – Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich – ad. Społeczne Inicjatywy Lokalne: wyjaśniła, że kwota jest mniejsza, ponieważ zapadłą odgórna decyzja o obcięciu środków na ten cel.

D. Pudło – Żylińska – ad. dotacja dla Pleciugi: powiedziała, że Teatr dostał 400 tys. zł w roku 2022 i odpowiedni zapis był wprowadzony do budżetu ubiegłego roku. Na ten rok Pleciuga ma przyrzeczoną kwotę, jednak na razie nie mamy dokumentu potwierdzającego.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, co zadecydowało o zamianie źródeł finansowania z kredytów na obligacje?

D. Pudło – Żylińska – przypomniała, że od lat korzystamy z dofinansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego nakierowanego na finansowanie zadań inwestycyjnych samorządów. Musimy jednak wziąć pod uwagę, że EBI nie finansuje wszystkich zadań (np. zadań drogowych). Biorąc pod uwagę rynek kredytów komercyjnych, postanowiono szukać alternatywnego rozwiązania, które da nam możliwość prolongowania spłaty w perspektywie 12-15 lat. P. Skarbnik podkreśliła, że jest to propozycja. W momencie, kiedy trzeba będzie sięgnąć po ten mechanizm, w pierwszej kolejności zwrócimy się po kredyt do EBI.

E. Łongiewska – Wijas – powiedziała, że patrzy z niepokojem na to czy Miasto będzie w stanie utrzymać w ryzach swoje zadłużenie. Radna obawia się, że obligacje mogą zostać wykorzystane do „rolowania” długu.

D. Pudło – Żylińska – zapewniła, że nie jesteśmy na etapie rolowania długu. Cały kredyt i zadłużenie Miasta to realizacja zadań inwestycyjnych. „Na ten moment wszystko jest pod kontrolą”.

P. Bartnik – zauważył, że na transport tramwajowy przeznaczono 9,5 mln zł (koszty energii). Przypomniał, że tramwaj to najbardziej ekologiczny środek transportu, pochłaniający jednak ogromne ilości energii. Radny wyraził nadzieję, że nie odejdziemy od tej formy transportu.

A. Szotkowska – Zastępca Prezydenta Miasta – poinformowała, że toczą się prace nad pewnym rozwiązaniem. Potrzeba jest jednak na to czasu. Powiedziała też, że problem istnieje również w spółkach autobusowych: brak jest osób zainteresowanych tą pracą.

R. Lewandowski – zapytał, dlaczego nie można wygospodarować środków na odbiór odpadów zielonych w workach foliowych? Sporo mieszkańców jest tym zainteresowanych a koszty nie są duże.

A. Szotkowska – powiedziała, że odbiór odpadów zielonych organizowany jest w pojemnikach. Można w każdej chwili dokupić kolejny i zgłosić to. Problem jest jedynie w okresie jesiennym i nie dotyczy wszystkich mieszkańców. W wyjątkowych sytuacjach ZDiTM przyjmie zgłoszenie i odbierze odpady zielone (liście) w workach. Niezależnie od tego trwają prace nad rozwiązaniem, które pozwoli na taki odbiór w lokalizacjach, gdzie pojawia się problem.

A. Lisiński – Rada Osiedla Żelechowa – w imieniu przewodniczących ok. 20 Rad Osiedlowych zwrócił się z prośbą o korektę budżetu polegającą na zwiększeniu środków (o 300 tys. zł) na działalność statutową Rad Osiedli. Przypomniał, że dezyderat w tej sprawie podjęła Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży. Pieniądze, o które wnioskują są celowane: dzięki nim może odbyć się kilkanaście/ kilkadziesiąt imprez lokalnych.

P. Bartnik – wyraził nadzieje, że ten głos zostanie przez p. Skarbnik przekazany Prezydentowi i że jest szansa na umieszczenie tych środków w autopoprawce. Jednocześnie przypomniał tragiczną sytuację instytucji kultury i ogromną potrzebę dodatkowych środków na ich działalność.

D. Pudło – Żylińska – przypomniała, że jesteśmy w trudnym roku budżetowym. Dzisiaj dzielimy to, co wypracowaliśmy w ubiegłym roku. Każde wprowadzenie dodatkowych wydatków to ogromne obciążenie budżetu. „Mad każdym wnioskiem się pochylamy, jednak nasze możliwości są coraz mniejsze”.

P. Jaskulski – powiedział, że liczy na wygospodarowanie tych środków w autopoprawce. Liczy też na rozmowy z Marszałkiem: być może pojawi się jakiś grant osiedlowy.

R. Stankiewicz – zapytał o pracowników z Ukrainy: czy z tego tytułu budżet Miasta nie został wzmocniony?

D. Pudło – Żylińska – przypomniała, że rok 2021 był ostatnim rokiem, kiedy PIT był realnie połączony z budżetem Miasta. Gdybyśmy byli w roku 2021 radny Stankiewicz miałby rację. Jednak reforma Polskiego Ładu wprowadziła sztywne transfery z tytułu podatku od osób fizycznych. Jest to niezależne od ilości Ukraińców w mieście. P. Skarbnik podkreśliła też, że te transfery dotyczą tylko podatku PIT. Całą strefa działalności gospodarczej jest przekierowana na inny sposób opodatkowania (ryczałt) i stanowi bezpośredni dochód budżetu państwa, którym nie dzieli się ono z jednostkami samorządu terytorialnego.

Ł. Kadłubowski – zapytał, czy w omawianej zmianie budżetowej są środki na remont parku Chopina?

T. Wawrzyńczak – Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych – poinformował, że w omawianej zmianie budżetowej nie ma środków na ten cel. Być może znajdą się w autopoprawce.

R. Stankiewicz – zapytał o środki na utrzymanie zieleni w al. Jana Pawła II oraz o to, czy w bieżącym roku możliwe jest wcześniejsze uruchomienie miejskich fontann?

A. Szotkowska – przypomniała, że w al. Jana Pawła II nasadzono rośliny odporne na trudne warunki. Będą one monitorowane i w razie potrzeby zostaną podlane. Poinformowała też, że w bieżącym roku brak jest środków na uruchomienie miejskich fontann.

Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 37/23.

W głosowaniu: za – 4, przeciw – 1, wstrzym – 2 Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Następnie Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 38/23.

W głosowaniu: za – 6, przeciw – 0, wstrzym – 3 Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Następnie Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 39/23.

W głosowaniu: za – 6, przeciw – 0, wstrzym – 3 Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


W wyniku dyskusji postanowiono, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w formule zdalnej.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2023/02/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2023/05/17 11:16:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2023/05/17 11:16:57 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2023/03/14 13:35:25 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2023/02/22 09:41:30 nowa pozycja