Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.12.6.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY I PROMOCJI
Z DNIA 21 MAJA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Przemysław Słowik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji w dniach: 27.02.20 i 11.05.20.
3. Dyskusja nt. rewitalizacji wieży Bismarcka.
4. Opiniowanie projektu uchwały w spr. zmian budżetu Miasta na rok 2020.
5. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie nadania nazw ulicom w Szczecinie (Alpinistów, Nad Duńczycą, Zadumane Wzgórze, ks. abp. Kazimierza Majdańskiego).
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji w dniach: 27.02.20 i 11.05.20.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 27.02.20 przyjęto w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 11.05.20 przyjęto w głosowaniu: za – 13, przeciw – 0, wstrzym. – 1.


Ad. pkt. 3.
Dyskusja nt. rewitalizacji wieży Bismarcka.


P. Słowik – poinformował, że otrzymał pismo od p. W. Kłodzińskiego, zainteresowanego zakupem Wieży Gocławskiej (d. Wieży Bismarcka). W związku z wątpliwościami zgłoszonymi w tym piśmie, dotyczącymi kwestii formalnych związanych z procedurą zakupu, w posiedzeniu biorą udział przedstawiciele Urzędu Miasta, którzy udzielą odpowiedzi na pytania inwestora. Pismo p. Kłodzińskiego stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W. Kłodziński – powtórzył deklarację zakupu Wieży Gocławskiej. Podkreślił, że jest zdecydowany zabytek kupić i wyremontować. Poruszył kwestie natury formalnej, związane z procedurą zakupu: nieruchomość ma wpis do hipoteki, która skutkować może grzywną i kosztami egzekucji. Zadeklarował wykonanie zbiegów niezbędnych do zabezpieczenia wieży, w zamian za „zdjęcie” hipoteki. Podkreślił, że kara została nałożona na dotychczasowego właściciela.

M. Dębowski – Miejski Konserwator Zabytków – poinformował, że obowiązek wykonania prac zabezpieczających przy wieży wynika z decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków z 2013 roku i miał na celu powstrzymanie degradacji obiektu. Zastosowano także środek egzekucyjny w postaci grzywny i dokonano odpowiedniego wpisu do hipoteki. Przy sprzedaży obowiązek wykonania prac przechodzi na następcę prawnego. Grzywna z kolei ma charakter osobisty. Jednocześnie p. Dębowski powiedział, że cieszy się z tego, że znalazł się zainteresowany nabyciem wieży. Pierwszy wniosek został już złożony, opracowywana jest dokumentacja. Zadeklarował pomoc i współpracę przy przywracaniu obiektu do stanu świetności.

W. Kłodziński – poruszył kolejny problem: zaproponował podpisanie umowy wstępnej, bez prawa pierwokupu ze strony Miasta. Powiedział, że chce gwarancji, że po zainwestowaniu w nieruchomość, Miasto z tego prawa nie skorzysta.

W. Dębowski – powiedział, że w tej sprawie powinien wypowiedzieć się prawnik.

D. Gąsior – Dyrektor Wydziału Egzekucji Administracyjnej – wyjaśnił, że grzywny w celu przymuszenia, zabezpieczone na hipotece, są grzywnami indywidualnymi. Nowy właściciel może się od nich uchylić, gdy wykona wszystkie prace o charakterze wykonawczym. Po ich wykonaniu powinien złożyć odpowiedni wniosek i hipoteka zostanie zdjęta. Podkreślił, że nie ma możliwości wcześniejszego wykreślenia hipoteki. Musi ona przejść na nowego właściciela i tylko aktualny właściciel może wnioskować o jej wykreślenie.

P. Słowik – zapytał o prawo pierwokupu.

G. Zielińska – przypomniała, że jest to prawo, z którego Gmina nie musi skorzystać.

W. Kłodziński – powiedział, że jest to jednak dla niego pewne ryzyko. Zapytał, czy Miasto może zrzec się pierwokupu, jeśli on, jako inwestor, dotrzyma swojej części umowy?

P. Bartnik – uznał, że z tym pytaniem należy zwrócić się do Prezydenta.

E. Łongiewska – Wijas – przypomniała, że to Rada Miasta podejmuje decyzje o zbywaniu nieruchomości. Prezydent jest organem wykonawczym. Zaproponowała, by zwrócić się do Prezydenta, przekazując deklarację przychylności Komisji i prośbę o odstąpienie od prawa pierwokupu, po spełnieniu warunków przez nowego inwestora.

U. Pańka – zapytała, czy nadal pieczę nad wieżą będzie miał Miejski Konserwator Zabytków?

M. Dębowski – wyjaśnił, że nie zmienia się jej stan prawny jeśli chodzi o ochronę konserwatorską.

P. Słowik – podsumowując dyskusję powiedział, ze nie ma możliwości zdjęcia zabezpieczenia hipotecznego, póki nie zostaną wykonane zalecenia konserwatorskie. Najlepszym rozwiązaniem będzie zawarcie umowy cywilno-prawnej, po której p. Kłodziński będzie mógł przystąpić do realizacji tych prac. Po ich wykonaniu możliwe będzie przejęcie nieruchomości bez długu. Nawiązując do kwestii pierwokupu, zaproponował skierowanie zapytania do Prezydenta Miasta, z podkreśleniem, że sprawa jest pilna (zapytanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe rozwiązanie.


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie projektu uchwały w spr. zmian budżetu Miasta na rok 2020.


J. Leszczyńska – Dyrektor Wydziału Kultury – omówiła planowane zmiany w budżecie Wydziału Kultury tj. zadania: „modernizacja obiektów MBP”, „przebudowa obiektu MBP przy pl. Matki Teresy z Kalkuty” oraz „rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji”.

B. Baran – powiedział, że przy pl. Matki Teresy z Kalkuty brakuje miejsc parkingowych dla okolicznych mieszkańców. Zabraknie ich także dla czytelników. Przypomniał, że jest tam basen p.pożarowy i że jest pomysł adaptacji tego miejsca na parking.

E. Łongiewska – Wijas – przypomniała o Filii Nr 45 MBP, położonej przy ul. Nad Odrą. Komisja Kultury wizytowała to miejsce. Tam jest bardzo silny głos mieszkańców, którzy potrzebują tego miejsca nie tylko do celów czytelniczych, ale i aktywizacyjnych. Środki zaoszczędzone na remoncie Muzeum techniki, w części, powinny zostać przekazane na remont Filii Nr 46.

J. Leszczyńska – powiedziała, że na tym posiedzeniu decyzja nie zostanie podjęta. Jakąś część tych oszczędności można przeznaczyć na remont tej filii. Przypomniał, ze na „Wrzosowych Wzgórzach” została otwarta filia MBP, rekompensując częściowo zamknięcie F.46. „Trzeba wrócić do tematu, opracować kosztorys i podjąć decyzję”.

M. Ussarz – przypomniał wniosek Komisji, dot. stanu wszystkich filii Biblioteki.

E. Łongiewska – Wijas – przypomniała informację Prezydenta, z której wynika, że do końca kadencji Mediateka na Prawobrzeżu nie zostanie zrealizowana.

J. Kimber – Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury – potwierdziła, że nie ma takiej pozycji w budżecie. „Do tematu jednak trzeba wracać. Jesteśmy przygotowani i zdeterminowani”.

P. Słowik – wobec braku dalszych włosów w dyskusji poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały, w części „Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

W głosowaniu: za – 10, przeciw – 1, wstrzym – 2, Komisja zaopiniowała omawiany projekt uchwały pozytywnie.

E. Łongiewska – Wijas – zwróciła uwagę na zmiany w budżecie Miejskiego Konserwatora Zabytków.

M. Dębowski – omówił zadanie „Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych”.


Ad. pkt. 5.
Opiniowanie projektów uchwał w sprawie nadania nazw ulicom w Szczecinie (Alpinistów, Nad Duńczycą, Zadumane Wzgórze, ks. abp. Kazimierza Majdańskiego).


Ww. punkt porządku obrad przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji.


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


M. Biskupski – zapytał o DK Krzemień.

J. Leszczyńska – poinformowała, że w obiekcie trwają ostatnie odbiory. Otwarcie drzwi domu kultury planowane jest na początek roku szkolnego. Wszystko zależy od sytuacji pandemicznej.

E. Łongiewska – Wijas – porosiła o informację nt. DK Słowianin i Willi Lentza.

J. Leszczyńska – powiedziała, że sytuacja pandemiczna odłożyła w czasie oddanie Willi Lentza. „Jesteśmy na ostatniej prostej. Rada programowa opracowała program zagospodarowania i wstępnej działalności, która ma być tam prowadzona. Jesteśmy przekonani, że wrzesień/ październik to czas, kiedy będziemy mogli willę Lentza udostępnić”. Ad. DK Słowianin zapewniła, że na bieżąco będzie informować o wyniku przetargu na wykonawcę remontu. W chwili obecnej Słowianin prowadzi ograniczoną działalność, jest to jednak zgodne z planem.

B. Baran – zapytał o Willę Grueneberga.

J. Kimber – poinformowała, że wszelkie działania związane z tworzeniem w tym miejscu Manufaktury Rzemiosł Pomorskich, zostały wstrzymane. Byli właściciele złożyli skargę na postępowanie Miasta. „Do czasu rozstrzygnięcia tej sprawy, działania Miasta zostały wstrzymane”. 
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Przemysław Słowik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/05/14, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2020/12/09 11:13:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2020/12/09 11:13:19 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/07/29 14:35:26 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/05/18 15:17:21 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/05/18 15:11:06 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/05/18 15:09:29 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/05/14 13:47:05 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/05/14 11:21:54 nowa pozycja