Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.4.36.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 31 SIERPNIA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Agata Grenda - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego w czasie pandemii koronawirusa.
4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 15.07.20 przyjęto w głosowaniu: - za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego w czasie pandemii koronawirusa.


L. Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty – przekazała radnym informacje nt. sposobu funkcjonowania szkół publicznych od 1 września br. Podkreśliła, że bez zgody SANEPID-u nie można podjąć decyzji ani o nauczaniu zdalnym, ani o hybrydowym. Powiedziała, że środki ochrony osobistej dotarły do większości szkół, reszta placówek jest sukcesywnie zaopatrywana. Za zgodą Sanepid-u dzieci będą otrzymywały obiady jednodaniowe, przy zachowaniu ich wartości odżywczych, Uruchomiono odrębną linię telefoniczną, działającą 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych – do Sanepid-u i do Urzędu Miasta. Każda ze szkół opracowała procedury na wszelkie możliwe ewentualności. W każdej placówce stworzono rezerwowy zespół zarządzający. Rady pedagogiczne i spotkania z rodzicami będą się odbywać on-line. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego będzie tylko dla uczniów klas 1, pozostałe klasy odbędą spotkania z wychowawcami. Ograniczone zostaną zajęcia pozalekcyjne, które najczęściej są międzyoddziałowe. Tam, gdzie jest to możliwe, szkoły zostaną podzielona na sektory: klasy 1-, 4-6 i 7-8. Szatnie i szafki szkolne nie będą funkcjonowały. Kady odział będzie przypisany do jednaj Sali. Tam, gdzie nie będzie to możliwe (np. w szkołach zawodowych) uczniowie będą nosić maseczki w częściach wspólnych.  Ograniczony zostanie wstęp rodziców na teren szkoły. Jak najwięcej zajęć wf będzie się odbywało na świeżym powietrzu, z ograniczonym wykorzystaniem sprzętu. W klasach ławki zostaną ustawione w ten sposób, by odległość między nimi była jak największa. W pracowniach specjalistycznych uczniowie, po zakończeniu zajęć, zobowiązani będą do dezynfekcji swojego stanowiska pracy lub do pracy w rękawiczkach. Przesunięty zostanie harmonogram przerw, by uczniowie nie przychodzili do szkoły na tę samą godzinę. Uruchomione zostaną wszystkie wejścia do szkół. W bibliotekach szkolnych książki, po wykorzystaniu, będą przez 2 dni w kwarantannie. Nauczyciele j polskiego dostosują do tej zasady plan nauczania. Ograniczony też zostanie wynajem sal szkolnych i obiektów. Dyrektorzy zostali poproszeni o pozostawienie jedynie sprawdzonych, długoterminowych najemców. Niezależnie od tych wszystkich zmian, placówki przygotowują się do nauczania zdalnego.

U. Pańka – zapytała, czy jakaś placówka skierowała prośbę do SANEPID-u o zgodę na pracę zdalną? Czy rozważano naukę niektórych przedmiotów, np. religii, poza szkołą? Na jaki okres wystarczą środki ochrony osobistej dostarczone do szkół? Jak wygląda sytuacja z podwyżkami dla nauczycieli? Czy starsi nauczyciele, będący w grupie ryzyka, zgłaszają chęć przejścia na emeryturę?

L. Rogaś – poinformowała, że dyrektorzy 4 placówek wystąpili o zgodę na nauczanie hybrydowe. Nie ma jeszcze odpowiedzi SANEPID-u na te pisma. Wyprowadzenie religii poza budynek szkolny uwolni pomieszczenia, jednak niesie za sobą kwestię przejścia dzieci (zwłaszcza młodszych) na zajęcia. Temat nie był rozważany, dyrektor przekaże go pod dyskusję zespołowi. Ad. środki ochrony osobistej – wystarczą do końca roku. Potem będą kupowane kolejne. Dyrektor podkreśliła, że zakupy zostały zrobione za pieniądze Miasta Szczecin. Środki przekazane przez MEN były dalece niewystarczające. Ad. podwyżki dla nauczycieli: będą wypłacane od września. Także z budżetu Miasta: Szczecin nie otrzymał na nie żadnych dodatkowych środków z budżetu centralnego.

U. Pańka – zapytała, czy mamy zabezpieczony szybki Internet dla szkół i uczniów na wypadek nauczania zdalnego?

L. Rogaś – powiedziała, że tak. Jesteśmy w programie OSE: szkoły są zaopatrywane w szybki Internet. Uczniowie też nie mają z tym problemów. Przypomniała, że podczas nauczania zdalnego z systemu „wypadło” jedynie 34 uczniów prawdopodobnie nie było to spowodowane brakiem dostępu do Internetu.

U. Pańka – zapytała, jak wygląda sytuacja z RODO? Dyrektorzy szkół wynajmują pomieszczenia i nie mogą zbierać danych od uczestników. Jednocześnie, z uwagi na pandemię, powinni te dane posiadać.

L. Rogaś – wyjaśniła, że obowiązek ten zostanie przerzucony na najemcę. To on będzie prowadził ewidencję obecności.

M. Żylik – zapytał, co z MOS-em i współzawodnictwem dzieci i młodzieży?

L. Rogaś – wyjaśniła, że współzawodnictwo zostało wstrzymane.

P. Bartnik – zapytało koszty przygotowania szkół i przedszkoli do roku szkolnego. Przypomniał, że cześć samorządów oczekuje od MEN środków na ten cel. Ministerstwo odpowiada, że wypracowano oszczędności z tytułu niepracowania szkół. Radny zapytał, jakie oszczędności zrobiliśmy w Szczecinie? Z czego one wynikały? Podniósł też kwestię podmiotów prowadzących zajęcia pozalekcyjne: ograniczenie tych zajęć oznacza brak środków do życia dla tych ludzi. Zaproponował też wykonanie analizy tego, jak wyglądało nauczanie zdalne. Nauczyciele pracowali b. ciężko, uczniowie również, jednak nie wszystko przebiegało idealnie. Zapytał również, czy istnieje definicja „większej liczby zachorowań”, po której Sanepid wyrazi zgodę na pracę zdalną? Zapytał także o średnią wieku szczecińskich nauczycieli – to oni są najbardziej narażeni na zachorowanie.

L. Rogaś – wyjaśniła, że zaoszczędzone pieniądze to mała kwota. Lekcje się odbywały. Większa część budżetu oświaty to wynagrodzenia dla nauczycieli. Tak naprawdę nie było na czym oszczędzać. Jedynie na wynagrodzeniach pracowników niepedagogicznych. Przypomniała, że szkoły cały czas były w gotowości: ich uruchomienie było kilkakrotnie przesuwane. Doszły też wydatki na środki czystości i ochrony osobistej. Ad. wynajmy pomieszczeń – ostateczną decyzję w każdym przypadku podejmuje dyrektor szkoły, kierując się specyfiką placówki. Ad. nauczanie zdalne – zgodziła się, że podsumowanie i wyciągnięcie wniosków będzie potrzebne. Ad. średni wiek nauczycieli – poinformowała, że nauczyciele i pracownicy obsługi w wieku ponad 60 lat to ponad 800 osób.

H. Sokołowska – ZNP – zapytała o przyłbice i maseczki dla pracowników oświaty: czy wszystkie szkoły zostały w nie zaopatrzone?

L. Rogaś – wyjaśniła, że w tej chwili środki ochrony osobistej są dowożone do szkół.

H. Sokołowska – zapytała o dane dot. nauczycieli, którzy wezmą urlop dla podratowania zdrowia, świadczenia kompensacyjne, bądź przejdą na emeryturę.

L. Rogaś – powiedziała, że na dziś jest to liczba na poziomie roku ubiegłego. Zobowiązała się przekazać pełne dane po posiedzeniu Komisji.

H. Sokołowska – zapytała o szczepienia p. grypie dla pracowników oświaty.

L. Rogaś- poinformowała, że Wydział szuka możliwości, aby dokonać takich szczepień, zgodnie z prawem.

T. Mądry – ZNP - zapytała, co się stało z niewypłaconymi dodatkami trudnościowymi w placówkach specjalnych? Co z pieniędzmi za nadgodziny? Zauważyła też, że w związku z zamknięciem szkół poczyniono oszczędności na opłatach za prąd, wodę czy ogrzewanie.

L. Rogaś – powiedziała, że nadgodziny, które zostały zrealizowane, zostały wypłacone. Ad. dodatek trudności owy: nie był wypłacany, jednak oszczędności z tego tytułu nie są duże. Ad. oszczędności na rachunkach: przypomniała, że dość szybko uruchomiono przedszkola, następnie klasy 1-3, szkoły zawodowe i konsultacje dl uczniów. Oszczędności z tego tytułu nie są ogromne.

T. Mądry - poinformowała, ze nie wszystkie nadgodziny zostały wypłacone. ZNP dysponuje konkretnymi danymi. Nauczyciele nie chcą dochodzić tego sądownie. Powiedziała też, że dyrektorzy w marcu zmniejszyli ilość godzin zajęć tygodniowych, czyli de facto zmienili podstawę programową.

L. Rogaś – przypomniała, że w marcu nie było obowiązku zdalnego nauczania. To był czas niepokoju i gwałtownych ruchów w szkołach. Zmiany planów lekcji były wówczas bardzo częste.


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta.


Projekt uchwały Nr 179/20- zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty.

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

M. Żylik – przypomniał, że XVIII Liceum Ogólnokształcące nosi imię J. Wybickiego.

L. Rogaś – zadeklarowała, że zwróci na to uwagę przy najbliższej zmianie uchwały.

Wobec braku dalszych uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr 179/20.

W głosowaniu: za – 8, przeciw – 0, wstrzym – 1, ww. projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Agata Grenda
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/08/25, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2020/09/22 13:36:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2020/09/22 13:36:51 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/08/25 11:47:13 nowa pozycja